Gras Duw

276 grasGras yw'r gair cyntaf yn ein henw oherwydd mae'n disgrifio orau ein taith unigol a rennir at Dduw yn Iesu Grist trwy'r Ysbryd Glân. "Yn hytrach, rydyn ni'n credu ein bod ni'n cael ein hachub trwy ras yr Arglwydd Iesu, yn union fel nhw hefyd" (Actau 15:11). Rydyn ni'n "gyfiawn heb deilyngdod trwy ei ras trwy'r prynedigaeth a ddaeth trwy Grist Iesu" (Rhufeiniaid 3:24). Trwy ras yn unig mae Duw yn caniatáu inni (trwy Grist) gyfranogi o'i gyfiawnder ei hun. Mae'r Beibl yn dysgu'n barhaus mai neges am ras Duw yw neges ffydd4,3; 20,24; 20,32).

Y sail ar gyfer perthynas Duw â phobl fu gras a gwirionedd erioed. Tra roedd y gyfraith yn fynegiant o'r gwerthoedd hyn, cafodd gras Duw ei hun fynegiant llawn trwy Iesu Grist. Trwy ras Duw rydyn ni'n cael ein hachub gan Iesu Grist yn unig ac nid trwy gadw'r gyfraith. Nid y gyfraith y mae pawb yn cael ei chondemnio yw gair olaf Duw amdanom ni. Ei air olaf amdanom ni yw Iesu. Y datguddiad perffaith a phersonol o ras a gwirionedd Duw a roddodd yn rhydd i ddynoliaeth.

Mae ein condemniad o dan y gyfraith yn gyfiawn ac yn gyfiawn. Nid ydym yn cyflawni ymddygiad cyfreithlon gennym ni ein hunain, oherwydd nid yw Duw yn garcharor ei gyfreithiau a'i gyfreithlondebau ei hun. Mae Duw ynom ni'n gweithio mewn rhyddid dwyfol yn ôl ei ewyllys. Diffinnir ei ewyllys trwy ras ac achubiaeth. Mae'r apostol Paul yn ysgrifennu'r canlynol: «Nid wyf yn taflu gras Duw i ffwrdd; oherwydd os daw cyfiawnder yn ôl y gyfraith, bu farw Crist yn ofer ”(Galatiaid 2:21). Mae Paul yn disgrifio gras Duw fel yr unig ddewis arall nad yw am ei daflu. Nid yw gras yn beth y gellir ei bwyso a'i fesur a'i drin. Gras yw daioni byw Duw y mae'n mynd ar drywydd y galon a'r meddwl dynol drwyddo ac yn newid y ddau. Yn ei lythyr at yr eglwys yn Rhufain, mae Paul yn ysgrifennu mai'r unig beth rydyn ni'n ceisio'i gyflawni trwy ein hymdrechion ein hunain yw cyflog pechod, marwolaeth ei hun. Dyna'r newyddion drwg. Ond mae yna un arbennig o dda hefyd, oherwydd "mae rhodd Duw yn fywyd tragwyddol yng Nghrist Iesu ein Harglwydd" (Rhufeiniaid 6:24). Gras Duw yw Iesu. Ef yw iachawdwriaeth Duw a roddir yn rhydd i bawb.