Gerddi a diffeithdiroedd

384 o erddi yr anialwch"Ond roedd gardd yn y man lle cafodd ei groeshoelio, ac yn yr ardd fedd beddrod newydd, lle na osodwyd neb erioed" Ioan 19:41. Digwyddodd llawer o'r eiliadau diffiniol yn hanes Beiblaidd mewn lleoliadau sy'n ymddangos fel pe baent yn adlewyrchu natur y digwyddiadau.

Digwyddodd y foment gyntaf o'r fath mewn gardd brydferth lle roedd Duw wedi gosod Adda ac Efa. Wrth gwrs, roedd Gardd Eden yn arbennig oherwydd mai gardd Duw ydoedd; yno fe allech chi gwrdd ag ef yn cerdded o gwmpas yn cŵl y noson. Yna daeth y neidr i mewn i chwarae, gan geisio gwahanu Adda ac Efa oddi wrth eu crëwr. Ac, fel y gwyddom, cawsant eu bwrw allan o'r ardd a phresenoldeb Duw i fyd gelyniaethus yn llawn drain ac ysgall oherwydd eu bod wedi gwrando ar y sarff ac wedi gweithredu'n groes i drefn Duw.

Digwyddodd yr ail ddigwyddiad mawr mewn anialwch lle wynebodd Iesu, yr ail Adda, demtasiynau Satan. Credir mai golygfa'r gwrthdaro hwn oedd anialwch gwyllt y Jwdan, lle peryglus ac annioddefol. Dywed Sylwebaeth Beibl Barclay: “Mae’r anialwch yn ymestyn rhwng Jerwsalem ar y llwyfandir canolog a’r Môr Marw… Mae’n ardal o dywod melyn, calchfaen sy’n dadfeilio a graean gwasgaredig. Gallwch weld haenau crwm o gerrig, mynyddoedd sy'n rhedeg i bob cyfeiriad. Mae'r bryniau fel pentyrrau o lwch; mae'r garreg galch blinedig yn pilio, mae'r creigiau'n foel ac yn gleciog ... Mae'n tywynnu ac yn symud gyda gwres fel mewn popty mawr. Mae'r anialwch yn ymestyn i'r Môr Marw ac yn disgyn 360 metr, llethr o galchfaen, cerrig mân a marl, wedi'i groesi gan glogwyni a chafnau crwn ac o'r diwedd abyss sydyn i lawr i'r Môr Marw ». Am ddarlun addas ar gyfer y byd syrthiedig, lle roedd Mab y Dyn, ar ei ben ei hun a heb fwyd, yn gwrthsefyll holl demtasiynau Satan, a oedd yn bwriadu ei anghymell oddi wrth Dduw. Fodd bynnag, arhosodd Iesu yn ffyddlon.

Ac ar gyfer y digwyddiad pwysicaf, mae'r olygfa'n newid i fedd carreg wedi'i gerfio allan o graig noeth. Daethpwyd â chorff Iesu yma ar ôl ei farwolaeth. Trwy farw trechodd bechod a marwolaeth a grymuso Satan. Cododd o farwolaeth - ac eto mewn gardd. Roedd Maria Magdalena yn meddwl ar gam mai ef oedd y garddwr nes iddo ei galw wrth ei henw. Ond nawr roedd yn Dduw, yn cerdded yn oerfel y bore, yn barod ac yn gallu arwain ei frodyr a'i chwiorydd yn ôl i bren y bywyd. Ie, halleliwia!

Gweddi:

Waredwr, trwy dy aberth cariadus gwnaethoch ein hachub o anialwch y byd hwn, i gerdded y llwybr gyda ni nawr, bob dydd ac am byth. Felly rydyn ni am ymateb gyda diolchgarwch llawen. Amen

gan Hilary Buck


pdfGerddi a diffeithdiroedd