Teyrnas Dduw

105 teyrnas dduw

Teyrnas Dduw, yn yr ystyr ehangaf, yw sofraniaeth Duw. Mae rheolaeth Duw eisoes yn amlwg yn yr eglwys ac ym mywyd pob credadun sy'n ymostwng i'w ewyllys. Bydd teyrnas Dduw wedi'i sefydlu'n llawn fel gorchymyn byd ar ôl ail ddyfodiad Crist, pan fydd popeth yn ddarostyngedig iddi. (Salm 2,6-9; 9fed3,1-2; Luc 17,20-21; Daniel 2,44; Marc 1,14-15; 1. Corinthiaid 15,24-28; epiffani 11,15; 21.3.22/27/2; 2,1-5)

Teyrnas Dduw heddiw ac yn y dyfodol

Edifarhewch, oherwydd mae teyrnas nefoedd wrth law! " Cyhoeddodd Ioan Fedyddiwr ac Iesu agosatrwydd teyrnas Dduw (Mathew 3,2; 4,17; Marc 1,15). Roedd rheolaeth hir-ddisgwyliedig Duw wrth law. Enw’r neges honno oedd yr efengyl, y newyddion da. Roedd miloedd yn awyddus i glywed ac ymateb i'r neges hon gan Ioan a Iesu.

Ond meddyliwch am eiliad sut fyddai'r ymateb wedi bod petaech wedi pregethu: "Mae teyrnas Dduw yn dal i fod 2000 o flynyddoedd i ffwrdd." Byddai'r neges yn siomedig a byddai ymateb y cyhoedd hefyd wedi bod yn siomedig. Efallai na fyddai Iesu’n boblogaidd, efallai na fyddai arweinwyr crefyddol yn genfigennus, ac efallai na fyddai Iesu wedi ei groeshoelio. Ni fyddai "Teyrnas Dduw yn bell i ffwrdd" wedi bod yn newyddion newydd nac yn dda.

Pregethodd Ioan a Iesu Deyrnas Dduw oedd i ddod, rhywbeth a oedd yn agos at eu gwrandawyr. Roedd y neges yn dweud rhywbeth am yr hyn y dylai pobl ei wneud nawr; roedd yn berthnasol ar unwaith ac ar frys. Sbardunodd ddiddordeb - ac eiddigedd. Trwy gyhoeddi bod angen newidiadau yn y llywodraeth ac addysgu crefyddol, heriodd y llysgenhadaeth y status quo.

Disgwyliadau Iddewig yn y ganrif gyntaf

Roedd llawer o Iddewon a oedd yn byw yn y ganrif gyntaf yn gwybod y term "Teyrnas Dduw". Roeddent yn dyheu am i Dduw anfon arweinydd atynt a fyddai’n gwrthod rheolaeth Rufeinig ac yn adfer Jwdea i genedl annibynnol - cenedl cyfiawnder, gogoniant, a bendithion, cenedl y byddai pawb yn cael ei thynnu ati.

Yn yr hinsawdd hon - disgwyliadau eiddgar ond annelwig o ymyrraeth a ordeiniwyd gan Dduw - pregethodd Iesu ac Ioan agosrwydd teyrnas Dduw. “Mae teyrnas Dduw wrth law” meddai Iesu wrth ei ddisgyblion ar ôl iddyn nhw iacháu’r sâl (Mathew 10,7; Luc 19,9.11).

Ond ni chyflawnwyd yr ymerodraeth y gobeithiwyd amdani. Ni adferwyd y genedl Iddewig. Yn waeth byth, dinistriwyd y deml a gwasgarwyd yr Iddewon. Mae'r gobeithion Iddewig yn dal heb eu cyflawni. A oedd Iesu'n anghywir yn ei ddatganiad neu oni wnaeth ragweld teyrnas genedlaethol?

