GRACE DUW


Ffydd - gweler yr anweledig

Mae yna ychydig wythnosau o hyd nes ein bod ni'n dathlu marwolaeth ac atgyfodiad Iesu. Digwyddodd dau beth i ni pan fu farw Iesu a chael ei godi. Y cyntaf yw ein bod wedi marw gydag ef. A'r ail beth yw ein bod wedi ein codi gydag ef. Mae'r apostol Paul yn ei roi fel hyn: «Os ydych chi bellach wedi'ch codi i fyny gyda Christ, edrychwch am yr hyn sydd uchod, lle mae Crist, yn eistedd ar ddeheulaw Duw. Ceisiwch yr hyn sydd uchod, nid yr hyn sydd ar y ddaear. ...

Baich trwm pechod

A ydych erioed wedi meddwl sut y gallai Iesu ddweud bod ei iau yn dyner a'i faich yn ysgafn, gan ystyried yr hyn a ddioddefodd fel Mab ymgnawdoledig Duw yn ystod ei fodolaeth ddaearol? Wedi'i eni fel Meseia proffwydol, ceisiodd y Brenin Herod ar ei ôl pan oedd yn fabi. Gorchmynnodd i bob plentyn gwrywaidd ym Methlehem a oedd yn ddwy oed neu'n iau gael ei ladd. Yn ifanc, roedd Iesu fel unrhyw glasoed arall ...

Dameg y crochenydd

Ydych chi erioed wedi gwylio crochenydd wrth ei waith neu hyd yn oed cymryd dosbarth crochenwaith? Ymwelodd y proffwyd Jeremeia â gweithdy crochenwaith. Nid oherwydd chwilfrydedd nac oherwydd ei fod yn edrych am hobi newydd, ond oherwydd bod Duw wedi gorchymyn iddo wneud hynny: «Agorwch ac ewch i lawr i dŷ'r crochenydd; yno y gadawn i chwi glywed fy ngeiriau" (Jer 18,2). Ymhell cyn geni Jeremeia, roedd Duw eisoes ar waith yn ei fywyd fel crochenydd, mae’r gwaith hwn yn arwain…

Ydy Duw yn byw ar y ddaear?

Mae dwy hen gân efengyl adnabyddus yn dweud: “Mae fflat anghyfannedd yn aros amdanaf” a “Mae fy eiddo ychydig y tu ôl i'r mynydd”. Mae'r geiriau hyn yn seiliedig ar eiriau Iesu: «Yn nhŷ fy Nhad y mae llawer o blastai. Oni bai felly, a fyddwn i wedi dweud wrthych, 'Yr wyf yn mynd i baratoi'r lle i chi?' (Ioan 14,2). Mae'r adnodau hyn yn aml yn cael eu dyfynnu mewn angladdau oherwydd eu bod yn addo y bydd Iesu'n paratoi ar gyfer pobl Dduw...

Yn rhy dda i fod yn wir

Nid yw'r rhan fwyaf o Gristnogion yn credu'r efengyl - maen nhw'n credu na ellir sicrhau iachawdwriaeth oni bai bod rhywun yn ei hennill trwy ffydd a bywyd moesol berffaith. "Nid ydych chi'n cael unrhyw beth mewn bywyd." "Os yw'n swnio'n rhy dda i fod yn wir, yna mae'n debyg nad yw'n wir." Mae'r ffeithiau adnabyddus hyn am fywyd yn cael eu hysbrydoli dro ar ôl tro ym mhob un ohonom trwy brofiadau personol. Ond mae'r neges Gristnogol yn ei herbyn. Mae'r ...

Nid oes gan Dduw ddim yn eich erbyn

Datblygodd seicolegydd o'r enw Lawrence Kolberg brawf helaeth i fesur aeddfedrwydd ym maes rhesymu moesol. Daeth i'r casgliad mai ymddygiad da i osgoi cosb yw'r math isaf o gymhelliant i wneud yr hyn sy'n iawn. Ydyn ni'n newid ein hymddygiad yn unig er mwyn osgoi cosb? Ai dyma sut mae edifeirwch Cristnogol yn edrych? Ai dim ond un o lawer o ffyrdd i ddilyn datblygiad moesol yw Cristnogaeth? Llawer o Gristnogion ...

