CWRS BEIBL


Y Beibl - Gair Duw?

016 wkg bs y Beibl

“Yr Ysgrythur yw gair ysbrydoledig Duw, tystiolaeth ffyddlon yr efengyl, ac atgynhyrchiad gwir a chywir o ddatguddiad Duw i ddyn. Yn hyn o beth, mae’r Ysgrythurau Sanctaidd yn anffaeledig ac yn sylfaenol i’r Eglwys ym mhob cwestiwn athrawiaethol a bywyd ”(2. Tim 3,15-17; 2. Petrus 1,20-21; Ioan 17,17).

Mae awdur Hebreaid yn dweud y canlynol am y ffordd y mae Duw wedi siarad trwy’r canrifoedd o fodolaeth ddynol: “Ar ôl i Dduw siarad â’r tadau wrth y proffwydi lawer gwaith ac mewn sawl ffordd yn y gorffennol, mae wedi siarad â ni yn y dyddiau diwethaf hyn. trwy y Mab" (Heb 1,1-un).

Yr Hen Destament

Mae'r cysyniad o "lawer ac mewn llawer o ffyrdd" yn bwysig. Nid yw'r gair ysgrifenedig bob amser wedi bod ar gael, ac o bryd i'w gilydd ...

Darllenwch fwy ➜

Sut mae Duw?

017 wkg bs duw y tad

Yn ôl tystiolaeth yr Ysgrythur, mae Duw yn fod dwyfol mewn tri pherson tragwyddol, union yr un fath ond gwahanol - Tad, Mab ac Ysbryd Glân. Ef yw'r unig wir Dduw, tragwyddol, digyfnewid, hollalluog, hollalluog, hollalluog. Ef yw crëwr nefoedd a daear, cynhaliwr y bydysawd a ffynhonnell iachawdwriaeth i ddyn. Er ei fod yn drosgynnol, mae Duw yn gweithredu'n uniongyrchol ac yn bersonol ar bobl. Cariad a daioni anfeidrol yw Duw (Marc 12,29; 1. Timotheus 1,17; Effesiaid 4,6; Mathew 28,19; 1. Johannes 4,8; 5,20; titus 2,11; Ioan 16,27; 2. Corinthiaid 13,13; 1. Corinthiaid 8,4-un).

“Duw’r Tad yw’r Person cyntaf o Dduwdod, yr Anwreiddiedig, y cafodd y Mab ei eni ohono cyn tragwyddoldeb, ac o’r hwn y mae’r Ysbryd Glân yn dod yn dragwyddol trwy’r Mab. Y tad sy'n...

Darllenwch fwy ➜

Pwy yw Iesu Grist?

018 wkg bs mab jesus christ

Duw y Mab yw ail Berson dwyfoldeb, wedi ei genhedlu yn dragwyddol gan y Tad. Efe yw Gair a delw y Tad — trwyddo ef ac erddo ef y creodd Duw bob peth. Anfonwyd ef gan y Tad fel Iesu Grist, Duw a ddatguddiwyd yn y cnawd, i'n galluogi i gael iachawdwriaeth. Cafodd ei genhedlu gan yr Ysbryd Glân a'i eni o'r Forwyn Fair - roedd yn gwbl Dduw ac yn ddyn llawn, yn cyfuno dwy natur yn un person. Y mae efe, Mab Duw ac Arglwydd pawb, yn deilwng o anrhydedd ac addoliad. Fel Gwaredwr proffwydol dynolryw, bu farw dros ein pechodau, fe'i cyfodwyd yn gorfforol oddi wrth y meirw, ac esgynodd i'r nef i gyfryngu rhwng dyn a Duw. Fe ddaw eto mewn gogoniant i deyrnasu yn nheyrnas Dduw yn Frenin brenhinoedd...

Darllenwch fwy ➜

Beth yw neges Iesu Grist?

019 wkg bs efengyl jesus christ

Yr efengyl yw newyddion da iachawdwriaeth trwy ras Duw trwy ffydd yn Iesu Grist. Y neges yw i Grist farw dros ein pechodau, iddo gael ei gladdu, ei godi ar y trydydd diwrnod yn ôl yr ysgrythurau, ac yna ymddangos i'w ddisgyblion. Yr efengyl yw'r newyddion da y gallwn fynd i mewn i deyrnas Dduw trwy waith achubol Iesu Grist (1. Corinthiaid 15,1-5; Deddfau'r Apostolion 5,31; Luc 24,46-48; John 3,16; Mathew 28,19-20; Marc 1,14-15; Deddfau'r Apostolion 8,12; 28,30-un).

Beth yw neges Iesu Grist?

Dywedodd Iesu mai geiriau bywyd yw’r geiriau a lefarodd (Ioan 6,63). "Ei ddysgeidiaeth" a ddaeth oddi wrth Dduw Dad (Jn 3,34; 7,16; 14,10), a'i ddymuniad oedd bod ei eiriau yn trigo yn y credadun.

John, pwy y lleill…

Darllenwch fwy ➜

Pwy neu beth yw'r Ysbryd Glân?

