addoli

122 addoliad

Addoliad yw'r ymateb a grëwyd yn ddwyfol i ogoniant Duw. Mae'n cael ei ysgogi gan gariad dwyfol ac mae'n deillio o hunan-ddatguddiad dwyfol tuag at ei greadigaeth. Wrth addoli mae'r credadun yn cyfathrebu â Duw Dad trwy Iesu Grist wedi'i gyfryngu gan yr Ysbryd Glân. Mae addoli hefyd yn golygu ein bod yn ostyngedig ac yn llawen yn rhoi blaenoriaeth i Dduw ym mhob peth. Fe'i mynegir mewn agweddau a gweithredoedd fel: gweddi, mawl, dathliad, haelioni, trugaredd weithredol, edifeirwch. (Ioan 4,23:1; 4,19 Ioan 2,5:11; Philipiaid 1: 2,9-10; 5,18 Pedr 20: 3,16-17; Effesiaid 5,8: 11-12,1; Colosiaid 12,28: 13,15-16; Rhufeiniaid ; ; Hebreaid ; )

Atebwch Dduw gydag addoliad

Rydyn ni'n ateb Duw gydag addoliad oherwydd bod addoli yn syml yn rhoi i Dduw yr hyn sy'n briodol iddo. Mae'n deilwng o'n canmoliaeth.

Duw yw cariad a phopeth y mae'n ei wneud, mae'n ei wneud gyda chariad. Mae hynny'n ogoneddus. Rydyn ni hyd yn oed yn brolio cariad ar lefel ddynol, nac ydyn? Rydyn ni'n canmol pobl sy'n rhoi eu bywydau i helpu eraill. Nid oedd ganddyn nhw ddigon o bŵer i achub eu bywydau eu hunain, ond fe wnaethant ddefnyddio'r pŵer oedd ganddyn nhw i helpu eraill - mae hynny'n glodwiw. Mewn cyferbyniad, rydym yn beirniadu pobl a oedd â'r pŵer i helpu ond a wrthododd helpu. Mae caredigrwydd yn fwy clodwiw na phwer, ac mae Duw yn dda ac yn bwerus.

Mae canmoliaeth yn dyfnhau cwlwm cariad rhyngom ni a Duw. Nid yw cariad Duw tuag atom byth yn lleihau, ond mae ein cariad tuag ato yn aml yn lleihau. Mewn mawl rydyn ni'n cofio ei gariad tuag atom ni ac yn tanio tân cariad tuag ato a roddodd yr Ysbryd Glân ynom. Mae'n dda cofio ac ymarfer pa mor rhyfeddol yw Duw, oherwydd mae hyn yn ein cryfhau yng Nghrist ac yn cynyddu ein cymhelliant i fod yn debyg iddo yn ei ddaioni, sy'n cynyddu ein llawenydd.

Wir wurden für den Zweck gemacht, Gott zu preisen (1. Petrus 2,9), ihm Herrlichkeit und Ehre zu bringen, und je mehr wir mit Gott im Einklang sind, desto grösser wird unsere Freude sein. Das Leben ist einfach erfüllender, wenn wir das tun, wozu wir geschaffen wurden: Gott zu ehren. Wir tun dies nicht nur bei der Anbetung, sondern auch durch unsere Lebensweise.

Ffordd o fyw

Anbetung ist eine Lebensweise. Wir geben Gott unseren Leib und unseren Verstand als Opfer hin (Römer 12,1-2). Wir beten Gott an, wenn wir das Evangelium mit anderen teilen (Römer 15,16). Wir beten Gott an, wenn wir finanzielle Opfer geben (Philipper 4,18). Wir beten Gott an, wenn wir anderen Menschen helfen (Hebräer 13,16). Wir bringen zum Ausdruck, dass er würdig ist, würdig unserer Zeit, unserer Aufmerksamkeit und Treue. Wir preisen seine Herrlichkeit und seine Demut, indem er um unseret-willen einer von uns wurde. Wir preisen seine Gerechtigkeit und seine Gnade. Wir preisen ihn für die Art und Weise, wie er wirklich ist.

Dyna pam y creodd ni - i gyhoeddi ei ogoniant. Mae'n hollol iawn ein bod ni'n canmol yr un a'n gwnaeth ni, a fu farw drosom ac a gododd eto i'n hachub a rhoi bywyd tragwyddol inni, yr un sy'n dal i weithio i'n helpu ni, ef i ddod yn fwy tebyg. Mae ein teyrngarwch a'n defosiwn yn ddyledus iddo, mae ein cariad yn ddyledus iddo.

