Y mileniwm

134 y mileniwm

Y mileniwm yw'r cyfnod a ddisgrifir yn llyfr y Datguddiad pan fydd merthyron Cristnogol yn teyrnasu gyda Iesu Grist. Ar ôl y Mileniwm, pan fydd Crist wedi rhoi pob gelyn i lawr a darostwng pob peth, bydd yn trosglwyddo'r deyrnas i Dduw Dad, a bydd nefoedd a daear yn cael eu gwneud o'r newydd. Mae rhai traddodiadau Cristnogol yn llythrennol yn dehongli'r mileniwm fel mil o flynyddoedd cyn neu ar ôl dyfodiad Crist; mae eraill yn gweld mwy o ddehongliad ffigurol yng nghyd-destun yr Ysgrythur: cyfnod amhenodol o amser sy'n dechrau gydag atgyfodiad Iesu ac yn gorffen gyda'i ail ddyfodiad. (Datguddiad 20,1: 15-2; 1,1.5; Deddfau'r Apostolion 3,19-21; epiffani 11,15; 1. Corinthiaid 15,24-25)

Dau olygfa ar y mileniwm

I lawer o Gristnogion, mae'r Mileniwm yn athrawiaeth bwysig iawn, yn newyddion rhyfeddol o dda. Ond nid ydym yn pwysleisio'r mileniwm. Pam? Oherwydd ein bod yn seilio ein dysgeidiaeth ar y Beibl, ac nid yw'r Beibl yn gwneud datganiad mor glir ag y mae rhai yn ei feddwl. Er enghraifft, pa mor hir fydd y mileniwm yn para? Dywed rhai y bydd yn cymryd 1000 o flynyddoedd yn union. Mae Datguddiad 20 yn dweud mil o flynyddoedd. Ystyr y gair "mileniwm" yw mil o flynyddoedd. Pam fyddai unrhyw un yn amau ​​hyn?

Yn gyntaf oherwydd bod Llyfr y Datguddiad yn llawn symbolau: anifeiliaid, cyrn, lliwiau, rhifau sydd i'w deall yn symbolaidd, nid yn llythrennol. Yn yr Ysgrythurau, defnyddir y rhif 1000 yn aml fel rhif crwn, nid cyfrif union. Mae miloedd o anifeiliaid ar y mynyddoedd yn perthyn i Dduw, dywedir, heb gyfeirio at union nifer. Mae'n dal ei gyfamod am fil o rywiau, heb gyfeirio at union 40.000 o flynyddoedd. Mewn ysgrythurau o'r fath, mae mil yn golygu rhif diderfyn.

Felly, a yw "mil o flynyddoedd" yn Datguddiad 20 yn llythrennol neu a yw i'w ddeall yn symbolaidd? A ellir deall yn union y nifer o filoedd yn y llyfr symbolau hwn, nad ydynt yn aml yn cael eu golygu'n llythrennol? Ni allwn brofi o'r Ysgrythur bod y mil o flynyddoedd i'w deall yn union. Felly, ni allwn ddweud bod y mileniwm yn union fil o flynyddoedd. Fodd bynnag, gallwn ddweud mai "y mileniwm yw'r cyfnod a ddisgrifir yn y Datguddiad ..."

Cwestiynau pellach

Gallwn hefyd ddweud mai'r mileniwm yw'r "cyfnod o amser pan fydd y merthyr Cristnogol yn teyrnasu gyda Iesu Grist". Mae Datguddiad yn dweud wrthym y bydd y rhai sydd â phen dros Grist yn teyrnasu gydag ef, ac mae'n dweud wrthym y byddwn ni'n teyrnasu gyda Christ am fil o flynyddoedd.

Ond pryd mae'r saint hyn yn dechrau llywodraethu? Gyda'r cwestiwn hwn rydym yn mynd i mewn i rai cwestiynau dadleuol iawn am y Mileniwm. Mae dwy, tair neu bedair ffordd o edrych ar y mileniwm.

Mae rhai o'r safbwyntiau hyn yn fwy llythrennol yn eu hagwedd tuag at yr Ysgrythur a rhai yn fwy ffigurol. Ond nid oes yr un ohonyn nhw'n gwrthod datganiadau o'r Ysgrythur - maen nhw'n eu dehongli'n wahanol yn unig. Mae pob un ohonyn nhw'n honni eu bod nhw'n seilio eu barn ar yr ysgrythurau. Mae'n fater o ddehongli i raddau helaeth.

Yma rydym yn disgrifio dwy farn fwyaf cyffredin y Mileniwm, eu cryfderau a'u gwendidau, ac yna byddwn yn dychwelyd at yr hyn y gallwn ei ddweud gyda'r hyder mwyaf.

 • Yn ôl y farn premillennial, bydd Crist yn dychwelyd cyn y mileniwm.
 • Yn ôl y farn amillennial, daw Crist yn ôl ar ôl y mileniwm, ond fe’i gelwir yn amillennial neu heb fod yn filflwydd oherwydd ei fod yn dweud nad oes mileniwm penodol yn wahanol i’r hyn yr ydym eisoes ynddo. Dywed y safbwynt hwn ein bod eisoes o fewn y cyfnod y mae Datguddiad 20 yn ei ddisgrifio.

Gall hyn ymddangos yn hurt i gredu bod rheol filflwyddol yn gyfnod o heddwch na fydd ond yn bosibl ar ôl i Grist ddychwelyd. Efallai ei bod yn ymddangos "nad yw'r bobl hyn yn credu'r Beibl" - ond maen nhw'n honni eu bod nhw'n credu'r Beibl. Er budd cariad Cristnogol, dylem geisio deall pam eu bod yn credu bod y Beibl yn dweud hyn.

Yr olygfa premillennial

Gadewch inni ddechrau gyda chyflwyniad y sefyllfa premillennial.

Hen destament: Yn gyntaf, mae llawer o broffwydoliaethau'r Hen Destament yn rhagweld oes aur pan fydd pobl mewn perthynas iawn â Duw. “Bydd y llew a’r oen yn gorwedd gyda’i gilydd, a bydd bachgen bach yn eu gyrru. Ni fydd unrhyw bechod yn unman yn fy mynydd sanctaidd, medd yr Arglwydd. "

Weithiau mae'n ymddangos y bydd y dyfodol hwn yn dra gwahanol i'r byd presennol; weithiau mae'n ymddangos ei fod yn debyg. Weithiau mae'n ymddangos yn berffaith ac weithiau mae'n gymysg â phechod. Mewn darn fel Eseia 2, er enghraifft, bydd llawer o bobl yn dweud: “Dewch, gadewch inni fynd i fyny mynydd yr Arglwydd, i dŷ Duw Jacob, er mwyn iddo ddysgu ei ffyrdd inni, ac er mwyn inni gerdded ymlaen. ei lwybrau! Oherwydd bydd cyfarwyddyd yn mynd allan o Seion, a gair yr Arglwydd o Jerwsalem »(Eseia 2,3).

Er hynny, bydd yna bobl y bydd yn rhaid eu ceryddu. Bydd angen aradr ar fodau dynol oherwydd eu bod yn gorfod bwyta, oherwydd eu bod yn farwol. Mae yna elfennau delfrydol ac mae yna elfennau arferol. Bydd plant ifanc, bydd priodas, a bydd marwolaeth.

Dywed Daniel wrthym y bydd y Meseia yn sefydlu teyrnas a fydd yn llenwi'r ddaear gyfan ac yn disodli'r holl deyrnasoedd blaenorol. Mae yna ddwsinau o'r proffwydoliaethau hyn yn yr Hen Destament, ond nid ydyn nhw'n hanfodol i'n cwestiwn penodol.