020 wkg bs yr ysbryd sanctaidd

Yr Ysbryd Glân yw trydydd person y Duwdod ac mae'n mynd allan am byth oddi wrth y Tad trwy'r Mab. Ef yw'r cysurwr a addawyd gan Iesu Grist a anfonodd Duw at bob crediniwr. Mae'r Ysbryd Glân yn byw ynom ni, yn ein huno â'r Tad a'r Mab, ac yn ein trawsnewid trwy edifeirwch a sancteiddiad, ac yn ein cydymffurfio â delwedd Crist trwy adnewyddiad cyson. Yr Ysbryd Glân yw ffynhonnell ysbrydoliaeth a phroffwydoliaeth yn y Beibl a ffynhonnell undod a chymrodoriaeth yn yr Eglwys. Mae'n rhoi rhoddion ysbrydol ar gyfer gwaith yr efengyl ac ef yw canllaw cyson y Cristion i bob gwirionedd (Ioan 14,16; 15,26; Deddfau'r Apostolion 2,4.17-19.38; Mathew 28,19; Ioan 14,17-26; 1. Petrus 1,2; titus 3,5; 2. Petrus 1,21; 1. Corinthiaid 12,13; 2. Corinthiaid 13,13; 1. Corinthiaid 12,1-11; ...

Darllenwch fwy ➜

Beth yw pechod?

021 wkg bs sin

Mae pechod yn anghyfraith, yn wrthryfel yn erbyn Duw. Ers yr amser y daeth pechod i'r byd trwy Adda ac Efa, mae dyn wedi bod o dan iau pechod - iau na ellir ond ei dynnu trwy ras Duw trwy Iesu Grist. Mae cyflwr pechadurus dynolryw yn dangos ei hun yn y duedd i roi eich diddordebau chi'ch hun a'ch Duw uwchlaw Duw a'i ewyllys. Mae pechod yn arwain at ddieithrio oddi wrth Dduw a dioddefaint a marwolaeth. Oherwydd bod pawb yn bechaduriaid, maen nhw i gyd hefyd angen y prynedigaeth y mae Duw yn ei gynnig trwy ei Fab (1. Johannes 3,4; Rhufeiniaid 5,12; 7,24-25; Marc 7,21-23; Galatiaid 5,19-21; Rhufeiniaid 6,23; 3,23-un).

Sylfaen ymddygiad Cristnogol yw ymddiriedaeth a ffyddlondeb cariadus i'n Gwaredwr, a'n carodd ac a'i rhoddodd ei hun drosom. Ymddiriedwch…

Darllenwch fwy ➜

Beth yw bedydd?

Bedydd 022 wkg bs

Bedydd dŵr - arwydd o edifeirwch y credadun, arwydd ei fod yn derbyn Iesu Grist fel Arglwydd a Gwaredwr - yw cymryd rhan ym marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist. Mae cael eich bedyddio "gyda'r Ysbryd Glân a chyda thân" yn cyfeirio at waith adnewyddu a glanhau yr Ysbryd Glân. Mae Eglwys Dduw Byd-eang yn ymarfer bedydd trwy drochi (Mathew 28,19; Deddfau'r Apostolion 2,38; Rhufeiniaid 6,4-5; Luc 3,16; 1. Cor 12,13; 1. Petrus 1,3-9; Mathew 3,16).

Ar y noson cyn ei groeshoelio, cymerodd Iesu y bara a’r gwin a dweud: “...dyma fy nghorff...dyma fy ngwaed i’r cyfamod...” Pan fyddwn yn dathlu Swper yr Arglwydd, rydym yn derbyn y bara a’r cyfamod. gwin fel coffadwriaeth ein Gwaredwr a chyhoedda ei farwolaeth hyd oni ddelo. Swper yr Arglwydd yw cyfranogiad ym marwolaeth ac atgyfodiad ein...

Darllenwch fwy ➜

Beth yw'r eglwys?

023 eglwys wkg bs

Yr Eglwys, corff Crist, yw cymuned pawb sy'n credu yn Iesu Grist ac y mae'r Ysbryd Glân yn trigo ynddo. Comisiynir yr eglwys i bregethu'r efengyl, dysgu popeth y mae Crist yn gorchymyn ei fedyddio, ac i fwydo'r praidd. Wrth gyflawni'r genhadaeth hon, mae'r Eglwys, dan arweiniad yr Ysbryd Glân, yn cymryd y Beibl fel canllaw ac yn gogwyddo'n gyson tuag at Iesu Grist, ei phen byw (1. Cor 12,13; Rhufeinaidd 8,9; Mathew 28,19-20; Col. 1,18; Eph 1,22).

Yr eglwys fel cynulliad sanctaidd

“...nid yw’r eglwys yn cael ei chreu gan gasgliad o ddynion sy’n rhannu’r un farn, ond gan gymanfa ddwyfol [cynulliad]...” (Barth, 1958: 136). Yn ôl persbectif modern, mae rhywun yn sôn am eglwys pan fydd pobl â'r tebyg…

Darllenwch fwy ➜

Pwy neu beth yw Satan?