Mae'r hyn y mae Duw yn ei ddatgelu yn effeithio ar bob un ohonom

Gras pur mewn gwirionedd yw eich bod yn gadwedig. Nid oes unrhyw beth y gallwch ei wneud i chi'ch hun ac eithrio ymddiried yn yr hyn y mae Duw yn ei roi i chi. Nid oeddech yn ei haeddu trwy wneud unrhyw beth; oherwydd nid yw Duw eisiau i unrhyw un allu cyfeirio at ei gyflawniadau ei hun o'i flaen (Effesiaid 2,8-9GN). Mor hyfryd pan fyddwn ni Gristnogion yn dod i ddeall gras! Mae'r ddealltwriaeth hon yn dileu'r pwysau a'r straen yr ydym yn aml yn ei roi arnom ein hunain. Mae'n gwneud i ni...

Cyffwrdd Duw

Ni chyffyrddodd neb â mi am bum mlynedd. Neb. Nid enaid. Nid fy ngwraig. nid fy mhlentyn nid fy ffrindiau Ni chyffyrddodd neb â mi. gwelaist fi Siaradon nhw â mi, roeddwn i'n teimlo cariad yn eu llais. Gwelais bryder yn ei llygaid, ond ni theimlais ei chyffyrddiad. Gofynnais am yr hyn sy'n gyffredin i chi, ysgwyd llaw, cwtsh cynnes, pat ar yr ysgwydd i dynnu fy sylw neu gusan ar...
duw_caru_ni

Mae Duw yn ein caru ni

Ydych chi'n gwybod bod y rhan fwyaf o bobl sy'n credu yn Nuw yn cael amser caled yn credu bod Duw yn eu caru? Mae bodau dynol yn ei chael hi’n hawdd dychmygu Duw fel Creawdwr a Barnwr, ond yn ofnadwy o anodd dychmygu Duw fel yr Un sy’n eu caru ac yn gofalu’n fawr amdanyn nhw. Ond y gwir yw nad yw ein Duw anfeidrol gariadus, creadigol a pherffaith yn creu dim sy'n groes iddo'i hun, sy'n wrthwynebol iddo'i hun. Y cyfan y mae Duw...

Cyfraith a gras

Pan oeddwn yn gwrando ar gân Billy Joel "State of Mind New York" ychydig wythnosau yn ôl tra roeddwn i'n edrych trwy fy newyddion ar-lein, digwyddais sylwi ar yr erthygl ganlynol. Mae'n egluro bod talaith Efrog Newydd wedi pasio deddf yn ddiweddar sy'n gwahardd tatŵio a thyllu anifeiliaid anwes. Fe'm difyrodd i ddysgu bod deddf fel hon yn angenrheidiol. Yn ôl pob tebyg, mae'r arfer hwn yn dod yn duedd. Rwy'n amau ​​bod ...

Gras Duw

Gras Duw yw'r ffafr annymunol y mae Duw yn fodlon ei rhoi i'r greadigaeth i gyd. Yn yr ystyr ehangaf, mynegir gras Duw ym mhob gweithred o hunan-ddatguddiad dwyfol. Mae diolch i ddyn gras a’r cosmos cyfan yn cael eu rhyddhau o bechod a marwolaeth trwy Iesu Grist, a diolch i ras mae dyn yn ennill y pŵer i adnabod a charu Duw a Iesu Grist ac i fynd i mewn i lawenydd iachawdwriaeth dragwyddol yn Nheyrnas duw. (Colosiaid 1,20; ...

A yw cyfraith Moses hefyd yn berthnasol i Gristnogion?

Tra roedd Tammy a minnau yn aros yn lobi’r maes awyr am ein hediad adref yn fuan, sylwais ar ddyn ifanc yn eistedd dwy sedd i ffwrdd ac yn edrych arnaf dro ar ôl tro. Ar ôl ychydig funudau, gofynnodd imi, "Esgusodwch fi, ai Mr Joseph Tkach ydych chi?" Roedd yn falch o gael sgwrs gyda mi a dywedodd wrthyf iddo gael ei ddiarddel o gymuned Sabothol yn ddiweddar. Yn ein sgwrs aeth ...

cyfiawnhad

Mae cyfiawnhad yn weithred o ras gan Dduw yn a thrwy Iesu Grist, y gellir cyfiawnhau'r credadun drwyddo yng ngolwg Duw. Felly, trwy ffydd yn Iesu Grist, rhoddir maddeuant Duw i ddyn, ac mae'n dod o hyd i heddwch gyda'i Arglwydd a'i Waredwr. Crist yw'r disgynydd ac mae'r hen gyfamod wedi dyddio. Yn y cyfamod newydd, mae ein perthynas â Duw yn seiliedig ar sylfaen wahanol, mae'n seiliedig ar gytundeb gwahanol. (Rhufeiniaid 3: 21-31; 4,1-8; ...