Wir wurden gemacht, Gott zu preisen, und das werden wir in alle Ewigkeit tun. Johannes wurde eine Vision von der Zukunft gegeben: «Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit!» (Offenbarung 5,13). Dies ist die richtige Antwort: Ehrfurcht für den, der Ehrfurcht verdient, Ehre für den Ehrenwerten, Treue für den Vertrauenswürdigen.

Pum egwyddor addoli

In Psalm 33,1-3 lesen wir: «Freuet euch des Herrn, ihr Gerechten; die Frommen sollen ihn recht preisen. Danket dem Herrn mit Harfen; lobsinget ihm zum Psalter von zehn Saiten! Singet ihm ein neues Lied; spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Schall!» Die Schrift weist uns an, dem Herrn ein neues Lied zu singen, vor Freude zu jubeln, Harfen, Flöten, Tamburine, Posaunen und Zimbeln zu benutzen – sogar mit Tanz anzubeten (Psalm 149-150). Das Bild ist eines von Überschwang, von ungehemmter Freude, von Glück, das ohne Hemmungen ausgedrückt wird.

Mae'r Beibl yn rhoi enghreifftiau inni o addoliad digymell. Mae hefyd yn rhoi enghreifftiau inni o ffurfiau addoli ffurfiol iawn, gyda gweithredoedd arferol ystrydebol sydd wedi aros yr un fath ers canrifoedd. Gellir cyfiawnhau'r ddau fath o addoliad, ac ni all y naill na'r llall honni mai nhw yw'r unig ffordd ddilys i foli Duw. Hoffwn ailadrodd rhai egwyddorion cyffredinol sy'n ymwneud ag addoli.

1. Fe'n gelwir i addoli

Als erstes: Gott möchte, dass wir ihn anbeten. Das ist eine Konstante, die wir vom Anfang bis zum Ende der Heiligen Schrift sehen (1. Mose 4,4; Johannes 4,23; Offenbarung 22,9). Anbetung ist einer der Gründe, warum wir berufen wurden: Um seine herrlichen Taten zu verkünden (1. Petrus 2,9). Gottes Volk liebt und gehorcht ihm nicht nur, sondern sie praktizieren auch spezifische Handlungen der Anbetung. Sie bringen Opfer, sie singen Loblieder, sie beten.

Yn yr Ysgrythur gwelwn amrywiaeth eang o ffurfiau o addoliad. Rhagnodwyd llawer o fanylion yng nghyfraith Moses. Rhoddwyd tasgau penodol i rai pobl ar adegau penodol mewn rhai lleoedd. Nodwyd yn fanwl pwy, beth, pryd, ble a sut. Mewn cyferbyniad, yn Genesis 1 ychydig iawn o reolau a welwn o ran sut roedd y patriarchiaid yn addoli. Nid oedd ganddynt offeiriadaeth benodedig, nid oeddent yn gyfyngedig i le penodol, ac ychydig a ddywedwyd wrthynt beth i'w aberthu a phryd i aberthu.

Unwaith eto yn y Testament Newydd ni welwn fawr ddim am sut a phryd i addoli. Nid oedd gweithredoedd addoli yn gyfyngedig i grŵp neu leoliad penodol. Diddymodd Crist y gofynion a'r cyfyngiadau Mosaig. Mae pob crediniwr yn offeiriaid ac yn ildio'u hunain yn gyson fel dioddefwyr byw.

2. Dim ond Duw y dylid ei addoli

Er gwaethaf yr amrywiaeth fawr o arddulliau addoli, mae un cyson yn rhedeg trwy'r Ysgrythur i gyd: dim ond Duw y dylid ei addoli. Rhaid i'r addoliad fod yn unigryw os yw am fod yn dderbyniol. Mae Duw yn mynnu ein cariad i gyd, ein holl deyrngarwch. Ni allwn wasanaethu dau dduw. Er y gallwn ei addoli mewn gwahanol ffyrdd, mae ein hundod yn seiliedig ar y ffaith mai Ef yr ydym yn ei addoli.

Yn Israel hynafol, Baal oedd y duw cystadleuol yn aml. Yn nydd Iesu roedd yn draddodiadau crefyddol, hunan-gyfiawnder a rhagrith. Yn wir, mae popeth sy'n dod rhyngom ni a Duw - popeth sy'n gwneud i ni anufuddhau iddo - yn dduw ffug, yn eilun. I rai pobl heddiw, mae'n arian. I eraill, mae'n rhyw. Mae gan rai broblem fwy gyda balchder neu boeni am yr hyn y gall pobl eraill feddwl amdanynt. Mae John yn sôn am rai duwiau ffug cyffredin wrth ysgrifennu:

«Habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust; wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit» (1Johannes 2,15-17).

