HOPE I BAWB


Beth yw eich barn chi am bobl nad ydynt yn gredinwyr?

Rwy'n mynd i'r afael â chwestiwn pwysig i chi: Sut ydych chi'n teimlo am bobl nad ydyn nhw'n credu? Rwy'n credu bod hwnnw'n gwestiwn y dylem i gyd fod yn meddwl amdano! Atebodd Chuck Colson, sylfaenydd y Gymrodoriaeth Carchardai a’r Rhaglen Radio Breakpoint yn yr Unol Daleithiau, y cwestiwn hwn gyda chyfatebiaeth: Os yw dyn dall yn camu ar eich troed neu’n tywallt coffi poeth dros eich crys, a fyddech yn ddig gydag ef? Mae'n ateb na ddylem ni fod yn ôl pob tebyg, dim ond ...

A yw Duw yn dal i garu chi?

Ydych chi'n gwybod bod llawer o Gristnogion yn byw bob dydd ac nad ydyn nhw'n hollol siŵr bod Duw yn eu caru nhw o hyd? Maen nhw'n poeni y gall Duw eu gwrthod, ac yn waeth byth ei fod wedi eu gwrthod. Efallai eich bod yr un ofn. Pam ydych chi'n meddwl bod Cristnogion yn poeni? Yr ateb yn syml yw eu bod yn onest â nhw eu hunain. Maent yn gwybod eu bod yn bechaduriaid. Maent yn ymwybodol o'u methiant, eu ...

Rwy'n gaeth

Mae'n anodd iawn i mi gyfaddef fy mod i'n gaeth. Rwyf wedi dweud celwydd wrthyf fy hun a'm hamgylchedd trwy gydol fy mywyd. Yn y modd hwn, deuthum ar draws llawer o gaethion sy'n ddibynnol ar bethau amrywiol fel alcohol, cocên, heroin, marijuana, tybaco, Facebook a llawer o gyffuriau eraill. Yn ffodus, un diwrnod gallwn wynebu'r gwir. Rwy'n gaeth. Dwi angen help! Mae canlyniadau'r caethiwed i gyd ...

Pan fydd bondiau mewnol yn disgyn

Roedd gwlad y Geraseniaid ar lan ddwyreiniol Môr Galilea. Wrth i Iesu fynd allan o'r cwch, fe gwrddodd â dyn oedd yn amlwg ddim yn feistr arno'i hun. Trigai yno rhwng ogofau claddu a beddfeini mynwent. Nid oedd neb wedi gallu ei ddofi. Nid oedd neb yn ddigon cryf i ddelio ag ef. Dydd a nos roedd yn crwydro o gwmpas, yn sgrechian yn uchel ac yn taro ei hun â cherrig. “Ond pan welodd Iesu o bell, rhedodd a syrthio o'i flaen ...

Mae iachawdwriaeth yn fater Duw

Gofynnaf ychydig o gwestiynau i bob un ohonom sydd â phlant. “A yw'ch plentyn erioed wedi anufuddhau i chi?" Os gwnaethoch chi ateb ydw, fel pob rhiant arall, rydyn ni'n dod at yr ail gwestiwn: "Ydych chi erioed wedi cosbi'ch plentyn am anufudd-dod?" Pa mor hir wnaeth y gosb bara? I'w roi yn gliriach: "A wnaethoch chi egluro i'ch plentyn na fydd y gosb yn dod i ben?" Mae hynny'n swnio'n wallgof, yn tydi? Ni sy'n wan ac yn ...

Y bywyd achubol

Beth mae'n ei olygu i fod yn un o ddilynwyr Iesu? Beth mae'n ei olygu i rannu yn y bywyd achubol y mae Duw yn ei roi inni yn Iesu trwy'r Ysbryd Glân? Mae'n golygu arwain bywyd Cristnogol go iawn dilys trwy ein hesiampl, gan wasanaethu'n anhunanol i'n cyd-fodau dynol. Mae'r apostol Paul yn mynd ymhellach o lawer: «Oni wyddoch fod eich corff yn deml i'r Ysbryd Glân sydd o'ch mewn a'ch bod gennych oddi wrth Dduw, ac nad ydych yn ...

Rhodd Duw i ddynoliaeth

Yn y byd gorllewinol, mae'r Nadolig yn amser pan mae llawer o bobl yn troi at roi a derbyn anrhegion. Mae dewis anrhegion i anwyliaid yn aml yn achosi problemau. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn mwynhau anrheg bersonol ac arbennig iawn sydd wedi'i dewis gyda gofal a chariad neu wedi'i wneud gennych chi'ch hun. Yn yr un modd, nid yw Duw yn paratoi ei rodd wedi'i theilwra'n benodol ar gyfer dynoliaeth ar y funud olaf ...

