Yr Efengyl - Eitem wedi'i Brandio?

223 yr efengyl yn erthygl wedi'i brandioYn un o'i ffilmiau cynnar, dywedodd John Wayne wrth gowboi arall: "Dwi ddim yn hoffi gweithio gyda brandio haearn - mae'n brifo bod yn y lle anghywir!" Roedd ei sylw yn eithaf doniol, ond gwnaeth hefyd imi feddwl sut y gall eglwysi niweidio’r efengyl trwy ddefnyddio technegau marchnata yn amhriodol fel hyrwyddo cynhyrchion brand yn ddwys. Yn y gorffennol, bu ein sylfaenydd yn edrych am ddadl werthu gref ac yn ein gwneud yr "unig wir eglwys". Roedd y dull hwn yn peryglu gwirionedd beiblaidd wrth i'r efengyl gael ei hailddiffinio i hyrwyddo'r enw brand.

Cymryd rhan yng ngwaith Iesu wrth ledaenu ei efengyl

Nid marchnata cynnyrch wedi'i frandio yw ein galwad fel Cristnogion, ond cymryd rhan yng ngwaith Iesu gyda chymorth yr Ysbryd Glân a lledaenu ei efengyl yn y byd trwy'r Eglwys. Mae efengyl Iesu yn mynd i’r afael â sawl peth: Sut y cyflawnwyd maddeuant a chymod trwy aberth atgas Iesu; sut mae'r Ysbryd Glân yn ein hadnewyddu (a'r hyn y mae'n ei olygu i fyw bywyd newydd); natur ein galwad fel dilynwyr Iesu sy'n ymuno â'i genhadaeth fyd-eang; a’r gobaith sicr y byddwn yn perthyn am byth i’r gymrodoriaeth sydd gan Iesu gyda’r Tad a’r Ysbryd Glân.

Mae yna ddefnyddiau, er eu bod yn gyfyngedig, lle mae marchnata (gan gynnwys brandio) yn ddefnyddiol wrth gyflawni'r weinidogaeth efengyl y mae Iesu wedi ein galw iddi. Er enghraifft, gallwn ddefnyddio logos, gwefannau, cyfryngau cymdeithasol, bwletinau, cylchlythyrau, eiconau, cylchlythyrau ac offer cyfathrebu eraill i'n helpu i ledaenu neges Iesu a meithrin ffydd mewn pobl. Beth bynnag, dylai dulliau o'r fath fod yn ddefnyddiol ac ni ddylai ein hatal rhag bod yn ysgafn ac yn halen yn ein cymunedau sifil. O'r safbwynt hwn, nid wyf yn erbyn marchnata wedi'i gymhwyso'n iawn, ond hoffwn hefyd apelio am rybudd a chysylltu hyn â rhagolwg.

Apelio am rybudd

Yn ôl diffiniad George Barna, mae marchnata yn “derm ar y cyd sy’n cynnwys yr holl weithgareddau sy’n arwain at ddwy ochr yn cytuno i gyfnewid nwyddau o werth digonol” (yn A Step by Step Guide to Church Marketing) ym maes marchnata eglwysig). Mae Barna yn ehangu'r term marchnata trwy ychwanegu gweithgareddau fel hysbysebu, cysylltiadau cyhoeddus, cynllunio strategol, arolwg cwsmeriaid, sianeli dosbarthu, codi arian, polisi prisio, cenhedlu gweledigaeth a gwasanaeth cwsmeriaid fel elfennau o farchnata. Yna daw Barna i'r casgliad: "Pan ddaw'r elfennau hyn at ei gilydd mewn trafodiad sy'n annog y partïon dan sylw i gyfnewid nwyddau o werthoedd digonol, mae'r cylch marchnata yn cau". Gadewch inni gadw'r syniad o gyfnewid gyda nwyddau o werth digonol mewn cof am ychydig.

Ychydig flynyddoedd yn ôl yr astudiodd rhai o'n bugeiliaid lyfr adnabyddus gan arweinydd mega-eglwys yn Ne California. Prif neges y llyfr oedd, os ydych chi'n marchnata'ch eglwys eich hun mewn ffordd benodol, fe allech chi gynnig rhywbeth y byddent yn ei dderbyn yn frwd i bobl a'u cymunedau. Fe wnaeth rhai o'n bugeiliaid roi cynnig ar y technegau marchnata a argymhellir ac roeddent yn siomedig oherwydd na thyfodd eu haelodaeth.

