Bydd rhywun arall yn ei wneud

Cred gyffredin yw nad oes raid i chi wneud rhywbeth o reidrwydd oherwydd bydd rhywun arall. Bydd rhywun arall yn glanhau'r bwrdd yn y bwyty bwyd cyflym. Bydd rhywun arall yn ysgrifennu'r llythyr at olygydd y papur newydd ar y pwnc hwn. Mae rhywun arall yn mynd i lanhau'r sbwriel o'r palmant. Dyna pam y gallaf hefyd deimlo'n rhydd a thaflu fy mwg coffi allan o'r ffenestr fel gyrrwr.

Rhaid imi gymryd fy nhrwyn fy hun yma, oherwydd nid wyf yn hollol ddiniwed o ran yr agwedd hon. Hyd yn oed os nad ydw i'n taflu fy sbwriel allan o'r ffenest, dwi'n aml yn gweld fy mod i'n "rhywun arall". Pan oedd fy mhlant yn eu harddegau, gwnes i'r penderfyniad i beidio â theithio ond i fod gartref gyda nhw yn ystod y blynyddoedd hynny. Tra roedd fy ngŵr allan ar deithiau busnes, rwyf bellach wedi gwneud y swyddi yr arferai eu gwneud fy hun.

Roeddwn i'n aml yn rhywun arall. Pan gododd y cyfle i weithio yng ngweinidogaeth y menywod neu i roi darlith, edrychais dros fy ysgwyddau i weld pwy oedd yn dal yn rhydd ar wahân i mi a sylweddolais mai fi oedd yr unig un yn sefyll i fyny. Doeddwn i ddim eisiau gwneud hynny bob amser, ond roeddwn i'n aml yn neidio i mewn ac weithiau doeddwn i ddim yn siŵr beth roeddwn i'n dweud "ie" wrtho.

Mae sawl person yn y Beibl wedi ceisio trosglwyddo eu henw da a’u cyfrifoldebau cysylltiedig i rywun arall, ond nid yw wedi gweithio. Lluniodd Moses esgus da i beidio â gorfod dychwelyd i'r Aifft. Cwestiynodd Gideon a oedd Duw wedi siarad ag ef mewn gwirionedd. Rhyfelwr cryf? Nid dyna fi! Ceisiodd Jona redeg i ffwrdd, ond roedd y pysgod yn gyflymach nag ef. Daeth pob un ohonynt yr hyn yr oeddent yn gobeithio fyddai'n gwneud y gwaith. Pan ddaeth Iesu i'r byd hwn yn fabi, nid neb yn unig ydoedd, ef oedd yr unig un a allai wneud yr hyn yr oedd angen ei wneud. Roedd angen "Duw gyda ni" ar y byd cwympiedig hwn. Ni allai unrhyw un arall wella'r sâl a dofi'r gwyntoedd. Ni allai unrhyw un arall symud y torfeydd gyda'i eiriau fel y gallai ef neu hi eistedd gyda basged o bysgod. Ni allai neb arall gyflawni pob proffwydoliaeth o'r Hen Destament fel ef.

Roedd Iesu’n gwybod pam y daeth i’r ddaear hon ac yn dal i weddïo yn yr ardd y dylai cadis y Tad ei basio. Fodd bynnag, ychwanegodd y cais "os ydych chi ei eisiau" a gweddïodd nad ei ewyllys ef fyddai hynny, ond ewyllys y tad. Roedd Iesu’n gwybod na fyddai neb yn cymryd ei le ar y groes iddo oherwydd nad oedd unrhyw un arall y gallai ei waed ryddhau dynolryw o’u pechodau.

Mae bod yn Gristion yn aml hefyd yn golygu bod yr un sy'n gyfrifol ac yn dweud "Fe wnaf i!" Mae Iesu yn ein galw i fod yn rhywun sy'n ateb ei alwad i gyflawni'r gorchymyn brenhinol i garu ein brodyr a'n chwiorydd.

Felly, gadewch i ni beidio ag edrych i'r chwith ac i'r dde ar rywun arall, ond yn gwneud yr hyn sydd angen ei wneud. Boed i ni i gyd fod yn debyg i Eseia, a atebodd Duw, "Dyma fi, anfon fi!" (Eseia 6,5).

gan Tammy Tkach


pdfBydd rhywun arall yn ei wneud