Nid oedd teyrnas Iesu fel disgwyliad poblogaidd - gan y gallwn ddyfalu o’r ffaith bod llawer o Iddewon yn hoffi ei weld yn farw. Roedd ei deyrnas allan o'r byd hwn (Ioan 18,36). Pan ddaeth ar draws y
Wrth siarad "Teyrnas Dduw" defnyddiodd ymadroddion yr oedd pobl yn eu deall yn dda, ond yn rhoi ystyron newydd iddynt. Dywedodd wrth Nicodemus fod teyrnas Dduw yn anweledig i'r mwyafrif o bobl (Ioan 3,3) - er mwyn ei ddeall neu ei brofi, rhaid adnewyddu un gan Ysbryd Glân Duw (adn. 6). Teyrnas ysbrydol oedd teyrnas Dduw, nid sefydliad corfforol.

Cyflwr presennol yr ymerodraeth

Ym mhroffwydoliaeth Mount of Olives, cyhoeddodd Iesu y byddai teyrnas Dduw yn dod ar ôl rhai arwyddion a digwyddiadau proffwydol. Ond mae rhai o ddysgeidiaeth a damhegion Iesu yn nodi na fyddai teyrnas Dduw yn dod mewn ffordd ddramatig. Mae'r had yn tyfu'n dawel (Marc 4,26-29); mae'r deyrnas yn cychwyn mor fach â hedyn mwstard (adn. 30-32) ac wedi'i chuddio fel lefain (Mathew 13,33). Mae'r damhegion hyn yn awgrymu bod teyrnas Dduw yn realiti cyn iddi ddod mewn ffordd bwerus a dramatig. Heblaw am y ffaith ei fod yn realiti yn y dyfodol, mae eisoes yn realiti.

Gadewch inni ystyried rhai penillion sy'n dangos bod teyrnas Dduw eisoes yn gweithio. Yn y Markus 1,15 Cyhoeddodd Iesu: "Mae'r amser wedi'i gyflawni ... mae teyrnas Dduw wedi dod." Mae'r ddwy ferf yn yr amser gorffennol, sy'n dangos bod rhywbeth wedi digwydd a bod ei ganlyniadau yn parhau. Roedd yr amser wedi dod nid yn unig ar gyfer y cyhoeddiad, ond hefyd ar gyfer teyrnas Dduw ei hun.

Ar ôl bwrw allan gythreuliaid, dywedodd Iesu: "Os ydw i'n bwrw allan ysbrydion drwg gan Ysbryd Duw, mae teyrnas Dduw wedi dod atoch chi" (Mathew 12,2; Luc 11,20). Mae'r deyrnas yma, meddai, ac mae'r prawf yn gorwedd wrth fwrw allan ysbrydion drwg. Mae'r dystiolaeth hon yn parhau yn yr Eglwys heddiw oherwydd bod yr Eglwys yn gwneud gweithredoedd hyd yn oed yn fwy nag a wnaeth Iesu4,12). Gallwn hefyd ddweud: "Os ydym yn bwrw allan ysbrydion drwg gan Ysbryd Duw, yna mae teyrnas Dduw yn gweithio yma a heddiw." Trwy Ysbryd Duw, mae teyrnas Dduw yn parhau i ddangos ei phwer gorchymyn dros deyrnas Satan.

Mae Satan yn dal i fod â dylanwad, ond mae wedi cael ei drechu a'i gondemnio (Ioan 16,11). Roedd wedi'i gyfyngu'n rhannol (Markus 3,27). Fe wnaeth Iesu oresgyn byd Satan (Ioan 16,33) a gyda chymorth Duw gallwn ninnau hefyd eu goresgyn (1. Johannes 5,4). Ond nid yw pawb yn ei oresgyn. Yn yr oes hon, mae teyrnas Dduw yn cynnwys da a drwg3,24-30. 36-43. 47-50; 24,45-51; 2fed5,1-12. 14-30). Mae Satan yn dal i fod yn ddylanwadol. Rydym yn dal i aros am ddyfodol gogoneddus teyrnas Dduw.

