SIARAD O FYWYD


Pechod ac nid anobaith?

pechod ac nid anobaithMae'n rhyfeddol iawn bod Martin Luther yn ei ddyrchafu mewn llythyr at ei ffrind Philip Melanchthon: Byddwch yn bechadur a gadewch i bechod fod yn nerthol, ond yn fwy nerthol na phechod fydd eich ymddiriedaeth yng Nghrist a llawenhewch yng Nghrist y bydd yn pechu, yn goresgyn marwolaeth a'r byd.

Ar yr olwg gyntaf, mae'r cais yn ymddangos yn anhygoel. Er mwyn deall cerydd Luther, mae angen inni edrych yn agosach ar y cyd-destun. Nid yw Luther yn disgrifio pechu fel gweithred ddymunol. I'r gwrthwyneb, roedd yn cyfeirio at y ffaith ein bod ni'n dal i bechu, ond roedd am inni beidio â digalonni oherwydd ofn y byddai Duw yn tynnu ei ras oddi wrthym ni. Beth bynnag rydyn ni wedi'i wneud pan rydyn ni yng Nghrist, mae gras bob amser yn gryfach na phechod. Hyd yn oed os ydym wedi pechu 10.000 o weithiau'r dydd, mae ein pechodau'n ddi-rym yn wyneb trugaredd ysgubol Duw.

Nid yw hynny'n golygu nad yw byw'n gyfiawn o bwys. Gwyddai Paul ar unwaith beth oedd ar y gweill iddo ac atebodd y cwestiynau:…

Darllenwch fwy ➜

Iesu - Dŵr y Bywyd

707 ffynnon o ddŵr bywRhagdybiaeth gyffredin wrth drin pobl sy'n dioddef o flinder gwres yw rhoi mwy o ddŵr iddynt. Y broblem gyda hyn yw y gallai'r person sy'n dioddef ohono yfed hanner litr o ddŵr a dal heb wella. Mewn gwirionedd, mae corff y person yr effeithir arno yn colli rhywbeth hanfodol. Mae'r halwynau yn ei chorff wedi'u disbyddu i bwynt na all unrhyw faint o ddŵr ei atgyweirio. Unwaith y byddan nhw wedi cael diod chwaraeon neu ddau i ailgyflenwi electrolytau, byddan nhw'n teimlo'n llawer gwell eto. Yr ateb yw bwydo'r sylwedd cywir iddynt.

Mewn bywyd, mae yna gredoau cyffredin am bethau pwysig yr ydym ni fel bodau dynol yn credu nad oes gennym ni eu hangen er mwyn gwneud ein bywydau yn foddhaus. Rydyn ni'n gwybod bod rhywbeth o'i le, felly rydyn ni'n ceisio cyflawni ein dyheadau gyda swydd fwy teilwng, cyfoeth, perthynas gariad newydd, neu ennill enwogrwydd. Ond mae hanes wedi dangos i ni dro ar ôl tro sut mae pobl sy'n ymddangos yn...

Darllenwch fwy ➜