Yr Ysbryd Glân

104 yr ysbryd sanctaidd

Yr Ysbryd Glân yw trydydd person y Duwdod ac mae'n mynd allan am byth oddi wrth y Tad trwy'r Mab. Ef yw'r cysurwr a addawyd gan Iesu Grist a anfonodd Duw at bob crediniwr. Mae'r Ysbryd Glân yn byw ynom ni, yn ein huno â'r Tad a'r Mab, ac yn ein trawsnewid trwy edifeirwch a sancteiddiad, ac yn ein cydymffurfio â delwedd Crist trwy adnewyddiad cyson. Yr Ysbryd Glân yw ffynhonnell ysbrydoliaeth a phroffwydoliaeth yn y Beibl a ffynhonnell undod a chymrodoriaeth yn yr Eglwys. Mae'n rhoi rhoddion ysbrydol ar gyfer gwaith yr efengyl ac ef yw canllaw cyson y Cristion i bob gwirionedd. (Ioan 14,16; 15,26; Deddfau'r Apostolion 2,4.17-19.38; Mathew 28,19; Ioan 14,17-26; 1 Pedr 1,2; titus 3,5; 2. Petrus 1,21; 1. Corinthiaid 12,13; 2. Corinthiaid 13,13; 1. Corinthiaid 12,1-11; Actau 20,28:1; Ioan 6,13)

Duw yw'r Ysbryd Glân

Mae'r Ysbryd Glân yn Dduw ar waith - yn creu, siarad, trawsnewid, byw ynom ni, gweithio ynom ni. Er y gall yr Ysbryd Glân wneud y gwaith hwn heb yn wybod i ni, mae gwybod mwy yn ddefnyddiol.

Mae gan yr Ysbryd Glân briodoleddau Duw, mae'n cyfateb i Dduw, ac mae'n gwneud gwaith nad yw Duw ond yn ei wneud. Fel Duw, mae'r Ysbryd yn sanctaidd - mor sanctaidd bod troseddu yr Ysbryd Glân yn bechod mor ddifrifol â sathru ar Fab Duw (Hebreaid 10,29). Mae cabledd yr Ysbryd Glân yn un o'r pechodau anfaddeuol (Mathew 12,31). Mae hyn yn awgrymu bod yr ysbryd yn sanctaidd ei natur, hynny yw, nid yn unig mewn sancteiddrwydd a roddwyd, fel oedd yn wir am y deml.

Fel Duw, mae'r Ysbryd Glân yn dragwyddol (Hebreaid 9,14). Fel Duw, mae'r Ysbryd Glân yn hollalluog (Salm 139,7-10). Fel Duw, mae'r Ysbryd Glân yn hollalluog (1. Corinthiaid 2,10-11; Ioan 14,26). Yr Ysbryd Glân sy'n creu (Job 33,4; Salm 104,30) ac yn gwneud gwyrthiau'n bosibl (Mathew 12,28; Rhufeiniaid 15: 18-19) trwy wneud gwaith Duw yn ei wasanaeth. Mewn sawl darn yn y Beibl, cyfeirir at Dad, Mab ac Ysbryd Glân yr un mor ddwyfol. Mewn darn ar "roddion yr Ysbryd" mae Paul yn rhoi'r ysbryd "un", yr Arglwydd "un" a'r "un" Dduw ochr yn ochr (1 Cor. 12,4-6). Mae'n cau llythyr gyda fformiwla gweddi tair rhan (2Cor. 13,13). Ac mae Peter yn cyflwyno llythyr gyda fformiwla tair rhan arall (1. Petrus 1,2). Nid yw hyn yn dystiolaeth o undod, ond mae'n ei gefnogi.

Mynegir yr undod hyd yn oed yn gryfach yn y fformiwla bedydd: "[bedyddiwch nhw] yn enw [unigol] y Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân" (Mathew 28,19). Mae gan y tri enw sengl, arwydd o endid, bod.