024 wkg bs satan

Mae angylion yn cael eu creu bodau ysbryd. Mae gennych ewyllys rydd. Mae'r angylion sanctaidd yn gwasanaethu Duw fel negeswyr ac asiantau, yn ysbrydion israddol i'r rhai sydd i gael iachawdwriaeth, a byddant yn mynd gyda Christ ar ôl dychwelyd. Gelwir yr angylion anufudd yn gythreuliaid, ysbrydion drwg, ac ysbrydion aflan (Heb 1,14; Parch. 1,1; 22,6; Mathew 25,31; 2. Petr 2,4; Marc 1,23; Mt. 10,1).

Mae Satan yn angel syrthiedig, yn arweinydd y lluoedd drwg ym myd yr ysbrydion. Cyferchir ef mewn amryw ffyrdd yn yr Ysgrythyr : diafol, gwrthwynebwr, y drygionus, llofrudd, celwyddog, lleidr, temtiwr, cyhuddwr ein brodyr, draig, duw y byd hwn, etc. Y mae mewn gwrthryfel gwastadol yn erbyn Duw. Trwy ei ddylanwad mae'n hau anghytgord, lledrith ac anufudd-dod ymhlith pobl. Yng Nghrist mae...

Darllenwch fwy ➜

Beth yw'r Cyfamod Newydd?

025 wkg bs y bwnd newydd

Yn ei ffurf sylfaenol, mae cyfamod yn llywodraethu perthynas rhwng Duw a dynoliaeth yn yr un modd ag y mae cyfamod neu gytundeb arferol yn llywodraethu perthynas rhwng dau neu fwy o bobl. Mae'r cyfamod newydd i bob pwrpas oherwydd bod Iesu yr ewyllysiwr wedi marw. Mae deall hyn yn hanfodol i gredinwyr oherwydd bod y cymod a gawsom yn bosibl dim ond trwy “Ei waed ar y groes,” gwaed y Cyfamod Newydd, gwaed Iesu ein Harglwydd (Col. 1,20).

Syniad pwy ydyw?

Mae’n bwysig deall mai syniad Duw yw’r Cyfamod Newydd ac nad yw’n gysyniad sy’n cael ei ddeor gan ddyn. Dywedodd Crist wrth ei ddisgyblion pan sefydlodd Swper yr Arglwydd: "Hwn yw fy ngwaed i o'r cyfamod newydd"...

Darllenwch fwy ➜

Beth yw addoli?

Addoliad 026 wkg bs

Addoliad yw'r ymateb a grëwyd yn ddwyfol i ogoniant Duw. Mae'n cael ei ysgogi gan gariad dwyfol ac mae'n deillio o hunan-ddatguddiad dwyfol tuag at ei greadigaeth. Mewn addoliad mae'r credadun yn cyfathrebu â Duw Dad trwy Iesu Grist wedi'i gyfryngu gan yr Ysbryd Glân. Mae addoli hefyd yn golygu ein bod yn ostyngedig ac yn llawen yn rhoi blaenoriaeth i Dduw ym mhob peth. Fe'i mynegir mewn agweddau a gweithredoedd fel: gweddi, mawl, dathliad, haelioni, trugaredd weithredol, edifeirwch (Joh 4,23; 1 loan 4,19; Phil 2,5-11; 1 tt 2,9-10; Eph 5,18-20; Col. 3,16-17; Rhuf 5,8-11; 1fed2,1; heb 12,28; 13,15-un).

Mae Duw yn deilwng o anrhydedd a chlod

Mae'r gair Saesneg "worship" yn cyfeirio at briodoli gwerth a pharch i rywun. Mae'n…

Darllenwch fwy ➜

Beth yw'r gorchymyn cenhadaeth mawr?

Gorchymyn cenhadaeth 027 wkg bs

Yr efengyl yw newyddion da iachawdwriaeth trwy ras Duw trwy ffydd yn Iesu Grist. Y neges yw i Grist farw dros ein pechodau, iddo gael ei gladdu, ei godi ar y trydydd diwrnod yn ôl yr ysgrythurau, ac yna ymddangos i'w ddisgyblion. Yr efengyl yw'r newyddion da y gallwn fynd i mewn i deyrnas Dduw trwy waith achubol Iesu Grist (1. Cor 15,1-5; Actau 5,31; Luc 24,46-48; John 3,16; Mathew 28,19-20; Marc 1,14-15; Actau 8,12; 28,30-un).

Geiriau Iesu i'w ddilynwyr ar ôl ei atgyfodiad

Mae'r ymadrodd "y comisiwn mawr" fel arfer yn cyfeirio at eiriau Iesu yn Mathew 28,18-20 : " A'r Iesu a ddaeth ac a ddywedodd wrthynt, i mi y mae pob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear wedi ei roddi. Felly ewch i wneud disgyblion o bawb ...

Darllenwch fwy ➜