Mae Crist yn byw ynoch chi!

517 nadolig ynoch chiAdferiad bywyd yw atgyfodiad Iesu Grist. Sut mae bywyd adferedig Iesu yn effeithio ar eich bywyd bob dydd? Yn ei lythyr at y Colosiaid, mae Paul yn datgelu dirgelwch a all roi bywyd newydd i chi: “Yr ydych wedi dysgu’r hyn a guddiwyd oddi wrthych o ddechrau’r byd, hyd yn oed yr hyn a guddiwyd oddi wrth ddynolryw gyfan: dirgelwch sydd bellach wedi’i ddatgelu i bob Cristion. Mae'n ymwneud â gwyrth annealladwy sydd gan Dduw ar y gweill i bawb ar y ddaear. Efallai y byddwch chi sy'n perthyn i Dduw yn deall y dirgelwch hwn. Mae'n darllen: Mae Crist yn byw ynoch chi! Ac felly y mae genych obaith cadarn y rhydd Duw gyfran i chwi yn ei ogoniant" (Colosiaid 1,26-27 Gobaith i Bawb).

Y model rôl

Sut cafodd Iesu brofiad o’i berthynas â’i dad tra roedd ar y ddaear yma? " Canys oddi wrtho ef, a thrwyddo ef, ac iddo ef y mae pob peth" (Rhufeiniaid 11,36)! Dyma yn union y berthynas rhwng y Mab fel Duw a'i Dad fel Duw. O'r tad, trwy'r tad, i'r tad! “Felly dywedodd Crist wrth Dduw pan ddaeth i'r byd: Nid oedd arnoch eisiau aberthau na rhoddion eraill. Ond rhoddaist i mi gorff; ef ddylai fod yn ddioddefwr. Nid ydych yn hoffi poethoffrymau ac ebyrth dros bechod. Dyna pam y dywedais: Yr wyf yn dod i wneud dy ewyllys, fy Nuw. Dyma a ddywedir amdanaf yn yr Ysgrythyrau Sanctaidd” (Hebreaid 10,5-7 Gobaith i Bawb). Rhoddodd Iesu ei fywyd yn ddiamod i Dduw fel y byddai popeth a ysgrifennwyd amdano yn yr Hen Destament yn cael ei gyflawni ynddo ef fel person. Beth helpodd Iesu i gynnig ei fywyd yn aberth byw? A allai wneud hyn o'i wirfodd? Dywedodd Iesu: «Onid ydych yn credu fy mod i yn y Tad a'r Tad ynof fi? Y geiriau yr wyf yn eu llefaru wrthych, nid o honof fy hun yr wyf yn eu llefaru, eithr y Tad sydd yn aros ynof fi sydd yn gwneuthur ei weithredoedd ef.” (Ioan 14,10). Roedd undod y Tad a’r Tad ynddo yn galluogi Iesu i gynnig ei fywyd yn aberth byw.

Y syniad delfrydol

Y diwrnod y gwnaethoch chi dderbyn Iesu fel eich Gwaredwr, Gwaredwr a Gwaredwr, fe gymerodd Iesu siâp ynoch chi. Gallwch chi a holl bobl y ddaear hon gael bywyd tragwyddol trwy Iesu. Pam bu farw Iesu dros bawb? “Bu farw Iesu dros bawb, er mwyn i'r rhai byw beidio â byw mwyach iddynt eu hunain, ond i'r hwn a fu farw drostynt ac a gyfodwyd” (2. Corinthiaid 5,15).

Cyn belled â bod Iesu yn eich preswylio trwy'r Ysbryd Glân, dim ond un alwad, un pwrpas ac un nod sydd gennych: sicrhau bod eich bywyd a'ch personoliaeth gyfan ar gael i Iesu heb gyfyngiadau ac yn ddiamod. Dechreuodd Iesu ei etifeddiaeth.

Pam y dylech chi ganiatáu i chi eich hun gael eich amsugno'n llwyr gan Iesu? “Yr wyf yn atolwg i chwi felly, frodyr a chwiorydd, trwy drugareddau Duw, gyflwyno eich cyrff yn aberth bywiol, sanctaidd, a chymeradwy gan Dduw. Dyma eich addoliad rhesymol” (Rhufeiniaid 1 Cor2,1).