Pan fydd yr Ysbryd Glân yn gwneud rhywbeth, mae Duw yn ei wneud. Pan mae'r Ysbryd Glân yn siarad, mae Duw yn siarad. Pan oedd Ananias yn dweud celwydd wrth yr Ysbryd Glân, roedd yn dweud celwydd wrth Dduw (Actau 5,3-4). Fel y dywed Pedr, roedd Ananias yn dweud celwydd nid yn unig wrth ficer Duw ond â Duw ei hun. Ni allwch "orwedd i" rym amhersonol.

Ar un adeg dywed Paul fod Cristnogion yn defnyddio teml yr Ysbryd Glân (1Co 6,19), mewn man arall ein bod ni'n deml Duw (1. Corinthiaid 3,16). Mae teml ar gyfer addoli bod dwyfol, nid grym amhersonol. Pan mae Paul yn ysgrifennu am "Deml yr Ysbryd Glân" mae'n dweud yn anuniongyrchol: Duw yw'r Ysbryd Glân.

Hefyd yn Actau 13,2 mae'r Ysbryd Glân yn cyfateb i Dduw: "Pan oedden nhw'n gwasanaethu'r Arglwydd ac yn ymprydio, dywedodd yr Ysbryd Glân: Gwahanwch fi oddi wrth Barnabas a Saul i'r gwaith rydw i wedi eu galw iddo." Yma mae'r Ysbryd Glân yn siarad fel Duw. Yn yr un modd, dywed fod yr Israeliaid "wedi rhoi cynnig arno a'i brofi" yn fy dicter y tyngais na ddewch i'm gorffwys "(Hebreaid 3,7-un).

Still - nid enw arall am Dduw yn unig yw'r Ysbryd Glân. Mae'r Ysbryd Glân yn rhywbeth gwahanol i'r Tad a'r Mab; Dangosodd B. ym bedydd Iesu (Mathew 3,16-17). Mae'r tri yn wahanol, ond yn un.

Mae'r Ysbryd Glân yn gwneud gwaith Duw yn ein bywydau. Rydyn ni'n "blant Duw", hynny yw, wedi ein geni o Dduw (Ioan 1,12), sy'n gyfystyr â "born of the Spirit" (Johannes 3,5-6). Yr Ysbryd Glân yw'r diolch canolig y mae Duw yn trigo ynom ni (Effesiaid 2,22; 1. Johannes 3,24; 4,13). Mae'r Ysbryd Glân yn trigo ynom ni (Rhufeiniaid 8,11; 1. Corinthiaid 3,16) - a chan fod yr Ysbryd yn trigo ynom, gallwn ddweud bod Duw yn trigo ynom.

Mae'r meddwl yn bersonol

Mae'r Beibl yn priodoli priodoleddau personol i'r Ysbryd Glân.

 • Mae'r ysbryd yn byw (Rhufeiniaid 8,11; 1. Corinthiaid 3,16)
 • Mae'r Ysbryd yn siarad (Actau 8,29; 10,19; 11,12; 21,11; 1. Timotheus 4,1; Hebreaid 3,7 ac ati).
 • Weithiau mae'r Ysbryd yn defnyddio'r rhagenw personol "I" (Actau 10,20; 13,2).
 • Gellir siarad â'r ysbryd, ei demtio, ei alaru, ei ddirymu, ei gablu (Actau 5, 3. 9; Effesiaid 4,30;
  Hebreaid 10,29; Mathew 12,31).
 • Mae'r Ysbryd yn tywys, yn cynrychioli, yn galw, yn cychwyn (Rhufeiniaid 8,14. 26; Deddfau 13,2; 20,28).

Rhufeinig 8,27 yn siarad am "ymdeimlad o'r ysbryd". Mae'n meddwl ac yn barnu - gall penderfyniad ei "blesio" (Actau 15,28). Mae'r ysbryd "yn gwybod", mae'r ysbryd yn "dyrannu" (1. Corinthiaid 2,11; 12,11). Nid yw hwn yn bŵer amhersonol.

Mae Iesu’n galw’r Ysbryd Glân - yn iaith Roeg y Testament Newydd - parakletos - hynny yw, cysurwr, eiriolwr, cefnogwr. "A gofynnaf i'r Tad, a bydd yn rhoi cysurwr arall ichi, er mwyn iddo fod gyda chi am byth: Ysbryd y gwirionedd ..." (Ioan 14,16-17). Fel Iesu, felly mae'n dysgu'r Ysbryd Glân, Cysurwr cyntaf y disgyblion, mae'n rhoi tystiolaeth, yn agor llygaid, yn tywys ac yn datgelu gwirionedd (Ioan 14,26; 15,26; 16,8 a 13-14). Rolau personol yw'r rhain.