Waeth beth yw ein gwendid, mae'n rhaid i ni ei groeshoelio, ei ladd, mae'n rhaid i ni roi'r holl dduwiau ffug o'r neilltu. Os oes unrhyw beth yn ein rhwystro rhag ufuddhau i Dduw, mae'n rhaid i ni gael gwared arno. Mae Duw eisiau i bobl ei addoli ar ei ben ei hun.

3. Diffuantrwydd

Die dritte Konstante in Bezug auf Anbetung, die wir in der Heiligen Schrift sehen ist die: Anbetung muss aufrichtig sein. Es hat keinen Nutzen, etwas der Form halber zu tun, die richtigen Lieder zu singen, sich an den richtigen Tagen zu versammeln, die richtigen Worte aufzusagen, wenn wir Gott nicht wirklich in unserem Herzen lieben. Jesus hat jene kritisiert, die Gott mit ihren Lippen ehrten, die ihn aber vergeblich angebetet haben, weil ihr Herz nicht nahe bei Gott war. Ihre Traditionen (ursprünglich dazu entworfen, ihre Liebe und ihre Anbetung auszudrücken) waren zu Hindernissen für echte Liebe und Anbetung geworden.

Jesus betonte auch die Notwendigkeit der Aufrichtigkeit, wenn er sagt, dass wir ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten müssen (Johannes 4,24). Wenn wir sagen, dass wir Gott lieben, aber uns in Wirklichkeit über seine Anweisungen ärgern, sind wir Heuchler. Wenn wir unsere Freiheit höher schätzen als seine Autorität, können wir ihn nicht in Wahrheit anbeten. Wir können nicht seinen Bund in unseren Mund nehmen und seine Worte hinter uns werfen (Psalm 50,16-17). Wir können ihn nicht Herrn nennen und ignorieren, was er sagt.

4. Ufudd-dod

Trwy gydol yr Ysgrythur gwelwn fod yn rhaid i wir addoliad gynnwys ufudd-dod. Rhaid i'r ufudd-dod hwn gynnwys geiriau Duw yn y ffordd rydyn ni'n trin ein gilydd.

Wir können Gott nicht ehren, wenn wir seine Kinder nicht ehren. «Wenn jemand spricht: Ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie er kann er Gott lieben, den er nicht sieht?» (1Johannes 4,20-21). Es erinnert mich an Jesajas schonungslose Kritik jener, die Anbetungsrituale verrichten, während sie soziale Ungerechtigkeit praktizieren:

«Was soll mir die Menge eurer Opfer? spricht der Herr. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern und habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Wenn ihr kommt, zu erscheinen vor mir wer fordert denn von euch, dass ihr meinen Vorhof zertretet? Bringt nicht mehr dar so vergebliche Speisopfer! Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel! Neumonde und Sabbate, wenn ihr zusammenkommt, Frevel und Festversammlung mag ich nicht! Meine Seele ist feind euren Neumonden und Jahresfesten; sie sind mir eine Last, ich bin's müde, sie zu tragen. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch; und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht; denn eure Hände sind voll Blut» (Jesaja 1,11-15).

Hyd y gwyddom, nid oedd unrhyw beth i gwyno amdano ar y dyddiau yr oedd y bobl hyn yn eu cynnal, y math o arogldarth, na'r anifeiliaid yr oeddent yn eu haberthu. Y broblem oedd y ffordd roedden nhw'n byw weddill yr amser. "Mae'ch dwylo wedi'u gorchuddio â gwaed," meddai - ac eto rwy'n siŵr nad gyda'r broblem yn unig gyda'r rhai a gyflawnodd lofruddiaeth.

Er rief zu einer umfassenden Lösung auf: «Lasst ab vom Bösen, lernet Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schaffet den Waisen Recht, führet der Witwen Sache!» (V. 16-17). Sie mussten ihre zwischenmenschlichen Beziehungen in Ordnung bringen. Sie mussten rassistische Vorurteile, Klischeevorstellungen in Bezug auf soziale Schichten und unfaire wirtschaftliche Praktiken eliminieren.

5. Holl fywyd

Rhaid i addoli, os yw am fod yn real, wneud gwahaniaeth yn y ffordd rydyn ni'n trin ein gilydd saith diwrnod yr wythnos. Dyma egwyddor arall a welwn yn yr Ysgrythur.

Sut dylen ni addoli? Mae Micha yn gofyn y cwestiwn hwn ac yn rhoi'r ateb i ni:
«Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr Gefallen haben an viel tausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott» (Mi 6,6-8).

Auch Hosea betonte, dass zwischenmenschliche Beziehungen wichtiger sind als die Mechanik der Anbetung. «Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer.» Wir sind nicht nur zum Lobpreis aufgerufen, sondern auch zu guten Werken (Epheser 2,10).

