hunan-reolaeth

412 hunanreolaethDim ond dweud na? Mae gen i gariad. Ei enw yw Jimmy. Mae pawb yn ei hoffi. Mae'n weithgar iawn, yn hael ac mae ganddo synnwyr digrifwch gwych. Ond mae gan Jimmy broblem hefyd. Yn ddiweddar roedd yn teithio ar wibffordd pan ysgubodd cerbyd o'i flaen. Tarodd Jimmy y cyflymydd a mynd ar ôl y gyrrwr trahaus. Pan stopiodd y troseddwr wrth olau coch, roedd yn rhaid i Jimmy roi'r breciau ymlaen. Fe gyrhaeddodd allan a stormio i'r cerbyd o'i flaen, chwalu'r ffenestr ochr, glynu ei fraich yn gwaedu trwy'r ffenestr oedd wedi torri, a gweithio'r gyrrwr sioc gyda'i ddwrn. Ond byrhoedlog oedd y dial. Yn sydyn, gafaelodd Jimmy yn ei frest a chwympo i'r llawr. Bu'n rhaid iddo gael pum llawdriniaeth ffordd osgoi ar ei galon o fewn awr. Nid oes gan Jimmy hunanreolaeth. Mae'r rhan fwyaf ohonom yn teimlo'r un ffordd. Nid oes rhaid iddo fod yn ddig, ond yn aml mae'r un mor ddinistriol - ofn, chwerwder, gluttony, cenfigen, balchder, awydd, cam-drin cyffuriau, hunan-drueni a thrachwant.

Yn Diarhebion 25,28 mae hunanreolaeth yn cael ei chymharu â waliau dinas ac mae'r pennill yn ein rhybuddio am y perygl o gael ei ddominyddu gan ddymuniadau a chwantau: "Mae dyn na all ddal ei ddicter yn ôl fel dinas agored heb waliau". Yn yr hen amser, roedd dinasoedd yn cael eu murio i amddiffyn dinasyddion rhag goresgyniad y gelyn, anifeiliaid peryglus, a thresmaswyr diangen eraill. Pan oresgynwyd yr amddiffynfeydd nerthol hyn, gadawyd pobl yn ddi-amddiffyn - fel yr ydym pan nad ydym yn rheoli ein hemosiynau a'n dyheadau. Pan fyddwn yn caniatáu i'n ysgogiadau hunanol ein rheoli, rydym yn agor y drws i gelwydd, sarhad, casineb, salwch, cywilydd, a gallwn achosi niwed difrifol ym mywydau pobl eraill1,23). Beth yw'r ateb i allu ymladd yn erbyn ein dyheadau dinistriol?

Hunanddisgyblaeth? Willpower? Gwneud ymdrech? Dim ond dweud "na"?

Mae'r Testament Newydd yn rhoi cliw pwysig inni ar sut i ennill y frwydr am hunanreolaeth. Mae hunanreolaeth yn ffrwyth yr Ysbryd Glân (Galatiaid 5,22-23). Nid ein gwaith caled, ein hunanddisgyblaeth, na’n penderfyniad, oherwydd mae hunanreolaeth yn cael ei gyflawni gan yr Ysbryd Glân ynom. Ef yw'r ffynhonnell. Ystyr y gair 'hunanreolaeth' yw 'bod mewn rheolaeth' neu 'i gydio mewn rhywbeth'. Mae'r Ysbryd Glân yn rhoi'r gallu mewnol inni reoli ein hunain ac i fyw yn y fath fodd fel nad ydym yn cael ein dominyddu gan ein hemosiynau a'n dyheadau hunanol (2. Timotheus 1,7). Ni allwn hyd yn oed ddweud “na” ar ein pennau ein hunain. Ysgrifennodd Titus fod gras Duw yn dangos inni wrthod dymuniadau bydol a byw yn ddarbodus ac yn gyfiawn yn y byd hwn (Titus 2,11-12). Ond nid yw'r Ysbryd Glân yn ein helpu i wrthsefyll arfer gwael yn unig. Mae'r Ysbryd Glân yn gweithio ynom ni i newid ein hunain ac yn disodli ysgogiadau hunanol â bywyd ysbrydoledig, pwerus Iesu Grist. Rydym yn arfer hunanreolaeth pan fyddwn yn penderfynu - gam wrth gam - (nid yw'r Ysbryd Glân yn cymryd ein hewyllys rhydd) i'w dderbyn fel ffynhonnell ein bywyd ac i beidio â byw yn ôl ein dewisiadau. Pan fyddwn yn gwneud hyn, bydd ein hymddygiad yn dod yn debyg i Grist. Mae bwlb golau trydan yn nodi bod trydan - rydyn ni'n nodi bod Iesu Grist yn rheoli ein bywydau.

Sut allwn ni fyw bywyd hunanreoledig? Mae Iesu'n dangos i ni fod yna gynllun bob amser ar gyfer sut y dylai dyn fod. Ni adawodd iddo'i hun gael ei arwain gan ei anghenion oherwydd ei fod yn dibynnu'n llwyr ar ei dad. Trwy'r frwydr ysbrydol anoddaf pan geisiodd Satan Iesu yn yr anialwch, cawn gipolwg ar sut mae hunanreolaeth yn gweithio. Ar ôl ymprydio 40 diwrnod, roedd Iesu wedi blino, ar ei ben ei hun, ac eisiau bwyd. Synhwyro Satan beth oedd angen mwyaf Iesu a bachodd ar y cyfle hwn i roi cynnig ar yr hyn yr oedd ei angen fwyaf arno - bwyd. Ond atebodd Iesu: "Mae'n ysgrifenedig: Nid ar fara yn unig y mae dyn yn byw, ond ar bob gair sy'n dod allan o geg Duw" (Mathew 4,4). Yng ngeiriau Iesu rydym yn dod o hyd i allwedd i hyfforddi ein hysbryd trwy ymblethu’r Ysbryd Glân.

