Ymddygiad Cristnogol

113 Ymddygiad Cristnogol

Sylfaen ymddygiad Cristnogol yw ymddiriedaeth a ffyddlondeb cariadus i'n Gwaredwr, a'n carodd ac a'i rhoddodd ei hun drosom. Mynegir ymddiriedaeth yn Iesu Grist mewn ffydd yn yr efengyl ac mewn gweithredoedd cariad. Trwy’r Ysbryd Glân, mae Crist yn trawsnewid calonnau ei gredinwyr ac yn achosi iddynt ddwyn ffrwyth: cariad, llawenydd, tangnefedd, ffyddlondeb, amynedd, caredigrwydd, addfwynder, hunanreolaeth, cyfiawnder a gwirionedd. (1. Johannes 3,23-24; 4,20-21; 2. Corinthiaid 5,15; Galatiaid 5,6.22-23; Effesiaid 5,9) 

Safonau ymddygiad mewn Cristnogaeth

Nid yw Cristnogion o dan gyfraith Moses ac ni allwn gael ein hachub gan unrhyw gyfraith, gan gynnwys gorchmynion y Testament Newydd. Ond mae gan Gristnogaeth safonau ymddygiad o hyd. Mae'n golygu newidiadau yn y ffordd yr ydym yn byw. Mae'n gwneud galwadau ar ein bywydau. Yr ydym i fyw i Grist, nid i ni ein hunain (2. Corinthiaid 5,15). Duw yw ein Duw, ein blaenoriaeth ym mhopeth, ac mae ganddo rywbeth i'w ddweud am y ffordd rydyn ni'n byw.

Un o’r pethau olaf y dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion oedd dysgu’r bobl i “gadw popeth dw i wedi ei orchymyn i chi” (Mathew 28,20). Rhoddodd Iesu orchmynion ac fel Ei ddisgyblion rhaid inni hefyd bregethu gorchmynion ac ufudd-dod. Yr ydym yn pregethu ac yn ufuddhau i'r gorchymynion hyn nid fel moddion iachawdwriaeth, nac fel norm damnedigaeth, ond fel cyfarwyddiadau Mab Duw. Mae pobl i ufuddhau i'w eiriau, nid rhag ofn cosb, ond yn syml oherwydd bod eu Gwaredwr yn dweud hynny.

Nid nod y bywyd Cristnogol yw ufudd-dod perffaith; nod bywyd Cristnogol yw perthyn i Dduw. Rydyn ni'n perthyn i Dduw pan mae Crist yn byw ynom ni, ac mae Crist yn byw ynom ni pan rydyn ni'n ymddiried ynom. Mae Crist ynom yn ein harwain at ufudd-dod trwy'r Ysbryd Glân.

Mae Duw yn ein trawsnewid yn ddelwedd Crist. Trwy allu a gras Duw, rydyn ni'n dod yn fwyfwy tebyg i Grist. Mae ei orchmynion yn ymwneud nid yn unig ag ymddygiad allanol, ond hefyd â meddyliau a chymhellion ein calon. Mae'r meddyliau a'r cymhellion hyn yn ein calonnau yn gofyn am bŵer trawsnewidiol yr Ysbryd Glân; ni allwn eu newid yn syml gan ein pŵer ewyllys ein hunain. Rhan o ffydd felly yw ymddiried yn Nuw i wneud Ei waith trawsnewid ynom ni.

Felly y gorchymyn mwyaf — cariad Duw — yw y cymhelliad penaf dros ufudd-dod. Yr ydym yn ufuddhau iddo am ein bod yn ei garu, ac yr ydym yn ei garu am iddo yn drugarog ein dwyn i mewn i'w dŷ ei hun. Duw yn gweithio ynom i weithio yn ôl ewyllys ac i wneud ei bleser da (Philipiaid 2,13).

Beth ydyn ni'n ei wneud os na fyddwn ni'n cyrraedd y nod? Wrth gwrs rydym yn difaru ac yn gofyn am faddeuant yn gwbl hyderus ei fod ar gael inni. Nid ydym am gymryd hyn yn ysgafn, ond dylem ei ddefnyddio bob amser.