Mae John yn defnyddio'r parakletos ffurf wrywaidd; nid oedd angen rhoi'r gair yn y ysbaddu. Yn Ioan 16,14 mae rhagenwau personol gwrywaidd ("er") hefyd yn cael eu defnyddio mewn Groeg, mewn cysylltiad â'r gair ysbaddu "Geist" mewn gwirionedd. Byddai wedi bod yn hawdd newid i ragenwau ysbaddu ("fe"), ond nid yw Johannes yn gwneud hynny. Gall yr ysbryd fod yn wrywaidd ("ef"). Wrth gwrs, mae'r gramadeg yn gymharol amherthnasol yma; yr hyn sy'n bwysig yw bod gan yr Ysbryd Glân rinweddau personol. Nid pŵer niwtral mohono, ond y cynorthwyydd deallus a dwyfol sy'n trigo ynom.

Yr ysbryd yn yr Hen Destament

Nid oes gan y Beibl ei bennod na'i lyfr ei hun o'r enw "Yr Ysbryd Glân". Rydyn ni'n dysgu ychydig am yr ysbryd yma, ychydig bach, lle bynnag mae'r Ysgrythur yn siarad am ei waith. Cymharol ychydig sydd i'w gael yn yr Hen Destament.

Cymerodd yr ysbryd ran yn y broses o greu bywyd ac mae'n ymwneud â'i gynnal (1. Mose 1,2; Swydd 33,4; 34,14). Llenwodd Ysbryd Duw Bezazel â "phob urddas" i adeiladu'r tabernacl (2. Moses 31,3-5). Cyflawnodd Moses a daeth dros y saith deg henuriad (4. Mose 11,25). Llenwodd Joshua â doethineb a rhoi nerth neu allu i Samson ac arweinwyr eraill ymladd4,9; Barnwr [gofod]]6,34; 14,6).

Rhoddwyd ysbryd Duw i Saul ac yn ddiweddarach cymerwyd ef i ffwrdd eto (1. Samuel 10,6; 16,14). Rhoddodd yr Ysbryd gynlluniau i David ar gyfer y deml8,12). Ysbrydolodd yr Ysbryd broffwydi i siarad (4. Moses 24,2; 2. Samuel 23,2; 1 Chr 12,19; 2 Chr 15,1; 20,14; Eseciel 11,5; Sechareia 7,12; 2. Petrus 1,21).

Yn y Testament Newydd, hefyd, roedd yr ysbryd yn grymuso pobl i siarad, e.e. Elisabeth, Zacharias a Simeon (Luc 1,41. 67; 2,25-32). Llenwyd Ioan Fedyddiwr â'r Ysbryd hyd yn oed o'i eni (Luc 1,15). Ei weithred bwysicaf oedd y cyhoeddiad am ddyfodiad Iesu, a oedd i fedyddio pobl nid yn unig â dŵr, ond "gyda'r Ysbryd Glân ac â thân" (Luc 3,16).

Yr ysbryd a Iesu

Roedd yr Ysbryd Glân bob amser yn chwarae rhan bwysig ym mywyd Iesu. Fe ddaeth â beichiogi Iesu (Mathew 1,20), daeth i lawr arno pan gafodd ei fedyddio (Mathew 3,16), arwain Iesu i'r anialwch (Luc 4,1) a'i eneinio i fod yn bregethwr yr efengyl (Luc 4,18). Trwy "Ysbryd Duw" fe wnaeth Iesu fwrw allan ysbrydion drwg (Mathew 12,28). Trwy'r Ysbryd offrymodd ei hun i fyny fel aberth dros bechod (Hebreaid 9,14), a thrwy'r un Ysbryd codwyd ef oddi wrth y meirw (Rhufeiniaid 8,11).

