Matthew 9: Pwrpas yr Iachau

430 matthaeus 9 pwrpas yr iachâdMae Mathew 9, fel y mwyafrif o benodau eraill yn Efengyl Mathew, yn adrodd ar ddigwyddiadau amrywiol ym mywyd Crist. Nid casgliad anniben o adroddiadau yn unig mohono - mae Matthew weithiau'n ychwanegu hanes at hanes oherwydd eu bod yn ategu ei gilydd yn rhyfeddol. Dangosir gwirioneddau ysbrydol gan ddefnyddio enghreifftiau corfforol. Ym Mhennod 9, crynhodd Matthew nifer o straeon sydd hefyd i'w cael yn Efengyl Marc a Luc - fodd bynnag, mae esboniadau Mathew yn llawer byrrach ac yn fwy cryno.

Yr awdurdod i faddau pechodau

Pan ddychwelodd Iesu i Capernaum, “daethant [ychydig o ddynion] â dyn wedi’i barlysu a oedd yn gorwedd ar wely. Pan welodd Iesu eu ffydd, dywedodd wrth y dyn parlysu: Byddwch o sirioldeb da, fy mab, maddeuwyd eich pechodau »(V 2). Mewn ffydd roedd y dynion wedi dod ag ef at Iesu er mwyn iddo ei wella. Ymroddodd Iesu i'r parlys, oherwydd nid ei barlys oedd ei broblem fwyaf, ond ei bechodau. Cymerodd Iesu ofal ohono yn gyntaf.

"Ac wele, dywedodd rhai o'r ysgrifenyddion wrthyn nhw eu hunain: Mae hyn yn cablu Duw" (V 3). Roedden nhw'n meddwl mai dim ond Duw sy'n gallu maddau pechodau, bod Iesu'n cymryd gormod ohono'i hun.

“Ond pan welodd Iesu eu meddyliau, dywedodd, Pam ydych chi'n meddwl pethau mor ddrwg yn eich calonnau? Felly beth sy'n haws ei ddweud: Mae'ch pechodau wedi'u maddau, neu i ddweud: Codwch a cherdded o gwmpas? Ond er mwyn i chi wybod bod gan Fab y Dyn awdurdod i faddau pechodau ar y ddaear - dywedodd wrth y dyn wedi'i barlysu: Codwch, codwch eich gwely a mynd adref! Ac fe gododd ac aeth adref »(V 5-6). Mae'n hawdd siarad am faddeuant dwyfol, ond mae'n anodd profi ei fod yn cael ei roi mewn gwirionedd. Felly cyflawnodd Iesu wyrth iachaol i ddangos bod ganddo'r awdurdod i faddau pechodau. Ei genhadaeth ar y ddaear oedd peidio â gwella pob bod dynol o'u salwch corfforol; ni iachaodd hyd yn oed yr holl sâl yn Jwdea. Yn anad dim, ei genhadaeth oedd cyhoeddi maddeuant pechodau - ac mai ef oedd ffynhonnell maddeuant. Ni fwriadwyd i'r wyrth hon gyhoeddi iachâd corfforol ond, yn bwysicach fyth, iachâd ysbrydol. "Pan welodd y bobl hyn, roedden nhw'n ofni ac yn canmol Duw" (V 8) - ond nid oedd pawb yn falch.

Bwyta gyda phechaduriaid

Ar ôl y digwyddiad hwn, “gwelodd ef [Iesu] ddyn yn eistedd yn y swyddfa dollau a’i enw Matthew; ac meddai wrtho, "Dilyn fi." Cododd a'i ddilyn »(V 9). Mae'r ffaith mai Matthew oedd â gofal tollau yn awgrymu iddo gasglu tollau gan bobl sy'n cludo nwyddau trwy ardal - efallai hyd yn oed pysgotwyr a ddaeth â'u dalfa i'r dref i'w gwerthu. Roedd yn swyddog tollau, yn gasglwr tollau ac yn "leidr ffordd" a gyflogwyd gan y Rhufeiniaid. Ac eto fe adawodd ei swydd broffidiol i ddilyn Iesu a'r peth cyntaf a wnaeth oedd gwahodd Iesu i wledd gyda'i ffrindiau.

"Ac wrth iddo eistedd wrth fwrdd yn y tŷ, wele, daeth llawer o gasglwyr treth a phechaduriaid i eistedd wrth fwrdd gyda Iesu a'i ddisgyblion" (V 10). Byddai hynny'n debyg i weinidog a fyddai'n mynd i barti mewn plasty Mafia chic.

Mae'r Phariseaid yn arsylwi ar y math o gymdeithas y cafodd Iesu ei hun ynddi, ond nid oeddent am fynd i'r afael ag ef yn uniongyrchol. Yn lle hynny, fe ofynnon nhw i'w ddisgyblion, "Pam mae'ch Meistr yn bwyta gyda chasglwyr treth a phechaduriaid?" (V 11b). Efallai fod y disgyblion wedi edrych yn ddryslyd ac o’r diwedd atebodd Iesu: “Nid oes angen meddyg ar y cryf, ond y sâl.” Ond ewch i ddysgu beth mae hynny'n ei olygu (Hosea 6,6): "Rwy'n cymryd pleser mewn trugaredd ac nid mewn aberth". "Rwyf wedi dod i alw pechaduriaid, ac nid y cyfiawn" (V 12). Roedd ganddo'r awdurdod i faddau - roedd iachâd ysbrydol hefyd yn digwydd yma.

