HOPE I BAWB


Gobaith yn marw ddiwethaf

Dywed dihareb: “Mae gobaith yn marw ddiwethaf!” Pe bai’r dywediad hwn yn dweud y gwir, marwolaeth fyddai diwedd gobaith. Yn y bregeth yn y Pentecost, eglurodd Pedr na allai Iesu ddal gafael ar farwolaeth mwyach: "Cododd Duw ef (Iesu) a'i ryddhau rhag poenau marwolaeth, oherwydd ei bod yn amhosibl iddo gael ei ddal trwy farwolaeth" (Actau 2,24 , XNUMX). Esboniodd Paul yn ddiweddarach, fel y dangosir yn symbolaeth bedydd, nad yw Cristnogion yn ...

Ydyn ni'n addysgu'r Holl Gymod?

Dadleua rhai pobl fod diwinyddiaeth y Drindod yn dysgu cyffredinoliaeth, hynny yw, y dybiaeth y bydd pawb yn cael eu hachub. Oherwydd does dim ots a yw'n dda neu'n ddrwg, yn edifeiriol ai peidio neu a oedd yn derbyn neu'n gwadu Iesu. Felly nid oes uffern. Mae gen i ddau anhawster gyda'r honiad hwn, sy'n wallgofrwydd: Yn gyntaf, nid yw'r gred yn y Drindod yn mynnu eich bod chi'n ...

Beth yw eich barn chi am bobl nad ydynt yn gredinwyr?

Rwy'n mynd i'r afael â chwestiwn pwysig i chi: Sut ydych chi'n teimlo am bobl nad ydyn nhw'n credu? Rwy'n credu bod hwnnw'n gwestiwn y dylem i gyd fod yn meddwl amdano! Atebodd Chuck Colson, sylfaenydd y Gymrodoriaeth Carchardai a’r Rhaglen Radio Breakpoint yn yr Unol Daleithiau, y cwestiwn hwn gyda chyfatebiaeth: Os yw dyn dall yn camu ar eich troed neu’n tywallt coffi poeth dros eich crys, a fyddech yn ddig gydag ef? Mae'n ateb na ddylem ni fod yn ôl pob tebyg, dim ond ...

Daeth Iesu dros bawb

Yn aml mae'n helpu i edrych yn agos ar ysgrythurau. Gwnaeth Iesu ddatganiad arddangosiadol a hollgynhwysol trawiadol yn ystod sgwrs â Nicodemus, ysgolhaig blaenllaw a rheolwr yr Iddewon. “Oherwydd bod Duw wedi caru’r byd felly, nes iddo roi ei uniganedig Fab, fel na ddylai pawb sy’n credu ynddo ddifetha ond cael bywyd tragwyddol” (Ioan 3,16:XNUMX). Cyfarfu Iesu a Nicodemus ar sail gyfartal - o'r athro i'r ...

Pechod ac nid anobaith?

Mae'n syndod mawr bod Martin Luther mewn llythyr at ei ffrind Philip Melanchthon yn ei gynhyrfu: Byddwch yn bechadur a gadewch i bechod fod yn bwerus, ond yn fwy pwerus na phechod yw eich ymddiriedaeth yng Nghrist a llawenhewch yng Nghrist ei fod yn bechod, wedi goresgyn marwolaeth a'r byd. Ar yr olwg gyntaf, mae'r cais yn ymddangos yn anhygoel. Er mwyn deall rhybudd Luther, mae angen inni edrych yn agosach ar y cyd-destun. Nid yw Luther yn golygu pechod ...

Sicrwydd iachawdwriaeth

Dadleua Paul dro ar ôl tro yn y Rhufeiniaid ein bod yn ddyledus i Grist fod Duw yn ein hystyried yn gyfiawn. Er ein bod ni'n pechu weithiau, mae'r pechodau hynny'n cael eu cyfrif tuag at yr hen hunan a groeshoeliwyd gyda Christ. Nid yw ein pechodau yn cyfrif yn erbyn yr hyn yr ydym yng Nghrist. Mae'n ddyletswydd arnom i ymladd pechod i beidio â chael ein hachub, ond oherwydd ein bod eisoes yn blant i Dduw. Yn rhan olaf Pennod 8 ...

Beth yw iachawdwriaeth?

Pam ydw i'n byw A oes unrhyw ystyr i fy mywyd? Beth sy'n digwydd i mi pan fyddaf yn marw? Cwestiynau gwreiddiol y mae'n debyg bod pawb wedi'u gofyn i'w hunain o'r blaen. Dylai cwestiynau rydyn ni'n rhoi ateb iddyn nhw yma eu hateb: Oes, mae gan fywyd ystyr; oes, mae bywyd ar ôl marwolaeth. Nid oes dim yn fwy diogel na marwolaeth. Un diwrnod rydyn ni'n cael y newyddion ofnadwy bod rhywun annwyl wedi marw. Yn sydyn mae'n ein hatgoffa bod yn rhaid i ninnau hefyd farw ...