Teyrnas Dduw, yn fywiog yn y ddysgeidiaeth

"Mae teyrnas nefoedd yn dioddef trais hyd heddiw ac mae'r treisgar yn ei gipio" (Mathew 11,12). Mae'r berfau hyn yn yr amser presennol - roedd teyrnas Dduw yn bodoli adeg Iesu. Darn gyfochrog, Luc 16,16, hefyd yn defnyddio berfau yn yr amser presennol: "... ac mae pawb yn gorfodi eu ffordd i mewn iddo". Nid oes angen i ni ddarganfod pwy yw'r bobl dreisgar hyn na pham eu bod yn defnyddio trais - yr hyn sy'n bwysig yma yw bod yr adnodau hyn yn siarad am deyrnas Dduw fel realiti presennol.

Luc 16,16 yn disodli rhan gyntaf yr adnod â "... pregethir efengyl teyrnas Dduw". Mae'r amrywiad hwn yn awgrymu bod hyrwyddo'r deyrnas yn yr oes hon, yn ymarferol, yn cyfateb yn fras i'w chyhoeddiad. Mae teyrnas Dduw - mae'n bodoli eisoes - ac mae'n symud ymlaen trwy ei chyhoeddiad.

Yn Markus 10,15, mae Iesu’n tynnu sylw bod teyrnas Dduw yn rhywbeth y mae’n rhaid i ni ei dderbyn rywsut, yn amlwg yn y bywyd hwn. Ym mha ffordd mae teyrnas Dduw yn bresennol? Nid yw'r manylion yn glir eto, ond mae'r penillion y gwnaethom edrych arnynt yn dweud ei fod yn bresennol.

Mae teyrnas Dduw yn ein plith

Gofynnodd rhai Phariseaid i Iesu pryd y byddai teyrnas Dduw yn dod7,20). Ni allwch ei weld, atebodd Iesu. Ond dywedodd Iesu hefyd: «Mae teyrnas Dduw ynoch chi [a. Ü. yn eich plith] »(Luc 17,21). Iesu oedd y brenin, ac oherwydd ei fod yn dysgu ac yn gweithio gwyrthiau yn eu plith, roedd y deyrnas ymhlith y Phariseaid. Mae Iesu hefyd ynom ni heddiw, ac yn union fel yr oedd teyrnas Dduw yn bresennol yng ngweinidogaeth Iesu, felly mae'n bresennol yng ngwasanaeth ei eglwys. Mae'r brenin yn ein plith; mae ei allu ysbrydol ynom ni, hyd yn oed os nad yw teyrnas Dduw yn gweithredu yn ei holl nerth eto.

Rydym eisoes wedi cael ein trosglwyddo i deyrnas Dduw (Colosiaid 1,13). Rydym eisoes yn derbyn teyrnas, a'n hateb cywir i hynny yw parch a pharchedig ofn2,28). Gwnaeth Crist "ein gwneud ni [amser gorffennol] yn deyrnas offeiriaid" (Datguddiad 1,6). Rydyn ni'n bobl sanctaidd - nawr ac yn bresennol - ond ni ddatgelwyd eto beth fyddwn ni. Mae Duw wedi ein rhyddhau ni o lywodraeth pechod ac wedi ein gosod yn ei deyrnas, o dan ei awdurdod teyrnasu.

Mae teyrnas Dduw yma, meddai Iesu. Nid oedd yn rhaid i'w wrandawyr aros am Feseia orchfygol - mae Duw eisoes yn dyfarnu a dylem nawr fyw ei ffordd. Nid oes gennym diriogaeth eto, ond rydym yn dod o dan lywodraeth Duw.

Mae Teyrnas Dduw yn dal i fod yn y dyfodol

Mae deall bod teyrnas Dduw yn bodoli eisoes yn ein helpu i dalu mwy o sylw i wasanaethu pobl eraill o'n cwmpas. Ond nid ydym yn anghofio bod cwblhau teyrnas Dduw yn y dyfodol o hyd. Os yw ein gobaith yn yr oes hon yn unig, nid oes gennym lawer o obaith (1. Corinthiaid 15,19). Nid oes gennym y rhith fod teyrnas Dduw
ymdrech. Pan fyddwn yn profi rhwystrau ac erlidiau, pan welwn fod y rhan fwyaf o bobl yn gwrthod yr efengyl, rydym yn tynnu cryfder o'r wybodaeth bod cyflawnder yr ymerodraeth mewn oes yn y dyfodol.

