Himmel

132 nefoedd

Mae "nefoedd" fel term beiblaidd yn dynodi man preswyl dewisol Duw, yn ogystal â thynged dragwyddol holl blant Duw a achubwyd. Ystyr “bod yn y nefoedd” yw: aros gyda Duw yng Nghrist lle nad oes marwolaeth, galaru, wylo a phoen mwyach. Disgrifir y nefoedd fel "llawenydd tragwyddol", "wynfyd", "heddwch" a "chyfiawnder Duw". (1. Brenhinoedd 8,27-30; 5. Moses 26,15; Mathew 6,9; Deddfau'r Apostolion 7,55-56; Ioan 14,2-3; Datguddiad 21,3-4; 2fed2,1-5; 2. Petrus 3,13).

A awn i'r nefoedd pan fyddwn yn marw?

Mae rhai yn gwneud hwyl am ben y syniad o "fynd i'r nefoedd". Ond dywed Paul ein bod eisoes wedi ein hordeinio yn y nefoedd (Effesiaid 2,6) - a byddai'n well ganddo adael y byd i fod gyda Christ sydd yn y nefoedd (Philipiaid 1,23). Nid yw mynd i'r nefoedd yn llawer gwahanol i'r hyn a ddywedodd Paul yn gynharach. Efallai y byddai'n well gennym ffyrdd eraill o'i ddweud, ond nid yw'n bwynt beirniadu na gwawdio Cristnogion eraill.

Pan fydd y rhan fwyaf o bobl yn siarad am y nefoedd, maen nhw'n defnyddio'r term hwn fel cyfystyr er iachawdwriaeth. Er enghraifft, mae rhai efengylwyr Cristnogol yn gofyn, "Ydych chi'n siŵr y byddwch chi'n mynd i'r nefoedd os byddwch chi'n marw heno?" Nid y pwynt go iawn yn yr achosion hyn yw pryd na ble maen nhw'n dod - maen nhw'n gofyn a ydyn nhw'n ddiogel rhag iachawdwriaeth.

Mae rhai pobl yn meddwl am yr awyr fel man lle mae cymylau, telynau, a strydoedd wedi'u palmantu ag aur. Ond nid yw pethau o'r fath yn rhan o'r nefoedd mewn gwirionedd - maent yn idiomau sy'n dynodi heddwch, harddwch, gogoniant, a phethau da eraill. Maent yn ymgais sy'n defnyddio termau corfforol cyfyngedig i ddisgrifio realiti ysbrydol.

Nefoedd yn ysbrydol, nid corfforol. Dyma'r "lle" lle mae Duw yn byw. Efallai y bydd cefnogwyr ffuglen wyddonol yn dweud bod Duw yn byw mewn dimensiwn arall. Mae'n bresennol ym mhobman ym mhob dimensiwn, ond "nefoedd" yw'r ardal y mae'n byw ynddi mewn gwirionedd. [Ymddiheuraf am y diffyg manwl gywirdeb yn fy ngeiriau. Efallai bod gan ddiwinyddion eiriau mwy manwl gywir ar gyfer y cysyniadau hyn, ond gobeithio y gallaf gyfleu'r syniad cyffredinol mewn geiriau syml]. Y pwynt yw: mae bod yn "nefoedd" yn golygu bod ym mhresenoldeb Duw mewn ffordd uniongyrchol ac arbennig.

Mae'r Ysgrythur yn ei gwneud hi'n glir y byddwn ni lle mae Duw (Ioan 14,3; Philipiaid 1,23). Ffordd arall o ddisgrifio ein perthynas agos â Duw ar yr adeg hon yw y byddwn yn "ei weld wyneb yn wyneb" (1. Corinthiaid 13,12; Datguddiad 22,4; 1. Johannes 3,2). Dyna ddelwedd yr ydym gydag ef mor agos â phosibl. Felly os ydym yn deall y term "nefoedd" fel cartref Duw, nid yw'n anghywir dweud y bydd Cristnogion yn y nefoedd yn yr oes sydd i ddod. Byddwn gyda Duw, a chyfeirir at fod gyda Duw yn gywir fel bod yn y "nefoedd".

Mewn gweledigaeth gwelodd Ioan bresenoldeb Duw, sy'n dod i'r ddaear o'r diwedd - nid y ddaear bresennol, ond "daear newydd" (Datguddiad 21,3). Nid oes ots a ydym yn “dod” [mynd] i'r nefoedd neu a yw'n “dod” atom. Y naill ffordd neu'r llall, byddwn yn y nefoedd am byth, ym mhresenoldeb Duw, a bydd yn rhyfeddol o dda. Nid yw'r ffordd yr ydym yn disgrifio bywyd yr oes sydd i ddod - cyhyd â bod ein disgrifiad yn Feiblaidd - yn newid y ffaith bod gennym ffydd yng Nghrist fel ein Harglwydd a'n Gwaredwr.

Mae'r hyn sydd gan Dduw ar y gweill i ni y tu hwnt i'n dychymyg. Hyd yn oed yn y bywyd hwn, mae cariad Duw yn mynd y tu hwnt i'n dealltwriaeth (Effesiaid 3,19). Mae heddwch Duw y tu hwnt i'n rheswm (Philipiaid 4,7) ac mae ei lawenydd y tu hwnt i'n gallu i'w fynegi mewn geiriau (1. Petrus 1,8). Yna faint yn fwy y mae'n amhosibl disgrifio pa mor dda fydd byw gyda Duw am byth?

Ni roddodd yr awduron beiblaidd lawer o fanylion inni. Ond rydyn ni'n gwybod un peth yn sicr - hwn fydd y profiad mwyaf rhyfeddol rydyn ni erioed wedi'i gael. Mae'n well na'r paentiadau harddaf, yn well na'r prydau mwyaf blasus, yn well na'r gamp fwyaf cyffrous, yn well na'r teimladau a'r profiadau gorau a gawsom erioed. Mae'n well na dim ar y ddaear. Bydd yn enfawr
Byddwch yn wobr!

gan Joseph Tkach


pdfHimmel