Mae'n arogli fel bywyd

700 mae'n arogli fel bywydPa bersawr ydych chi'n ei ddefnyddio wrth fynychu achlysur arbennig? Mae gan bersawr enwau addawol. Gelwir un yn "Truth" (gwirionedd), un arall yn "Caru Chi" (Caru Chi). Mae yna hefyd y brand "Obsesiwn" (angerdd) neu "La vie est Belle" (Mae bywyd yn brydferth). Mae arogl arbennig yn ddeniadol ac yn tanlinellu rhai nodweddion cymeriad. Mae yma arogleuon melys ac ysgafn, tarten ac aroglau sbeislyd, ond hefyd aroglau ffres a bywiog iawn.

Mae digwyddiad atgyfodiad Iesu Grist yn gysylltiedig ag arogl arbennig. Gelwir ei bersawr yn "Bywyd". Mae'n arogli fel bywyd. Ond cyn i'r arogl newydd hwn o fywyd gael ei gyflwyno, roedd arogleuon eraill yn yr awyr.

arogl pydredd

Rwy'n dychmygu hen seler gromennog dywyll nad yw'n cael ei defnyddio'n aml. Mae disgyn y grisiau carreg serth bron â thynnu fy anadl i ffwrdd. Mae'n arogli o bren mwslyd, ffrwythau wedi llwydo a thatws sych wedi'u hegino.

Ond yn awr nid ydym yn mynd i mewn i seler, ond yn ein meddyliau yr ydym yng nghanol yr hyn sy'n digwydd ar fynydd Golgotha, y tu allan i byrth Jerwsalem. Roedd Golgotha ​​nid yn unig yn fan dienyddio, mae hefyd yn lle sy'n arogli o fudr, o chwys, gwaed a llwch. Awn ymlaen ac ar ôl ychydig o amser rydym yn dod i ardd lle mae beddrod craig. Yno y gosodasant gorff yr Iesu. Roedd yr arogl yn y siambr gladdu hon yn annymunol iawn. Roedd y gwragedd oedd ar eu ffordd i feddrod Iesu yn gynnar yn y bore ar ddiwrnod cyntaf yr wythnos hefyd yn meddwl am hyn. Roedd ganddyn nhw olewau persawrus gyda nhw ac roedden nhw eisiau eneinio corff eu ffrind marw gyda nhw. Doedd y merched ddim yn disgwyl bod Iesu wedi atgyfodi.

Eneiniad ar gyfer dydd y claddu

Rwy'n meddwl am yr olygfa ym Methania. Yr oedd Mair wedi prynu persawr costus iawn: « Felly Mair a gymerodd bunt o olew eneiniad o sbigynard pur, costus, ac a eneiniodd draed yr Iesu, ac a sychodd ei draed ef â’i gwallt; a llanwyd y tŷ o beraroglau olew” (Ioan 12,3).

Derbyniodd Iesu eu diolchgarwch a’u haddoliad ymroddedig. Ar ben hynny, rhoddodd Iesu wir ystyr ei defosiwn, oherwydd heb yn wybod iddi, roedd Mair wedi cyfrannu at yr eneiniad ar ddiwrnod ei gladdedigaeth: «Trwy dywallt yr olew hwn ar fy nghorff, mae hi wedi gwneud i'm paratoi ar gyfer claddu. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, pa le bynnag y pregethir yr efengyl hon yn yr holl fyd, fe ddywedir hefyd yr hyn a wnaeth hi er cof amdani” (Mathew 26,12-un).

Iesu yw'r Crist, hynny yw, yr Eneiniog. Cynllun Duw oedd ei eneinio. Yn y cynllun dwyfol hwn yr oedd Mair wedi gwasanaethu. Mae hyn yn datgelu Iesu fel Mab Duw, yn deilwng o addoliad.

awyr y gwanwyn

Rwy'n meddwl am ddiwrnod o wanwyn ar y pwynt hwn. Rwy'n cerdded trwy'r ardd. Mae'n dal i arogli fel glaw ysgafn, pridd ffres a hefyd arogl braf o flodau. Rwy'n cymryd anadl ddwfn ac yn sylwi ar belydrau cyntaf yr heulwen ar fy wyneb. Gwanwyn! Mae'n arogli fel bywyd newydd.