Y bywyd achubol

Beth mae'n ei olygu i fod yn un o ddilynwyr Iesu? Beth mae'n ei olygu i rannu yn y bywyd achubol y mae Duw yn ei roi inni yn Iesu trwy'r Ysbryd Glân? Mae'n golygu arwain bywyd Cristnogol go iawn dilys trwy ein hesiampl, gan wasanaethu'n anhunanol i'n cyd-fodau dynol. Mae'r apostol Paul yn mynd ymhellach o lawer: «Oni wyddoch fod eich corff yn deml i'r Ysbryd Glân sydd o'ch mewn a'ch bod gennych oddi wrth Dduw, ac nad ydych yn ...

Lasarus a'r dyn cyfoethog - stori o anghrediniaeth

A ydych erioed wedi clywed na all Duw gyrraedd y rhai sy'n marw fel anghredinwyr mwyach? Mae'n athrawiaeth greulon a dinistriol, y mae'n rhaid i'r prawf y mae'n rhaid i un pennill yn ddameg y dyn cyfoethog a Lasarus druan ei gwasanaethu. Fodd bynnag, fel pob darn o'r Beibl, mae'r ddameg hon mewn cyd-destun penodol a dim ond yn y cyd-destun hwn y gellir ei deall yn gywir. Mae bob amser yn ddrwg rhoi athrawiaeth i lawr i un pennill ...

Gogoniant maddeuant Duw

Er bod maddeuant rhyfeddol Duw yn un o fy hoff bynciau, mae'n rhaid i mi gyfaddef ei bod hi'n anodd hyd yn oed amgyffred pa mor real ydyw. O'r dechrau, cynlluniodd Duw ef fel ei rodd hael, gweithred ddrud o faddeuant a chymod gan ei fab, a'i uchafbwynt oedd ei farwolaeth ar y groes. O ganlyniad, rydym nid yn unig yn ddieuog, rydym yn cael ein hadfer - "yn dod yn unol" â'n cariadus ...

Mae Duw hefyd yn caru anffyddwyr

Bob tro mae'r drafodaeth ar y ffydd yn y fantol, tybed pam mae'n edrych fel bod credinwyr yn teimlo dan anfantais. Mae'n debyg bod y credinwyr yn tybio bod yr anffyddwyr rywsut wedi ennill y dystiolaeth oni bai bod y credinwyr yn llwyddo i'w gwrthbrofi. Y gwir yw, ar y llaw arall, ei bod yn amhosibl i anffyddwyr brofi nad yw Duw yn bodoli. Dim ond am nad yw credinwyr yn argyhoeddi anffyddwyr o fodolaeth Duw ...

Mae gan ddynolryw ddewis

O safbwynt dynol, mae pŵer ac ewyllys Duw yn aml yn cael ei gamddeall yn y byd. Yn rhy aml mae pobl yn defnyddio'u pŵer i ddominyddu a gorfodi eu hewyllys ar eraill. I holl ddynoliaeth mae pŵer y groes yn gysyniad rhyfedd a dwl. Gall y syniad seciwlar o bŵer gael effaith hollbresennol ar Gristnogion ac arwain at gamddehongli ysgrythur a neges yr efengyl. "Mae hyn yn dda ...

Yr Efengyl - Y Newyddion Da!

Mae gan bawb syniad o dda a drwg, ac mae pawb eisoes wedi gwneud rhywbeth o'i le - hyd yn oed yn ôl eu syniad eu hunain. "Mae cyfeiliorni yn ddynol," meddai dywediad adnabyddus. Mae pawb erioed wedi siomi ffrind, wedi torri addewid, wedi brifo teimladau rhywun arall. Mae pawb yn gwybod euogrwydd. Felly nid yw pobl eisiau bod a wnelo unrhyw beth â Duw. Nid ydyn nhw eisiau diwrnod o farn oherwydd maen nhw'n gwybod nad ydyn nhw'n bur ...

Rhufeiniaid 10,1: 15-XNUMX: Newyddion da i bawb

Mae Paul yn ysgrifennu yn y Llythyr at y Rhufeiniaid: “Annwyl frodyr a chwiorydd, yr hyn yr wyf yn dymuno’n llwyr i’r Israeliaid ac yn gofyn gan Dduw amdanynt yw eu bod yn cael eu hachub” (Rhufeiniaid 10,1: XNUMX NGÜ). Ond roedd problem: “Oherwydd nad ydyn nhw'n brin o sêl dros achos Duw; Gallaf ardystio hynny. Yr hyn sydd ganddyn nhw yw'r wybodaeth gywir. Nid ydyn nhw wedi cydnabod beth yw cyfiawnder Duw ac maen nhw'n ceisio goroesi gerbron Duw trwy eu cyfiawnder eu hunain ...

