Profwch ryddid go iawn

Mae 561 yn profi rhyddid go iawn Ar unrhyw adeg mewn hanes, nid yw byd y Gorllewin wedi mwynhau safon byw mor uchel y mae llawer o bobl yn ei gymryd yn ganiataol heddiw. Rydym yn byw mewn cyfnod pan mae technoleg mor ddatblygedig fel y gallwn gadw mewn cysylltiad â'n hanwyliaid ledled y byd trwy ddefnyddio ffonau smart. Gallwn gael cyswllt uniongyrchol ag aelodau o'r teulu neu ffrindiau ar unrhyw adeg dros y ffôn, e-bost, WhatsApp, Facebook neu hyd yn oed trwy alwadau fideo.

Dychmygwch sut fyddech chi'n teimlo pe bai'r holl gyflawniadau technegol hyn yn cael eu tynnu i ffwrdd a bod yn rhaid i chi fyw ar eich pen eich hun mewn cell fach fach heb gysylltiad â'r byd y tu allan? Mae hyn yn wir gyda charcharorion sydd wedi'u cloi yng nghelloedd y carchar. Yn yr Unol Daleithiau, mae carchardai Supermax, fel y'u gelwir, wedi'u datblygu'n arbennig ar gyfer y troseddwyr mwyaf peryglus, lle mae carcharorion wedi'u cloi dan glo ar eu pennau eu hunain. Maen nhw'n treulio 23 awr yn y gell ac yn treulio awr yn yr awyr agored. Hyd yn oed yn yr awyr agored, mae'r preswylwyr hyn yn symud fel mewn cawell mawr i anadlu awyr iach. Beth fyddech chi'n ei ddweud pe byddech chi'n darganfod bod dynoliaeth mewn carchar o'r fath ac nad oes unrhyw ffordd allan?

Nid yw'r cadw hwn yn y corff corfforol, ond yn y meddwl. Mae ein meddyliau wedi bod dan glo ac mae mynediad at wybodaeth a pherthynas â'r gwir Greawdwr wedi'i wrthod. Er gwaethaf ein holl systemau cred, arferion, traddodiadau a gwybodaeth seciwlar, rydym yn parhau i fod yn y ddalfa. Efallai bod technoleg wedi ein rhoi yn ddyfnach i gaethiwo unig. Nid oes gennym unrhyw ffordd i ryddhau ein hunain. Er gwaethaf ein rhan yn y gymdeithas, gwnaeth y cadw hwn i ni ddioddef o unigrwydd meddyliol a straen mawr. Ni allwn ddianc o'n carchar oni bai bod rhywun yn agor y cloeon meddyliol ac yn rhyddhau ein caethiwed rhag pechod. Dim ond un person sydd â'r allweddi i'r cloeon hyn sy'n rhwystro ein llwybr at ryddid - Iesu Grist.

Nur der Kontakt mit Jesus Christus kann uns den Weg ebnen, unseren Lebenszweck zu erfahren und zu verwirklichen. Im Evangelium von Lukas lesen wir von der Zeit, als Jesus eine Synagoge betrat und verkündete, dass eine alte Prophezeiung eines kommenden Messias durch ihn erfüllt wurde (Jesaja 61,1-2). Jesus proklamierte sich selbst als derjenige, der gesandt wurde, die Gebrochenen zu heilen, die Gefangenen freizulassen, die Augen der geistig Blinden zu öffnen und die Unterdrückten von ihren Unterdrückern zu befreien : «Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn» (Lukas 4,18-19). Jesus sagt von sich selbst: «Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben» (Johannes 14,6).

Wahre Freiheit kommt nicht durch Reichtum, Macht, Status und Ruhm. Die Befreiung kommt, wenn unser Geist für den wahren Zweck unserer Existenz geöffnet wird. Wenn diese Wahrheit in den Tiefen unserer Seele offenbart und verwirklicht wird, schmecken wir wahre Freiheit. «Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen» (Johannes 8,31-32).

Wovon werden wir befreit, wenn wir wahre Freiheit schmecken? Wir werden von den Folgen der Sünde befreit. Sünde führt zum ewigen Tod. Mit der Sünde tragen wir auch die Last der Schuld. Die Menschheit sucht nach verschiedenen Wegen, um frei von der Schuld der Sünde zu sein, die Leere in unseren Herzen verursacht. Egal wie wohlhabend und privilegiert man ist, die Leere im Herzen bleibt bestehen. Der wöchentliche Kirchgang, Wallfahrten, Wohltätigkeitsarbeit und gemeinnützige Hilfe und Unterstützung mögen vorübergehend Linderung verschaffen, aber die Leere bleibt bestehen. Es ist das am Kreuz vergossene Blut Christi, der Tod und die Auferstehung Jesu, die uns von dem Lohn der Sünde befreit. «In ihm (Jesus) haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit» (Epheser 1,7-8).

Dyma'r gras rydych chi'n ei dderbyn pan fyddwch chi'n derbyn Iesu Grist fel eich Arglwydd personol, eich Gwaredwr a'ch Gwaredwr. Maddeuwyd eich holl bechodau. Mae'r baich a'r gwacter a wnaethoch chi yn diflannu ac rydych chi'n dechrau bywyd wedi'i drawsnewid, wedi newid gyda chysylltiad uniongyrchol ac agos â'ch Creawdwr a Duw. Mae Iesu'n agor y drws i chi o'ch carchar ysbrydol. Mae'r drws i'ch rhyddid gydol oes ar agor. Rydych chi'n cael eich rhyddhau o'ch dymuniadau hunanol sy'n dod â thrallod a dioddefaint i chi. Mae llawer yn gaethweision emosiynol i ddymuniadau hunanol. Pan dderbyniwch Iesu Grist, mae trawsnewidiad yn digwydd yn eich calon sy'n ymwneud â'ch blaenoriaeth i blesio Duw.

«So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade» (Römer 6,12-14).

Dechreuwn ddeall beth yw bywyd boddhaus pan ddaw Duw yn ganolbwynt i ni ac mae ein henaid yn dymuno cael Iesu fel ffrind a chydymaith cyson. Rydyn ni'n cael doethineb ac eglurder sy'n mynd y tu hwnt i feddwl dynol. Dechreuwn edrych ar bethau o safbwynt dwyfol sy'n rhoi boddhad mawr. Mae ffordd o fyw yn cychwyn lle nad ydym bellach yn gaethweision awydd, trachwant, cenfigen, casineb, amhuredd a dibyniaeth sy'n dod â dioddefaint annhraethol. Mae rhyddhad hefyd rhag beichiau, ofnau, pryderon, ansicrwydd a thwyll.
Gadewch i Iesu ddatgloi drysau eich carchar heddiw. Talodd bris eich iachawdwriaeth gyda'i waed. Dewch i fwynhau bywyd o'r newydd yn Iesu. Derbyniwch ef fel eich Arglwydd, Gwaredwr a Gwaredwr a phrofwch wir ryddid.

gan Devaraj Ramoo