Mae gan eiriau bŵer

Mae gan 419 gair gryfderNi allaf gofio enw'r ffilm. Ni allaf gofio llinell y stori nac enwau'r actorion. Ond dwi'n cofio un olygfa benodol. Roedd yr arwr wedi dianc o wersyll carcharorion rhyfel ac, wedi ei erlid yn frwd gan filwyr, ffodd i bentref cyfagos.

Pan oedd yn edrych yn daer am le i guddio, fe blymiodd o'r diwedd i mewn i theatr orlawn a dod o hyd i le ynddo. Ond yn fuan daeth yn ymwybodol bod pedwar neu bump o warchodwyr carchar wedi dod i mewn i'r theatr a dechrau blocio'r allanfeydd. Rasio oedd ei feddyliau. Beth allai ei wneud? Nid oedd unrhyw ffordd arall allan ac roedd yn gwybod y byddai'n hawdd ei gydnabod pe bai'r ymwelwyr yn gadael y theatr. Yn sydyn daeth syniad iddo. Neidiodd i fyny yn y theatr hanner tywyll a gweiddi: «Tân! Tân! Tân! » Aeth y dorf i banig a brysio i'r allanfeydd. Manteisiodd yr arwr ar y cyfle, gan gymysgu â'r dorf, llithro heibio'r gwarchodwyr, a diflannu i'r nos. Rwy'n cofio'r olygfa hon am un rheswm pwysig: Mae gan eiriau gryfder. Yn y digwyddiad dramatig hwn, gwnaeth gair bach beri i lawer o bobl ddychryn a rhedeg am eu bywydau!

Llyfr y Diarhebion (18,21) yn ein dysgu bod gan eiriau'r pŵer i ddod â bywyd neu farwolaeth. Gall geiriau a ddewiswyd yn wael brifo, lladd brwdfrydedd, a dal pobl yn ôl. Gall geiriau a ddewisir yn dda wella, annog a chynnig gobaith. Yn ystod dyddiau tywyllaf y 2. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, rhoddodd geiriau Winston Churchill, a ddewiswyd yn glyfar ac a adroddwyd yn odidog, ddewrder i'r bobl ac adfer stamina'r Saeson dan warchae. Dywedir iddo symbylu'r iaith Saesneg a'i hanfon i ryfel. Dyna pa mor gryf yw pŵer geiriau. Gallwch chi newid bywydau.

Dylai hyn wneud i ni oedi a meddwl. Os yw ein geiriau dynol mor bwerus, faint yn fwy pwerus yw gair Duw? Mae'r Llythyr at yr Hebreaid yn dangos i ni fod "gair Duw yn fyw ac yn gryf" (Hebreaid 4,12). Mae ganddo ansawdd deinamig. Mae ganddo egni. Mae'n gwneud i bethau ddigwydd. Mae'n gwneud pethau na all unrhyw un arall eu gwneud. Nid dim ond hysbysu, mae'n gwneud pethau. Pan gafodd Iesu ei demtio gan Satan yn yr anialwch, dewisodd un arf yn unig i ymladd a gwrthyrru Satan: «Mae wedi ei ysgrifennu; y mae yn ysgrifenedig; mae'n ysgrifenedig, »atebodd Iesu - a ffodd Satan! Mae Satan yn bwerus, ond mae'r ysgrythurau hyd yn oed yn fwy pwerus.

Y pŵer i'n newid

Ond mae gair Duw nid yn unig yn gwneud pethau, mae hefyd yn ein trawsnewid ni. Ysgrifennwyd y Beibl nid er ein gwybodaeth ni ond ar gyfer ein trawsnewidiad. Gall erthyglau newyddion roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni. Gall nofelau ein hysbrydoli. Gall cerddi ein swyno. Ond dim ond Gair grymus Duw all ein trawsnewid. Ar ôl ei dderbyn, mae gair Duw yn dechrau gweithio ynom ni ac yn dod yn rym byw yn ein bywydau. Mae ein hymddygiad yn dechrau newid ac rydyn ni'n dwyn ffrwyth (2. Timotheus 3,15-17; 1. Petrus 2,2). Cymaint yw pŵer Gair Duw.

A yw hynny'n ein synnu? Ddim pan rydyn ni i mewn 2. Timotheus 3,16 darllenwch: "Ar gyfer pob Ysgrythur ei hysbrydoli gan Dduw" ("Duw-anadlu" yw'r union gyfieithiad o'r Groeg). Nid geiriau dynol yn unig yw'r geiriau hyn. Y maent o darddiad dwyfol. Geiriau’r un Duw ydyn nhw a greodd y bydysawd ac sy’n cynnal pob peth trwy ei air pwerus (Hebreaid 11,3; 1,3). Ond nid yw'n gadael llonydd inni gyda'i air wrth fynd allan a gwneud rhywbeth arall. Mae ei air yn fyw!

«Yn union fel mes sy'n dwyn mil o goedwigoedd ynddo'i hun, felly mae Gair Duw yn gorwedd ar dudalennau'r Ysgrythurau Sanctaidd fel hedyn sy'n llithro mewn seilo sydd ond yn aros i heuwr diwyd ledaenu'r had ac am galon ffrwythlon i i’w dderbyn ”(Person Preeminent Christ: A Study of Hebrews gan Charles Swindol, t. 73).

Mae'n dal i siarad trwy'r gair llafar

Felly peidiwch â gwneud y camgymeriad o ddarllen y Beibl dim ond oherwydd bod yn rhaid i chi neu oherwydd mai dyna'r peth iawn i'w wneud. Peidiwch â'u darllen mewn ffordd fecanyddol. Peidiwch â'i ddarllen hyd yn oed oherwydd eu bod yn credu mai Gair Duw ydyw. Yn lle hynny, gwelwch y Beibl fel Gair Duw y mae'n siarad â nhw heddiw. Hynny yw, mae'n dal i siarad trwy'r hyn a ddywedodd. Sut allwn ni baratoi ein calon i fod yn ffrwythlon i dderbyn ei air pwerus?

Trwy astudiaeth weddig Feiblaidd, wrth gwrs. Yn Eseia 55,11 mae'n dweud: "... dyna sut y dylai'r gair sy'n dod allan o fy ngheg fod hefyd: Ni fydd yn dod yn ôl ataf yn wag, ond bydd yn gwneud yr hyn rwy'n ei hoffi, a bydd yn llwyddo yn yr hyn rwy'n ei anfon ato." Mae John Stott yn adrodd hanes pregethwr teithiol a aeth trwy'r giât ddiogelwch mewn maes awyr. Roedd cyn sganio electronig ac roedd y gwarchodwr diogelwch yn twrio yn ei boced. Daeth ar draws blwch cardbord du yn cynnwys Beibl y pregethwr ac roedd yn chwilfrydig i ddarganfod beth oedd y tu mewn. "Beth sydd yn y blwch hwnnw?" gofynnodd yn amheus a derbyniodd yr ateb syfrdanol: "Dynamite!" (Rhwng Dau Fyd: John Stott)

Am ddisgrifiad addas o Air Duw - grym, grym ffrwydrol - sy'n gallu "ffrwydro" hen arferion, torri credoau ffug, tanio defosiwn newydd a rhyddhau digon o egni i wella ein bywydau. Onid yw hynny'n rheswm cymhellol i ddarllen y Beibl i gael ei newid?

gan Gordon Green


pdfMae gan eiriau bŵer