Profwch ryddid go iawn

Mae 561 yn profi rhyddid go iawnAr unrhyw adeg mewn hanes, nid yw byd y Gorllewin wedi mwynhau safon byw mor uchel y mae llawer o bobl yn ei gymryd yn ganiataol heddiw. Rydym yn byw mewn cyfnod pan mae technoleg mor ddatblygedig fel y gallwn gadw mewn cysylltiad â'n hanwyliaid ledled y byd trwy ddefnyddio ffonau smart. Gallwn gael cyswllt uniongyrchol ag aelodau o'r teulu neu ffrindiau ar unrhyw adeg dros y ffôn, e-bost, WhatsApp, Facebook neu hyd yn oed trwy alwadau fideo.

Dychmygwch sut fyddech chi'n teimlo pe bai'r holl gyflawniadau technegol hyn yn cael eu tynnu i ffwrdd a bod yn rhaid i chi fyw ar eich pen eich hun mewn cell fach fach heb gysylltiad â'r byd y tu allan? Mae hyn yn wir gyda charcharorion sydd wedi'u cloi yng nghelloedd y carchar. Yn yr Unol Daleithiau, mae carchardai Supermax, fel y'u gelwir, wedi'u datblygu'n arbennig ar gyfer y troseddwyr mwyaf peryglus, lle mae carcharorion wedi'u cloi dan glo ar eu pennau eu hunain. Maen nhw'n treulio 23 awr yn y gell ac yn treulio awr yn yr awyr agored. Hyd yn oed yn yr awyr agored, mae'r preswylwyr hyn yn symud fel mewn cawell mawr i anadlu awyr iach. Beth fyddech chi'n ei ddweud pe byddech chi'n darganfod bod dynoliaeth mewn carchar o'r fath ac nad oes unrhyw ffordd allan?

Nid yw'r cadw hwn yn y corff corfforol, ond yn y meddwl. Mae ein meddyliau wedi bod dan glo ac mae mynediad at wybodaeth a pherthynas â'r gwir Greawdwr wedi'i wrthod. Er gwaethaf ein holl systemau cred, arferion, traddodiadau a gwybodaeth seciwlar, rydym yn parhau i fod yn y ddalfa. Efallai bod technoleg wedi ein rhoi yn ddyfnach i gaethiwo unig. Nid oes gennym unrhyw ffordd i ryddhau ein hunain. Er gwaethaf ein rhan yn y gymdeithas, gwnaeth y cadw hwn i ni ddioddef o unigrwydd meddyliol a straen mawr. Ni allwn ddianc o'n carchar oni bai bod rhywun yn agor y cloeon meddyliol ac yn rhyddhau ein caethiwed rhag pechod. Dim ond un person sydd â'r allweddi i'r cloeon hyn sy'n rhwystro ein llwybr at ryddid - Iesu Grist.

Dim ond cyswllt â Iesu Grist all baratoi'r ffordd inni brofi a gwireddu ein pwrpas mewn bywyd. Yn Efengyl Luc darllenasom am yr amser pan aeth Iesu i mewn i synagog a chyhoeddi y byddai proffwydoliaeth hynafol o Feseia yn dod yn cael ei chyflawni trwyddo (Eseia 61,1-2). Cyhoeddodd Iesu ei hun fel yr un a anfonwyd i wella’r rhai sydd wedi torri, rhyddhau’r carcharorion yn rhydd, agor llygaid y dall yn ysbrydol, a gwaredu’r gorthrymedig oddi wrth eu gormeswyr: “Mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf oherwydd ei fod wedi fy eneinio ac anfon ato pregethwch yr efengyl i'r tlodion, i bregethu i'r caethion y dylent fod yn rhydd a'r deillion i'w gweld, ac i ryddhau'r rhai toredig yn rhyddid ac i gyhoeddi blwyddyn gras yr Arglwydd »(Luc. 4,18-19). Dywed Iesu amdano'i hun: "Ef yw'r ffordd, y gwir a'r bywyd" (Ioan 14,6).