Dysgodd Iesu y byddai'r Ysbryd ar adegau o erledigaeth yn siarad trwy'r disgyblion (Mathew 10,19-20). Fe'u dysgodd i fedyddio disgyblion newydd "yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân" (Mathew 2 Cor8,19). Fe addawodd Duw, roi'r Ysbryd Glân i bawb sy'n gofyn iddo (Lk
11,13).

Gellir gweld dysgeidiaeth bwysicaf Iesu am yr Ysbryd Glân yn Efengyl Ioan. Yn gyntaf oll, rhaid i fodau dynol “gael eu geni o ddŵr a’r Ysbryd” (Johannes 3,5). Mae angen aileni ysbrydol arno, ac ni all ddod oddi wrtho'i hun: rhodd gan Dduw ydyw. Er bod yr Ysbryd yn anweledig, mae'r Ysbryd Glân yn gwneud gwahaniaeth clir yn ein bywydau (adn. 8).

Mae Iesu hefyd yn dysgu: «Pwy bynnag sy'n sychedig, dewch ataf ac yfed! Pwy bynnag sy’n credu ynof fi, fel y dywed yr Ysgrythurau, bydd afonydd o ddŵr byw yn llifo o’i gorff »(Ioan 7: 37-38). Mae John yn caniatáu i'r dehongliad ddilyn ar unwaith: "Dyma'r hyn a ddywedodd am yr ysbryd y dylai'r rhai a gredai ynddo ei dderbyn ..." (adn. 39). Mae'r Ysbryd Glân yn diffodd syched mewnol. Mae'n rhoi'r berthynas â Duw inni, y cawsom ein creu iddo. Trwy ddod at Iesu rydyn ni'n derbyn yr Ysbryd a gall yr Ysbryd lenwi ein bywydau.

Hyd hynny, dywed Ioan wrthym, nid oedd yr Ysbryd wedi ei dywallt yn gyffredinol eto: nid oedd yr Ysbryd “yno eto; oherwydd ni chafodd Iesu ei ogoneddu eto ”(adn. 39). Hyd yn oed cyn Iesu roedd yr Ysbryd wedi llenwi dynion a menywod unigol, ond nawr roedd yn fuan i ddod mewn ffordd newydd, fwy pwerus - ar ŵyl y Pentecost. Nid yw'r ysbryd bellach yn cael ei dywallt yn unigol, ond ar y cyd. Mae'r sawl sy'n cael ei "alw" gan Dduw ac yn cael ei fedyddio yn ei dderbyn (Actau'r Apostolion 2,38-un).

Addawodd Iesu y byddai Ysbryd y gwirionedd yn cael ei drosglwyddo i'w ddisgyblion ac y byddai'r Ysbryd hwn yn byw ynddynt4,16-18). Mae hyn yn gyfystyr â Iesu yn dod at ei ddisgyblion (adn. 18), oherwydd ysbryd Iesu yn ogystal ag ysbryd y Tad ydyw - wedi'i anfon allan gan Iesu yn ogystal â chan y Tad (Ioan 15,26). Mae'r Ysbryd yn gwneud Iesu'n hygyrch i bawb ac yn parhau â'i waith.

Yn ôl gair Iesu, dylai'r Ysbryd "ddysgu popeth i'r disgyblion" a'u "hatgoffa o bopeth dw i wedi'i ddweud wrthych chi" (Ioan 14,26). Dysgodd yr Ysbryd iddynt bethau na allent eu deall cyn atgyfodiad Iesu6,12-un).

Mae'r Ysbryd yn dwyn tystiolaeth o Iesu (Ioan 15,26; 16,14). Nid yw'n lluosogi ei hun, ond mae'n arwain pobl at Iesu Grist ac at y Tad. Nid yw'n siarad "oddi wrtho'i hun", ond dim ond fel mae'r Tad eisiau (Ioan 16,13). Ac oherwydd bod yr Ysbryd yn gallu trigo mewn miliynau o bobl, mae'n fantais i ni fod Iesu wedi esgyn i'r nefoedd ac anfon yr Ysbryd atom ni (Ioan 16: 7).

Mae'r Ysbryd ar waith mewn efengylu; Mae'n egluro'r byd am ei bechod, ei euogrwydd, ei angen am gyfiawnder a dyfodiad sicr barn (adn. 8-10). Mae'r Ysbryd Glân yn cyfeirio pobl at Iesu fel yr un sy'n ail-wneud pob euogrwydd ac yn ffynhonnell cyfiawnder.

