Credo

007 credo Pwyslais ar Iesu Grist

Mae ein gwerthoedd yn egwyddorion sylfaenol yr ydym yn adeiladu ein bywyd ysbrydol arnynt ac yr ydym yn wynebu ein tynged gyffredin yn Eglwys Dduw ledled y byd fel plant Duw trwy ffydd yn Iesu Grist.

Rydym yn pwysleisio dysgeidiaeth Feiblaidd iach

Rydym wedi ymrwymo i ddysgeidiaeth Feiblaidd iach. Credwn mai athrawiaethau hanfodol Cristnogaeth hanesyddol yw'r rhai y seilir y ffydd Gristnogol arnynt, y cytunir yn eang arnynt ym mhrofiad yr Eglwys fyd-eang - a bod yr athrawiaethau hyn wedi'u cadarnhau gan dystiolaeth yr Ysbryd Glân. Credwn na ddylai anghytuno mewn materion ymylol yn yr Eglwys Gristnogol, er ei fod yn naturiol ac yn anochel ac yn dderbyniol yn Feiblaidd, achosi rhaniad yng nghorff Crist.

Rydyn ni'n pwysleisio hunaniaeth y Cristion yng Nghrist

Fel Cristnogion, rydyn ni wedi cael hunaniaeth newydd yn Iesu Grist. Fel ei filwyr, ei ffrindiau, a'i frodyr a'i chwiorydd, rydyn ni wedi cael yr hyn sy'n angenrheidiol i arwain y frwydr grefyddol dda - mae gennym ni ef! Addawodd Iesu na fyddai byth yn ein gadael nac yn ein colli, ac os yw’n byw ynom ni, ni fyddwn byth yn ei adael ef na’n gilydd.

Rydyn ni'n pwysleisio pŵer yr efengyl

Paulus schrieb: «Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben» (Römer 1,16). Menschen erhalten Eintritt in Gottes Reich, indem sie auf das Evangelium reagieren. In der Weltweiten Kirche Gottes bringen wir das Reich Gottes voran. Menschen nehmen Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser an. Sie bereuen ihre Sünden, erweisen ihm ihre Treue und Loyalität und tun sein Werk in der Welt. Mit Paulus glauben wir an das Evangelium und schämen uns seiner nicht, weil es die Kraft Gottes zur Errettung aller ist, die glauben.

Pwysleisiwn anrhydeddu enw Crist

Mae Iesu, a fu farw drosom ac yn ein caru ni, yn ein galw i'w anrhydeddu gyda'n bywyd cyfan. Gan wybod ein bod yn ddiogel yn ei gariad, rydym yn bobl y mae'n ofynnol iddynt ei anrhydeddu yn ein holl berthnasoedd, gartref, yn ein teuluoedd ac yn ein cymdogaeth, yn ein sgiliau a'n galluoedd, yn ein gwaith, yn ein hamser rhydd, y ffordd rydyn ni'n gwario ein harian, ein hamser yn yr eglwys a'n materion busnes. Pa bynnag gyfleoedd, heriau neu argyfyngau yr ydym yn mynd drwyddynt, rydym bob amser wedi ymrwymo i ddod â gogoniant a gogoniant i Iesu Grist.

Rydyn ni'n pwysleisio ufudd-dod i reol sofran Duw yn yr Eglwys

Unsere Kirche wurde von unserem liebenden himmlischen Vater gezüchtigt und gesegnet. Er hat uns aus doktrinären Irrtümern und Fehlauslegung der Heiligen Schrift in die lautere Freude und Kraft des Evangeliums geführt. In seiner Allmacht, gemäß seinem Versprechen, hat er unser Werk der Liebe, sogar in unserer Unvollkommenheit, nicht vergessen. Er hat unsere frühere Erfahrung, die wir als Kirche gemacht haben, für uns bedeutsam gemacht, weil sie einen Teil unserer persönlichen Reise hin zum völligen Glauben an unseren Erlöser darstellt. Mit Paulus sind wir jetzt in der Lage zu sagen: «Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich: Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus» (Philipper 3,8.13-14).

Rydym yn pwysleisio ymrwymiad ac ufudd-dod i alwad yr Arglwydd

Yn draddodiadol mae aelodau Eglwys Dduw ledled y byd yn bobl ymroddedig, yn awyddus i wneud gwaith yr Arglwydd. Wrth arwain ein cymuned ffydd i edifeirwch, diwygiad ac adnewyddiad, mae ein Tad Nefol grasol wedi defnyddio'r agwedd hon o ymrwymiad ac ufudd-dod i waith yr efengyl ac i enw Iesu. Credwn yng ngwaith presennol a gweithredol yr Ysbryd Glân trwy arwain a grymuso Cristnogion i arwain bywyd dwyfol yng ngrym atgyfodiad Iesu.

Rydym yn pwysleisio addoliad a deimlir yn ddwfn

Oherwydd i ni i gyd gael ein creu i anrhydeddu Duw, mae Eglwys Dduw ledled y byd yn credu mewn addoliad deinamig a chanmoliaeth lawen i'n Harglwydd a'n Gwaredwr yn seiliedig ar ddiwylliant
Ystyriwch sensitifrwydd ac maent yn berthnasol. Oherwydd bod ein haelodau'n wahanol yn eu cefndiroedd, eu chwaeth a'u hoffterau, rydym yn ymdrechu i addoli Duw trwy amrywiaeth o arddulliau a chyfleoedd ystyrlon, gan gyfuno traddodiadol a chyfoes mewn ffordd sy'n anrhydeddu enw ein Harglwydd.

Rydyn ni'n pwysleisio gweddi

Mae ein cymuned ffydd yn credu mewn gweddi ac yn ymarfer gweddi. Mae gweddi yn rhan hanfodol o fywyd yng Nghrist ac mae'n rhan bwysig o addoliad yn ogystal ag addoliad preifat. Credwn fod gweddi yn arwain at ymyrraeth Duw yn ein bywydau.

gan Joseph Tkach