Roedd yr Iddewon yn deall bod y proffwydoliaethau hyn yn pwyntio at oes yn y dyfodol ar y ddaear. Roeddent yn disgwyl i'r Meseia ddod i lywodraethu a dod â'r bendithion hyn. Mae'r llenyddiaeth Iddewig cyn ac ar ôl Iesu yn disgwyl teyrnas Dduw ar y ddaear. Mae'n ymddangos bod disgyblion Iesu ei hun wedi disgwyl yr un peth. Felly pan bregethodd Iesu efengyl teyrnas Dduw, ni allwn esgus nad oedd proffwydoliaethau'r Hen Destament yn bodoli. Pregethodd i bobl a oedd yn aros am oes aur a reolwyd gan y Meseia. Pan soniodd am "Deyrnas Dduw" roedd yn eu meddwl.

Y disgyblion: Cyhoeddodd Iesu fod y deyrnas wrth law. Yna gadawodd hi a dweud y byddai'n dychwelyd. Ni fyddai wedi bod yn anodd i'r dilynwyr hyn ddyfarnu pan ddychwelodd Iesu, y byddai Iesu'n dod â'r oes aur. Gofynnodd y disgyblion i Iesu pryd y byddai'n adfer y deyrnas i Israel (Actau 1,6). Defnyddion nhw air Groeg tebyg i gyfeirio at amser adfer pob peth pan fydd Crist yn dychwelyd i Ddeddfau 3,21: "Rhaid i'r nefoedd ei dderbyn tan yr amser y bydd popeth yn cael ei ddwyn yn ôl, y mae Duw wedi siarad amdano o'r dechrau trwy geg ei broffwydi sanctaidd."

Roedd y disgyblion yn disgwyl i broffwydoliaethau'r Hen Destament gael eu cyflawni mewn oes yn y dyfodol ar ôl dychwelyd Crist. Ni phregethodd y disgyblion lawer am yr oes aur hon oherwydd bod eu gwrandawyr Iddewig eisoes yn gyfarwydd â'r cysyniad. Roedd angen iddyn nhw wybod pwy yw'r Meseia, felly dyna oedd canolbwynt y bregeth apostolaidd.

Yn ôl y premillennialists, canolbwyntiodd y bregeth apostolaidd ar y newydd a wnaeth Duw trwy'r Meseia. Oherwydd iddi ganolbwyntio ar sut mae iachawdwriaeth trwy'r Meseia yn bosibl, nid oedd yn rhaid iddi ddweud llawer am deyrnas Dduw yn y dyfodol, ac mae'n anodd i ni heddiw wybod yn union beth roedden nhw'n ei gredu amdano a faint roedden nhw'n ei wybod amdano. Fodd bynnag, gwelwn gipolwg ar lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid.

Paul: In 1. Corinthiaid 15, mae Paul yn manylu ar ei gred yn yr atgyfodiad, ac yn y cyd-destun hwnnw mae'n dweud rhywbeth am deyrnas Dduw y mae rhai yn credu sy'n dynodi teyrnas filflwyddol ar ôl dychwelyd Crist.

“Oherwydd fel yn Adda maen nhw i gyd yn marw, felly yng Nghrist fe fyddan nhw i gyd yn cael eu gwneud yn fyw. Ond pob un yn ei drefn ei hun: Crist fel y blaenffrwyth; yna, pan ddaw, y rhai sy'n perthyn i Grist "(1. Corinthiaid 15,22-23). Mae Paul yn esbonio bod yr atgyfodiad yn dod mewn trefn: Crist yn gyntaf, yna'r credinwyr yn nes ymlaen. Mae Paul yn defnyddio'r gair "ar ôl" yn adnod 23 i nodi oedi amser o tua 2000 o flynyddoedd. Mae'n defnyddio'r gair "ar ôl" yn adnod 24 i nodi cam arall yn y dilyniant:

«Yna'r diwedd, pan fydd yn cael ei drosglwyddo i'r deyrnas i Dduw Dad, ar ôl iddo ddinistrio pob llywodraeth a phob pŵer a thrais. Oherwydd mae'n rhaid iddo lywodraethu nes bod Duw yn rhoi pob gelyn o dan ei draed. Y gelyn olaf i gael ei ddinistrio yw marwolaeth ”(adn. 24-26).

Felly mae'n rhaid i Grist deyrnasu nes iddo roi'r holl elynion dan ei draed. Nid yw hwn yn ddigwyddiad un-amser - mae'n gyfnod o amser. Mae Crist yn rheoli cyfnod o amser lle mae Ef yn dinistrio pob gelyn, hyd yn oed gelyn marwolaeth. Ac wedi'r cyfan daw'r diwedd.

Er nad yw Paul yn cofnodi'r camau hyn mewn unrhyw gronoleg benodol, mae ei ddefnydd o'r gair "ar ôl" yn nodi gwahanol gamau yn y cynllun. Yn gyntaf atgyfodiad Crist. Yr ail gam yw atgyfodiad credinwyr ac yna bydd Crist yn teyrnasu. Yn y farn hon, y trydydd cam fydd rhoi popeth i Dduw Dad.

Datguddiad 20: Mae'r Hen Destament yn rhagweld oes aur o heddwch a ffyniant o dan lywodraeth Duw, ac mae Paul yn dweud wrthym fod cynllun Duw yn dod yn ei flaen yn raddol. Ond gwir sylfaen yr olygfa premillennial yw llyfr y Datguddiad. Dyma'r llyfr y mae llawer yn credu sy'n datgelu sut mae hyn i gyd yn dod at ei gilydd. Mae angen i ni dreulio peth amser ym mhennod 20 i weld beth mae'n ei ddweud.

Dechreuwn trwy sylwi bod dychweliad Crist yn cael ei ddisgrifio yn Datguddiad 19. Mae'n disgrifio gwledd briodas yr Oen. Roedd ceffyl gwyn, a'r beiciwr yw gair Duw, brenin y brenhinoedd ac arglwydd yr arglwyddi. Mae'n arwain y byddinoedd o'r nefoedd ac felly hefyd
yn rheoli'r cenhedloedd. Mae'n goresgyn y bwystfil, y proffwyd ffug a'i fyddinoedd. Mae'r bennod hon yn disgrifio dychweliad Crist.

Yna rydyn ni'n dod at Datguddiad 20,1: "A gwelais angel yn disgyn o'r nefoedd ..." Yn llif llenyddol llyfr y Datguddiad, mae hwn yn ddigwyddiad sy'n digwydd ar ôl i Grist ddychwelyd. Beth wnaeth yr angel hwn? «... roedd ganddo'r allwedd i'r affwys a chadwyn fawr yn ei law. Cipiodd y ddraig, yr hen sarff, dyna'r diafol a Satan, a'i rwymo am fil o flynyddoedd. " Nid yw'r gadwyn yn llythrennol - mae'n cynrychioli rhywbeth y gall ysbryd ei wirio. Ond mae'r diafol yn ddof.

