Mwyngloddiau'r Brenin Solomon (rhan 16)

Ymwelais â thŷ ac ysgol fy rhieni yn ddiweddar. Daeth atgofion yn ôl ac roeddwn yn dyheu am yr hen ddyddiau da eto. Ond mae'r dyddiau hynny drosodd. Dechreuodd Kindergarten a stopio eto. Roedd graddio o'r ysgol yn golygu ffarwelio a chroesawu profiadau bywyd newydd. Roedd rhai o'r profiadau hyn yn gyffrous, eraill yn boenus a hyd yn oed yn frawychus. Ond p'un a yw'n dda neu'n ddrwg, yn fyr neu'n hir, rwyf wedi dysgu un peth: aros ar y llwybr, oherwydd mae'r newidiadau sy'n dod gydag ef yn rhan naturiol o'n bywydau.

Mae'r cysyniad o deithio hefyd yn ganolog i'r Beibl. Mae'r Beibl yn disgrifio bywyd fel llwybr gyda gwahanol amseroedd a phrofiadau bywyd sydd â dechrau a diwedd. Mae'r Beibl yn sôn am gerdded yma. Cerddodd Noa ac Enoch gyda Duw (1. Mose 5,22-24; 6,9). Pan oedd Abraham yn 99 oed, dywedodd Duw wrtho am gerdded o'i flaen (1. Moses 17,1). Flynyddoedd yn ddiweddarach, cerddodd yr Israeliaid ar eu ffordd allan o gaethwasiaeth yr Aifft i'r wlad a addawyd.

Yn y Testament Newydd, mae Paul yn annog Cristnogion i fyw'n haeddiannol yn yr alwad y maen nhw'n cael ei galw iddi (Effesiaid 4,1). Dywedodd Iesu mai ef ei hun yw'r ffordd ac mae'n ein gwahodd i'w ddilyn. Galwodd y credinwyr cynnar eu hunain yn ddilynwyr y ffordd newydd (Deddfau'r Apostolion 9,2). Mae'n ddiddorol bod a wnelo'r rhan fwyaf o'r teithiau a ddisgrifir yn y Beibl â cherdded gyda Duw. Felly: cerddwch mewn cam â Duw a cherddwch gydag ef trwy'ch bywyd.

Mae'r Beibl yn rhoi pwys mawr ar fod ar grwydr. Felly ni ddylai ein synnu bod dywediad adnabyddus wedi'i neilltuo i'r pwnc hwn: «Dibynnu ar yr Arglwydd â'ch holl galon, a pheidiwch â dibynnu ar eich dealltwriaeth, ond cofiwch ef yn eich holl ffyrdd, a bydd yn eich tywys yn iawn . » (Dywediadau 3,5-6)

"Dibynnu ar yr Arglwydd â'ch holl galon," ysgrifennodd Solomon yn adnod 5, "a pheidiwch â dibynnu ar eich dealltwriaeth" ac "yn eich holl ffyrdd" cofiwch ef. Mae llwybr yma yn golygu teithio. Mae gan bob un ohonom ein teithiau personol, ein teithiau ar y siwrnai wych hon trwy fywyd. Teithiau sy'n croestorri â theithiau pobl eraill. Mae teithio yn golygu newid perthnasoedd a chyfnodau salwch ac iechyd. Mae teithio'n cychwyn ac mae teithio'n dod i ben.

Yn y Beibl rydyn ni'n dysgu am lawer o deithiau personol gan bobl fel Moses, Joseff a Dafydd. Roedd yr apostol Paul yn teithio i Damascus pan wynebwyd ef â'r Iesu atgyfodedig. O fewn ychydig eiliadau, mae cyfeiriad taith ei fywyd wedi newid yn ddramatig - mewn mwy nag un ffordd. Mae rhai teithiau fel yna. Nid ydym yn ei gynllunio. Ddoe aeth pethau i un cyfeiriad a heddiw mae popeth wedi newid. Dechreuodd Paul ei daith fel gwrthwynebydd brwd i'r ffydd Gristnogol yn llawn chwerwder a chasineb ac ewyllys i ddinistrio Cristnogaeth. Gorffennodd ei daith nid yn unig fel Cristion, ond fel y dyn a aeth â newyddion da Crist i'r byd ar lawer o deithiau gwahanol a heriol. Beth am eich taith? Ble wyt ti'n mynd?

Y galon ac nid y pen

Yn y chweched pennill rydym yn dod o hyd i ateb i hyn: "cofiwch." Ystyr y gair Hebraeg jada yw gwybod neu wybod. Mae'n air o bwys mawr ac mae'n cynnwys dod i adnabod rhywun trwy arsylwi, myfyrio a phrofiad. Y gwrthwyneb i hyn fyddai dod i adnabod rhywun trwy drydydd person. Dyma'r gwahaniaeth rhwng perthynas myfyriwr â'r deunydd y mae'n ei astudio - a'r berthynas rhwng priod. Nid yw'r wybodaeth hon am Dduw i'w chael yn bennaf yn ein pen, ond yn anad dim yn ein calon.

Felly mae Solomon yn dweud y byddwch chi'n dod i adnabod Duw (jada) os cerddwch chi lwybr eich bywyd gydag ef. Mae'r nod hwn bob amser yn ystod ac mae'n ymwneud â dod i adnabod Iesu ar y siwrnai hon a choffáu Duw ym mhob ffordd. Ar bob taith wedi'i chynllunio a heb ei chynllunio, ar deithiau sy'n troi allan i fod yn ddiwedd marw oherwydd eich bod wedi cymryd y cyfeiriad anghywir. Hoffai Iesu fynd gyda chi ar deithiau beunyddiol bywyd hollol normal a bod yn ffrind i chi.

Sut ydyn ni'n cael y fath wybodaeth gan Dduw? Beth am ddysgu oddi wrth Iesu a dod o hyd i le tawel, i ffwrdd o feddyliau a phethau'r dydd, lle rydych chi'n treulio amser gerbron Duw ddydd ar ôl dydd, a beth am ddiffodd y teledu neu'r ffôn symudol am hanner awr? Cymerwch yr amser i fod ar eich pen eich hun gyda Duw, i wrando arno, i orffwys ynddo, i fyfyrio ac i weddïo arno (Salm 3 Rhag.7,7). Rwy'n eich annog i ddarllen Eph3,19 gwnewch ef yn weddi bersonol bywyd. Mae Paul yn gweddïo am hyn: «i adnabod cariad Duw sy'n rhagori ar bob gwybodaeth, er mwyn inni gael ein llenwi â holl gyflawnder Duw.

“Dywed Solomon y bydd Duw yn ein tywys. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu y bydd y llwybr y byddwn yn cerdded gyda Duw yn un hawdd heb boen, dioddefaint ac ansicrwydd. Hyd yn oed mewn cyfnod anodd, bydd Duw yn eich maethu, eich annog a'ch bendithio trwy ei bresenoldeb a'i allu.

Galwodd fy wyres fi'n Taid am y tro cyntaf yn ddiweddar. Dywedais yn cellwair wrth fy mab, “Dim ond y mis diwethaf yr oeddwn yn fy arddegau. Yr wythnos diwethaf roeddwn i'n dad ac erbyn hyn rwy'n dad-cu - ble mae'r amser wedi mynd? » Mae bywyd yn hedfan heibio. Ond mae pob rhan o fywyd yn daith, a beth bynnag sy'n digwydd yn eich bywyd ar hyn o bryd, eich taith chi ydyw. Eich adnabod chi ar Dduw ar y siwrnai hon.

gan Gordon Green


pdfMwyngloddiau'r Brenin Solomon (rhan 16)