Waeth pa mor galed yr ydym yn ceisio byw mewn ffordd sy'n adlewyrchu Duw a'i Deyrnas, ni allwn drawsnewid y byd hwn yn Deyrnas Dduw. Rhaid i hyn ddod trwy ymyrraeth ddramatig. Mae digwyddiadau apocalyptaidd yn angenrheidiol i'w tywys yn yr oes newydd.

Mae nifer o adnodau yn dweud wrthym y bydd teyrnas Dduw yn realiti gogoneddus yn y dyfodol. Rydyn ni'n gwybod bod Crist yn Frenin, ac rydyn ni'n hiraethu am y dydd pan fydd yn defnyddio'i rym mewn ffyrdd mawr a dramatig i ddod â dioddefaint dynol i ben. Mae llyfr Daniel yn rhagweld teyrnas Dduw a fydd yn llywodraethu dros yr holl ddaear (Daniel 2,44; 7,13-14. 22). Mae llyfr Datguddiad y Testament Newydd yn disgrifio ei ddyfodiad (Datguddiad 11,15; 19,11-un).

Gweddïwn y daw'r deyrnas (Luc 11,2). Mae'r tlawd eu hysbryd a'r erlidiedig yn aros am eu “gwobr yn y nefoedd” yn y dyfodol (Mathew 5,3.10.12). Mae pobl yn dod i mewn i deyrnas Dduw ar "ddiwrnod" barn yn y dyfodol (Mathew 7,21-23; Luc 13,22-30). Rhannodd Iesu ddameg oherwydd bod rhai yn credu bod teyrnas Dduw ar fin dod mewn grym9,11).

Ym mhroffwydoliaeth Mount of Olives, disgrifiodd Iesu ddigwyddiadau dramatig a fyddai’n digwydd cyn Ei ddychweliad mewn grym a gogoniant. Ychydig cyn ei groeshoeliad, roedd Iesu'n edrych ymlaen at deyrnas yn y dyfodol6,29).

Mae Paul yn siarad sawl gwaith am "etifeddu'r deyrnas" fel profiad yn y dyfodol (1. Corinthiaid 6,9-10;
15,50; Galatiaid 5,21; Effesiaid 5,5) ac, ar y llaw arall, mae'n defnyddio ei iaith i nodi mai ef yw'r
Teyrnas Dduw yn cael ei ystyried yn rhywbeth na fydd ond yn cael ei wireddu ar ddiwedd yr oes (2. Thesaloniaid 2,12; 2fed
1,5; Colosiaid 4,11; 2. Timotheus 4,1.18). Wrth ganolbwyntio ar yr amlygiad presennol o'r deyrnas, mae Paul yn tueddu naill ai i gyflwyno'r term "cyfiawnder" ynghyd â "theyrnas Dduw" (Rhufeiniaid 1 Cor4,17) neu i'w ddefnyddio yn ei le (Rhufeiniaid 1,17). Gwel Mathew 6,33 O ran perthynas agos teyrnas Dduw â chyfiawnder Duw. Neu (fel arall) mae Paul yn tueddu i gysylltu'r deyrnas â Christ yn hytrach na Duw Dad (Colosiaid 1,13). (J. Ramsey Michaels, "Teyrnas Dduw a'r Iesu Hanesyddol", Pennod 8, Teyrnas Dduw mewn Dehongliad yr 20fed Ganrif, wedi'i olygu gan Wendell Willis [Hendrickson, 1987], t. 112).

Gallai llawer o ysgrythurau "Teyrnas Dduw" fod yn berthnasol i'r deyrnas bresennol yn ogystal â'i chyflawniad yn y dyfodol. Bydd y rhai sy'n torri'r gyfraith yn cael eu galw'r lleiaf yn y nefoedd yn nheyrnas nefoedd (Mathew 5,19-20). Rydyn ni'n gadael teuluoedd er mwyn teyrnas Dduw8,29). Rydyn ni'n mynd i mewn i deyrnas Dduw trwy gystudd (Actau 14,22). Y peth pwysicaf yn yr erthygl hon yw bod rhai penillion yn amlwg yn yr amser presennol a rhai wedi'u hysgrifennu'n glir yn yr amser dyfodol.

