Annibyniaeth

049 annibyniaethFaint o "ddynion hunan-wneud" ydych chi'n eu hadnabod? Y gwir, wrth gwrs, yw nad oes yr un ohonom yn gwneud ein hunain mewn gwirionedd. Dechreuwn ein bywyd fel pwynt bach yng nghroth ein mam. Rydym yn cael ein geni mor wan fel pe byddem yn cael ein gadael ar ein pennau ein hunain, byddem yn marw mewn oriau.

Ond ar ôl i ni gyrraedd oedolaeth, rydyn ni'n meddwl ein bod ni'n annibynnol ac yn gallu ei wneud ar ein pennau ein hunain. Rydyn ni'n hiraethu am ryddid ac rydyn ni'n aml yn meddwl bod bod yn rhydd yn golygu byw mewn unrhyw ffordd a gwneud yr hyn rydyn ni'n ei hoffi.

Mae'n ymddangos ei bod hi'n anodd i ni fodau dynol gyfaddef y gwir syml bod angen help arnom. Un o fy hoff ddarnau yw: "Fe wnaeth ni, ac nid ni ein hunain, ei bobl a defaid ei borfa" (Salm 100,3). Mor wir yw hynny ac eto pa mor anodd yw hi i ni gyfaddef ein bod ni'n perthyn iddo - ein bod ni'n "ddefaid ei borfa".

Weithiau dim ond argyfyngau twymynog mewn bywyd, pan mae bron yn rhy hwyr, sy'n ymddangos yn ein cymell i gyfaddef bod angen help arnom - help Duw. Mae'n ymddangos ein bod ni'n credu bod gennym ni bob hawl i wneud yr hyn rydyn ni'n ei hoffi, ond yn baradocsaidd rydyn ni'n anhapus yn ei gylch. Nid yw mynd ein ffordd ein hunain a gwneud ein peth ein hunain yn dod â'r boddhad a'r boddhad dwfn yr ydym i gyd yn dyheu amdanynt. Rydyn ni fel defaid yn mynd ar gyfeiliorn, ond y newyddion da yw, er gwaethaf ein camgymeriadau dybryd mewn bywyd, nad yw Duw byth yn stopio ein caru ni.

Yn y Rhufeiniaid 5,8-10 ysgrifennodd yr apostol Paul: «Ond mae Duw yn dangos ei gariad tuag atom ni yn y ffaith bod Crist wedi marw droson ni pan oedden ni'n dal yn bechaduriaid. Faint mwy y bydd yn ein hachub rhag dicter nawr ein bod wedi cael ein cyfiawnhau gan ei waed, oherwydd os ydym wedi ein cymodi â Duw trwy farwolaeth ei fab pan oeddem yn dal yn elynion, faint mwy fe'n hachubir trwy ei fywyd, yn awr ein bod wedi ein cymodi. »

Nid yw Duw byth yn ildio arnom. Mae'n sefyll wrth ddrws ein calon ac yn curo. Mae angen inni agor y drws a gadael iddo ddod i mewn. Heb Dduw mae ein bywyd yn wag ac heb ei gyflawni. Ond gwnaeth Duw ni er mwyn rhannu ei fywyd gyda ni - y bywyd llawen a llawn a rennir gan y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. Trwy Iesu Grist, mab annwyl y Tad, rydyn ni'n cael ein gwneud yn aelodau llawn o deulu Duw. Trwy Iesu, mae Duw eisoes wedi gwneud ei eiddo inni ac wedi ein rhwymo iddo'i hun trwy ei gariad yn y fath fodd fel na fydd byth yn gadael inni fynd. Felly beth am gredu'r newyddion da, troi at Dduw mewn ffydd, cymryd y groes a dilyn Iesu Grist? Dyma'r unig lwybr i wir ryddid.

gan Joseph Tkach