Yn rhy dda i fod yn wir

236 ni chewch unrhyw beth am ddimNid yw'r rhan fwyaf o Gristnogion yn credu'r efengyl - maen nhw'n meddwl mai dim ond os yw'n cael ei ennill trwy ffydd a bywyd moesol gadarn y gellir cael iachawdwriaeth. "Nid ydych chi'n cael unrhyw beth am ddim mewn bywyd." "Os yw'n swnio'n rhy dda i fod yn wir, yna mae'n debyg nad yw'n wir chwaith." Mae'r ffeithiau adnabyddus hyn am fywyd yn cael eu morthwylio i bob un ohonom drosodd a throsodd trwy brofiadau personol. Ond mae'r neges Gristnogol yn dal yn ei herbyn. Mae'r efengyl yn wirioneddol fwy na hardd. Mae'n cynnig anrheg.

Fe wnaeth y diweddar ddiwinydd Trinitaraidd Thomas Torrence ei roi fel hyn: "Bu farw Iesu Grist ar eich rhan yn union oherwydd eich bod yn bechadurus ac yn gwbl annheilwng ohono a thrwy hynny wedi gwneud eich un chi, hyd yn oed cyn ac yn annibynnol ar eich ffydd ynddo. Mae wedi eich rhwymo drwyddo gymaint. ei gariad na fydd byth yn gollwng gafael arnoch chi. Hyd yn oed os byddwch chi'n ei wrthod ac yn anfon eich hun i uffern, ni fydd ei gariad byth yn dod i ben ". (Cyfryngu Crist, Colorado Springs, CO: Helmers & Howard, 1992, 94).

Yn wir, mae hynny'n swnio'n rhy dda i fod yn wir! Efallai dyna pam nad yw'r mwyafrif o Gristnogion yn ei gredu mewn gwirionedd. Efallai mai dyna pam mae'r mwyafrif o Gristnogion o'r farn bod iachawdwriaeth ar gael i'r rhai sy'n ei ennill yn unig trwy ffydd a bywyd moesol gadarn.

Fodd bynnag, dywed y Beibl fod Duw eisoes wedi rhoi popeth inni - gras, cyfiawnder, ac iachawdwriaeth - trwy Iesu Grist. Ni allwn gyfrannu unrhyw beth. Yr ymrwymiad perffaith hwn i ni, y cariad annisgrifiadwy hwn, y gras diamod hwn, ni allem hyd yn oed obeithio ennill ein hunain mewn mil o fywydau.

Mae'r mwyafrif ohonom yn dal i feddwl bod yr efengyl yn ymwneud yn bennaf â gwella ymddygiad rhywun. Credwn fod Duw yn caru'r rhai sy'n "sefyll i fyny yn syth ac yn mynd y ffordd iawn." Ond, yn ôl y Beibl, nid yw'r efengyl yn ymwneud â gwella ymddygiad. Yn 1. loan 4,19 Mae'n dweud bod yr efengyl yn ymwneud â chariad - nid ein bod ni'n caru Duw, ond ei fod Ef yn ein caru ni. Rydym i gyd yn gwybod na ellir dwyn cariad trwy rym neu drais na thrwy gyfraith neu gontract. Dim ond o'i wirfodd y gellir ei roi a'i dderbyn. Mae Duw yn hapus i'w rhoi iddyn nhw ac eisiau i ni eu derbyn yn agored, er mwyn i Grist fyw ynom ni a'n galluogi ni i'w garu ef a'n gilydd.

In 1. Cor. 1,30 yn sefyll Iesu Grist yw ein cyfiawnder, ein sancteiddiad a'n prynedigaeth. Ni allwn gynnig cyfiawnder iddo. Yn lle, rydym yn ymddiried ynddo i fod yn bopeth i ni yr ydym yn ddi-rym ynddo. Oherwydd iddo ein caru ni gyntaf, rydyn ni wedi dod yn rhydd o'n calonnau hunanol i'w garu ef a'n gilydd.

Roedd Duw yn eich caru chi cyn i chi gael eich geni hyd yn oed. Mae'n caru chi er eich bod yn bechadur. Ni fydd byth yn peidio â’ch caru hyd yn oed os byddwch yn methu bob dydd â byw trwy ei ymddygiad cyfiawn a charedig. Dyna'r newyddion da - gwirionedd yr efengyl.

gan Joseph Tkach


pdfMewn bywyd nid ydych chi'n cael unrhyw beth am ddim!