Ar ôl atgyfodiad Iesu, gofynnodd y disgyblion iddo: "Arglwydd, a sefydlwch y deyrnas i Israel eto ar yr adeg hon?" (Actau'r Apostolion 1,6). Sut oedd Iesu i fod i ateb cwestiwn o'r fath? Nid yr hyn yr oedd y disgyblion yn ei olygu wrth "deyrnas" oedd yr hyn a ddysgodd Iesu. Roedd y disgyblion yn dal i feddwl amdanynt o ran teyrnas genedlaethol yn hytrach na phobl sy'n esblygu'n araf yn cynnwys pob grŵp ethnig. Cymerodd flynyddoedd iddynt sylweddoli bod croeso i Genhedloedd yn y deyrnas newydd. Roedd Teyrnas Crist yn dal i fod allan o'r byd hwn, ond dylai fod yn weithgar yn yr oes hon. Felly ni ddywedodd Iesu ie neu na - roedd yn dweud wrthyn nhw fod yna waith iddyn nhw a nerth i wneud y gwaith hwnnw (adn. 7-8).

Teyrnas Dduw yn y gorffennol

Mathew 25,34 yn dweud wrthym fod teyrnas Dduw wedi bod yn cael ei pharatoi o sylfaen y byd. Roedd yno ar hyd a lled, er mewn gwahanol ffurfiau. Roedd Duw yn Frenin ar Adda ac Efa; rhoddodd oruchafiaeth ac awdurdod iddynt lywodraethu; nhw oedd ei is-ddirprwyon yng ngardd Eden. Er na ddefnyddir y gair "teyrnas", roedd Adda ac Efa mewn teyrnas Dduw - o dan ei lywodraeth a'i eiddo.

Pan wnaeth Duw addewid i Abraham y byddai ei ddisgynyddion yn dod yn bobloedd fawr ac y byddai brenhinoedd yn dod oddi wrthyn nhw (1. Moses 17,5-6), addawodd iddynt deyrnas Dduw. Ond fe gychwynnodd yn fach, fel lefain mewn cytew, a chymerodd gannoedd o flynyddoedd i weld yr addewid.

Pan ddaeth Duw â'r Israeliaid allan o'r Aifft a gwneud cyfamod â nhw, daethant yn deyrnas offeiriaid (2. Moses 19,6), teyrnas a oedd yn eiddo i Dduw ac y gellid ei galw'n deyrnas Dduw. Roedd y cyfamod a wnaeth gyda nhw yn debyg i'r cytuniadau a wnaeth brenhinoedd nerthol â chenhedloedd llai. Roedd wedi eu hachub, ac ymatebodd yr Israeliaid - fe wnaethant gytuno i fod yn bobl iddo. Duw oedd eu Brenin (1. Samuel 12,12; 8,7). Eisteddodd Dafydd a Solomon ar orsedd Duw a theyrnasu yn ei enw (1 Chr 29,23). Roedd Israel yn deyrnas i Dduw.

Ond nid oedd y bobl yn ufuddhau i'w Duw. Anfonodd Duw nhw i ffwrdd, ond addawodd adfer y genedl â chalon newydd1,31-33), proffwydoliaeth a gyflawnwyd yn yr Eglwys heddiw sy'n rhannu yn y cyfamod newydd. Ni sydd wedi cael yr Ysbryd Glân yw'r offeiriadaeth frenhinol a'r genedl sanctaidd, na allai Israel hynafol eu gwneud (1. Petrus 2,9; 2. Moses 19,6). Rydyn ni yn nheyrnas Dduw, ond mae chwyn nawr yn tyfu rhwng y grawn. Ar ddiwedd yr oes, bydd y Meseia yn dychwelyd mewn grym a gogoniant, a bydd teyrnas Dduw yn cael ei newid o ran ymddangosiad. Bydd y deyrnas sy'n dilyn y Mileniwm, lle mae pawb yn berffaith ac yn ysbrydol, yn dra gwahanol i'r Mileniwm.