Beth ydyn ni'n ei wneud pan fydd eraill yn methu? Eu condemnio a mynnu eu bod yn gwneud gweithredoedd da i brofi eu didwylledd? Mae’n ymddangos mai dyma’r duedd ddynol, ond dyna’n union y dywedodd Crist na ddylem ei wneud (Luc 1 Cor7,3).

Gorchmynion y Testament Newydd

Sut olwg sydd ar fywyd Cristnogol? Mae yna gannoedd o orchmynion yn y Testament Newydd. Nid oes gennym ddiffyg arweiniad ar sut mae bywyd sy'n seiliedig ar ffydd yn gweithio yn y byd go iawn. Mae yna orchmynion ar sut y dylai'r cyfoethog drin y tlawd, gorchmynion ar sut y dylai gwŷr drin eu gwragedd, gorchmynion ar sut y dylem weithio gyda'n gilydd fel eglwys.

1. Thesaloniaid 5,21-22 yn cynnwys rhestr syml:

 • Cadwch heddwch â'ch gilydd ...
 • Yn ceryddu'r llanast
 • cysuro'r gwangalon, cario'r gwan, bod yn amyneddgar tuag at bawb.
 • Gweld nad oes unrhyw un yn ad-dalu drwg i'r llall ...
 • bob amser yn erlid y da ...
 • Byddwch yn hapus bob amser;
 • gweddïwch heb ddarfod;
 • byddwch ddiolchgar ym mhob peth ...
 • Nid yw'n darostwng y meddwl;
 • nid yw araith broffwydol yn dirmygu.
 • Ond gwiriwch bopeth.
 • Cadwch y da.
 • Osgoi pob math o ddrwg.

Roedd Paul yn gwybod bod gan y Cristnogion yn Thesalonica yr Ysbryd Glân a allai eu tywys a'u dysgu. Roedd hefyd yn gwybod bod angen rhai ceryddon ac atgofion sylfaenol yn ymwneud â bywyd Cristnogol. Penderfynodd yr Ysbryd Glân eu dysgu a'u harwain trwy Paul ei hun. Nid oedd Paul yn bygwth eu taflu allan o'r eglwys pe na baent yn cwrdd â'r gofynion - dim ond rhoi gorchmynion iddynt a'u tywysodd i gerdded llwybrau ffyddlondeb.

Rhybudd o anufudd-dod

Roedd gan Paul safonau uchel. Er bod maddeuant pechod ar gael, mae cosbau am bechod yn y bywyd hwn – ac mae’r rhain weithiau’n cynnwys cosbau cymdeithasol. “Na fydd i ti ddim i'w wneud â neb sy'n ei alw ei hun yn frawd, ac sy'n odinebwr, neu'n drallodwr, neu'n eilunaddolwr, neu'n gablwr, neu'n feddwyn, neu'n lleidr; Ddylet ti ddim bwyta gydag un chwaith" (1. Corinthiaid 5,11).

Nid oedd Paul eisiau i'r eglwys ddod yn hafan ddiogel i bechaduriaid amlwg, ystyfnig. Mae'r eglwys yn fath o ysbyty ar gyfer adferiad, ond nid yn "barth diogel" ar gyfer parasitiaid cymdeithasol. Cyfarwyddodd Paul y Cristnogion yng Nghorinth i ddisgyblu dyn oedd wedi cyflawni llosgach (1. Corinthiaid 5,5-8) ac fe'i hanogodd hefyd i faddau iddo wedi iddo edifarhau (2. Corinthiaid 2,5-un).

Mae gan y Testament Newydd lawer i'w ddweud am bechod ac mae'n rhoi llawer o orchmynion i ni. Gadewch i ni edrych yn gyflym ar y Galatiaid. Yn y maniffesto hwn o ryddid Cristnogol oddi wrth y gyfraith, mae Paul hefyd yn rhoi rhai gorchmynion beiddgar inni. Nid yw Cristnogion dan y gyfraith, ond nid ydynt ychwaith yn ddigyfraith. Mae'n rhybuddio, "Peidiwch â chael eich enwaedu neu byddwch yn disgyn o ras!" Mae hwnnw'n orchymyn eithaf difrifol (Galatiaid 5,2-4). Peidiwch â chael eich caethiwo gan orchymyn hen ffasiwn!