A fyddai darllenwyr gwreiddiol y Datguddiad, a erlidiwyd gan yr Iddewon a’r Rhufeiniaid, yn meddwl bod Satan eisoes yn rhwym? Rydyn ni'n dysgu ym mhennod 12 bod y diafol yn twyllo'r byd i gyd ac yn rhyfela yn erbyn yr Eglwys. Nid yw hyn yn edrych fel bod y diafol yn cael ei ddal yn ôl. Ni fydd yn cael ei ddal yn ôl nes bydd y bwystfil a'r gau broffwyd yn cael eu trechu. Adnod 3: «… a’i daflu i’r affwys a’i gau i fyny a rhoi sêl ar ei ben, fel na ddylai dwyllo’r bobloedd mwyach nes y byddai’r mil o flynyddoedd wedi ei gwblhau. Yna mae'n rhaid gadael iddo fynd am ychydig. " Mae John yn gweld y diafol yn cael ei ddofi am gyfnod. Ym mhennod 12 rydyn ni'n darllen bod y diafol yn twyllo'r byd i gyd. Yma nawr mae'n cael ei atal rhag hudo'r byd am fil o flynyddoedd. Nid clymu yn unig mohono - mae wedi'i gloi a'i selio. Mae'r llun a roddir inni yn dangos cyfyngiad llwyr, anallu llwyr [i hudo], dim dylanwad o gwbl.

Atgyfodiad a Theyrnasiad: Beth sy'n digwydd yn ystod y mil o flynyddoedd hynny? Mae Ioan yn egluro hyn yn adnod 4: "A gwelais orseddau, ac eisteddasant arnynt, a rhoddwyd barn iddynt." Dyma ddyfarniad sy'n digwydd ar ôl dychwelyd Crist. Yn adnod 4 mae'n mynd ymlaen i ddweud:

«A gwelais eneidiau'r rhai a benwyd am dystiolaeth Iesu ac am air Duw, ac nad oeddent wedi addoli'r bwystfil a'i ddelwedd, ac nad oeddent wedi derbyn ei farc ar eu talcennau ac ar eu llaw; daethant yn fyw a theyrnasu gyda Christ am fil o flynyddoedd. "

Yma mae Ioan yn gweld merthyron yn dyfarnu gyda Christ. Dywed yr adnod mai'r rhai a gafodd eu torri i ben, ond mae'n debyg na fwriadwyd i ddileu'r math penodol hwn o ferthyrdod, fel pe na bai Cristnogion a laddwyd gan lewod yn derbyn yr un wobr. Yn hytrach, ymddengys fod yr ymadrodd "a gafodd ei ben" yn ymadrodd sy'n sefyll dros bawb a roddodd eu bywydau dros Grist. Gallai pob Cristion olygu hynny. Mewn man arall yn y Datguddiad rydym yn darllen y bydd pob crediniwr yng Nghrist yn teyrnasu gydag ef. Felly mae rhai yn teyrnasu gyda Christ am fil o flynyddoedd tra bod Satan yn rhwym ac yn methu twyllo'r cenhedloedd mwyach.

Yna mae adnod 5 yn mewnosod meddwl achlysurol: "(Fodd bynnag, ni ddaeth y meirw arall yn fyw nes i'r mil o flynyddoedd gael eu cwblhau)". Felly bydd atgyfodiad ar ddiwedd y mil o flynyddoedd. Roedd yr Iddewon cyn amser Crist yn credu mewn un atgyfodiad yn unig. Dim ond mewn ymddangosiad o'r Meseia y gwnaethon nhw gredu. Mae'r Testament Newydd yn dweud wrthym fod pethau'n fwy cymhleth. Daw'r Meseia ar wahanol adegau at wahanol ddibenion. Mae'r cynllun yn dod yn ei flaen yn raddol.

Mae'r rhan fwyaf o'r Testament Newydd yn disgrifio un atgyfodiad yn unig ar ddiwedd yr oes. Ond mae llyfr y Datguddiad hefyd yn datgelu bod hyn yn cael ei wneud yn raddol. Yn union fel y mae mwy nag un "diwrnod yr Arglwydd" mae mwy nag un atgyfodiad hefyd. Agorir y sgrôl i ddatgelu mwy o fanylion am sut mae cynllun Duw yn cael ei gyflawni.

Ar ddiwedd y sylw a fewnosodwyd am y meirw eraill, daw adnodau 5-6 yn ôl i'r mileniwm: «Dyma'r atgyfodiad cyntaf. Gwyn ei fyd a sanctaidd yw'r hwn sy'n cymryd rhan yn yr atgyfodiad cyntaf. Nid oes gan yr ail farwolaeth unrhyw bwer dros y rhain; ond byddant yn offeiriaid Duw a Christ ac yn teyrnasu gydag ef am fil o flynyddoedd. "

Mae'r weledigaeth yn awgrymu y bydd mwy nag un atgyfodiad - un ar ddechrau'r mileniwm ac un arall ar y diwedd. Bydd pobl yn offeiriaid ac yn frenhinoedd yn nheyrnas Crist pan nad yw'r bobl bellach yn cael eu twyllo gan Satan.

Mae adnodau 7-10 yn disgrifio rhywbeth ar ddiwedd y mileniwm: bydd Satan yn cael ei ryddhau, bydd yn hudo’r bobloedd eto, byddant yn ymosod ar bobl Dduw a bydd y gelynion yn cael eu trechu eto a’u taflu i’r llyn tân.

Dyma amlinelliad o'r olygfa premillennial. Mae Satan bellach yn twyllo'r bobloedd ac yn erlid yr eglwys. Ond y newyddion da yw y bydd erlidwyr yr Eglwys yn cael eu trechu, bydd dylanwad Satan yn cael ei atal, bydd y saint yn cael eu codi ac yn teyrnasu gyda Christ am fil o flynyddoedd. Wedi hynny
Bydd Satan yn cael ei ryddhau am gyfnod byr ac yna'n cael ei daflu i'r llyn tân. Yna bydd atgyfodiad y rhai nad ydyn nhw'n Gristnogion.

Ymddengys mai dyma’r farn yr oedd mwyafrif yr Eglwys gynnar yn ei chredu, yn enwedig yn Asia Leiaf. Os oedd bwriad i lyfr y Datguddiad gyfleu unrhyw safbwynt arall, methodd â gwneud llawer o argraff ar ddarllenwyr cynnar. Mae'n debyg eu bod yn credu y byddai Crist yn teyrnasu am fil o flynyddoedd ar ôl iddo ddychwelyd.

Dadleuon dros Amillennialism

Os yw premillennialism mor amlwg, pam mae cymaint o Gristnogion sy'n credu yn y Beibl yn credu fel arall? Ni fyddwch yn wynebu unrhyw erledigaeth na gwawd ar y mater hwn. Nid oes ganddyn nhw bwysau allanol amlwg i gredu mewn unrhyw beth arall, ond maen nhw'n ei wneud beth bynnag. Maen nhw'n honni eu bod nhw'n credu'r Beibl, ond maen nhw'n honni y bydd y mileniwm Beiblaidd yn dod i ben yn hytrach na dechrau gyda dychweliad Crist. Mae'n ymddangos bod pwy bynnag sy'n siarad gyntaf yn iawn nes bod yr ail yn siarad8,17). Ni allwn ateb y cwestiwn nes ein bod wedi clywed y ddwy ochr.

Amser Datguddiad 20

O ran y farn amillennial, rydym am ddechrau gyda'r cwestiwn hwn: beth os na chyflawnir Datguddiad 20 yn gronolegol ar ôl pennod 19? Gwelodd John weledigaeth pennod 20 ar ôl gweld y weledigaeth ym mhennod 19, ond beth pe na bai'r gweledigaethau'n dod yn y drefn y cawsant eu cyflawni mewn gwirionedd? Beth os yw Datguddiad 20 yn mynd â ni i rywle heblaw diwedd pennod 19?