Ond a ddylem ni farchnata'r efengyl (a'n heglwysi) y ffordd y mae Walmart a Sears yn marchnata eu cynhyrchion - neu hyd yn oed ddefnyddio dulliau marchnata y mae rhai eglwysi yn eu defnyddio i gynhyrchu twf rhifiadol? Rwy'n credu ein bod yn cytuno nad oes angen i ni hyrwyddo'r efengyl fel eitem defnyddiwr sydd o werth mawr yn ôl y sôn. Yn sicr nid dyna oedd gan Iesu mewn golwg pan roddodd yr aseiniad inni i bregethu'r efengyl yn y byd ac i wneud disgyblion o bobl o bob cefndir.

Fel yr ysgrifennodd yr apostol Paul, mae'r efengyl yn aml yn cael ei chyflwyno fel ymatebol neu fudr gan bobl seciwlar benderfynol (1. Corinthiaid 1,18-23) ac yn sicr nid yw'n cael ei ystyried yn eitem ddeniadol y mae galw mawr amdani. Fel dilynwyr Iesu nid meddwl cnawdol ydym ni, ond meddwl ysbrydol (Rhufeiniaid 8,4-5). Yn sicr nid ydym yn berffaith yn hyn o beth, ond trwy'r Ysbryd Glân rydym yn cyd-fynd ag ewyllys Duw (ac o ganlyniad gyda'i waith). O'i ddeall fel hyn, nid yw'n syndod bod Paul wedi gwrthod rhai technegau "dynol" (seciwlar) ar gyfer lledaenu'r efengyl:

Gan fod Duw wedi ymddiried y dasg hon inni yn ei ras, nid ydym yn colli calon. Gwrthodwn bob dull diegwyddor o bregethu. Nid ydym yn ceisio goresgyn unrhyw un ac nid ydym yn ffugio Gair Duw, ond yn hytrach rydym yn siarad y gwir gerbron Duw. Mae pawb sydd â chalonnau didwyll yn gwybod hyn (2. Corinthiaid 4,1-2; Bywyd newydd). Gwrthododd Paul y defnydd o ddulliau sy'n arwain at lwyddiant tymor byr ond sydd ar draul yr efengyl. Dywedir bod yr unig fath o lwyddiant y mae'n ei ddymuno mewn bywyd a gweinidogaeth yn deillio o undeb â Christ a'r efengyl.

Mae rhai addewidion a wnaed gan eglwysi sy'n hysbysebu'r efengyl fel rysáit ar gyfer llwyddiant yn swnio fel hyn: «Dewch i'n heglwys a bydd eich problemau'n cael eu datrys. Byddwch chi'n ennill iechyd a ffyniant. Fe'ch bendithir yn gyfoethog ». Yn nodweddiadol mae'n rhaid i'r bendithion a addawyd ymwneud â phwer, llwyddiant a dymuniad cyflawni. Mae'r effaith siwgr-a-chwip yn cychwyn pan gyflwynir partïon â diddordeb i'r amodau angenrheidiol - o ran pethau fel lefel uchel o ffydd, cymryd rhan mewn grŵp bach, talu tithing, cymryd rhan weithredol mewn gweinidogaeth , neu lynu wrth amseroedd penodol ar gyfer gweddi ac astudiaeth Feiblaidd. Er bod y rhain yn ddefnyddiol ar gyfer twf dilyn Iesu, nid oes yr un o'r pethau y gall Duw eu gwneud i gyflawni ein dyheadau yn garedig wrth gyfnewid pethau y mae'n debyg y mae'n eu disgwyl gennym ni.

Hysbysebu annheg a marchnata twyllodrus

Mae denu pobl i ddweud y gallant ddod at Dduw i ganiatáu eu dymuniadau yn hysbysebu anonest a marchnata twyllodrus. Nid yw'n ddim mwy na phaganiaeth mewn ffurf fodern. Ni fu farw Crist i gyflawni ein dyheadau defnydd hunanol. Ni ddaeth i warantu iechyd a ffyniant inni. Yn lle hynny, fe ddaeth i’n croesawu ni i berthnasoedd caredig gyda’r Tad, y Mab, a’r Ysbryd Glân ac i roi heddwch, llawenydd a gobaith inni, sef ffrwyth y berthynas honno. Mae hyn yn ein grymuso gyda chariad annwyl Duw a thrawsnewidiol i garu a helpu pobl eraill. Gall rhai (a llawer efallai) ystyried y math hwn o gariad yn ymwthiol neu'n sarhaus, ond mae bob amser yn tynnu sylw at ffynhonnell yr arbediad hwn, gan gysoni a thrawsnewid cariad.