Ofn y llys diwethaf?

Pan ddeallwn ein bod yn byw, yn gwehyddu ac yng Nghrist (Actau 17,28), yn yr Un a greodd bob peth ac a achubodd bob peth ac sy'n ein caru'n ddiamod, gallwn roi pob ofn a phryder ynghylch lle'r ydym yn sefyll gyda Duw a dechrau bod yn wirioneddol yn sicrwydd ei gariad a'i bŵer arweiniol i orffwys ein bywydau. Mae'r efengyl yn newyddion da. Yn wir, nid dim ond i ychydig o bobl, ond i bawb ...

Grace yr athro gorau

Mae syfrdanu gan ras go iawn yn warthus. Nid yw gras yn esgusodi pechod, ond mae'n derbyn y pechadur. Mae'n rhan o natur gras nad ydym yn ei haeddu. Mae gras Duw yn newid ein bywydau a dyna hanfod y ffydd Gristnogol. Mae llawer o bobl sy'n dod i gysylltiad â gras Duw yn ofni peidio â bod o dan y gyfraith. Maen nhw'n credu y bydd hyn yn gwneud iddyn nhw bechu mwy. Gyda'r persbectif hwn roedd Paul yn ...

Gras Duw - rhy dda i fod yn wir?

Mae'n swnio'n rhy dda i fod yn wir, felly mae dywediad adnabyddus yn dechrau ac rydych chi'n gwybod ei fod braidd yn annhebygol. Fodd bynnag, o ran gras Duw, mae'n wir mewn gwirionedd. Serch hynny, mae rhai pobl yn mynnu na all gras fod fel hyn ac yn troi at y gyfraith er mwyn osgoi'r hyn maen nhw'n ei ystyried yn drwydded i bechu. Mae eich ymdrechion diffuant ond cyfeiliornus yn fath o gyfreithlondeb sy'n rhoi pŵer gras newidiol i bobl ...

A yw Duw yn ein caru ni o hyd?

Mae'r mwyafrif ohonom wedi darllen y Beibl ers blynyddoedd lawer. Mae'n dda darllen yr adnodau cyfarwydd a lapio'ch hun ynddynt fel petaen nhw'n flanced gynnes. Gall ddigwydd bod ein cynefindra yn peri inni anwybyddu manylion pwysig. Os ydym yn eu darllen â llygaid craff ac o safbwynt newydd, gall yr Ysbryd Glân ein helpu i weld mwy ac o bosibl ein hatgoffa o bethau yr ydym wedi'u hanghofio. Os ydw i'n…

Mor rhyfeddol yw cariad Duw

Er mai dim ond 12 oed oeddwn i ar y pryd, rwy'n dal i gofio fy nhad a'm taid yn fyw, a oedd yn hapus iawn amdanaf oherwydd fy mod i wedi cael pob un (y graddau ysgol gorau) ar fy adroddiad ysgol gartref. Fel gwobr, rhoddodd fy nhaid waled lledr alligator drud i mi a rhoddodd fy nhad nodyn $ 10 i mi fel blaendal. Rwy'n cofio'r ddau ohonyn nhw'n dweud eu bod nhw'n ...

Wedi'i ddileu am byth

Ydych chi erioed wedi colli ffeil bwysig ar eich cyfrifiadur? Er y gall hyn fod yn gythryblus, gall y rhan fwyaf o bobl sy'n gyfarwydd â chyfrifiaduron adfer y ffeil sy'n ymddangos yn golledig. Mae'n dda iawn gwybod nad yw'r cyfan yn cael ei golli wrth geisio dod o hyd i wybodaeth sydd wedi'i dileu ar ddamwain. Fodd bynnag, mae'n unrhyw beth ond yn gysur wrth geisio gwneud pethau ...

Arhoswch yn canolbwyntio ar ras Duw

Yn ddiweddar gwelais fideo sy'n parodi hysbyseb deledu. Yn yr achos hwn, roedd yn ymwneud â CD addoli Cristnogol ffuglennol o'r enw "It's All About Me". Roedd y CD yn cynnwys y caneuon: "Lord I Lift My Name on High", "I Exalt Me" ac "There is None Like Me". (Nid oes neb fel fi). Strange? Ydy, ond mae'n dangos y gwir trist. Rydyn ni'n bodau dynol yn tueddu i fod yn ni ein hunain ...

