Ysbryd y gwirionedd

586 ysbryd y gwirioneddY noson y cafodd Iesu ei arestio, siaradodd Iesu gyda'i ddisgyblion am eu gadael ond anfon cysur atynt i ddod atynt. “Mae'n dda i chi fy mod i'n mynd i ffwrdd. Oherwydd os na fyddaf yn mynd i ffwrdd, ni ddaw'r Cysurwr atoch. Ond pan af, anfonaf ef atoch »(Ioan 16,7). «Cysurydd» yw'r cyfieithiad o'r gair Groeg «Parakletos». Yn wreiddiol, hwn oedd yr enw ar gyfreithiwr a safodd yn y llys dros fater neu a gyflwynodd achos. Y Cysurwr hwn yw'r Ysbryd Glân addawedig, a ddaeth i'r byd mewn ffordd hollol newydd ar ôl esgyniad Iesu, ar y Pentecost. «Pan ddaw bydd yn agor ei lygaid i'r byd i bechod a chyfiawnder a barn; am bechod: nad ydyn nhw'n credu ynof fi; am gyfiawnder: fy mod yn mynd at y Tad ac na welwch fi o hynny ymlaen; am farn: bod tywysog y byd hwn yn cael ei farnu »(Ioan 16,8-11). Mae'r byd annuwiol yn anghywir am dri pheth, meddai Iesu: pechod, cyfiawnder a barn. Ond byddai'r Ysbryd Glân yn dinoethi'r camgymeriadau hyn.

Y peth cyntaf y mae'r byd duwiol yn anghywir ag ef yw pechod. Mae'r byd yn credu bod yn rhaid i bechaduriaid wneud iawn am eu pechodau eu hunain trwy wneud gweithredoedd da. Nid oes unrhyw bechod nad yw Iesu wedi maddau iddo. Ond os nad ydym yn credu hynny, byddwn yn parhau i ysgwyddo baich euogrwydd. Dywed yr Ysbryd mai anghrediniaeth yw pechod, a ddangosir trwy wrthod credu yn Iesu.

Yr ail beth mae'r byd yn anghywir yn ei gylch yw cyfiawnder. Mae hi'n credu mai cyfiawnder yw rhinwedd a daioni dynol. Ond dywed yr Ysbryd Glân fod cyfiawnder yn ymwneud â Iesu ei hun yn gyfiawnder i ni, nid ein gweithredoedd da.

«Ond dw i'n siarad am gyfiawnder gerbron Duw, sy'n dod trwy ffydd yn Iesu Grist i bawb sy'n credu. Oherwydd nid oes gwahaniaeth yma: maen nhw i gyd yn bechaduriaid ac nid oes ganddyn nhw'r gogoniant y maen nhw i fod i'w gael gerbron Duw, ac maen nhw'n cael eu cyfiawnhau heb deilyngdod trwy ei ras trwy'r prynedigaeth a ddaeth trwy Grist Iesu »(Rhufeiniaid 3,22-24). Ond nawr bod Mab Duw wedi byw bywyd perffaith, ufudd yn ein lle fel Duw a dyn, fel un ohonom ni, dim ond fel rhodd gan Dduw trwy Iesu Grist y gellir cyflwyno cyfiawnder dynol.

Y trydydd peth y mae'r byd yn anghywir yn ei gylch yw barn. Dywed y byd y bydd barn yn ein tynghedu. Ond dywed yr Ysbryd Glân fod barn yn golygu tynged yr un drwg.

«Beth ydyn ni eisiau ei ddweud am hyn nawr? Os yw Duw ar ein rhan, pwy all fod yn ein herbyn? Pwy na sbariodd ei fab ei hun chwaith, ond a roddodd i fyny dros bob un ohonom - sut na ddylai roi popeth gydag ef? " (Rhufeiniaid 8,31-un).

Fel y dywedodd Iesu, mae'r Ysbryd Glân yn datgelu celwyddau'r byd ac yn ein harwain i bob gwirionedd: Mae pechod wedi'i wreiddio mewn anghrediniaeth, nid mewn rheolau, gorchmynion na deddfau. Daw cyfiawnder trwy Iesu, nid o'n hymdrechion a'n cyflawniadau ein hunain. Mae barn yn gondemniad o ddrwg, nid o'r rhai y bu farw Iesu drostynt ac a godwyd gydag ef. «Mae wedi ein galluogi i fod yn weision y cyfamod newydd - cyfamod nad yw bellach yn seiliedig ar y gyfraith ysgrifenedig, ond ar waith Ysbryd Duw. Oherwydd mae'r gyfraith yn dod â marwolaeth, ond mae Ysbryd Duw yn rhoi bywyd »(2. Corinthiaid 3,6).

Yn Iesu Grist, a dim ond yn Iesu Grist, rydych chi'n cael eich cymodi â'r Tad ac yn rhannu cyfiawnder Crist a pherthynas Crist â'r Tad. Yn Iesu ti yw plentyn annwyl y Tad. Mae'r efengyl yn newyddion da yn wir!

gan Joseph Tkach