Gyda hyder cyn yr orsedd

379 gyda hyder o flaen yr orseddYn y llythyr at yr Hebreaid 4,16 "Am hynny gadewch inni nesáu yn hyderus at orsedd gras, fel y derbyniom drugaredd a chael gras yn amser angen cymorth." Flynyddoedd lawer yn ol yr oeddwn wedi clywed pregeth ar yr adnod hon. Nid oedd y pregethwr yn eiriolwr efengyl ffyniant, ond roedd yn benodol iawn am ofyn i Dduw am y pethau rydyn ni eu heisiau yn hyderus ac â'n pennau'n uchel. Os ydyn nhw'n dda i ni a'r rhai o'n cwmpas, yna bydd Duw yn gwneud iddyn nhw ddigwydd.

Wel, dyna'n union wnes i ac rydych chi'n gwybod beth? Ni roddodd Duw y pethau y gofynnais iddo eu gwneud. Dychmygwch fy siom! Fe wnaeth grafu fy ffydd ychydig oherwydd ei fod yn teimlo fy mod i'n rhoi naid enfawr o ffydd i Dduw trwy ofyn iddo am rywbeth gyda fy mhen yn uchel. Ar yr un pryd, roeddwn i'n teimlo bod fy diffyg ymddiriedaeth o'r holl beth yn fy nghadw rhag cael yr hyn y gofynnais i Dduw ei wneud. A yw ein fframwaith ffydd yn dechrau cwympo os nad yw Duw yn rhoi’r hyn yr ydym ei eisiau inni, er ein bod yn gwybod yn sicr mai dyna fyddai orau i ni a phawb arall? Ydyn ni wir yn gwybod beth sydd orau i ni a phawb arall? Efallai ein bod ni'n meddwl hynny, ond mewn gwirionedd nid ydym yn gwybod. Mae Duw yn gweld popeth ac mae'n gwybod popeth. Dim ond ei fod yn gwybod beth sydd orau i bob un ohonom! Ai ein drwgdybiaeth ni mewn gwirionedd sy'n atal Duw rhag gweithredu? Beth mae'n ei olygu i sefyll yn hyderus o flaen gorsedd gras Duw?

Nid yw'r darn hwn yn ymwneud â sefyll gerbron Duw gyda'r math o awdurdod rydyn ni'n ei wybod - awdurdod sy'n feiddgar, yn bendant ac yn feiddgar. Yn hytrach, mae’r adnod yn rhoi darlun o’r hyn y dylai ein perthynas agos â’n Harchoffeiriad, Iesu Grist, fod. Gallwn annerch Crist yn uniongyrchol ac nid oes angen unrhyw berson arall fel cyfryngwr - dim offeiriad, gweinidog, guru, seicig nac angel. Mae'r cyswllt uniongyrchol hwn yn rhywbeth arbennig iawn. Nid oedd yn bosibl i bobl cyn marwolaeth Crist. Yn ystod cyfnod yr Hen Gyfamod, yr Archoffeiriad oedd y cyfryngwr rhwng Duw a dyn. Ef yn unig a gafodd fynediad i'r lle sancteiddiol (Hebreaid 9,7). Roedd y lle hynod hwn yn y tabernacl yn arbennig. Credwyd bod y lle hwn yn bresenoldeb Duw ar y ddaear. Roedd lliain neu len yn ei wahanu oddi wrth weddill y deml lle roedd pobl yn cael aros.

Pan fu Crist farw dros ein pechodau, rhwygo’r gorchudd yn ddau (Mathew 2 Cor7,50). Nid yw Duw yn trigo mwyach yn y deml a wnaed gan ddyn (Act. 1 Cor7,24). Nid y deml bellach yw'r ffordd at Dduw'r Tad, ond hi a bod yn wrol. Gallwn ddweud wrth Iesu sut rydyn ni’n teimlo. Nid yw’n ymwneud â gwneud ymholiadau a cheisiadau beiddgar yr hoffem eu gweld yn cael eu cyflawni. Mae'n ymwneud â bod yn onest a heb ofn. Mae'n ymwneud â thywallt ein calonnau i'r un sy'n ein deall a chael yr hyder y bydd yn gwneud y gorau i ni. Deuwn ger ei fron Ef yn hyderus a phennau yn uchel, fel y caffom ras a daioni i'n cynnorthwyo mewn amserau anhawdd. (Hebraeg 4,16) Dychmygwch: does dim rhaid i ni boeni mwyach am weddïo o bosibl gyda'r geiriau anghywir, ar yr amser anghywir, neu gyda'r agwedd anghywir. Mae gennym ni Archoffeiriad sydd ond yn edrych ar ein calonnau. Nid yw Duw yn ein cosbi. Mae am i ni ddeall faint mae'n ein caru ni! Nid ein ffydd na'n diffyg ni, ond ffyddlondeb Duw sy'n rhoi ystyr i'n gweddïau.

Awgrymiadau gweithredu

Siaradwch â Duw trwy'r dydd. Dywedwch wrtho yn onest sut ydych chi. Pan fyddwch chi'n hapus, dywedwch, 'Duw, rydw i mor hapus. Diolch am y pethau da yn fy mywyd.” Pan fyddwch chi'n drist, dywedwch, “Duw, rydw i mor drist. Os gwelwch yn dda cysuro fi." Os ydych chi'n ansicr a ddim yn gwybod beth i'w wneud, dywedwch, “Duw, nid wyf yn gwybod beth i'w wneud. Helpa fi i weld dy ewyllys ym mhopeth sydd o’n blaenau.” Pan fyddwch chi'n ddig, dywedwch, 'Arglwydd, rydw i mor ddig. Helpwch fi i beidio â dweud rhywbeth y byddaf yn difaru nes ymlaen." Gofynnwch i Dduw eich helpu chi ac i ymddiried ynddo. Gweddïwch am i ewyllys Duw gael ei chyflawni ac nid eu hewyllys hwy. Yn Iago 4,3 Mae'n dweud, "Nid ydych chi'n gofyn ac yn derbyn dim, oherwydd eich bod yn gofyn gyda bwriadau drwg, hynny yw, er mwyn ei wastraffu ar eich chwantau." Os ydych am dderbyn daioni, dylech ofyn am dda. Adolygwch adnodau neu ganeuon o’r Beibl trwy gydol y dydd.    

gan Barbara Dahlgren


pdfGyda hyder cyn yr orsedd