Yn y cyfamser roedd y merched wedi cyrraedd beddrod Iesu. Ar y ffordd roedden nhw'n poeni pwy fyddai'n gallu rholio'r garreg drom i ffwrdd o fynedfa'r beddrod craig. Yn awr rhyfeddasant am fod y maen wedi ei dreiglo i ffwrdd yn barod. Edrychasant i mewn i'r siambr gladdu, ond roedd y bedd yn wag. Cafodd y merched sioc pan aeth dau ddyn mewn dillad sgleiniog i’r afael â phroblem merched: «Pam ydych chi’n chwilio am y byw ymhlith y meirw? Nid yw yma, y ​​mae wedi atgyfodi" (Luc 24,5-un).

Iesu yn byw! Iesu wedi codi! Mae e wir wedi atgyfodi! Roedd y gwragedd yn cofio’r ddelw roedd Iesu wedi ei rhoi iddyn nhw. Soniodd am farw a chael ei blannu fel hedyn yn y ddaear. Cyhoeddodd y bydd bywyd newydd o'r hedyn hwn yn egino, planhigyn a fydd yn blodeuo ac yna'n dwyn llawer o ffrwyth. Nawr roedd hi'n amser. Yr had, hwnnw yw Iesu, a blannwyd yn y ddaear. Roedd wedi egino ac yn egino o'r ddaear.

Mae Paul yn defnyddio delwedd wahanol ar gyfer atgyfodiad Iesu: «Ond diolch i Dduw! Oherwydd ein bod ni wedi ein huno â Christ, mae bob amser yn ein gollwng ni gydag ef yn ei orymdaith fuddugoliaethus a thrwom ni yn gwneud yn hysbys pwy ydyw ym mhob man, fel bod y wybodaeth hon yn lledaenu ym mhobman fel persawr persawrus" (2. Corinthiaid 2,14 cyfieithiad Genefa Newydd).

Mae Paul yn meddwl am orymdaith fuddugoliaethus, fel y trefnwyd gan y Rhufeiniaid ar ôl gorymdaith fuddugoliaethus. O flaen corau a cherddorion gyda cherddoriaeth hapus. Roedd arogldarth a phersawrau mân yn cael eu llosgi. Ym mhobman roedd yr awyr yn llawn o'r arogl hwn. Yna daeth y cerbydau gyda'r cadfridogion buddugol, yna'r milwyr gyda'r safonau yn dangos yr eryr Rhufeinig. Chwifiodd llawer yr eitemau gwerthfawr yr oeddent wedi'u dal yn yr awyr. Ym mhobman bloedd o orfoledd a brwdfrydedd am y fuddugoliaeth a enillwyd.

adgyfodiad Iesu

Trwy ei atgyfodiad, fe wnaeth Iesu orchfygu a dadrymuso marwolaeth, drygioni a holl bwerau'r tywyllwch. Ni allai marwolaeth ddal Iesu oherwydd bod y Tad wedi addo ei ffyddlondeb a'i atgyfodi. Nawr mae'n trefnu gorymdaith fuddugoliaethus sy'n arwain heibio'r lleoedd mwyaf amrywiol yn y byd. Mae llawer wedi ymuno â'r orymdaith fuddugoliaethus hon mewn ysbryd. Y rhai cyntaf oedd merched y cyfnod hwnnw, disgyblion Iesu, grŵp o 500 o bobl y cyfarfu’r Un Atgyfodedig a heddiw rydym ninnau hefyd yn gorymdeithio gydag ef mewn buddugoliaeth.

Ydych chi'n sylweddoli beth mae'n ei olygu i gerdded ym muddugoliaeth Iesu? Sut mae'r ymwybyddiaeth hon yn effeithio ar eich bywyd? Ydych chi'n cerdded trwy fywyd gyda hyder, gobaith, brwdfrydedd, dewrder, llawn llawenydd a chryfder?