Dyma enghraifft o'r rhyddid hwn i symud ymlaen neu yn ôl mewn amser: mae Pennod 11 yn gorffen gyda'r seithfed trwmped. Yna mae Pennod 12 yn mynd â ni yn ôl at fenyw sy'n rhoi genedigaeth i ddyn a lle mae'r fenyw wedi'i hamddiffyn am 1260 diwrnod. Deellir hyn yn gyffredin fel arwydd o enedigaeth Iesu Grist ac erledigaeth yr eglwys. Ond mae hyn yn dilyn yn y llif llenyddol ar ôl y seithfed trwmped. Aeth gweledigaeth John ag ef yn ôl mewn amser i amlinellu agwedd arall ar hanes.

Felly'r cwestiwn yw, a yw hyn hefyd yn digwydd yn Datguddiad 20? A yw'n mynd â ni yn ôl mewn amser? Yn fwy penodol, a oes tystiolaeth yn y Beibl fod hwn yn well dehongliad o'r hyn y mae Duw yn ei ddatgelu?

Ie, meddai'r farn amillennial. Mae tystiolaeth yn yr ysgrythur bod teyrnas Dduw wedi cychwyn, bod Satan wedi ei rwymo, mai dim ond un atgyfodiad fydd, y bydd ail ddyfodiad Crist yn dod â nefoedd newydd a daear newydd heb unrhyw gyfnod rhyngddynt. Camgymeriad hermeneutical yw gosod Llyfr y Datguddiad, gyda'i holl symbolau ac anawsterau dehongli, yn groes i weddill yr Ysgrythurau. Mae angen i ni ddefnyddio ysgrythurau clir i ddehongli'r aneglur, yn hytrach na'r ffordd arall. Yn yr achos hwn, llyfr y Datguddiad yw'r deunydd annelwig a dadleuol, ac mae penillion eraill y Testament Newydd yn glir ar y mater hwn.

Mae proffwydoliaethau yn symbolaidd

Luks 3,3Er enghraifft, mae -6 yn dangos i ni sut i ddeall proffwydoliaethau'r Hen Destament: «A daeth Ioan Fedyddiwr o amgylch yr Iorddonen a phregethu bedydd edifeirwch am faddeuant pechodau, fel y mae wedi'i ysgrifennu yn Llyfr Areithiau'r proffwyd Eseia: Llais pregethwr yn yr anialwch ydyw: Paratowch ffordd yr Arglwydd a sythwch ei lwybr! Mae'r holl ddyffrynnoedd i gael eu cynyddu, ac mae'r holl fynyddoedd a bryniau i'w gwneud yn isel; a dylai'r hyn sy'n cam ddod yn syth, a dylai'r hyn sy'n anwastad ddod yn llwybr gwastad. A bydd pawb yn gweld Gwaredwr Duw. "

Mewn geiriau eraill, pan oedd Eseia yn siarad am fynyddoedd, ffyrdd ac anialwch, roedd yn siarad mewn ffordd ddarluniadol iawn. Rhoddwyd proffwydoliaethau o'r Hen Destament mewn iaith symbolaidd i gynrychioli digwyddiadau iachawdwriaeth trwy Grist.

Fel y dywedodd Iesu ar y ffordd at Emmaus, cyfeiriodd proffwydi'r Hen Destament ato. Pan welwn eu prif bwyslais mewn cyfnod o amser yn y dyfodol, nid ydym yn gweld y proffwydoliaethau hyn yng ngoleuni Iesu Grist. Mae'n newid y ffordd rydyn ni i gyd yn darllen proffwydoliaeth. Ef yw'r ffocws. Ef yw'r deml go iawn, ef yw'r Dafydd go iawn, ef yw'r Israel go iawn, ei deyrnas yw'r gwir deyrnas.

Rydyn ni'n gweld yr un peth â Peter. Dywedodd Peter fod proffwydoliaeth am Joel wedi'i chyflawni yn ei amser ei hun. Gadewch inni sylwi ar Weithredoedd yr Apostolion 2,1621: “Ond dyma a ddywedwyd drwy’r proffwyd Joel: A bydd yn digwydd yn y dyddiau diwethaf, meddai Duw, yna tywalltaf fy ysbryd ar bob cnawd; a bydd eich meibion ​​a'ch merched yn proffwydo, a bydd eich dynion ifanc yn gweld gweledigaethau, a bydd gan eich henuriaid freuddwydion; ac yn y dyddiau hynny tywalltaf fy ysbryd ar fy ngweision a'm morynion, a byddant yn proffwydo. A gwnaf ryfeddodau yn y nefoedd uchod ac arwyddion yn y ddaear islaw, gwaed a thân a mwg; mae'r haul i gael ei droi yn dywyllwch a'r lleuad yn waed cyn i ddiwrnod mawr datguddiad yr Arglwydd ddod. Ac fe ddaw pwy bynnag sy'n galw ar enw'r Arglwydd. "

Mae cymaint o broffwydoliaeth yr Hen Destament yn ymwneud ag oedran yr eglwys mewn gwirionedd, yr oes rydyn ni ynddi nawr. Os oes oes filflwyddol eto i ddod, nid dyma'r dyddiau olaf nawr. Ni all fod dwy frawddeg o'r dyddiau diwethaf. Pan soniodd y proffwydi am wyrthiau yn yr awyr ac arwyddion rhyfedd ar yr haul a’r lleuad, gellir cyflawni proffwydoliaethau o’r fath mewn ffyrdd annisgwyl ffigurol - mor annisgwyl â thywallt yr Ysbryd Glân ar bobl Dduw a siarad mewn tafodau.

Ni ddylem wrthod yn awtomatig ddehongliad ffigurol proffwydoliaethau’r Hen Destament oherwydd bod y Testament Newydd yn dangos inni y gallwn ddeall proffwydoliaethau’r Hen Destament yn symbolaidd. Gellir cyflawni proffwydoliaethau'r Hen Destament naill ai yn oes yr eglwys trwy gyflawniadau symbolaidd, neu mewn ffordd well fyth yn y nefoedd a'r ddaear newydd ar ôl i Grist ddychwelyd. Popeth a addawodd y proffwydi y byddai'n well inni ei gael yn Iesu Grist, naill ai nawr neu yn y nefoedd a'r ddaear newydd. Disgrifiodd proffwydi'r Hen Destament deyrnas na fydd byth yn dod i ben, teyrnas dragwyddol, oes dragwyddol. Nid oeddent yn sôn am "oes aur" gyfyngedig ac ar ôl hynny bydd y ddaear yn cael ei dinistrio a'i hailadeiladu.

Nid yw'r Testament Newydd yn egluro pob proffwydoliaeth o'r Hen Destament. Yn syml, mae enghraifft o gyflawni sy'n dangos bod yr ysgrythurau gwreiddiol wedi'u hysgrifennu mewn iaith symbolaidd. Nid yw hynny'n profi'r farn amillennial, ond mae'n cael gwared ar rwystr. Yn y Testament Newydd rydym yn dod o hyd i fwy o dystiolaeth sy'n arwain llawer o Gristnogion i gredu yn y safbwynt amillennial.

Daniel

Yn gyntaf, gadewch i ni edrych yn gyflym ar Daniel 2. Nid yw'n cefnogi premillenialism, er gwaethaf y rhagdybiaethau y mae rhai yn darllen iddo. «Ond ar adeg y brenhinoedd hyn bydd Duw'r nefoedd yn sefydlu teyrnas na fydd byth yn cael ei dinistrio; ac ni ddaw ei deyrnas i unrhyw bobl eraill. Bydd yn malu ac yn dinistrio'r holl deyrnasoedd hyn; ond bydd ei hun yn aros am byth »(Daniel 2,44).