Gan fod gan y deyrnas barhad hanesyddol, mae'n gywir siarad amdani o ran amseroedd y gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Yn ei ddatblygiad hanesyddol, roedd ganddo gerrig milltir mawr wrth barhau i gael eu cyhoeddi. Sefydlwyd yr ymerodraeth ar Fynydd Sinai; fe'i sefydlwyd yng ngwaith Iesu a thrwyddo; fe'i sefydlir ar ôl dychwelyd, ar ôl barnu. Ymhob cam, bydd pobl Dduw yn llawenhau yn yr hyn sydd ganddyn nhw a byddan nhw'n llawenhau hyd yn oed yn fwy yn yr hyn sydd i ddod. Wrth i ni bellach brofi rhai agweddau cyfyngedig ar deyrnas Dduw, rydyn ni'n magu hyder y bydd teyrnas Dduw yn y dyfodol hefyd yn realiti. Yr Ysbryd Glân yw ein gwarant o fendithion mwy (2. Corinthiaid 5,5; Effesiaid 1,14).

Teyrnas Dduw a'r Efengyl

Pan glywn y gair ymerodraeth neu deyrnas, fe'n hatgoffir o ymerodraethau'r byd hwn. Yn y byd hwn, mae teyrnas yn gysylltiedig ag awdurdod a phwer, ond nid â chytgord a chariad. Gall Teyrnas ddisgrifio'r awdurdod sydd gan Dduw yn ei deulu, ond nid yw'n disgrifio'r holl fendithion sydd gan Dduw inni. Dyma pam mae delweddau eraill yn cael eu defnyddio, fel y term teulu plant, sy'n pwysleisio cariad ac awdurdod Duw.

Mae pob tymor yn gywir ond yn anghyflawn. Pe gallai unrhyw derm ddisgrifio iachawdwriaeth yn berffaith, byddai'r Beibl yn defnyddio'r term hwnnw drwyddo draw. Ond lluniau ydyn nhw i gyd, pob un yn disgrifio agwedd benodol ar iachawdwriaeth - ond nid yw'r un o'r termau hyn yn disgrifio'r darlun cyfan. Pan gyfarwyddodd Duw i'r Eglwys bregethu'r efengyl, ni chyfyngodd ni rhag defnyddio'r term "Teyrnas Dduw yn unig." Cyfieithodd yr apostolion areithiau Iesu o Aramaeg i Roeg, a'u cyfieithu i ddelweddau eraill, yn enwedig trosiadau, a oedd yn bwysig i gynulleidfa nad oedd yn Iddew. Mae Matthäus, Markus a Lukas yn aml yn defnyddio'r term “yr ymerodraeth”. Mae John a'r llythyrau apostolaidd hefyd yn disgrifio ein dyfodol, ond maen nhw'n defnyddio delweddau eraill i ddangos hyn.

Mae iachawdwriaeth [iachawdwriaeth] yn derm eithaf cyffredinol. Dywedodd Paul ein bod wedi ein hachub (Effesiaid 2,8), byddwn yn gadwedig (2. Corinthiaid 2,15) a byddwn yn gadwedig (Rhufeiniaid 5,9). Mae Duw wedi rhoi iachawdwriaeth inni ac mae'n disgwyl inni ymateb iddo trwy ffydd. Ysgrifennodd John am iachawdwriaeth a bywyd tragwyddol fel realiti presennol, meddiant (1. Johannes 5,11-12) a bendith yn y dyfodol.

Mae trosiadau fel prynedigaeth a theulu Duw - yn ogystal â theyrnas Dduw - yn gyfreithlon, er mai disgrifiadau rhannol yn unig ydyn nhw o gynllun Duw ar ein cyfer ni. Gellir disgrifio efengyl Crist fel efengyl y deyrnas, efengyl iachawdwriaeth, efengyl gras, efengyl Duw, efengyl bywyd tragwyddol, ac ati. Mae'r efengyl yn gyhoeddiad y gallwn ni fyw gyda Duw am byth, ac mae'n cynnwys gwybodaeth y gellir gwneud hyn trwy Iesu Grist ein Gwaredwr.