Rhaid i'n cysyniad o addoli fynd ymhell y tu hwnt i gerddoriaeth a thu hwnt i ddyddiau. Nid yw'r manylion hyn bron mor bwysig â'n ffordd o fyw. Rhagrithiol yw cadw'r Saboth wrth hau diswyddiad ymhlith brodyr. Rhagrithiol yw canu’r salmau yn unig a gwrthod addoli yn y ffordd y maent yn ei ddisgrifio. Rhagrithiol yw bod yn falch o'r dathliad Ymgnawdoliad sy'n gosod esiampl o ostyngeiddrwydd. Rhagrithiol yw galw Iesu yn Arglwydd os nad ydym yn ceisio Ei gyfiawnder a'i drugaredd.

Mae addoli yn llawer mwy na gweithredoedd allanol yn unig - mae'n golygu newid llwyr yn ein hymddygiad o ganlyniad i newid llwyr yn y galon, newid a ddaeth yn sgil yr Ysbryd Glân ynom. Er mwyn sicrhau'r newid hwn, mae angen ein parodrwydd i dreulio amser gyda Duw mewn gweddi, astudio a disgyblaethau ysbrydol eraill. Nid yw'r trawsnewidiad hwn yn digwydd trwy eiriau hud neu ddŵr hud - mae'n digwydd trwy dreulio amser mewn cymundeb â Duw.

Golwg estynedig Paul ar addoli

Anbetung umfasst unser ganzes Leben. Wir sehen das besonders in den Worten des Paulus. Paulus benutzte die Terminologie von Opfer und Anbetung (Gottesdienst) so: «Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst» (Römer 12,1). Das ganze Leben soll Gottesdienst sein, nicht nur jede Woche ein paar Stunden. Natürlich, wenn unser Leben der Anbetung gewidmet ist, wird das ganze sicher jede Woche ein paar Stunden mit anderen Christen mit einschliessen!

Mae Paul yn defnyddio geiriau eraill ar gyfer aberth ac addoliad yn Rhufeiniaid 15,16 pan mae'n siarad am y gras a roddwyd iddo gan Dduw "er mwyn imi fod yn was i Grist Iesu ymhlith y Cenhedloedd, i bregethu offeiriad Efengyl Duw fel y gall y Cenhedloedd Dewch yn ddioddefwr, yn plesio Duw, wedi'i sancteiddio gan yr Ysbryd Glân. » Yma gwelwn fod pregethu'r efengyl yn fath o addoliad.

Da wir alle Priester sind, haben wir alle die priesterliche Aufgabe, die Wohltaten dessen zu verkündigen, der uns berufen hat (1. Petrus 2,9) – ein Gottesdienst, den jedes Mitglied wahrnehmen kann, oder sich zumindest daran beteiligt, indem er anderen hilft, das Evangelium zu verkündigen.

Als Paulus den Philippern dankte, dass sie ihm finanzielle Unterstützung zugesandt hatten, benutzte er die Begriffe für Anbetung: «Ich habe von Epaphroditus empfangen, was von euch gekommen ist: ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott gefällig» (Philipper 4,18).

Finanzielle Hilfe, die wir anderen Christen zukommen lassen, kann eine Form der Anbetung sein. Hebräer 13 beschreibt Anbetung, die in Worten und in Werken geschieht: «So lasst uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen vergesst nicht; denn solche Opfer gefallen Gott» (V. 15-16).

Os ydym yn deall addoli fel ffordd o fyw sy'n cynnwys ufudd-dod beunyddiol, gweddi ac astudio, credaf fod gennym well persbectif wrth edrych ar gwestiwn cerddoriaeth a dyddiau. Er bod cerddoriaeth wedi bod yn rhan bwysig o addoli, o leiaf ers amser Dafydd, nid cerddoriaeth yw rhan bwysicaf yr addoliad.

Yn yr un modd, mae hyd yn oed yr Hen Destament yn cydnabod nad yw diwrnod yr addoliad mor bwysig ag yr ydym yn trin ein un nesaf. Nid yw'r cyfamod newydd yn gofyn am ddiwrnod penodol i addoli, ond mae angen gweithiau ymarferol o gariad at ei gilydd. Mae'n mynnu ein bod ni'n ymgynnull, ond nid yw'n pennu pryd y dylem ymgynnull.

Ffrindiau, fe'n gelwir i addoli, dathlu a gogoneddu Duw. Mae'n bleser gennym gyhoeddi ei fuddion, rhannu'r newyddion da â'r hyn y mae wedi'i wneud i ni yn a thrwy ein Harglwydd a'n Gwaredwr Iesu Grist.

Joseph Tkach


pdfaddoli