Yr Ysbryd a'r Eglwys

Proffwydodd Ioan Fedyddiwr y byddai Iesu yn bedyddio pobl "gyda'r Ysbryd Glân" (Marc 1,8). Digwyddodd hyn ar ôl ei atgyfodiad ar ddiwrnod y Pentecost, pan adfywiodd yr Ysbryd y disgyblion yn wyrthiol (Actau 2). Roedd hefyd yn rhan o'r wyrth bod pobl yn clywed y disgyblion yn siarad mewn tafodau tramor (adn. 6). Digwyddodd gwyrthiau tebyg sawl gwaith wrth i'r Eglwys dyfu ac ehangu (Deddfau 10,44-46; 1fed9,1-6). Fel hanesydd, mae Lukas yn adrodd ar ddigwyddiadau anarferol a nodweddiadol. Nid oes unrhyw beth i awgrymu bod y gwyrthiau hynny wedi digwydd i bob crediniwr newydd.

Dywed Paul fod yr holl gredinwyr yn cael eu bedyddio i un corff gan yr Ysbryd Glân - yr Eglwys (1. Corinthiaid 12,13). Rhoddir yr Ysbryd Glân i bawb sy'n credu (Rhufeiniaid 10,13; Galatiaid 3,14). Gyda neu heb wyrth i gyd-fynd, bedyddir pob crediniwr â'r Ysbryd Glân. Nid oes angen cadw llygad am wyrth fel tystiolaeth arbennig, amlwg o hyn. Nid yw'r Beibl yn mynnu bod pob credadun yn cael ei fedyddio gan yr Ysbryd Glân. Yn hytrach, mae'n galw ar bob credadun i gael ei lenwi'n gyson â'r Ysbryd Glân (Effesiaid 5,18) - yn barod i ddilyn arweiniad yr Ysbryd. Mae hon yn ddyletswydd barhaus, nid yn ddigwyddiad un-amser.

Yn lle chwilio am wyrth, dylem geisio Duw a'i adael i Dduw benderfynu a yw gwyrth yn digwydd ai peidio. Yn aml nid yw Paul yn disgrifio pŵer Duw mewn termau fel gwyrthiau, ond yn hytrach mewn termau sy'n mynegi cryfder mewnol: gobaith, cariad, hirhoedledd ac amynedd, parodrwydd i wasanaethu, deall, y gallu i ddioddef a dewrder wrth bregethu (Rhufeiniaid 15,13; 2. Corinthiaid 12,9; Effesiaid 3,7 u 16-17; Colosiaid 1,11 a 28-29; 2. Timotheus 1,7-un).

Mae llyfr yr Actau yn dangos mai'r Ysbryd oedd y pŵer y tu ôl i dwf yr Eglwys. Rhoddodd yr Ysbryd nerth i'r disgyblion ddwyn tystiolaeth o Iesu (Actau 1,8). Rhoddodd nerth perswadio mawr iddynt yn eu pregeth (Actau'r Apostolion 4,8 &31; 6,10). Rhoddodd ei gyfarwyddiadau i Philip, ac yn ddiweddarach fe wnaeth ei ysbeilio (Actau 8,29 a 39).

Yr Ysbryd a anogodd yr eglwys a sefydlu pobl i'w harwain (Actau 9,31;
20,28). Siaradodd â Pedr ac ag eglwys Antioch (Deddfau'r Apostolion 10,19; 11,12; 13,2). Cyfarwyddodd Agabus i ragweld newyn a Paul i fwrw melltith (Actau 11,28; 13,9-11). Arweiniodd Paul a Barnabas ar eu teithiau (Actau 13,4; 16,6-7) a helpu Cynulliad yr Apostolion yn Jerwsalem i wneud ei benderfyniadau (Actau 15,28). Anfonodd Paul i Jerwsalem a phroffwydo beth fyddai’n digwydd yno (Actau 20,22: 23-2; 1,11). Roedd yr Eglwys yn bodoli ac yn tyfu dim ond oherwydd bod yr Ysbryd ar waith yn y credinwyr.