Rhoi eich hun yn gyfan gwbl i Dduw yw eich ymateb i drugaredd Duw. Mae aberth o'r fath yn golygu newid ffordd o fyw gyfan. “Peidiwch â chydymffurfio â'r byd hwn, ond newidiwch eich hunain trwy adnewyddu eich meddyliau, er mwyn archwilio beth yw ewyllys Duw, sy'n dda, yn gymeradwy ac yn berffaith” (Rhufeiniaid 1).2,2). Dywed Iago yn ei epistol : " Canys fel y mae y corff heb yr ysbryd wedi marw, felly hefyd y mae ffydd heb weithredoedd wedi marw" (Iago 2,26). Mae ysbryd yma yn golygu rhywbeth fel anadl. Mae corff heb anadl yn farw, corff byw yn anadlu a ffydd fyw yn anadlu. Beth yw gweithredoedd da? Dywed Iesu, "Dyma waith Duw, eich bod yn credu yn yr hwn a anfonodd" (Ioan 6,29). Mae gweithredoedd da yn weithredoedd sy'n tarddu o ffydd yn y Crist sy'n trigo ynoch chi ac sy'n cael eu mynegi trwy eich bywyd. Dywedodd Paul, " Byw wyf fi, nid myfi, ond y mae Crist yn byw ynof fi" (Galatiaid 2,20). Yn union fel yr oedd Iesu’n byw mewn undod â Duw’r Tad pan oedd ar y ddaear, felly a ddylech chi fyw mewn perthynas agos â Iesu!

Y broblem

I mi, nid yw'r ddelfryd bob amser yn wir ym mhob rhan o fy mywyd. Nid oes gan bob un o fy ngweithiau eu tarddiad yn ffydd yr Iesu sydd ynof fi. Rydyn ni'n dod o hyd i'r rheswm a'r achos yn stori'r greadigaeth.

Creodd Duw fodau dynol i ymhyfrydu ynddynt ac i fynegi Ei gariad ynddynt a thrwyddynt. Yn ei gariad, gosododd Adda ac Efa yng ngardd Eden a rhoi rheolaeth iddynt dros yr ardd a phopeth ynddo. Roeddent yn byw ym mharadwys â Duw mewn perthynas agos a phersonol. Nid oeddent yn gwybod dim am "dda a drwg" oherwydd eu bod yn credu ac yn ymddiried yn Nuw yn gyntaf. Yna credodd Adda ac Efa gelwydd y sarff i ddod o hyd i foddhad bywyd yn eu hunain. Oherwydd eu cwymp, fe'u gyrrwyd allan o baradwys. Gwrthodwyd mynediad iddynt i "goeden y bywyd" (hynny yw Iesu). Er eu bod yn byw yn gorfforol, roeddent yn farw yn ysbrydol. Roeddent wedi gadael undod Duw ac yn gorfod penderfynu drostynt eu hunain beth oedd yn iawn ac yn anghywir.

Penderfynodd Duw etifeddu bendithion a melltithion o genhedlaeth i genhedlaeth. Cydnabu Paul y pechod etifeddol hwn ac ysgrifennodd yn y Llythyr at y Rhufeiniaid: "Felly, yn union fel y daeth pechod i'r byd trwy un dyn (Adda), a marwolaeth trwy bechod, felly ymledodd marwolaeth i bob dyn, oherwydd pechu pawb" (Rhufeiniaid 5,12).

Etifeddais yr awydd i wireddu fy hun ac i fyw oddi wrth fy hunan gan fy rhieni cyntaf. Mewn bywyd mewn cymundeb â Duw rydym yn derbyn cariad, diogelwch, cydnabyddiaeth a derbyniad. Heb y berthynas bersonol ac agos â Iesu ac absenoldeb yr Ysbryd Glân, mae diffyg yn codi ac yn arwain at ddibyniaeth.

Llenwais fy ngwacter mewnol gyda chaethiwed amrywiol. Am gyfnod hir yn fy mywyd Cristnogol, credais fod yr Ysbryd Glân yn rym. Defnyddiais y pŵer hwn a cheisio goresgyn fy nghaethiwed neu arwain bywyd duwiol. Roedd y ffocws bob amser ar fy hun. Roeddwn i eisiau goresgyn fy nghaethiwed ac yn dymuno fy hun. Bu'r ymladd hwn â bwriadau da yn ddi-ffrwyth.

Cydnabod cariad Crist

Beth mae'n ei olygu i gael eich llenwi ag Ysbryd Duw? Yn Effesiaid y dysgais yr ystyr. " Bydded i'r Tad roddi i chwi nerth yn ol cyfoeth ei ogoniant, i gael eich nerthu trwy ei Ysbryd yn y dyn mewnol, fel y preswylio Crist yn eich calonnau trwy ffydd. Ac yr ydych wedi eich gwreiddio a'ch seilio mewn cariad, er mwyn ichwi ddeall gyda'r holl saint beth yw'r lled a'r hyd, a'r uchder a'r dyfnder, hefyd adnabod cariad Crist sy'n rhagori ar bob gwybodaeth, er mwyn ichwi gael eich llenwi hyd nes y byddoch. wedi derbyn holl gyflawnder Duw" (Ephesiaid 3,17-un).

