Y wladwriaeth ganolradd

133 y wladwriaeth ganolradd

Der Zwischenzustand ist der Zustand, in dem sich die Toten bis zur Auferstehung des Leibes befinden. Je nach Auslegung einschlägiger Schriftstellen haben Christen unterschiedliche Ansichten über das Wesen dieses Zwischenzustands. Manche Stellen sprechen dafür, dass die Toten diesen Zustand bewusst erleben, andere dafür, dass ihr Bewusstsein erloschen ist. Die Weltweite Kirche Gottes glaubt, dass beide Ansichten respektiert werden sollten. (Jesaja 14,9-10; Hesekiel 32,21; Lukas 16,19-31; 23,43; 2. Korinther 5,1-8; Philipper 1,21-24; Offenbarung 6,9-11; Psalm 6,6; 88,11-13; 115,17; Prediger 3,19-21; 9,5.10; Jesaja 38,18; Johannes 11,11-14; 1. Thessalonicher 4,13-14).

Beth am y “wladwriaeth ganolradd”?

Yn y gorffennol, roeddem fel arfer yn cymryd safiad dogmatig ar yr hyn a elwir yn "wladwriaeth ganolradd," hynny yw, p'un a yw person yn anymwybodol neu'n ymwybodol rhwng marwolaeth ac atgyfodiad. Ond nid ydym yn gwybod. Trwy gydol hanes Cristnogol, roedd y mwyafrif o'r farn bod dyn, ar ôl marwolaeth, yn ymwybodol gyda Duw neu'n cael ei gosbi'n ymwybodol. Gelwir barn y lleiafrif yn "gwsg enaid".

Os edrychwn ar yr ysgrythurau, gwelwn nad yw'r Testament Newydd yn cynnig ystyriaeth gadarnhaol o'r wladwriaeth ganolraddol. Mae'n ymddangos bod rhai penillion yn dangos bod pobl yn anymwybodol ar ôl marwolaeth, yn ogystal â rhai penillion sy'n ymddangos yn dangos bod pobl yn ymwybodol ar ôl marwolaeth.

Mae'r mwyafrif ohonom yn gyfarwydd ag adnodau sy'n disgrifio marwolaeth fel "cwsg," fel y rhai yn Llyfr y Pregethwyr a'r Salmau. Ysgrifennir yr adnodau hyn o safbwynt ffenomenolegol. Mewn geiriau eraill, pan edrychwch ar ffenomen gorfforol corff marw, mae'n ymddangos bod y corff yn cysgu. Mewn adrannau o'r fath, mae cwsg yn ddarlun o farwolaeth sy'n gysylltiedig ag ymddangosiad y corff. Fodd bynnag, wrth ddarllen penillion fel Mathew 27,52:11,11, Ioan 13,36:XNUMX, ac Actau XNUMX:XNUMX, mae'n ymddangos bod marwolaeth yn gyfystyr â "chwsg" - er bod yr awduron yn ymwybodol bod gwahaniaeth sylweddol rhwng Marwolaeth a chysgu yno.

Fodd bynnag, dylem hefyd roi sylw difrifol i'r penillion sy'n dynodi ymwybyddiaeth ar ôl marwolaeth. Yn 2 Corinthiaid 5,1: 10-4, ymddengys bod Paul yn cyfeirio at y wladwriaeth ganolradd gyda'r geiriau "noeth" yn adnod 8 ac fel "bod gartref gyda'r Arglwydd" yn adnod 1,21. Yn Philipiaid 23: 22,43-XNUMX, dywed Paul fod marw yn “ennill” oherwydd bod Cristnogion yn gadael y byd “i fod gyda Christ”. Nid yw hyn yn swnio fel anymwybodol. Gellir gweld hyn hefyd yn Luc XNUMX:XNUMX, lle dywedodd Iesu wrth y lleidr ar y groes: "Heddiw byddwch chi gyda mi ym mharadwys." Cyfieithir y Groeg yn glir ac yn gywir.

Yn y pen draw, mae athrawiaeth y wladwriaeth ganolraddol yn rhywbeth y dewisodd Duw beidio â’i ddisgrifio yn y Beibl yn gywir ac yn ddogmatig. Efallai ei fod yn syml y tu hwnt i allu dynol i'w amgyffred, hyd yn oed pe bai modd ei egluro. Yn sicr nid yw'r ddysgeidiaeth hon yn gwestiwn y dylai Cristnogion ddadlau a rhannu yn ei gylch. Fel yr eglura'r Geiriadur Diwinyddiaeth Efengylaidd: "Ni ddylai dyfalu am y wladwriaeth ganolradd fyth leihau'r sicrwydd a ddaw o'r groes na gobaith y greadigaeth newydd."

Pwy fyddai eisiau cwyno wrth Dduw os yw mewn ymwybyddiaeth lawn â Duw ar ôl marwolaeth a dweud: "Dylwn i gysgu mewn gwirionedd nes bydd Iesu'n dychwelyd - pam ydw i'n ymwybodol mewn gwirionedd?" Ac wrth gwrs, os ydym yn anymwybodol, ni fyddwn yn gallu cwyno. Y naill ffordd neu'r llall, byddwn gyda Duw yn yr eiliad ymwybodol nesaf ar ôl marwolaeth.

gan Paul Kroll


pdfY wladwriaeth ganolradd