Mewn llawer o leoedd lle mae Iesu yn mynd, mae calonnau pobl yn agor iddo fel drysau. Daw rhai i gredu ynddo a gweld pwy yw Iesu a beth gyflawnodd Duw trwy ei atgyfodiad. Mae'r sylweddoliad hwn yn ymledu fel persawr persawrus.

Lledaenu arogl bywyd

Trodd y gwragedd wrth feddrod Iesu yn ôl yn syth ar ôl clywed am atgyfodiad Iesu. Cawsant eu comisiynu i drosglwyddo'r newyddion da hwn ar unwaith a'r hyn a brofwyd ganddynt: "Aethant allan eto o'r bedd a dweud y pethau hyn i gyd wrth yr un disgybl ar ddeg ac wrth bawb" (Luc 2).4,9). Yn ddiweddarach, tarodd arogl o fedd Iesu at y disgyblion ac oddi yno ar draws Jerwsalem. Gellid arogli yr un persawr nid yn unig yn Jerusalem, ond hefyd yn holl Jwdea, yn Samaria ac yn olaf mewn llawer man — ar hyd a lled y byd.

eiddo persawr

Beth yw priodwedd arbennig persawr? Mae'r persawr wedi'i grynhoi mewn potel fach. Pan fydd yn datblygu, mae'n gadael ei lwybr o arogleuon ym mhobman. Nid oes angen i chi brofi arogl. Dim ond yno y mae. Gallwch chi arogli ef. Mae pobl sy'n cerdded gyda Iesu yn arogldarth Crist, yn arogldarth o eneiniog i Dduw. Ym mhobman mae disgybl i Iesu yn arogli Crist a lle bynnag y mae disgybl i Iesu yn byw mae arogl bywyd.

Pan fyddwch chi'n byw gyda Iesu ac yn cydnabod bod Iesu'n byw ynoch chi, mae'n gadael arogl ar ôl. Nid yw'r persawr newydd hwn yn dod oddi wrthych, Yr ydych yn gwbl ddi-beraroglus. Fel y merched wrth y bedd, does gennych chi ddim pŵer i wneud gwahaniaeth. Ble bynnag y byddwch chi'n symud, mae'n arogli bywyd ym mhobman. Mae Paul yn ysgrifennu bod effaith yr arogl sy'n deillio ohonom yn cael effaith ddwbl: "Ie, oherwydd bod Crist yn byw ynom ni, rydyn ni'n arogl peraidd i ogoniant Duw, yn cyrraedd y rhai sy'n cael eu hachub ac at y rhai sy'n cael eu cadw." arbed sy'n cael eu colli. I'r rhai hyn y mae arogl yn pwyntio at farwolaeth ac yn arwain i farwolaeth; iddyn nhw mae'n arogl sy'n pwyntio at fywyd ac yn arwain i fywyd» (2. Corinthiaid 2,15-16 cyfieithiad Genefa Newydd).

Gallwch chi gael bywyd neu farwolaeth o'r un neges. Mae yna bobl sydd yn erbyn yr arogl hwn o Grist. Maent yn athrod ac yn gwatwar heb sylweddoli cwmpas yr arogl. Ar y llaw arall, i lawer, y mae arogl Crist yn "arogl bywyd i fywyd." Rydych chi'n cael ysgogiad i adnewyddu a newid eich bywyd eich hun yn llwyr.

Mae cynhyrchu persawr yn gerddorfa ynddo'i hun ac yn dod â chyd-chwarae llawer o gydrannau i gyfansoddiad cytûn. Mae gan y persawr tua 32.000 o sylweddau sylfaenol ar gael iddo ar gyfer y persawr mân hwn. Ydy hynny'n ddarlun hyfryd o gyfoeth ein bywyd gyda Iesu? A yw honno hefyd yn ddelw wahoddiadol i'r gynulleidfa, yn yr hon y mae holl gyfoeth Iesu yn datblygu? Gelwir persawr atgyfodiad Iesu yn "Fywyd" ac mae ei arogl bywyd yn ymledu ledled y byd!

gan Pablo Nauer