A ddylem ni farchnata'r efengyl fel gwrthrych cyfnewid gwerth digonol rhwng dwy blaid sydd wedi dod i gytundeb? Yn bendant ddim! Mae'r efengyl yn rhodd i bawb trwy ras Duw. A'r cyfan y gallwn ei wneud yw derbyn yr anrheg gyda dwylo gwag, agored - yn llawn derbyn y bendithion yn ddiolchgar fel pe baent yn perthyn i Dduw. Mae cymuned gras a chariad yn mynegi ei hun trwy fywyd o addoliad ddiolchgar - ymateb wedi'i rymuso gan yr Ysbryd Glân a agorodd ein llygaid ac a gymerodd ein hysfa falch a gwrthryfelgar i annibyniaeth fyw er gogoniant Duw.

Cyfnewidfa fendigedig

Gyda'r meddyliau hyn mewn golwg, hoffwn dynnu sylw at y ffaith bod cyfnewidfa o fath arbennig wedi digwydd yn ein bywydau yng Nghrist a thrwy'r Ysbryd Glân. Darllenwch yr hyn a ysgrifennodd Paul:

Croeshoeliwyd fi gyda Christ. Rwy'n byw, ond nawr nid fi, ond mae Crist yn byw ynof fi. Am yr hyn rydw i bellach yn byw yn y cnawd, rydw i'n byw mewn ffydd ym Mab Duw, a oedd yn fy ngharu i ac yn rhoi ei hun i fyny drosof (Galatiaid 2,19b- 20).

Rydyn ni'n trosglwyddo ein bywyd pechadurus i Iesu ac mae'n rhoi ei fywyd cyfiawnder inni. Os ydym yn rhoi’r gorau i’n bywyd, rydym yn canfod bod ei fywyd yn gweithio ynom. Os gosodwn ein bywydau o dan lywodraeth Crist, fe welwn wir ystyr ein bywydau, nid i fyw yn ôl ein dyheadau, ond i gynyddu anrhydedd Duw, ein Creawdwr a'n Gwaredwr. Nid yw'r cyfnewid hwn yn ddull marchnata - mae'n cael ei wneud trwy ras. Rydyn ni'n derbyn cymrodoriaeth lawn â Duw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, ac mae Duw yn ein derbyn ni gyda chorff ac enaid. Rydyn ni'n derbyn cymeriad cyfiawn Crist ac mae'n dileu ein holl bechodau ac yn rhoi maddeuant llwyr inni. Yn sicr nid cyfnewid nwyddau o werth digonol mo hwn!

Mae pob credadun yng Nghrist, gwryw neu fenyw, yn greadur newydd - yn blentyn i Dduw. Mae'r Ysbryd Glân yn rhoi bywyd newydd inni - bywyd Duw ynom ni. Fel creadur newydd, mae'r Ysbryd Glân yn ein newid i rannu mwy a mwy yng nghariad perffaith Crist at Dduw a dyn. Os yw ein bywyd yng Nghrist, yna mae gennym ran yn ei fywyd, mewn llawenydd ac mewn cariad hirhoedlog. Rydym yn gyfranogwyr o'i ddioddefiadau, ei farwolaeth, ei gyfiawnder, ei atgyfodiad, ei esgyniad ac yn olaf ei ogoniant. Fel plant Duw, rydyn ni'n gyd-etifeddion â Christ, sydd yn ei berthynas berffaith â'i Dad. Yn hyn o beth, rydyn ni wedi ein bendithio â phopeth mae Crist wedi'i wneud i ni er mwyn i ni ddod yn blant annwyl Duw, yn unedig ag ef - bob amser mewn gogoniant!

Yn llawn llawenydd yn y cyfnewidfa fendigedig,

Joseph Tkach

Präsident
CYFLWYNO CYMUNED GRACE


pdfYr Efengyl - Eitem wedi'i Brandio?