Fy nghwestiwn yw: Ar gyfer beth mae angen yr Ysbryd Glân arnaf? Deall cariad Crist! Beth yw canlyniad y wybodaeth hon o gariad Crist sy'n rhagori ar bob gwybodaeth? Trwy wybod cariad anhygoel Crist, rwy’n derbyn cyflawnder Duw, trwy Iesu sy’n byw ynof fi!

Bywyd Iesu

Mae atgyfodiad Iesu Grist yn holl bwysig i bob Cristion, hyd yn oed i bob bod dynol. Mae'r hyn a ddigwyddodd wedyn wedi cael effaith fawr ar fy mywyd heddiw. " Canys os tra oeddym yn elynion eto, y'n cymodasom â Duw trwy farwolaeth ei Fab ef, pa faint mwy y'n hachubir trwy ei fywyd ef yr awr hon wedi ein cymmodi" (Rhufeiniaid 5,10). Y ffaith gyntaf yw hyn: Trwy aberth Iesu Grist yr wyf yn cymodi â Duw Dad. Yr ail, yr oeddwn wedi hir ei ddiystyru, yw hwn : Y mae yn fy ngwaredu trwy ei oes.

Dywedodd Iesu, "Ond mi a ddaethum i ddod â bywyd iddynt, bywyd i'r eithaf" (Ioan 10,10 o Gyfieithiad Geneva Newydd). Pa ddyn sydd angen bywyd? Dim ond marw sydd angen bywyd. " Buoch chwithau feirw yn eich camweddau, ac yn eich pechodau" (Effesiaid 2,1). O safbwynt Duw, nid y broblem yn unig yw ein bod ni'n bechaduriaid ac angen maddeuant. Mae ein problem yn llawer mwy, rydym yn farw ac angen bywyd Iesu Grist.

Bywyd ym mharadwys

Ydych chi'n ofni na allwch chi fod yr un oeddech chi oherwydd i chi roi eich bywyd yn llawn ac yn ddiamod i Iesu? Dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion, ychydig cyn iddo orfod dioddef a marw, na fyddai’n eu gadael yn amddifad: «Ymhen ychydig amser ni fydd y byd yn fy ngweld mwyach. Eithr chwi a'm gwelwch, canys byw ydwyf fi, a byw fyddwch chwithau hefyd. Y dydd hwnnw byddwch yn gwybod fy mod i yn fy Nhad, a chwithau ynof fi, a minnau ynoch " (Ioan 14,20).

Yn union fel y mae Iesu yn byw ynoch chi ac yn gweithio trwoch chi, rydych chi'n byw yn Iesu ac yn gweithio yn yr un modd! Maent yn byw mewn cymundeb a chymdeithas â Duw, fel y cydnabu Paul: "Oherwydd ynddo ef yr ydym yn byw, yn symud ac yn cael ein bod" (Act 17,28). Mae hunan-wireddu yn eich ego eich hun yn gelwydd.

Ychydig cyn ei farwolaeth, datganodd Iesu gyflawniad y cyflwr paradisiaidd: “Fel yr wyt ti, Dad, ynof fi, a minnau ynoch chi, felly hefyd hwythau ynom ninnau, er mwyn i’r byd gredu mai tydi a’m hanfonodd i” (Ioan 1).7,21). Mae bod yn un gyda Duw y Tad, Iesu a thrwy'r Ysbryd Glân yn wir fywyd. Iesu yw'r ffordd, y gwir a'r bywyd!

Ers imi sylweddoli hyn, rwyf wedi bod yn dod â fy holl broblemau, caethiwed a fy holl wendidau at Iesu a dweud: «Ni allaf ei wneud, ni allaf gael y rhain allan o fy mywyd ar fy mhen fy hun. Mewn undeb â chi Iesu a thrwoch chi rwy'n gallu goresgyn fy nghaethiwed. Rwyf am ichi gymryd eu lle a gofynnaf ichi ddatrys dyled etifeddol annibyniaeth yn fy mywyd.

Adnod allweddol o Colosiaid, " Crist ynoch, gobaith y gogoniant " (Colosiaid 1,27) yn dywedyd yr hyn a ganlyn am danat : Os wyt ti, anwyl ddarllenydd, wedi tröedigaeth at Dduw, y mae Duw wedi creu genedigaeth newydd ynot. Cawsant fywyd newydd, sef bywyd Iesu Grist. Disodlwyd ei chalon o garreg am ei galon fyw (Eseciel 11,19). Mae Iesu'n byw ynoch chi trwy'r Ysbryd, ac rydych chi'n byw, yn gwehyddu, ac yn Iesu Grist. Mae undod â Duw yn fywyd cyflawn a fydd yn para am byth!

Diolch i Dduw dro ar ôl tro am y ffaith ei fod yn byw ynoch chi a'ch bod chi'n caniatáu i'ch hun gael ei gyflawni ynddo. Diolch i'ch diolchgarwch, mae'r ffaith bwysig hon yn cymryd siâp ynoch chi!

gan Pablo Nauer