Dywed Daniel y bydd teyrnas Dduw yn dileu pob teyrnas ddynol ac yn aros am byth. Nid oes unrhyw arwydd yn yr adnod hon fod teyrnas Dduw yn dod yng nghyfnodau o oes eglwys bron wedi'i dinistrio gan gystudd mawr, ac yna oes filflwyddol bron wedi'i dinistrio trwy ryddhau Satan, a'i ddilyn o'r diwedd gan ewyllys Jerwsalem newydd. Na, mae'r adnod hon yn syml yn dweud y bydd teyrnas Dduw yn concro'r holl elynion ac yn aros am byth. Nid oes angen trechu'r holl elynion ddwywaith nac adeiladu'r ymerodraeth dair gwaith.

Iesu

Proffwydoliaeth Mount of Olives yw'r broffwydoliaeth fwyaf manwl a roddodd Iesu. Os yw'r Mileniwm yn bwysig iddo, dylem ddod o hyd i awgrym yno. Ond nid yw hyn yn wir. Yn lle, gwelwn Iesu yn disgrifio ei ddychweliad, wedi'i ddilyn ar unwaith gan ddyfarniad o wobr a chosb. Mae Mathew 25 nid yn unig yn disgrifio'r cyfiawn sy'n codi i farn - mae hefyd yn dangos sut mae'r drygionus yn wynebu eu barnwr ac yn cael eu hildio i dywyllwch ing a llwyr. Nid oes tystiolaeth yma o egwyl o fil o flynyddoedd rhwng y defaid a'r geifr.

Rhoddodd Iesu gliw arall i'w ddealltwriaeth o broffwydoliaeth yn Mathew 19,28: «Ond dywedodd Iesu wrthynt, Yn wir meddaf i chwi, byddwch chwi a'm dilynodd yn yr enedigaeth newydd, pan fydd Mab y Dyn yn eistedd ar orsedd ei ogoniant, hefyd yn eistedd ar ddeuddeg gorsedd ac yn barnu'r deuddeg llwyth. o Israel. »

Nid yw Iesu'n siarad am rychwant mil o flynyddoedd lle mae pechod yn dal i fodoli a lle mae Satan yn rhwym dros dro yn unig. Pan sonia am adfer pob peth, mae'n golygu adnewyddiad pob peth - y nefoedd newydd a'r ddaear newydd. Nid yw'n dweud dim
dros mileniwm yn y canol. Nid Iesu oedd y cysyniad hwnnw a dweud y lleiaf
bwysig, oherwydd ni ddywedodd unrhyw beth amdano.

Petrus

Digwyddodd yr un peth yn yr eglwys gynnar. Yn Actau'r Apostolion 3,21 Dywedodd Pedr "Rhaid i Grist aros yn y nefoedd tan yr amser y bydd popeth y mae Duw wedi siarad amdano trwy enau ei broffwydi sanctaidd yn cael ei adfer." Bydd Crist yn adfer popeth pan fydd yn dychwelyd, a dywed Pedr mai dyna’r dehongliad cywir o broffwydoliaethau’r Hen Destament. Nid yw Crist yn gadael pechod ar ôl i greu argyfwng aruthrol fil o flynyddoedd yn ddiweddarach. Mae'n trwsio popeth ar unwaith - nefoedd wedi'i hadnewyddu a daear wedi'i hadnewyddu, i gyd ar unwaith, i gyd ar ôl dychwelyd Crist.

Sylwch ar yr hyn a ddywedodd Peter ynddo 2. Petrus 3,10 ysgrifennodd: «Ond fe ddaw dydd yr Arglwydd fel lleidr; yna bydd y nefoedd yn toddi gyda damwain fawr; ond bydd yr elfennau'n toddi o'r gwres, a bydd y ddaear a'r gweithiau sydd arni yn canfod eu barn. " Mae'r llyn tân yn glanhau'r ddaear gyfan ar ôl dychwelyd Crist. Nid yw'n dweud dim o gyfnod o fil o flynyddoedd. Yn adnodau 12-14 dywed: «... lle bydd y nefoedd yn toddi â thân a'r elfennau'n toddi â gwres. Ond rydyn ni'n aros am nefoedd newydd a daear newydd yn ôl ei addewid, lle mae cyfiawnder yn trigo. Felly, mae fy anwyliaid, tra'ch bod chi'n aros, yn ymdrechu i gael eich gweld yn fud ac yn ddi-fai mewn heddwch o'i flaen. "

Nid ydym yn edrych ymlaen at mileniwm, ond at nefoedd newydd a daear newydd. Pan fyddwn yn siarad am y newyddion da am fyd rhyfeddol yfory, yr hyn y dylem ganolbwyntio arno, nid cyfnod pasio pan fydd pechod a marwolaeth yn dal i fodoli. Mae gennym newyddion gwell i ganolbwyntio arnynt: Dylem edrych ymlaen at adfer popeth yn y nefoedd a'r ddaear newydd. Bydd hyn i gyd yn digwydd ar ddiwrnod yr Arglwydd pan fydd Crist yn dychwelyd.

Paulus

Mae Paul yn cyflwyno'r un farn yn 2. Thesaloniaid 1,6-7: «Oherwydd ei bod yn gyfiawn gyda Duw wobrwyo gyda thrallod y rhai sy'n eich trallod, ond i chi sy'n dioddef trallod i orffwys gyda ni pan ddatgelir yr Arglwydd Iesu o'r nefoedd gydag angylion ei allu." Bydd Duw yn cosbi erlidwyr y ganrif gyntaf pan fydd yn dychwelyd. Mae hyn yn golygu atgyfodiad yr anghredinwyr, nid y credinwyr yn unig, ar ôl i Grist ddychwelyd. Mae hynny'n golygu atgyfodiad heb unrhyw amser yn y canol. Mae'n ei ddweud eto yn adnodau 8-10: «… mewn fflamau tân, i ddial ar y rhai nad ydyn nhw'n adnabod Duw ac sy'n anufuddhau i efengyl ein Harglwydd Iesu. Byddan nhw'n dioddef cosb, trallod tragwyddol, o wyneb yr Arglwydd ac o'i allu gogoneddus, pan ddaw, er mwyn iddo gael ei ogoneddu gan ei saint ac ymddangos yn rhyfeddol i'r holl gredinwyr yn y diwrnod hwnnw; oherwydd i chi gredu'r hyn y gwnaethon ni dystio i chi. "

Mae hyn yn disgrifio atgyfodiad i gyd ar yr un pryd ar y diwrnod pan fydd Crist yn dychwelyd. Pan mae llyfr y Datguddiad yn sôn am ddau atgyfodiad, mae'n gwrth-ddweud yr hyn a ysgrifennodd Paul. Dywed Paul y bydd y da a'r drwg yn cael eu codi ar yr un diwrnod.

Mae Paul yn ailadrodd yr hyn a ddywedodd Iesu yn Ioan 5,28Dywedodd -29: «Peidiwch â synnu at hynny. Oherwydd mae'r awr yn dod pan fydd pawb sydd yn y beddrodau yn clywed ei lais ac yn dod allan, y rhai sydd wedi gwneud daioni i atgyfodiad bywyd, ond y rhai sydd wedi gwneud drwg, er atgyfodiad y farn. " Mae Iesu’n siarad am atgyfodiad y da a’r drwg ar yr un pryd - ac os gallai unrhyw un ddisgrifio’r dyfodol orau, Iesu oedd e. Os ydym yn darllen llyfr y Datguddiad yn gwrth-ddweud yr hyn a ddywedodd Iesu, rydym yn ei gamddehongli.

