DDUW


Hunaniaeth yng Nghrist

198 identaet in christBydd y rhan fwyaf o bobl dros 50 oed yn cofio Nikita Khrushchev. Roedd yn gymeriad lliwgar, swnllyd a oedd, fel arweinydd yr hen Undeb Sofietaidd, yn curo’i esgid ar y ddarllenfa wrth annerch Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig. Roedd hefyd yn adnabyddus am ei ddatganiad bod y dyn cyntaf yn y gofod, y cosmonaut Rwsiaidd Yuri Gagarin, "wedi mynd i'r gofod ond yn gweld dim Duw yno." O ran Gagarin ei hun, nid oes cofnod iddo erioed wneud datganiad o'r fath. Ond roedd Khrushchev yn sicr yn iawn, ond nid am y rhesymau oedd ganddo mewn golwg.

Oherwydd mae'r Beibl ei hun yn dweud wrthym nad oes neb erioed wedi gweld Duw ond un, sef Mab Duw ei hun Iesu. Yn Ioan darllenwn: “Ni welodd neb Dduw erioed; y cyntaf-anedig, yr hwn sydd Dduw, ac sydd ym mynwes y Tad, a'i mynegodd ef i ni" (Eoin 1,18).

Yn wahanol i Mathew, Marc, a Luc, a ysgrifennodd am enedigaeth Iesu, mae Ioan yn dechrau gyda dwyfoldeb Iesu ac yn dweud wrthym mai Iesu oedd Duw o’r dechrau. Byddai yn "Dduw gyda ni" fel y rhagfynegwyd prophwydoliaeth. Eglura Ioan fod Mab Duw wedi dod yn ddyn ac wedi trigo yn ein plith fel un ohonom. Pan fu farw Iesu a chael ei gyfodi i fywyd ac eistedd ar ddeheulaw’r Tad, arhosodd yn ddyn, yn ddyn gogoneddus, yn llawn Duw ac yn llawn dyn. Iesu ei hun, fel y mae’r Beibl yn ei ddysgu inni, yw cymundeb uchaf Duw â dynolryw.

Völlig aus Liebe heraus, traf Gott die freie…

Darllenwch fwy ➜

Nid oedd Iesu ar ei ben ei hun

238 Nid oedd Iesu ar ei ben ei hun

Lladdwyd gwneuthurwr trafferthion ar groes ar fryn brysglyd y tu allan i Jerwsalem. Nid oedd ar ei ben ei hun. Nid ef oedd yr unig drallod yn Jerwsalem y diwrnod gwanwyn hwnnw.

“Cefais fy nghroeshoelio gyda Christ,” ysgrifennodd yr apostol Paul (Gal 2,20), ond nid Paul oedd yr unig un. “Buoch chi farw gyda Christ” meddai wrth Gristnogion eraill (Col. 2,20). “Rydyn ni wedi ein claddu gydag e” ysgrifennodd at y Rhufeiniaid (Rhuf 6,4). Beth sy'n digwydd yma? Nid oedd yr holl bobl hyn ar y bryn hwnnw yn Jerwsalem mewn gwirionedd. Am beth mae Paul yn siarad yma? Mae gan bob Cristion, p'un a ydyn nhw'n ei wybod ai peidio, ran yng nghroes Crist.

Oeddech chi yno pan groeshoeliasoch Iesu? Os ydych chi'n Gristion, yr ateb ydy ydy, roeddech chi yno. Roeddem gydag ef er nad oeddem yn ei wybod ar y pryd. Efallai fod hynny'n swnio fel nonsens. Beth mae'n ei olygu mewn gwirionedd? Mewn iaith fodern byddem yn dweud ein bod yn uniaethu â Iesu. Rydym yn ei dderbyn fel ein cynrychiolydd. Derbyniwn ei farwolaeth fel taliad am ein pechodau.

Ond nid dyna'r cyfan. Rydym hefyd yn derbyn - ac yn cymryd rhan - yn Ei atgyfodiad! “Cododd Duw ni gydag ef” (Eff 2,6). Roeddem yno ar fore'r atgyfodiad. “Gwnaeth Duw chi yn fyw gydag ef” (Col. 2,13). “Rydych chi wedi codi gyda Christ” (Col. 3,1).

Die Geschichte Christi ist unsere Geschichte, wenn wir sie annehmen, wenn wir zustimmen, mit unserem gekreuzigten Herrn identifiziert zu werden. Unser Leben wird mit seinem Leben verbunden, nicht nur…

Darllenwch fwy ➜