Iesu - y doethineb yn bersonol!

456 jesus y doethinebYn ddeuddeg oed, syfrdanodd Iesu athrawon y gyfraith yn y deml yn Jerwsalem trwy gael deialog diwinyddol gyda nhw. Roedd pob un ohonyn nhw wedi rhyfeddu at ei fewnwelediad a'i atebion. Mae Luc yn cloi ei ddisgrifiad gyda'r geiriau canlynol: "A'r Iesu a gynyddodd mewn doethineb, henaint a gras gyda Duw a dynion" (Luc 2,52). Yr oedd yr hyn a ddysgai yn dangos ei ddoethineb. «Ar y Saboth roedd yn siarad yn y synagog ac roedd llawer oedd yn ei glywed wedi rhyfeddu. Gofynasant i'w gilydd, o ba le y cafodd hwn ? Pa fath o ddoethineb a roddir iddo? Ac yn gyntaf oll y gwyrthiau sy'n digwydd trwyddo ef!" (Marcus 6,2 Beibl Newyddion Da). Roedd Iesu yn aml yn dysgu gan ddefnyddio damhegion. Mae'r gair Groeg am "ddameg" a ddefnyddir yn y Testament Newydd yn gyfieithiad o'r term Hebraeg am "ddihareb". Roedd Iesu nid yn unig yn athro geiriau doeth, roedd hefyd yn byw bywyd yn ôl llyfr y Diarhebion yn ystod ei weinidogaeth ar y ddaear.

Yn y llyfr hwn rydyn ni'n dod ar draws tri math gwahanol o ddoethineb. Mae doethineb Duw. Mae Tad Nefol yn hollalluog. Yn ail, mae doethineb ymhlith pobl. Mae hyn yn golygu ymostwng i ddoethineb Duw a chyflawni nodau penodol yn rhinwedd ei ddoethineb. Mae math arall o ddoethineb yr ydym yn darllen amdano trwy gydol Llyfr y Diarhebion.

Mae'n debyg eich bod wedi sylwi bod doethineb yn aml yn cael ei bortreadu'n bersonol. Dyma sut mae hi'n cwrdd â ni yn Diarhebion 1,20-24 mewn ffurf fenywaidd ac yn gofyn yn uchel i ni ar y stryd i wrando'n ofalus arni. Mewn man arall yn Llyfr y Diarhebion mae hi'n gwneud honiadau a wneir fel arall gan neu dros Dduw yn unig. Mae llawer o ddiarhebion yn cyfateb i adnodau yn Efengyl Ioan. Isod mae detholiad bach:

  • Yn y dechreuad yr oedd y Gair, ac yr oedd gyda Duw (Ioan 1,1),
  • Yr oedd gan yr Arglwydd ddoethineb o ddechreuad ei ffyrdd (Diarhebion 8,22-23),
  • Yr oedd y gair gyda Duw (loan 1,1),
  • Yr oedd doethineb gyda Duw (Diarhebion 8,30),
  • Cyd-greawdwr oedd y gair (Johannes 1,1-3),
  • Yr oedd doethineb yn gyd-greawdwr ( Diarhebion 3,19),
  • Crist yw bywyd (Johannes 11,25),
  • Doethineb yn Dod â Bywyd (Diarhebion 3,16).

Ydych chi'n gweld beth mae hynny'n ei olygu? Nid yn unig roedd Iesu ei hun yn ddoeth ac yn dysgu doethineb. Mae'n ddoethineb! Mae Paul yn rhoi tystiolaeth bellach o hyn: "Ond i'r rhai y mae Duw wedi eu galw, yn Iddew ac yn Genhedlol, mae Crist yn ei ddangos ei hun yn allu Duw ac yn ddoethineb Duw" (1. Corinthiaid 1,24 cyfieithiad Genefa Newydd). Felly yn llyfr y Diarhebion rydyn ni nid yn unig yn dod ar draws doethineb Duw - rydyn ni'n dod ar draws y doethineb sy'n Dduw.