Yr ysbryd a'r ffyddloniaid heddiw

Mae Duw yr Ysbryd Glân yn chwarae rhan fawr ym mywydau credinwyr heddiw.

 • Mae'n ein harwain at edifeirwch ac yn rhoi bywyd newydd inni (Ioan 16,8; 3,5-un).
 • Mae'n byw ynom ni, yn ein dysgu, yn ein tywys (1. Corinthiaid 2,10-13; Ioan 14,16-17 & 26; Rhufeiniaid 8,14). Mae'n ein tywys trwy'r ysgrythur, trwy weddi, a thrwy Gristnogion eraill.
 • Ef yw ysbryd doethineb sy'n ein helpu i feddwl trwy benderfyniadau sydd ar ddod gyda hyder, cariad a doethineb (Effesiaid 1,17; 2. Timotheus 1,7).
 • Mae'r Ysbryd yn "enwaedu" ein calonnau, yn ein selio a'n sancteiddio, ac yn ein gosod ar wahân at bwrpas Duw (Rhufeiniaid 2,29; Effesiaid 1,14).
 • Mae'n dod â chariad a ffrwyth cyfiawnder i mewn inni (Rhufeiniaid 5,5; Effesiaid 5,9; Galatiaid 5,22-un).
 • Mae'n ein gosod ni yn yr eglwys ac yn ein helpu ni i wybod ein bod ni'n blant i Dduw (1. Corinthiaid 12,13; Rhufeiniaid 8,14-un).

Rydyn ni i addoli Duw "yn Ysbryd Duw" trwy gyfeirio ein meddyliau a'n hymdrechion tuag at yr hyn y mae'r Ysbryd yn ei ewyllysio (Philipiaid 3,3; 2. Corinthiaid 3,6; Rhufeiniaid 7,6; 8,4-5). Rydym yn ymdrechu i wneud yr hyn y mae ei eisiau (Galatiaid 6,8). Pan gawn ein tywys gan yr Ysbryd, mae'n rhoi bywyd a heddwch inni (Rhufeiniaid 8,6). Mae'n rhoi mynediad inni i'r Tad (Effesiaid 2,18). Mae'n sefyll wrth ein hymyl yn ein gwendidau, mae'n "ein cynrychioli", hynny yw, mae'n sefyll droson ni gyda'r Tad (Rhufeiniaid 8,26-un).

Mae hefyd yn rhoi rhoddion ysbrydol, y rhai sy'n gymwys i gael swyddi arwain yn yr eglwys (Effesiaid 4,11), i amrywiol swyddfeydd (Rhufeiniaid 12,6-8), a rhai doniau ar gyfer tasgau anghyffredin (1. Corinthiaid 12,4-11). Nid oes gan neb yr holl roddion ar yr un pryd, ac ni roddir rhodd i bawb yn ddiwahân (adn. 28-30). Dylid defnyddio pob rhodd, boed yn ysbrydol neu'n "naturiol", er lles pawb a gwasanaethu'r Eglwys gyfan (1. Corinthiaid 12,7; 14,12). Mae pob rhodd yn bwysig (1. Corinthiaid 12,22-un).

Dim ond "blaenffrwyth" yr Ysbryd sydd gennym o hyd, addewid cyntaf sy'n addo llawer mwy inni ar gyfer y dyfodol (Rhufeiniaid 8,23; 2. Corinthiaid 1,22; 5,5; Effesiaid 1,13-un).

Mae'r Ysbryd Glân yn Dduw ar waith yn ein bywydau. Mae'r popeth mae Duw yn ei wneud yn cael ei wneud gan yr Ysbryd. Dyna pam mae Paul yn ein galw ni: "Os ydyn ni'n byw yn yr Ysbryd, gadewch inni hefyd gerdded yn yr Ysbryd ... peidiwch â galaru'r Ysbryd Glân ... peidiwch â gwlychu'r Ysbryd" (Galatiaid 5,25; Effesiaid 4,30; 1fed. 5,19). Felly gadewch inni wrando'n ofalus ar yr hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud. Pan mae'n siarad, mae Duw yn siarad.

Michael Morrison


pdfYr Ysbryd Glân