Mwynhewch y daith

A gawsoch chi daith dda? Fel rheol, hwn yw'r cwestiwn cyntaf a ofynnir ichi pan fyddwch chi'n camu oddi ar yr awyren. Pa mor aml ydych chi'n ateb: “Na, roedd yn ofnadwy. Cychwynnodd yr awyren yn hwyr, cawsom hediad cythryblus, ni chafwyd pryd o fwyd ac erbyn hyn mae gen i gur pen! "(Wps, mae hynny'n swnio fel petai wedi digwydd i mi ar ôl un o fy hediadau anghyfforddus!)

Byddai'n ddrwg gennyf wastraffu diwrnod cyfan gan deithio o un lle i'r llall; felly dwi'n ceisio defnyddio fy amser teithio rywsut. Rydw i bob amser yn mynd â sawl llyfr gyda mi, llythyrau i'w hateb, erthyglau i'w golygu, tapiau sain ac, wrth gwrs, rhywfaint o siocled fel bwyd ar gyfer y daith! Y ffordd honno, hyd yn oed os oedd y reid yn anwastad neu'n hwyr, gallaf ddweud fy mod wedi mwynhau'r daith oherwydd nid oeddwn yn eistedd yno'n poeni am bethau a aeth o'i le neu fod yn gandryll am bethau.

Onid yw bywyd fel hyn weithiau? Taith yw bywyd; gallwn hefyd ei fwynhau a defnyddio'r amser y mae Duw wedi'i roi inni, neu gallwn wasgu ein dwylo am yr amgylchiadau a dymuno y byddai pethau wedi mynd yn wahanol.

Mae ein bywyd rywsut yn cynnwys diwrnodau teithio. Mae'n ymddangos ein bod ni'n rhuthro o un lle i'r llall, yn rhuthro i apwyntiadau fel gwallgof, cwrdd â phobl a thicio pethau oddi ar ein rhestr. Ydyn ni byth yn edrych yn ôl i gymryd cipolwg meddyliol o'r dydd a dweud, “Dyma foment yn fy mywyd. Diolch i ti, Arglwydd, am y foment hon ac am y bywyd hwn "?

"Fe ddylen ni fyw mwy yn yr eiliad bresennol," meddai Jan Johnson yn ei llyfr, "Mwynhau Presenoldeb Duw" "oherwydd ei fod yn ein helpu i werthfawrogi prosesau a chanlyniadau bywyd".

Mae bywyd yn fwy na dim ond ticio pethau oddi ar ein rhestrau. Weithiau rydyn ni mor brysur yn bod yn gynhyrchiol a ddim yn teimlo'n fodlon nes ein bod ni wedi cyflawni cymaint â phosib. Hyd yn oed os yw'n dda mwynhau'r hyn rydych chi wedi'i gyflawni, mae'n llawer melysach pan rydyn ni'n "mwynhau'r foment bresennol hon yn lle trigo yn y gorffennol neu ystyried y dyfodol heb gynllun" (ibid.) Nid y pethau da yn unig sydd ymddangos yn well mewn bywyd pan fyddwn yn mwynhau pob eiliad, ond hefyd mae'r rhai drwg yn dod yn fwy cludadwy wrth gael eu hystyried yn rhan o'r broses gyfan. Nid yw treialon a phroblemau'n barhaol, maen nhw'n gerrig eithaf garw ar y llwybr. Rwy'n gwybod ei bod hi'n hawdd dweud. fodd bynnag, eich bod wedi pasio llawer o fannau garw, a bydd eich rhai cyfredol y tu ôl i chi cyn bo hir. Mae hefyd yn helpu i atgoffa'ch hun nad ydym yma at y diben hwnnw yn unig. Rydym ar ein ffordd i le arall, gwell. Mae Paul yn ein hannog ni yn Philipiaid 3,13-14:
«Frodyr, nid wyf yn ystyried fy hun wedi gafael ynddo; ond un peth [dwi'n ei wneud]: dwi'n anghofio'r hyn sydd y tu ôl, ac yn estyn am yr hyn sydd o fy mlaen, ac yn hela tuag at y nod, pris galwad nefol Duw yng Nghrist Iesu. "

Gadewch i ni barhau gyda'r nod mewn golwg. Ond gadewch i ni fwynhau pob diwrnod o deithio a defnyddio'r amser. Trip Da!

gan Tammy Tkach


pdfMwynhewch y daith