Mae'r neges yn dod yn well byth. Nid doethineb yn unig yw Iesu, y mae hefyd ynom ni, a ninnau ynddo ef (Ioan 14,20; 1. Johannes 4,15). Mae'n ymwneud â chyfamod agos-atoch sy'n ein cysylltu â'r Duw Triunaidd, ac nid â cheisio bod yn ddoeth fel Iesu. Mae Iesu Grist ei hun yn byw ynom ni a thrwom ni (Galatiaid 2,20). Mae'n ein galluogi i fod yn ddoeth. Mae'n hollbresennol yn ein hunan fewnol, nid yn unig fel grym, ond hefyd fel doethineb. Mae Iesu yn ein hannog i ddefnyddio ei ddoethineb cynhenid ​​ym mhob sefyllfa y cawn ein hunain ynddi.

Doethineb tragwyddol, anfeidrol

Mae'n anodd ei ddeall, ond yn rhyfeddol, gall paned o de poeth ein helpu i'w ddeall yn well. Ar gyfer paratoi te, rydyn ni'n hongian bag te mewn cwpan ac yn arllwys dŵr poeth berwedig drosto. Arhoswn nes bod y te wedi'i fragu'n iawn. Yn ystod yr amser hwn, mae'r ddwy gydran yn cymysgu. Arferai pobl ddweud: "Rwy'n paratoi trwyth", sy'n adlewyrchu'n berffaith y broses sy'n digwydd. “Tywallt” yw'r cysylltiad ag uned. Pan fyddwch chi'n yfed y te, nid ydych chi mewn gwirionedd yn bwyta'r dail te eu hunain; maen nhw'n aros yn y bag. Rydych chi'n yfed "dŵr te", y dŵr di-chwaeth sydd wedi cyfuno â'r dail te chwaethus ac y gallwch chi ei fwynhau ar y ffurf hon.

Yn y cyfamod â Christ rydym yn cymryd ei ffurf gorfforol cyn lleied ag nad yw dŵr ar ffurf dail te. Nid yw Iesu chwaith yn cymryd yn ganiataol ein hunaniaeth, ond yn hytrach mae'n cysylltu ein bywyd dynol â'i fywyd tragwyddol dihysbydd, fel ein bod yn dwyn tystiolaeth iddo gyda'n ffordd o fyw tuag at y byd. Rydyn ni'n unedig â Iesu Grist, sy'n golygu bod doethineb tragwyddol, diderfyn yn ein huno.

Datgela Colosiaid i ni, "Yn yr Iesu y cuddiwyd holl drysorau doethineb a gwybodaeth" (Colosiaid 2,3). Nid yw cudd yn golygu eu bod yn cael eu cadw'n gudd, ond yn hytrach eu bod yn cael eu storio fel trysor. Mae Duw wedi agor caead y gist drysor ac yn ein hannog i wasanaethu ein hanghenion yn ôl ein hanghenion. Mae'r cyfan yno. Mae trysorau doethineb yn barod i ni. Mae rhai pobl, ar y llaw arall, yn gyson yn chwilio am rywbeth newydd ac yn gwneud pererindod o un cwlt neu brofiad i'r llall er mwyn dod o hyd i'r trysorau doethineb sydd gan y byd ar y gweill. Ond mae gan Iesu bob trysor yn barod. Dim ond ef yn unig sydd ei angen arnom. Hebddo ef rydym yn ffyliaid. Mae popeth yn gorwedd ynddo ef. Ydych chi'n credu hyn. Hawliwch ef drosoch eich hun! Derbyn y gwirionedd amhrisiadwy hwn a derbyn y doethineb trwy nerth yr Ysbryd Glân a dod yn ddoeth.

Do, gwnaeth Iesu gyfiawnder â'r Newydd a'r Hen Destament. Ynddo ef cyflawnwyd y gyfraith, y proffwydi, a'r ysgrythurau (doethineb). Ef yw doethineb yr ysgrythur.

gan Gordon Green


pdfIesu - y doethineb yn bersonol!