Mae Duw hefyd yn caru anffyddwyr

Bob tro mae'r drafodaeth ar y ffydd yn y fantol, tybed pam mae'n edrych fel bod credinwyr yn teimlo dan anfantais. Mae'n debyg bod y credinwyr yn tybio bod yr anffyddwyr rywsut wedi ennill y dystiolaeth oni bai bod y credinwyr yn llwyddo i'w gwrthbrofi. Y gwir yw, ar y llaw arall, ei bod yn amhosibl i anffyddwyr brofi nad yw Duw yn bodoli. Dim ond am nad yw credinwyr yn argyhoeddi anffyddwyr o fodolaeth Duw ...

Beth yw iachawdwriaeth?

Pam ydw i'n byw A oes unrhyw ystyr i fy mywyd? Beth sy'n digwydd i mi pan fyddaf yn marw? Cwestiynau gwreiddiol y mae'n debyg bod pawb wedi'u gofyn i'w hunain o'r blaen. Dylai cwestiynau rydyn ni'n rhoi ateb iddyn nhw yma eu hateb: Oes, mae gan fywyd ystyr; oes, mae bywyd ar ôl marwolaeth. Nid oes dim yn fwy diogel na marwolaeth. Un diwrnod rydyn ni'n cael y newyddion ofnadwy bod rhywun annwyl wedi marw. Yn sydyn mae'n ein hatgoffa bod yn rhaid i ninnau hefyd farw ...

Daeth Iesu dros bawb

Yn aml mae'n helpu i edrych yn agos ar ysgrythurau. Gwnaeth Iesu ddatganiad arddangosiadol a hollgynhwysol trawiadol yn ystod sgwrs â Nicodemus, ysgolhaig blaenllaw a rheolwr yr Iddewon. "Canys felly y carodd Duw y byd, fel y rhoddodd ei uniganedig Fab, fel na ddifethir pawb sy'n credu ynddo, ond cael bywyd tragwyddol" (Jn 3,16). Cyfarfu Iesu a Nicodemus ar sail gyfartal - o'r athro i'r ...

Gogoniant maddeuant Duw

Er bod maddeuant rhyfeddol Duw yn un o fy hoff bynciau, mae'n rhaid i mi gyfaddef ei bod hi'n anodd hyd yn oed amgyffred pa mor real ydyw. O'r dechrau, cynlluniodd Duw ef fel ei rodd hael, gweithred ddrud o faddeuant a chymod gan ei fab, a'i uchafbwynt oedd ei farwolaeth ar y groes. O ganlyniad, rydym nid yn unig yn ddieuog, rydym yn cael ein hadfer - "yn dod yn unol" â'n cariadus ...

Sicrwydd iachawdwriaeth

Dadleua Paul dro ar ôl tro yn y Rhufeiniaid ein bod yn ddyledus i Grist fod Duw yn ein hystyried yn gyfiawn. Er ein bod ni'n pechu weithiau, mae'r pechodau hynny'n cael eu cyfrif tuag at yr hen hunan a groeshoeliwyd gyda Christ. Nid yw ein pechodau yn cyfrif yn erbyn yr hyn yr ydym yng Nghrist. Mae'n ddyletswydd arnom i ymladd pechod i beidio â chael ein hachub, ond oherwydd ein bod eisoes yn blant i Dduw. Yn rhan olaf Pennod 8 ...

Y darn arian coll

Yn Efengyl Luc rydyn ni'n dod o hyd i stori lle mae Iesu'n siarad am sut brofiad yw pan mae rhywun yn edrych yn daer am rywbeth y mae wedi'i golli. Dyma stori'r darn arian coll: "Neu mae'n debyg bod gan fenyw ddeg drachma ac y byddai'n colli un" Dracma Groegaidd oedd y drachma a oedd tua gwerth y denarius Rhufeinig neu oddeutu ugain ffranc. "Oni fyddai hi'n cynnau lamp a throi'r tŷ cyfan wyneb i waered tan ...

Yr efengyl - datganiad cariad Duw tuag atom ni

Nid yw llawer o Gristnogion yn hollol siŵr ac yn poeni amdano, a yw Duw yn eu caru o hyd? Maen nhw'n poeni y gall Duw eu gwrthod, ac yn waeth byth ei fod wedi eu gwrthod. Efallai eich bod yr un ofn. Pam ydych chi'n meddwl bod Cristnogion yn poeni? Yr ateb yn syml yw eu bod yn onest â nhw eu hunain. Maent yn gwybod eu bod yn bechaduriaid. Maent yn ymwybodol o'u methiant, eu camgymeriadau, eu ...