Y stoc fewnol

Yn Salm 119,11 mae'r salmydd yn esbonio: "Rwy'n cadw'ch gair yn fy nghalon fel nad ydw i'n pechu yn eich erbyn." Rhaid i air Duw gael ei angori yn ein calonnau. Nid yw'n ddigon i'w gadw mewn llyfr nodiadau neu mewn rhaglen gyfrifiadurol. Rhaid iddo fod ynom ni. Defnyddiwyd y gair “cadw” pan guddiwyd trysorau neu gyflenwadau neu eu cadw ar wahân er mwyn bod yn barod ar gyfer argyfyngau yn y dyfodol. Rydyn ni'n storio gair ysgrifenedig Duw trwy wneud yr hyn a allai swnio'n rhyfedd i glustiau modern - myfyrdod Beiblaidd. Mae myfyrdod yn ystyried, meddwl, gwrando, mewnoli a gadael i ddarnau trwy'r meddwl fynd trwy'r ysgrythurau yn debyg iawn i gnaws ci wrth asgwrn. Mae myfyrdod yn ein galluogi i gadw gair Duw lle mae'n cael yr effaith fwyaf ar ein bywydau - yn ein calonnau (Diarhebion 4,23). Mae diystyru’r Beibl yn caniatáu i hen batrymau meddwl anghywir ac arferion dinistriol afreolus adennill awdurdod drostynt. Pan fyddwn yn llenwi ac yn maethu ein meddyliau gyda'r Ysgrythur ac yn gadael iddo wreiddio yn ein calonnau, daw Gair Duw yn rhan ohonom ac mae'n dangos yn naturiol yn ein geiriau a'n gweithredoedd.

Yn Effesiaid 6,17 Mae Paul yn cymharu gair Duw â chleddyf: "Cymerwch gleddyf yr Ysbryd, sef gair Duw". Mae'n debyg bod Paul wedi meddwl am gleddyf byr y milwyr yr oeddent bob amser yn ei wisgo ar eu dyn - yn barod i'w ddefnyddio ar unrhyw adeg. Mae'r Ysbryd Glân yn ein helpu i gofio ysgrythurau'n fyw4,26) trwy estyn i mewn i'r cyflenwad o benillion yr ydym yn eu cadw yn ein calonnau trwy fyfyrdod ac mae'n ein helpu mewn argyfyngau trwy fflachio gair yn ein meddwl neu ein hatgoffa mewn ffordd oruwchnaturiol o bennill neu addewid.

Fe greodd Duw ni gydag amrywiaeth o anianau, emosiynau a dyheadau. Rhaid dod â'r rhain i gyd o dan reolaeth neu yn y pen draw byddant yn ein dominyddu. Mae hunanreolaeth yn cael ei gymharu ag arweinydd cerddorfa symffoni. O dan faton arweinydd, gall nifer fawr o gerddorion talentog chwarae'r nodiadau cywir ar yr amser iawn ac ar y gyfrol gywir ar eu hofferynnau yn y fath fodd fel bod popeth yn swnio'n hollol iawn. Gellir cyfiawnhau ein dyheadau a'n dyheadau hefyd. Hunanreolaeth yw staff yr Ysbryd Glân yn ein calonnau, y mae popeth yn aros yn y lle iawn o dan eu harweiniad galluog ac yn cael ei alw ar yr adeg iawn. Mae bod yn hunanreoledig yn golygu cael eich tywys gan yr Ysbryd Glân.

Gweddi: Annwyl dad, rwy'n hir yn byw bywyd hunanreoledig, ond ni allaf ei wneud heboch chi. Diolchaf ichi eich bod eisoes wedi rhoi popeth sydd ei angen arnaf i fyw bywyd sy'n eich plesio ((2. Petrus 1,3). Llenwch fi â nerth mewnol trwy eich ysbryd (Effesiaid 3,16), er mwyn i mi allu defnyddio'r sgil rydych chi wedi'i rhoi yn gyfrifol! Gwarchod fy ngheg a chryfhau fel nad wyf yn ildio i ddymuniadau'r corff3,14). Grymwch fi i weithredu'n ddarbodus ac i fod yn pwy ydw i go iawn - eich plentyn (1. Johannes 3,1). Yr wyf yn eich llaw Byw i mewn a thrwof i nawr. Yn enw Iesu, amen.

gan Gordon Green

pdfhunan-reolaeth


Hunanddisgyblaeth a hunanreolaeth

Ni ddylid cymysgu'r ddau derm hyn â'i gilydd. Daw hunanreolaeth o bresenoldeb yr Ysbryd Glân ynom ni, tra bod hunanddisgyblaeth fel arfer yn cael ei orfodi gan ffactorau allanol - diet neu ymarfer corff. Rydym fel arfer yn destun rheol neu reoliad yr ydym yn ei ystyried yn angenrheidiol i gydymffurfio â hi dros dro.