Mwyngloddiau'r Brenin Solomon (rhan 20)

Mae gwraig weddw oedrannus yn mynd i'w harchfarchnad leol. Nid yw hyn yn ddim byd arbennig oherwydd mae hi'n gwneud llawer o siopa yno, ond ni fydd y diwrnod hwn fel pawb arall. Wrth iddi wthio ei throl siopa trwy'r eiliau, daw gŵr bonheddig wedi'i wisgo'n dda ati, ysgwyd ei llaw a dweud: “Llongyfarchiadau! Fe wnaethoch chi ennill. Nhw yw ein milfed cwsmer a dyna pam wnaethon nhw ennill mil ewro! » Mae'r ddynes fach hŷn wrth ei bodd. »Ydw» meddai: »ac os ydych chi am gynyddu eich elw, dim ond € 1400 y mae'n rhaid i chi ei roi i mi - ar gyfer y ffioedd prosesu - a bydd eich elw yn cynyddu i € 100.000.» Am anrheg! Nid yw'r fam-gu 70 oed eisiau colli'r cyfle gwych hwn ac mae'n dweud: "Nid oes gen i gymaint o arian gyda mi, ond gallaf fynd adref yn gyflym a'i gael". 'Ond mae hynny'n llawer o arian. A fyddai ots gennych pe bawn yn eich hebrwng i'ch fflat i sicrhau na ddigwyddodd dim i chi? » mae'r Arglwydd yn gofyn.

Mae hi'n meddwl am eiliad, ond yna'n cytuno - wedi'r cyfan, mae hi'n Gristion ac ni fyddai Duw yn gadael i unrhyw beth drwg ddigwydd. Mae'r dyn hefyd yn barchus iawn ac yn ymddwyn yn dda, yr oedd hi'n ei hoffi. Maen nhw'n mynd yn ôl i'w fflat, ond mae'n ymddangos nad oes ganddi ddigon o arian gartref. “Pam na awn ni at eich banc a thynnu’r arian yn ôl?” Mae'n cynnig. "Mae fy nghar rownd y gornel yn unig, ni fydd yn hir." Mae hi'n cytuno. Tynnu’r arian yn ôl o’r banc a’i roi i’r Arglwydd. »Llongyfarchiadau! Rhowch eiliad i mi Af i gael eich siec o'r car. » Yn sicr does dim rhaid i mi ddweud gweddill y stori wrthych.

Mae'n stori wir - y fenyw hŷn yw fy mam. Rydych chi'n ysgwyd eich pen mewn syndod. Sut y gallai hi fod mor hygoelus? Bob tro rwy'n dweud y stori hon, mae rhywun sydd hefyd wedi cael profiad tebyg.

Pob siâp a maint

Mae'r mwyafrif ohonom erioed wedi derbyn e-bost, neges destun neu alwad ffôn i'n llongyfarch ar ennill. Y cyfan sy'n rhaid i ni ei wneud i gael yr elw yw rhannu ein gwybodaeth am gerdyn credyd. Mae ymdrechion o'r fath i dwyllo yn dod o bob lliw, llun a maint. Wrth i mi ysgrifennu'r geiriau hyn, mae hysbyseb deledu yn cynnig diet gwyrthiol sy'n addo stumog wastad o fewn ychydig ddyddiau. Mae gweinidog yn annog ei eglwys i fwyta glaswellt fel ei bod yn agosach at Dduw ac mae grŵp o Gristnogion yn paratoi unwaith eto ar gyfer dychweliad Crist.

Yna mae e-byst cadwyn: "Os anfonwch yr e-bost hwn at bum person o fewn y pum munud nesaf, bydd eich bywyd yn cael ei gyfoethogi ar unwaith mewn pum ffordd." neu "Os na anfonwch yr e-bost hwn ymlaen yn syth at ddeg o bobl, byddwch allan o lwc am ddeng mlynedd."

Pam mae pobl yn dioddef sgamiau o'r fath? Sut gallwn ni ddod yn fwy craff? Mae Solomon yn ein helpu yn Diarhebion 14,15:» Y mae ffol yn credu pob peth ; ond y mae'r doeth yn gwylio ei gam." Mae a wnelo bod yn anwybodus â sut yr ydym yn ymdrin â sefyllfa benodol a bywyd yn gyffredinol.

Gallwn ymddiried yn ormodol. Gall ymddangosiad pobl greu argraff arnom. Gallwn fod yn onest iawn ac ymddiried bod eraill yn onest â ni. Mae cyfieithiad o ddarn y Beibl yn ei ddweud fel hyn: "Peidiwch â bod yn dwp a chredwch bopeth rydych chi'n ei glywed, byddwch yn graff a gwyddoch i ble'r ydych chi'n mynd". Yna mae'r Cristnogion sy'n credu os mai dim ond digon o ymddiriedaeth yn Nuw y bydd popeth am eu gorau. Mae ffydd yn dda, ond gall credu yn y person anghywir fod yn drychineb.

Yn ddiweddar gwelais boster y tu allan i eglwys a ddywedodd:
" Daeth lesu i dynu ymaith ein pechodau, nid ein meddyliau." ffordd mae pobl yn meddwl. Dywedodd Iesu ei hun, "Câr yr Arglwydd dy Dduw â'th holl galon, ac â'th holl enaid, â'th holl feddwl, ac â'th holl nerth" (Marc 12,30).

Cymerwch eich amser

Mae yna ffactorau eraill y mae angen eu cymryd i ystyriaeth: mae gorhyder yn y gallu i ddeall pethau, i farnu pethau ac wrth gwrs trachwant hefyd yn chwarae rhan fawr. Weithiau mae pobl hygoelus yn gwneud penderfyniadau brech ac nid ydynt yn meddwl am y canlyniadau. 'Bydd hi'n rhy hwyr yr wythnos nesaf. Yna bydd rhywun arall yn ei gael, er fy mod ei eisiau mor wael. “Mae cynllunio diwyd yn dod â digonedd; ond bydd y sawl sy'n gweithredu'n rhy frysiog yn methu” (Diarhebion 21,5).

Faint o briodasau anodd sy'n dechrau gyda phartner sy'n annog y person arall i briodi'n gyflymach nag yr oedd ef neu hi eisiau? Mae peidio â bod yn hygoelus am ddatrysiad Solomon yn syml: cymerwch amser i edrych arno a meddwl amdano cyn gwneud penderfyniad:

  • Meddyliwch am bethau cyn i chi weithredu. Mae gormod o bobl yn ymddiried mewn syniadau sy'n swnio'n rhesymeg fel syniadau rhesymegol.
  • Gofynnwch gwestiynau. Gofynnwch gwestiynau sy'n mynd o dan yr wyneb a'ch helpu chi i ddeall.
  • Chwilio am help. “Lle na byddo cyngor doeth, y bobl a ddifethir; ond lle y mae llawer o gynghorwyr, y mae cynnorthwy" (Diarhebion 11,14).

Nid yw penderfyniadau pwysig byth yn hawdd. Mae yna bob amser agweddau dwfn wedi'u cuddio o dan yr wyneb y mae angen eu darganfod a'u hystyried. Mae arnom angen pobl eraill sy'n ein cefnogi gyda'u profiad, eu harbenigedd a'u cymorth ymarferol.

gan Gordon Green


pdfMwyngloddiau'r Brenin Solomon (rhan 20)