Yr efengyl - datganiad cariad Duw tuag atom ni

Nid yw llawer o Gristnogion yn hollol siŵr ac yn poeni amdano, a yw Duw yn eu caru o hyd? Maen nhw'n poeni y gall Duw eu gwrthod, ac yn waeth byth ei fod wedi eu gwrthod. Efallai eich bod yr un ofn. Pam ydych chi'n meddwl bod Cristnogion yn poeni? Yr ateb yn syml yw eu bod yn onest â nhw eu hunain. Maent yn gwybod eu bod yn bechaduriaid. Maent yn ymwybodol o'u methiant, eu camgymeriadau, eu ...

Rwy'n gaeth

Mae'n anodd iawn i mi gyfaddef fy mod i'n gaeth. Rwyf wedi dweud celwydd wrthyf fy hun a'm hamgylchedd trwy gydol fy mywyd. Yn y modd hwn, deuthum ar draws llawer o gaethion sy'n ddibynnol ar bethau amrywiol fel alcohol, cocên, heroin, marijuana, tybaco, Facebook a llawer o gyffuriau eraill. Yn ffodus, un diwrnod gallwn wynebu'r gwir. Rwy'n gaeth. Dwi angen help! Mae canlyniadau'r caethiwed i gyd ...

Dewch i adnabod Iesu

Yn aml mae sôn am ddod i adnabod Iesu. Fodd bynnag, mae sut i wneud hyn yn ymddangos ychydig yn amwys ac yn anodd. Mae hyn yn arbennig oherwydd y ffaith na allwn ei weld na siarad wyneb yn wyneb. Mae'n real. Ond nid yw'n weladwy nac yn amlwg. Ni allwn glywed ei lais chwaith, ac eithrio ar adegau prin efallai. Yna sut y gallem fynd ati i ddod i'w adnabod? Yn ddiweddar mwy nag un ...

Mae iachawdwriaeth yn fater Duw

Gofynnaf ychydig o gwestiynau i bob un ohonom sydd â phlant. “A yw'ch plentyn erioed wedi anufuddhau i chi?" Os gwnaethoch chi ateb ydw, fel pob rhiant arall, rydyn ni'n dod at yr ail gwestiwn: "Ydych chi erioed wedi cosbi'ch plentyn am anufudd-dod?" Pa mor hir wnaeth y gosb bara? I'w roi yn gliriach: "A wnaethoch chi egluro i'ch plentyn na fydd y gosb yn dod i ben?" Mae hynny'n swnio'n wallgof, yn tydi? Ni sy'n wan ac yn ...

Y darn arian coll

Im Lukasevangelium finden wir eine Geschichte, in der Jesus davon spricht, wie es ist, wenn jemand etwas verzweifelt sucht, was er verloren hat. Es ist die Erzählung von der verlorenen Münze:«Oder nehmt einmal an, eine Frau hätte zehn Drachmen und würde eine verlieren» Die Drachme war eine griechische Münze, die etwa dem Wert des römischen Denars oder etwa zwanzig Franken entsprach. «Würde sie nicht eine Lampe anzünden und das ganze Haus auf den Kopf stellen, bis…

Mae Iesu'n byw!

Pe gallech chi ddewis un darn sy'n crynhoi'ch bywyd Cristnogol cyfan, pa un fyddai hwnnw? Efallai yr adnod hon a ddyfynnwyd fwyaf: "Felly carodd Duw y byd, iddo roi ei unig fab anedig, fel nad yw pawb sy'n credu ynddo yn cael eu colli, ond yn cael bywyd tragwyddol?" (Jn 3:16). Dewis da! I mi, yr adnod ganlynol, y peth pwysicaf y mae'n rhaid i'r Beibl ei ddeall yn ei gyfanrwydd: "Ar y diwrnod hwnnw byddwch chi'n ...

Rhodd Duw i ddynoliaeth

Yn y byd gorllewinol, mae'r Nadolig yn amser pan mae llawer o bobl yn troi at roi a derbyn anrhegion. Mae dewis anrhegion i anwyliaid yn aml yn achosi problemau. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn mwynhau anrheg bersonol ac arbennig iawn sydd wedi'i dewis gyda gofal a chariad neu wedi'i wneud gennych chi'ch hun. Yn yr un modd, nid yw Duw yn paratoi ei rodd wedi'i theilwra'n benodol ar gyfer dynoliaeth ar y funud olaf ...