Nid yw cyfoeth, pŵer, statws ac enwogrwydd yn dod â gwir ryddid. Daw rhyddhad pan agorir ein meddyliau i wir bwrpas ein bodolaeth. Pan fydd y gwirionedd hwn yn cael ei ddatgelu a'i wireddu yn nyfnder ein heneidiau, rydyn ni'n blasu gwir ryddid. "Yna dywedodd Iesu wrth yr Iddewon a gredodd ynddo: Os byddwch chi'n cadw at fy ngair, byddwch chi wir yn ddisgyblion i mi ac yn gwybod y gwir, a bydd y gwir yn eich rhyddhau chi" (Ioan 8,31-un).

O beth rydyn ni'n cael ein rhyddhau pan rydyn ni'n blasu gwir ryddid? Rydym yn rhydd o ganlyniadau pechod. Mae pechod yn arwain at farwolaeth dragwyddol. Gyda phechod, rydym hefyd yn ysgwyddo baich euogrwydd. Mae dynoliaeth yn chwilio am amrywiol ffyrdd i fod yn rhydd o euogrwydd pechod sy'n creu gwacter yn ein calonnau. Waeth pa mor gyfoethog a breintiedig ydych chi, erys y gwacter yn eich calon. Gall presenoldeb wythnosol yn yr eglwys, pererindodau, gwaith elusennol, a gwasanaeth a chefnogaeth gymunedol ddarparu rhyddhad dros dro, ond erys y gwagle. Gwaed Crist a dywalltwyd ar y groes, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu sy'n ein rhyddhau oddi wrth gyflog pechod. "Ynddo ef (Iesu) mae gennym brynedigaeth trwy ei waed, maddeuant pechodau, yn ôl cyfoeth ei ras, y mae wedi'i roi inni yn helaeth ym mhob doethineb a doethineb" (Effesiaid 1,7-un).

Dyma'r gras rydych chi'n ei dderbyn pan fyddwch chi'n derbyn Iesu Grist fel eich Arglwydd personol, eich Gwaredwr a'ch Gwaredwr. Maddeuwyd eich holl bechodau. Mae'r baich a'r gwacter a wnaethoch chi yn diflannu ac rydych chi'n dechrau bywyd wedi'i drawsnewid, wedi newid gyda chysylltiad uniongyrchol ac agos â'ch Creawdwr a Duw. Mae Iesu'n agor y drws i chi o'ch carchar ysbrydol. Mae'r drws i'ch rhyddid gydol oes ar agor. Rydych chi'n cael eich rhyddhau o'ch dymuniadau hunanol sy'n dod â thrallod a dioddefaint i chi. Mae llawer yn gaethweision emosiynol i ddymuniadau hunanol. Pan dderbyniwch Iesu Grist, mae trawsnewidiad yn digwydd yn eich calon sy'n ymwneud â'ch blaenoriaeth i blesio Duw.

«Felly peidiwch â gadael i bechod deyrnasu yn eich corff marwol, a pheidiwch ag ufuddhau i'w ddymuniadau. Peidiwch ag ildio'ch aelodau i bechod fel arfau anghyfiawnder, ond ildiwch eich hunain i Dduw fel y rhai a fu farw ac sydd bellach yn fyw, a'ch aelodau i Dduw fel arfau cyfiawnder. Oherwydd ni fydd pechod yn llywodraethu arnoch chi, oherwydd nid ydych chi o dan y gyfraith, ond o dan ras »(Rhufeiniaid 6,12-un).

Dechreuwn ddeall beth yw bywyd boddhaus pan ddaw Duw yn ganolbwynt i ni ac mae ein henaid yn dymuno cael Iesu fel ffrind a chydymaith cyson. Rydyn ni'n cael doethineb ac eglurder sy'n mynd y tu hwnt i feddwl dynol. Dechreuwn edrych ar bethau o safbwynt dwyfol sy'n rhoi boddhad mawr. Mae ffordd o fyw yn cychwyn lle nad ydym bellach yn gaethweision awydd, trachwant, cenfigen, casineb, amhuredd a dibyniaeth sy'n dod â dioddefaint annhraethol. Mae rhyddhad hefyd rhag beichiau, ofnau, pryderon, ansicrwydd a thwyll.
Gadewch i Iesu ddatgloi drysau eich carchar heddiw. Talodd bris eich iachawdwriaeth gyda'i waed. Dewch i fwynhau bywyd o'r newydd yn Iesu. Derbyniwch ef fel eich Arglwydd, Gwaredwr a Gwaredwr a phrofwch wir ryddid.

gan Devaraj Ramoo