Gadewch i ni edrych ar y Rhufeiniaid, amlinelliad hiraf Paul ar faterion athrawiaethol. Mae'n disgrifio ein gogoniant yn y Rhufeiniaid yn y dyfodol 8,18-23: «Oherwydd yr wyf yn argyhoeddedig nad yw dioddefaint y tro hwn yn pwyso yn erbyn y gogoniant sydd i'w ddatgelu inni. Oherwydd mae aros pryderus y creadur yn aros i blant Duw gael eu datgelu. Mae creadigaeth yn ddarostyngedig i amherffeithrwydd - heb ei ewyllys, ond trwyddo ef sydd wedi ei ddarostwng - ond i obeithio; bydd y greadigaeth hefyd yn cael ei rhyddhau o gaethiwed amherffeithrwydd i ryddid gogoneddus plant Duw ”(adn. 18-21).

Pam mae'r greadigaeth yn aros i blant Duw pan fyddant yn derbyn eu gogoniant? Oherwydd bydd y greadigaeth hefyd yn cael ei rhyddhau o gaethiwed - ar yr un pryd mae'n debyg. Pan ddatgelir plant Duw mewn gogoniant, ni fydd y greadigaeth yn aros mwyach. Bydd y greadigaeth yn cael ei hadnewyddu - bydd nefoedd newydd a daear newydd pan fydd Crist yn dychwelyd.

Mae Paul yn rhoi'r un farn inni yn 1. Corinthiaid 15. Dywed yn adnod 23 y bydd y rhai sy'n perthyn i Grist yn cael eu codi pan fydd Crist yn dychwelyd. Yna mae adnod 24 yn dweud wrthym, "Wedi hynny, y diwedd ..." hynny yw, pan ddaw'r diwedd. Pan ddaw Crist i fagu ei bobl, bydd yn dinistrio ei holl elynion, yn adfer popeth, ac yn trosglwyddo'r deyrnas i'r Tad.

Nid oes angen gofyn am gyfnod o fil o flynyddoedd rhwng adnod 23 ac adnod 24. O leiaf gallem ddweud, os oes cyfnod o amser, yna nid oedd yn bwysig iawn i Paul. Yn wir, mae'n ymddangos y byddai cyfnod o'r fath yn gwrthddweud yr hyn a ysgrifennodd mewn man arall, a byddai'n gwrthddweud yr hyn a ddywedodd Iesu ei hun.

Nid yw Rhufeiniaid 11 yn dweud dim am deyrnas ar ôl i Grist ddychwelyd. Gallai'r hyn y mae'n ei ddweud ffitio i mewn i gyfnod o'r fath, ond nid oes unrhyw beth yn Rhufeiniaid 11 ei hun a allai beri inni ddychmygu cyfnod o'r fath.

epiffani

Nawr mae'n rhaid i ni edrych ar weledigaeth ryfedd a symbolaidd John sy'n achosi'r ddadl gyfan. A yw Ioan, gyda'i anifeiliaid rhyfedd weithiau a'i symbolau nefol, yn datgelu pethau na ddatgelodd apostolion eraill, neu a yw'n ailgyflwyno'r un fframwaith proffwydol mewn gwahanol ffyrdd?

Dechreuwn yn Datguddiad 20,1. Daw negesydd [angel] o'r nefoedd i rwymo Satan. Mae'n debyg y byddai rhywun a oedd yn gwybod dysgeidiaeth Crist yn meddwl: mae hyn eisoes wedi digwydd. Yn Mathew 12, cyhuddwyd Iesu o fwrw allan ysbrydion drwg trwy eu tywysog. Atebodd Iesu:

"Ond os ydw i'n bwrw allan ysbrydion drwg gan Ysbryd Duw, mae teyrnas Dduw wedi dod atoch chi" (adn. 28). Credwn fod Iesu wedi bwrw allan gythreuliaid gan Ysbryd Duw; felly rydym hefyd yn argyhoeddedig bod teyrnas Dduw eisoes wedi dod i'r oes hon.

Yna mae Iesu’n ychwanegu yn adnod 29: “Neu sut y gall dyn dorri i mewn i dŷ dyn cryf a dwyn ei eiddo os nad yw’n clymu’r dyn cryf yn gyntaf? Dim ond wedyn y gall ddwyn ei dŷ. " Llwyddodd Iesu i fosio'r cythreuliaid o gwmpas oherwydd ei fod eisoes wedi mynd i fyd Satan a'i rwymo. Dyma'r un gair a ddefnyddir yn Datguddiad 20. Gorchfygwyd a rhwymwyd Satan. Dyma ragor o dystiolaeth o hyn:

 • Yn Ioan 12,31 meddai Iesu: “Nawr bydd y byd hwn yn cael ei farnu; nawr bydd tywysog y byd hwn yn cael ei fwrw allan. " Cafodd Satan ei fwrw allan yn ystod gweinidogaeth Iesu.
 • Colosiaid 2,15 yn dweud wrthym fod Iesu eisoes wedi tynnu ei elynion o’u pŵer ac wedi “buddugoliaethu drostyn nhw gan y groes”.
 • Hebreaid 2,14-15 yn dweud wrthym i Iesu ddinistrio'r diafol [cymryd grym] trwy ei farwolaeth ar y groes - mae hynny'n air cryf. "Oherwydd bod y plant bellach o gnawd a gwaed, fe wnaeth e hefyd ei dderbyn yn gyfartal, fel y byddai, trwy ei farwolaeth, yn cymryd pŵer oddi wrth y sawl oedd â phwer dros farwolaeth, sef y diafol."
 • In 1. Johannes 3,8 mae'n dweud: "Roedd yn ymddangos bod Mab Duw yn dinistrio gweithredoedd y diafol."

Fel y darn olaf yn Jwde 6: "Hyd yn oed yr angylion, nad oedd yn cadw eu safle nefol ond a adawodd eu cartrefi, fe ddaliodd am farn y dydd mawr gyda rhwymau tragwyddol yn y tywyllwch."

Mae Satan eisoes wedi ei rwymo. Mae ei bŵer eisoes wedi'i gwtogi. Felly pan mae Datguddiad 20 yn dweud bod Ioan wedi gweld Satan yn rhwym, gallwn gasglu mai gweledigaeth o’r gorffennol yw hon, rhywbeth sydd eisoes wedi digwydd. Rydym wedi ein gosod yn ôl mewn amser i weld rhan o'r llun nad yw gweledigaethau eraill wedi ei ddangos inni. Gwelwn fod Satan, er gwaethaf ei ddylanwad parhaus, eisoes yn elyn wedi'i drechu. Ni all bellach hudo’r bobl yn llwyr. Mae'r flanced yn cael ei symud ac mae pobl o bob gwlad eisoes yn clywed yr efengyl ac yn dod at Grist.

Yna rydyn ni'n cael ein tywys y tu ôl i'r llenni i weld bod y merthyron eisoes gyda Christ. Er iddynt gael eu torri i ben neu eu lladd fel arall, daethant yn fyw a byw gyda Christ. Maen nhw yn y nefoedd nawr, meddai'r olygfa amillennial, a dyma'r atgyfodiad cyntaf lle byddan nhw'n dod yn ôl yn fyw am y tro cyntaf. Bydd yr ail atgyfodiad yn atgyfodiad o'r corff; y cyntaf yn syml yw y byddwn yn y cyfamser yn dod i fyw gyda Christ. Mae pawb sy'n cymryd rhan yn yr atgyfodiad hwn yn fendigedig ac yn sanctaidd.