Yn union fel y mae meddyg yn ymyrryd dros y sâl, felly ymyrrodd Iesu dros bechaduriaid oherwydd mai nhw oedd y rhai y daeth i'w helpu. (Mae pawb yn bechadur, ond nid dyna mae Iesu wir yn poeni amdano yma.) Galwodd ar bobl i fod yn sanctaidd, ond ni ofynnodd iddyn nhw fod yn berffaith cyn eu galw. Oherwydd bod angen gras cymaint mwy na barn arnom, mae Duw yn dymuno inni ymarfer mwy o ras na barnu eraill. Hyd yn oed os ydyn ni'n gwneud (dyweder, aberthu) popeth mae Duw yn ei orchymyn ond yn methu â dangos gras tuag at eraill, rydyn ni wedi methu.

Yr hen a'r newydd

Nid y Phariseaid oedd yr unig rai yn rhyfeddu at weinidogaeth Iesu. Gofynnodd disgyblion Ioan Fedyddiwr i Iesu: "Pam rydyn ni a'r Phariseaid yn ymprydio cymaint ac nad yw'ch disgyblion yn ymprydio?" (V 14). Fe wnaethant ymprydio am eu bod yn dioddef o bellter y genedl oddi wrth Dduw.

Atebodd Iesu: “Sut gall gwesteion y briodas ddioddef tra bod y priodfab gyda nhw? Daw'r amser pan gymerir y priodfab oddi wrthynt; yna byddant yn ymprydio »(V 15). Nid oes unrhyw reswm tra byddaf yma, meddai - ond nododd y byddai yn y pen draw - yn rymus - yn "cael ei gymryd oddi wrthynt" - yna byddai ei ddisgyblion yn dioddef ac yn ymprydio.

Yna rhoddodd Iesu ddihareb enigmatig iddyn nhw: «Nid oes neb yn trwsio hen ffrog gyda rag o frethyn newydd; oherwydd bydd y rag yn rhwygo'r ffrog eto a bydd y rhwyg yn gwaethygu. Nid ydych chi'n rhoi gwin newydd mewn hen boteli chwaith; fel arall bydd y crwyn yn rhwygo a bydd y gwin yn gollwng ac yn difetha'r crwyn. Ond os ydych chi'n llenwi gwin newydd i grwyn newydd, mae'r ddau yn cael eu cadw gyda'i gilydd ”(V 16-17). Yn sicr ni ddaeth Iesu i "drwsio" presgripsiynau'r Phariseaid ar sut i fyw bywyd duwiol. Ni cheisiodd ychwanegu gras at yr aberthau a ragnodwyd gan y Phariseaid; Ni cheisiodd ychwaith gyflwyno syniadau newydd i'r set bresennol o reolau. Yn hytrach, fe ddechreuodd rywbeth hollol newydd. Rydyn ni'n ei alw'n Gyfamod Newydd.

Codi'r meirw, iacháu'r amhur

"Pan oedd yn siarad hyn â nhw, wele, daeth un o arweinwyr y gynulleidfa ac ymgrymu o'i flaen a dweud, Mae fy merch newydd farw, ond dewch i osod eich llaw arni, a bydd hi'n dod yn fyw" ( V 18). Dyma ni yn delio ag arweinydd crefyddol anghyffredin iawn - un a ymddiriedodd yn llwyr yn Iesu. Aeth Iesu gydag ef a chodi'r ferch oddi wrth y meirw (V 25).

Ond cyn iddo gyrraedd tŷ’r ferch, daeth rhywun arall ato i gael ei iacháu: “Ac wele, daeth dynes a oedd wedi bod â llif gwaed ers deuddeng mlynedd i fyny ato o’r tu ôl a chyffwrdd â hem ei fantell. Oherwydd dywedodd wrthi ei hun: Pe bawn i'n gallu cyffwrdd â'i wisg yn unig, byddwn yn iach. Felly trodd Iesu a'i gweld, a dweud, "Byddwch o sirioldeb da, fy merch, mae'ch ffydd wedi'ch gwneud chi'n dda." A daeth y ddynes yn iach yr un awr »(V 20-22). Roedd y ddynes yn amhur oherwydd ei llif gwaed. Ni chaniataodd cyfraith Moses i unrhyw un gyffwrdd â nhw. Roedd gan Iesu ffordd newydd o wneud pethau. Yn lle ei hosgoi, fe iachaodd hi pan gyffyrddodd ag ef. Mae Matthew yn ei roi yn gryno: Roedd ffydd wedi ei helpu.

Roedd ffydd wedi gwneud i'r dynion ddod â'u ffrind parlysu ato. Fe wnaeth ffydd ysgogi Matthew i adael ei swydd. Arweiniodd ffydd arweinydd crefyddol i ofyn am atgyfodiad ei ferch, menyw i wella llif ei gwaed, a bod y deillion wedi gofyn i Iesu weld (V 29). Roedd anhwylderau o bob math, ond un ffynhonnell iachâd: Iesu.

Mae'r ystyr ysbrydol yn glir: mae Iesu'n maddau pechodau, yn rhoi bywyd newydd a chyfeiriad newydd mewn bywyd. Mae'n ein gwneud ni'n lân ac yn ein helpu ni i weld. Ni thywalltwyd y gwin newydd hwn i hen reolau Moses - crëwyd gwaith ar wahân ar gyfer hyn. Mae cenhadaeth gras yng nghanol gweinidogaeth Iesu.

gan Michael Morrison


pdfMatthew 9: Pwrpas yr Iachau