Pan siaradodd Iesu am deyrnas Dduw, ni phwysleisiodd ei fendithion corfforol nac egluro ei gronoleg. Yn lle hynny, canolbwyntiodd ar yr hyn y dylai pobl ei wneud i gael rhan ynddo. Mae casglwyr trethi a puteiniaid yn dod i mewn i deyrnas Dduw, meddai Iesu (Mathew 21,31), ac maen nhw'n gwneud hyn trwy gredu yn yr efengyl (adn. 32) a gwneud ewyllys y Tad (adn. 28-31). Rydyn ni'n mynd i mewn i deyrnas Dduw pan rydyn ni'n ateb Duw mewn ffydd a ffyddlondeb.

Ym Marc 10, roedd person eisiau etifeddu bywyd tragwyddol, a dywedodd Iesu y dylai gadw'r gorchmynion (Marc 10,17-19). Ychwanegodd Iesu orchymyn arall: Gorchmynnodd iddo ildio’i holl eiddo ar gyfer y trysor yn y nefoedd (adn. 21). Dywedodd Iesu wrth y disgyblion: "Mor anodd fydd hi i'r cyfoethog fynd i mewn i deyrnas Dduw!" (V. 23). Gofynnodd y disgyblion, "Yna pwy all gael ei achub?" (V. 26). Yn yr adran hon ac yn y darn cyfochrog yn Luc 18,18-30, defnyddir sawl term sy'n nodi'r un peth: Derbyn y deyrnas, etifeddu bywyd tragwyddol, casglu trysorau yn y nefoedd, mynd i mewn i deyrnas Dduw, cael eich achub. Pan ddywedodd Iesu, "Dilynwch fi" (adn. 22), defnyddiodd fynegiant gwahanol i nodi'r un peth: Rydyn ni'n mynd i mewn i deyrnas Dduw trwy gyfeirio ein bywydau tuag at Iesu.

Yn Luc 12,31-34 Mae Iesu'n tynnu sylw bod sawl ymadrodd yn debyg: ceisiwch deyrnas Dduw, derbyn teyrnas, cael trysor yn y nefoedd, ildio ymddiriedaeth mewn meddiannau corfforol. Rydyn ni'n ceisio teyrnas Dduw trwy ymateb i ddysgeidiaeth Iesu. Yn Luc 21,28 a 30 teyrnas Dduw yn gyfystyr ag iachawdwriaeth. Yn Actau 20,22. 24-25. 32 dysgwn i Paul bregethu efengyl y deyrnas, a phregethodd efengyl gras a ffydd Duw. Mae cysylltiad agos rhwng y deyrnas ag iachawdwriaeth - ni fyddai’r deyrnas yn werth ei phregethu pe na allem ni gael rhan ynddi, a dim ond trwy ffydd, edifeirwch a gras y gallwn ni fynd i mewn, felly mae’r rhain yn rhan o bob neges am deyrnas Dduw . Mae iachawdwriaeth yn realiti presennol yn ogystal ag addewid o fendithion y dyfodol.

Yng Nghorinth pregethodd Paul ddim byd ond Crist a'i groeshoeliad (1. Corinthiaid 2,2). Yn Actau 28,23.29.31 Dywed Luc wrthym fod Paul wedi pregethu yn Rhufain deyrnas Dduw ac am Iesu ac iachawdwriaeth. Mae'r rhain yn wahanol agweddau ar yr un neges Gristnogol.

Mae Teyrnas Dduw yn berthnasol nid yn unig am mai hi yw ein gwobr yn y dyfodol, ond hefyd oherwydd ei bod yn effeithio ar sut rydyn ni'n byw ac yn meddwl yn yr oes hon. Rydyn ni'n paratoi ar gyfer Teyrnas Dduw yn y dyfodol trwy fyw ynddi nawr, yn unol â dysgeidiaeth ein Brenin. Wrth fyw mewn ffydd, rydym yn cydnabod teyrnasiad Duw fel realiti presennol yn ein profiad ein hunain, ac rydym yn parhau i obeithio mewn ffydd am amser yn y dyfodol pan ddaw'r deyrnas yn wir pan fydd y ddaear yn llawn o wybodaeth yr Arglwydd.

Michael Morrison


pdfTeyrnas Dduw