Cam mawr i ddynolryw

547 cam mawr i ddynolrywAr y 2af1. Ym mis Gorffennaf 1969, gadawodd y gofodwr Neil Armstrong y cerbyd sylfaenol a chamu i'r lleuad. Ei eiriau oedd: "Mae'n gam bach i ddyn, yn gam mawr i ddynoliaeth." Roedd yn foment hanesyddol goffaol i ddynoliaeth i gyd - roedd dyn ar y lleuad am y tro cyntaf.

Nid wyf am dynnu sylw oddi wrth gyflawniad gwyddonol anhygoel NASA, ond tybed o hyd: beth mae'r camau hanesyddol hyn ar y lleuad wedi ein helpu ni? Mae geiriau Armstrong yn dal i swnio heddiw - fel y gwnaethon nhw o'r blaen, ond sut wnaeth cerdded ar y lleuad ddatrys ein problemau? Mae gennym ryfel, tywallt gwaed, newyn ac afiechyd o hyd, gan gynyddu trychinebau amgylcheddol oherwydd cynhesu byd-eang.

Fel Cristion, gallaf ddweud gydag argyhoeddiad llawn mai'r camau mwyaf hanesyddol erioed, a oedd wir yn cynrychioli'r "camau enfawr i ddynoliaeth", oedd y camau a gymerodd Iesu o'i fedd 2000 o flynyddoedd yn ôl. Mae Paul yn disgrifio’r angen am y camau hyn ym mywyd newydd Iesu: “Os nad yw Crist wedi codi, rhith yw eich ffydd; mae'r euogrwydd a roddaist arnoch eich hunain trwy eich pechodau yn dal arnoch chi »(1. Corinthiaid 15,17).

Mewn cyferbyniad â'r digwyddiad 50 mlynedd yn ôl, nid oedd cyfryngau'r byd yn bodoli, ni chafwyd sylw ledled y byd, ni chafodd ei deledu na'i recordio. Nid oes angen dyn ar Dduw i wneud datganiad. Codwyd Iesu Grist yn dawel pan oedd y byd yn cysgu.

Roedd camau Iesu yn wir ar gyfer yr holl ddynoliaeth, ar gyfer pob bod dynol. Cyhoeddodd ei atgyfodiad goncwest marwolaeth. Ni all fod naid fwy i ddynoliaeth na goresgyn marwolaeth. Roedd ei gamau yn gwarantu maddeuant pechod a bywyd tragwyddol i'w blant. Y camau hyn fel yr un dyrchafedig oedd ac yn sicr y rhai mwyaf pendant yn holl hanes dyn. Neidio enfawr o bechod a marwolaeth i fywyd tragwyddol. “Rydyn ni'n gwybod ar ôl i Grist godi o feirw, na fydd yn marw eto; nid oes gan angau fwy o rym drosto »(Rhufeiniaid 6,9 cyfieithiad Genefa Newydd).

Roedd y dyn hwnnw’n gallu cerdded ar y lleuad yn gyflawniad rhyfeddol. Ond pan fu farw Duw trwy Iesu ar groes dros ein pechodau a ninnau'n bechaduriaid, ac yna codi eto a cherdded yn yr ardd, y cam pwysicaf i ddynolryw oedd.

gan Irene Wilson