Mae'r farwolaeth gyntaf yn wahanol i'r ail. Felly, mae'n afrealistig tybio y bydd yr atgyfodiad cyntaf fel yr ail. Maent yn wahanol yn eu hanfod. Yn yr un modd ag y bydd gelynion Duw yn marw ddwywaith, felly bydd y rhai a achubwyd yn byw ddwywaith. Yn y weledigaeth hon mae'r merthyron eisoes gyda Christ, maen nhw'n teyrnasu gydag ef, ac mae hyn yn cymryd amser hir iawn, wedi'i fynegi gan yr ymadrodd "mil o flynyddoedd".

Pan fydd yr amser hir hwnnw drosodd, bydd Satan yn cael ei ryddhau, bydd gorthrymder mawr, a bydd Satan a'i bwerau'n cael eu trechu am byth. Bydd dyfarniad, pwll o dân, ac yna nefoedd newydd a daear newydd.

Gellir dod o hyd i bwynt diddorol yn nhestun gwreiddiol Groeg adnod 8: Mae Satan yn casglu'r bobloedd nid yn unig ar gyfer brwydr, ond ar gyfer brwydr - yn Datguddiad 16,14 a 19,19. Mae'r tair pennill yn disgrifio'r un frwydr uchafbwynt fawr ar ôl dychwelyd Crist.

Pe na bai gennym ddim byd ond llyfr y Datguddiad, mae'n debyg y byddem yn derbyn y farn lythrennol - y bydd Satan yn rhwym am fil o flynyddoedd, y bydd mwy nag un atgyfodiad, bod o leiaf dri cham yn nheyrnas Duw, bod yno yn o leiaf ddwy frwydr uchafbwynt ac mae mwy nag un set o "ddyddiau olaf".

Ond nid llyfr y Datguddiad yw'r cyfan sydd gennym. Mae gennym lawer o ysgrythurau eraill
sy'n amlwg yn dysgu atgyfodiad ac yn dysgu y daw'r diwedd pan fydd Iesu'n dychwelyd. Felly os deuwn ar draws rhywbeth yn y llyfr apocalyptaidd hwn sy'n ymddangos fel pe bai'n gwrth-ddweud gweddill y Testament Newydd, nid oes raid i ni dderbyn y rhyfedd dim ond oherwydd iddo ddod yn olaf. Yn hytrach, edrychwn ar ei gyd-destun mewn llyfr gweledigaethau a symbolau a gallwn weld sut y gellir dehongli ei symbolau mewn ffordd nad yw'n gwrth-ddweud gweddill y Beibl.

Ni allwn seilio system ddiwinyddiaeth gymhleth ar y llyfr mwyaf aneglur yn y Beibl. Byddai hynny'n creu problemau ac yn tynnu ein sylw oddi wrth yr hyn yw'r Testament Newydd mewn gwirionedd. Nid yw'r neges Feiblaidd yn canolbwyntio ar deyrnas dros dro ar ôl i Grist ddychwelyd. Mae'n canolbwyntio ar yr hyn a wnaeth Crist pan ddaeth gyntaf, yr hyn y mae'n ei wneud ar hyn o bryd yn yr eglwys, ac fel penllanw mawreddog sut mae'r cyfan yn gorffen am dragwyddoldeb ar ôl iddo ddychwelyd.

Atebion i amillennialism

Nid yw'r farn amillennial yn brin o gefnogaeth Feiblaidd. Ni ellir ei ddiswyddo heb astudio. Dyma rai llyfrau a all eich helpu i astudio'r Mileniwm.

 • The Meaning of the Millennium: Four Views, wedi'i olygu gan Robert Clouse, InterVarsity, 1977.
 • Datguddiad: Pedair Golygfa: Sylwebaeth Gyfochrog [Datguddiad: Pedair Golwg, Un
  Sylwebaeth Gyfochrog], gan Steve Gregg, Cyhoeddwyr Nelson, 1997.
 • Y Ddrysfa Filflwyddol: Didoli Opsiynau Efengylaidd
  Dewisiadau Didoli Allan], gan Stanley Grenz, InterVarsity, 1992.
 • Tair Golwg ar y Mileniwm a Thu Hwnt, gan Darrell Bock, Zondervan, 1999.
 • Mae Millard Erickson wedi ysgrifennu llyfr ar y Mileniwm, a phennod dda amdano yn ei Dduwinyddiaeth Gristnogol. Mae'n rhoi trosolwg o'r opsiynau cyn penderfynu ar un.

Mae'r holl lyfrau hyn yn ceisio amlinellu cryfderau a gwendidau pob cysyniad am y mileniwm. Mewn rhai, mae'r awduron yn beirniadu'r safbwyntiau cydfuddiannol. Mae'r holl lyfrau hyn yn dangos bod y cwestiynau'n gymhleth ac y gall y dadansoddiad o'r penillion penodol fod yn eithaf manwl. Dyna un rheswm pam mae'r ddadl yn parhau.

Ateb gan y premillennialist

Sut fyddai premillennialist yn ymateb i'r farn amillennial? Gallai'r ateb gynnwys pedwar pwynt:

 1. Mae llyfr y Datguddiad yn rhan o'r Beibl ac ni allwn anwybyddu ei ddysgeidiaeth dim ond oherwydd ei fod yn anodd ei ddehongli neu oherwydd ei fod yn llenyddiaeth apocalyptaidd. Rhaid inni ei dderbyn fel ysgrythur hyd yn oed os yw'n newid y ffordd yr ydym yn edrych ar ddarnau eraill. Mae'n rhaid i ni ganiatáu iddo ddatgelu rhywbeth newydd, nid ailadrodd pethau y dywedwyd wrthym eisoes. Ni allwn dybio ymlaen llaw na fydd yn datgelu unrhyw beth newydd neu wahanol.
 2. Nid yw datgelu pellach yn groes i ddatgeliad cynharach. Mae'n wir bod Iesu wedi siarad am atgyfodiad, ond nid yw'n wrthddywediad o ran gweld y gallai gael ei godi o flaen unrhyw un arall. Felly mae gennym eisoes ddau atgyfodiad heb wrth-ddweud Crist, ac felly nid yw'n wrthddywediad i dybio bod yr un atgyfodiad wedi'i rannu'n ddau gyfnod neu fwy. Y pwynt yw, dim ond unwaith y codir pob person.
 3. Mater cyfnodau ychwanegol teyrnas Dduw. Roedd yr Iddewon yn aros am y Meseia a fyddai ar unwaith yn yr oes aur, ond wnaeth e ddim. Roedd gwahaniaeth amser aruthrol yng nghyflawniad y proffwydoliaethau. Esbonnir hyn gan ddatguddiadau diweddarach. Mewn geiriau eraill, nid yw cynnwys cyfnodau amser nas datgelwyd erioed o'r blaen yn wrthddywediad - mae'n eglurhad. Gall ac mae cyflawni eisoes wedi digwydd fesul cam gyda bylchau dirybudd. 1. Mae Corinthiaid 15 yn dangos cyfnodau o'r fath, ac felly hefyd lyfr y Datguddiad yn ei ystyr fwyaf naturiol. Rhaid inni ganiatáu i'r posibilrwydd i bethau ddatblygu ar ôl i Grist ddychwelyd.
 4. Nid yw'n ymddangos bod y farn amillennial yn delio'n ddigonol ag iaith Datguddiad 20,1: 3. Nid yn unig y mae Satan yn rhwym, mae hefyd wedi'i gloi a'i selio. Mae'r llun yn un lle nad oes ganddo unrhyw ddylanwad bellach, nid hyd yn oed yn rhannol. Mae'n iawn bod Iesu wedi siarad am rwymo Satan ac yn iawn iddo drechu Satan ar y groes. Ond nid yw buddugoliaeth Iesu Grist dros Satan wedi’i gwireddu’n llawn eto. Mae Satan yn dal i fod yn weithgar, yn dal i hudo nifer fawr o bobl. Ni fyddai'r darllenwyr gwreiddiol, a erlidiwyd gan y Deyrnas Bwystfil, mor hawdd tybio bod Satan eisoes wedi'i rwymo, a thrwy hynny ddim yn gallu twyllo'r cenhedloedd mwyach. Roedd y darllenwyr yn gwybod yn iawn fod mwyafrif llethol yr Ymerodraeth Rufeinig mewn cyflwr o hudo.