Gobaith yn marw ddiwethaf

Mae yna ddywediad, “Gobaith yn marw ddiwethaf!” Pe bai’r dywediad hwn yn wir, marwolaeth fyddai diwedd gobaith. Yn y bregeth yn y Pentecost, datganodd Pedr na allai marwolaeth ddal Iesu mwyach: "Cododd Duw (Iesu) ef a'i waredu o glefydau marwolaeth, oherwydd roedd yn amhosibl iddo gael ei ddal trwy farwolaeth" (Actau 2,24). Esboniodd Paul yn ddiweddarach nad yw Cristnogion, fel y'u darlunnir yn symbolaeth bedydd, yn ...

Mae Iesu'n byw!

Pe gallech chi ddewis un darn sy'n crynhoi'ch bywyd Cristnogol cyfan, pa un fyddai hwnnw? Efallai yr adnod hon a ddyfynnwyd fwyaf: "Felly carodd Duw y byd, iddo roi ei unig fab anedig, fel nad yw pawb sy'n credu ynddo yn cael eu colli, ond yn cael bywyd tragwyddol?" (Jn 3:16). Dewis da! I mi, yr adnod ganlynol, y peth pwysicaf y mae'n rhaid i'r Beibl ei ddeall yn ei gyfanrwydd: "Ar y diwrnod hwnnw byddwch chi'n ...

Dewch i adnabod Iesu

Yn aml mae sôn am ddod i adnabod Iesu. Fodd bynnag, mae sut i wneud hyn yn ymddangos ychydig yn amwys ac yn anodd. Mae hyn yn arbennig oherwydd y ffaith na allwn ei weld na siarad wyneb yn wyneb. Mae'n real. Ond nid yw'n weladwy nac yn amlwg. Ni allwn glywed ei lais chwaith, ac eithrio ar adegau prin efallai. Yna sut y gallem fynd ati i ddod i'w adnabod? Yn ddiweddar mwy nag un ...

Ein Calon — Llythyr oddiwrth Grist

Pryd oedd y tro diwethaf i chi dderbyn llythyr yn y post? Yn oes fodern e-bost, Twitter a Facebook, mae'r rhan fwyaf ohonom yn cael llai a llai o lythyrau nag yr oeddem yn arfer ei gael. Ond yn yr amser cyn cyfnewid negeseuon electronig, roedd bron popeth yn cael ei wneud trwy lythyr dros bellteroedd maith. Roedd ac mae'n dal yn syml iawn; dalen o bapur, beiro i ysgrifennu gyda hi, amlen a stamp, dyna'r cyfan sydd ei angen arnoch. Yn amser yr apostol Paul...

Yr Efengyl - Y Newyddion Da!

Mae gan bawb syniad o dda a drwg, ac mae pawb eisoes wedi gwneud rhywbeth o'i le - hyd yn oed yn ôl eu syniad eu hunain. "Mae cyfeiliorni yn ddynol," meddai dywediad adnabyddus. Mae pawb erioed wedi siomi ffrind, wedi torri addewid, wedi brifo teimladau rhywun arall. Mae pawb yn gwybod euogrwydd. Felly nid yw pobl eisiau bod a wnelo unrhyw beth â Duw. Nid ydyn nhw eisiau diwrnod o farn oherwydd maen nhw'n gwybod nad ydyn nhw'n bur ...

gweddi dros bawb

Anfonodd Paul Timotheus i’r eglwys yn Effesus i glirio rhai problemau wrth drosglwyddo’r ffydd. Anfonodd lythyr ato hefyd yn amlinellu ei genhadaeth. Roedd y llythyr hwn i'w ddarllen o flaen yr holl gynulleidfa fel bod pob aelod yn ymwybodol o awdurdod Timotheus i weithredu ar ran yr apostol. Tynnodd Paul sylw, ymhlith pethau eraill, at yr hyn y dylid rhoi sylw iddo yn y gwasanaeth cynulleidfaol: “Yr wyf felly yn ceryddu...

Rhufeinig 10,1-15: Newyddion da i bawb

Mae Paul yn ysgrifennu yn Rhufeiniaid: "Annwyl frodyr a chwiorydd, yr hyn yr wyf yn ei ddymuno'n llwyr i'r Israeliaid ac yn gweddïo drostynt gan Dduw yw eu bod yn cael eu hachub" (Rhuf 10,1 NGÜ). Ond roedd problem: “Oherwydd nid ydyn nhw'n brin o sêl dros achos Duw; Gallaf dystio i hynny. Yr hyn sydd ganddyn nhw yw gwybodaeth gywir. Nid ydyn nhw wedi sylweddoli beth yw cyfiawnder Duw ac maen nhw'n ceisio sefyll gerbron Duw trwy eu cyfiawnder eu hunain. ...