Wedi'i sefydlu ar drugaredd

A yw pob llwybr yn arwain at Dduw? Mae rhai yn credu bod pob crefydd yn amrywiad ar yr un pwnc - gwnewch hyn neu hynny a mynd i'r nefoedd. Ar yr olwg gyntaf, mae'n ymddangos felly. Mae Hindŵaeth yn addo undod y credadun â Duw amhersonol. Mae mynd i nirvana yn gofyn am waith da yn ystod llawer o aileni. Mae Bwdhaeth, sydd hefyd yn addo nirvana, yn mynnu bod y pedwar gwirionedd bonheddig a'r llwybr wyth gwaith drwodd ...

Dewch fel y mae!

Mae Billy Graham yn aml wedi defnyddio mynegiad i annog pobl i dderbyn y prynedigaeth sydd gennym yn Iesu: Dywedodd, “Dewch fel yr ydych chi!” Mae'n atgoffa bod Duw yn gweld popeth: ein gorau a'n gwaethaf ac mae'n dal i garu ni. Mae'r alwad "dim ond i ddod fel yr ydych chi" yn adlewyrchiad o eiriau'r apostol Paul: "Oherwydd i Grist farw drosom ar yr adeg pan oeddem yn dal yn wan. Wel ...

I fod yn gawr ffydd

Ydych chi eisiau bod yn berson sydd â ffydd? Ydych chi eisiau ffydd a all symud mynyddoedd? Hoffech chi gymryd rhan mewn ffydd a all ddod â'r meirw yn ôl yn fyw, ffydd fel David a allai ladd cawr? Efallai y bydd llawer o gewri yn eich bywyd yr ydych am eu dinistrio. Dyma'r achos gyda'r mwyafrif o Gristnogion, gan gynnwys fi. Ydych chi am ddod yn gawr ffydd? Gallwch chi ei wneud, ond gallwch chi ei wneud ...

Ydyn ni'n pregethu "gras rhad"?

Efallai eich bod wedi clywed y dywedwyd bod gras “nid oes unrhyw derfynau” neu “mae’n mynnu”. Weithiau bydd y rhai sy’n pwysleisio cariad a maddeuant Duw yn dod ar draws pobl sy’n cael eu cyhuddo o “ras rhad,” fel y maent yn ei alw’n ddisail. Dyma'n union beth ddigwyddodd i'm ffrind da a gweinidog GCI, Tim Brassel. Cafodd ei gyhuddo o bregethu “gras rhad”. Rwy'n hoffi sut mae ef ...

A yw gras yn goddef pechod?

Mae byw mewn gras yn golygu gwrthod, peidio â goddef, na derbyn pechod. Mae Duw yn erbyn pechod - mae'n ei gasáu. Gwrthododd ein gadael yn ein cyflwr pechadurus ac anfonodd ei Fab i'n rhyddhau oddi wrthi hi a'i heffeithiau. Pan siaradodd Iesu â dynes a wnaeth odineb, dywedodd wrthi: "Nid wyf yn eich barnu chwaith," atebodd Iesu. Gallwch chi fynd, ond peidiwch â phechu mwyach! " (Joh 8,11 HFA). Datganiad Iesu ...

Nid oes dim yn ein gwahanu oddi wrth gariad Duw

Dro ar ôl tro “Dadleua Paul yn y Rhufeiniaid ein bod yn ddyledus i Grist fod Duw yn ein hystyried yn gyfiawn. Er ein bod yn pechu weithiau, mae'r pechodau hynny'n cael eu cyfrif yn erbyn yr hen hunan a groeshoeliwyd gyda Christ; nid yw ein pechodau yn cyfrif yn erbyn yr hyn yr ydym yng Nghrist. Mae'n ddyletswydd arnom i ymladd yn erbyn pechod - nid i gael ein hachub, ond oherwydd ein bod eisoes yn blant i Dduw. Yn rhan olaf Pennod 8 ...

Hanes Mefi-Boschets

Mae un stori yn yr Hen Destament yn fy swyno’n arbennig. Enw'r prif actor yw Mefi-Boscheth. Mae pobl Israel, yr Israeliaid mewn brwydr â'u archenemy, y Philistiaid. Yn y sefyllfa benodol hon fe'u trechwyd. Bu farw eu Brenin Saul a'i fab Jonathan. Mae'r newyddion yn cyrraedd y brifddinas, Jerwsalem. Mae panig ac anhrefn yn torri allan yn y palas oherwydd mae'n hysbys, os caiff y brenin ei ladd, mae ei ...