Yn fyr, efallai y bydd y gwyliwr amillennial yn ateb: Mae'n wir y gallwn ganiatáu i Dduw ddatgelu pethau newydd, ond ni allwn dybio ymlaen llaw bod pob peth anarferol yn llyfr y Datguddiad yn beth newydd mewn gwirionedd. Yn hytrach, gall fod yn hen syniad ar ei newydd wedd. Nid yw'r syniad y gallai atgyfodiad gael ei wahanu gan fwlch mewn amser yn golygu ei fod mewn gwirionedd. A dylai ein syniad o'r hyn yr oedd y darllenwyr gwreiddiol yn ei deimlo am Satan fod yn ddehongliad inni o'r hyn
mae symbolaeth apocalyptig yn golygu rheolaeth mewn gwirionedd. Gallwn ddod o argraff oddrychol
ni all llyfr a ysgrifennwyd mewn iaith symbolaidd adeiladu cynllun cywrain.

casgliad

Nawr ein bod wedi gweld y ddwy olygfa fwyaf poblogaidd ar y Mileniwm, beth ddylem ni ei ddweud? Gallwn ddweud yn ddiogel bod “rhai traddodiadau Cristnogol yn dehongli’r mileniwm fel y llythrennol 1000 o flynyddoedd cyn neu yn dilyn Ail Ddyfodiad Crist, tra bod eraill yn credu bod tystiolaeth ysgrythurol yn pwyntio at ddehongliad symbolaidd: mae cyfnod amhenodol o amser sy’n dechrau gydag atgyfodiad Crist yn dechrau ac yn gorffen pan fydd yn dychwelyd. "

Nid yw'r Mileniwm yn athrawiaeth sy'n diffinio pwy sy'n wir Gristion a phwy sydd ddim. Nid ydym am rannu Cristnogion ar sail eu dewis o sut i ddehongli'r pwnc hwn. Rydym yn cydnabod y gall Cristnogion yr un mor ddiffuant, yr un mor addysgedig, ac yr un mor ffyddlon, ddod i gasgliadau gwahanol am yr athrawiaeth hon.

Mae rhai aelodau o'n Heglwys yn rhannu'r premillennial, rhai o'r safbwyntiau amillennial, neu rai eraill. Ond mae yna lawer y gallwn ni gytuno arno:

 • Rydyn ni i gyd yn credu bod gan Dduw bob pŵer ac y bydd yn cyflawni ei holl broffwydoliaethau.
 • Credwn i Iesu ddod â ni i'w deyrnas yn yr oes hon.
 • Credwn i Grist roi bywyd inni, y byddwn gydag ef pan fyddwn yn marw, ac y codwn oddi wrth y meirw.
 • Rydyn ni'n cytuno bod Iesu wedi trechu'r diafol, ond mae Satan yn dal i fod yn ddylanwadol yn y byd hwn.
 • Rydym yn cytuno y bydd dylanwad Satan yn cael ei atal yn llwyr yn y dyfodol.
 • Credwn y bydd pawb yn cael eu hatgyfodi a'u barnu gan Dduw trugarog.
 • Credwn y bydd Crist yn dychwelyd ac yn fuddugoliaeth dros yr holl elynion ac yn ein harwain i dragwyddoldeb gyda Duw.
 • Credwn mewn nefoedd newydd a daear newydd lle mae cyfiawnder yn trigo, a bydd y byd rhyfeddol hwn yfory yn para am byth.
 • Credwn y bydd tragwyddoldeb yn well na'r mileniwm.

Mae gennym lawer lle gallwn gytuno; nid oes angen i ni ran ag anghytundebau ynghylch y drefn y bydd Duw yn gwneud ei ewyllys.

Nid yw cronoleg y dyddiau diwethaf yn rhan o fandad pregethu'r eglwys. Mae'r efengyl yn ymwneud â sut y gallwn fynd i mewn i deyrnas Dduw, nid cronoleg pan fydd pethau'n digwydd. Ni bwysleisiodd Iesu gronoleg; ac ni phwysleisiodd ymerodraeth na fyddai’n para ond amser cyfyngedig. O'r 260 o benodau yn y Testament Newydd, dim ond un sy'n ymwneud â'r Mileniwm.

Nid ydym yn gwneud dehongliad Datguddiad 20 yn erthygl o ffydd. Mae gennym ni bethau pwysicach i'w pregethu ac mae gennym ni bethau gwell i'w pregethu. Rydyn ni'n pregethu y gallwn ni, trwy Iesu Grist, fyw nid yn unig yn yr oes hon, nid yn unig 1000 o flynyddoedd, ond am byth mewn llawenydd, heddwch a ffyniant nad ydyn nhw byth yn dod i ben.

Agwedd gytbwys tuag at y mileniwm

 • Mae bron pob Cristion yn cytuno y bydd Crist yn dychwelyd ac y bydd dyfarniad.
 • Ni waeth beth fydd Crist yn ei wneud ar ôl iddo ddychwelyd, ni fydd unrhyw gredwr yn cael ei siomi.
 • Mae'r oes dragwyddol yn llawer mwy gogoneddus na'r milflwyddol. Ar y gorau, mae'r Mileniwm yn ail orau.
 • Nid yw trefn gronolegol fanwl gywir yn rhan hanfodol o'r efengyl. Mae'r efengyl yn ymwneud â sut i fynd i mewn i deyrnas Dduw, nid manylion cronolegol a chorfforol cyfnodau penodol y deyrnas honno.
 • Gan nad yw'r Testament Newydd yn pwysleisio natur nac amseriad y Mileniwm, rydym yn dod i'r casgliad nad yw'n drawst canolog ym mandad cenhadol yr Eglwys.
 • Gellir achub pobl y tu hwnt i'r Mileniwm heb gred benodol. Hyn
  Nid yw pwynt yn ganolog i'r efengyl. Gall aelodau gynrychioli gwahanol farnau ar hyn.
 • Pa bynnag farn y mae aelod yn ei rhannu, dylai gydnabod bod Cristnogion eraill yn credu'n ddiffuant fod y Beibl yn dysgu fel arall. Ni ddylai aelodau farnu na gwawdio'r rhai sydd â safbwyntiau gwahanol.
 • Gall aelodau addysgu eu hunain am gredoau eraill trwy ddarllen un neu fwy o'r llyfrau uchod.
 • gan Michael Morrison

pdfY mileniwm