Mae Paul yn rhybuddio’r Galatiaid yn erbyn pobl a fyddai’n ceisio “eu hatal rhag ufuddhau i’r gwir” (adn. 7). Trodd Paul y dudalen yn erbyn y Judaizwyr. Roedden nhw'n honni eu bod nhw'n ufuddhau i Dduw, ond dywedodd Paul nad oedden nhw. Rydyn ni'n anufuddhau i Dduw pan rydyn ni'n ceisio gorchymyn rhywbeth sydd bellach wedi dyddio.

Cymer Paul dro arall yn adnod 9 : " Ychydig lefain a lefain yr holl does." Yn yr achos hwn, y mae y lefain pechadurus yn agwedd seiliedig ar y gyfraith tuag at grefydd. Gall y cyfeiliornad hwn ledu os na phregethir gwirionedd gras. Mae yna bobl bob amser yn barod i edrych at y gyfraith fel mesur o ba mor grefyddol ydyn nhw. Mae hyd yn oed rheoliadau cyfyngol yn cael ffafriaeth gyda phobl â bwriadau da (Colosiaid 2,23).

Gelwir Cristionogion i ryddid — 'Ond gwelwch nad yw rhyddid yn ildio i'r cnawd; eithr trwy gariad gwasanaethwch eich gilydd” (Galatiaid 5,13). Gyda rhyddid daw rhwymedigaethau, fel arall byddai "rhyddid" un person yn ymyrryd â rhyddid rhywun arall. Ni ddylai neb fod yn rhydd i arwain eraill i gaethwasiaeth trwy bregethu, nac i ennill dilyniant iddynt eu hunain, nac i gymodi pobl Dduw. Ni chaniateir ymddygiad ymrannol ac anghristnogol o'r fath.

Ein cyfrifoldeb

"Mae'r gyfraith gyfan wedi'i chyflawni mewn un gair," meddai Paul yn adnod 14: "Carwch eich cymydog fel chi'ch hun!" Mae hyn yn crynhoi ein cyfrifoldeb i'n gilydd. Mae'r dull arall o ymladd er budd rhywun yn hunanddinistriol mewn gwirionedd (adn. 15)

"Byw yn yr Ysbryd ac ni fyddwch yn cyflawni dymuniadau'r cnawd" (adn. 16). Bydd yr ysbryd yn ein harwain at gariad, nid at hunan-ganolbwynt. Daw meddyliau hunanol o'r cnawd, ond mae Ysbryd Duw yn creu meddyliau gwell. «Canys y mae y cnawd yn codi yn erbyn yr ysbryd, a'r ysbryd yn erbyn y cnawd; maent yn erbyn ei gilydd ... »(adn. 17). Oherwydd y gwrthdaro hwn rhwng yr Ysbryd a'r cnawd, rydyn ni'n pechu weithiau pan nad ydyn ni eisiau gwneud hynny.

Felly beth yw'r ateb i'r pechodau sy'n effeithio arnom mor hawdd? Dewch â'r gyfraith yn ôl? Na!
"Ond os yw'r Ysbryd yn eich rheoli chi, nid ydych chi o dan y gyfraith" (adn. 18). Mae ein hagwedd tuag at fywyd yn wahanol. Edrychwn at yr Ysbryd a bydd yr Ysbryd yn datblygu ynom yr awydd a'r nerth i fyw yn ôl gorchmynion Crist. Rydyn ni'n harneisio'r ceffyl i'r drol.

Rydyn ni'n edrych ar Iesu yn gyntaf ac rydyn ni'n gweld Ei orchmynion yng nghyd-destun ein teyrngarwch personol iddo, nid fel rheolau "y mae'n rhaid eu dilyn, fel arall byddwn ni'n cael ein cosbi".

Yn Galatiaid 5, mae Paul yn rhestru amrywiaeth o bechodau: “Fornication, aflendid, debauchery; Eilunaddoliaeth a dewiniaeth; Enmity, ymryson, cenfigen, dicter, ffrae, anghytgord, ymraniad ac eiddigedd; Yfed, bwyta ac ati ”(adn. 19-21). Mae rhai o'r rhain yn ymddygiadau, mae rhai yn agweddau, ond mae pob un yn hunan-ganolog ac yn dod o'r galon bechadurus.

Mae Paul yn ein rhybuddio o ddifrif: "... ni fydd y rhai sy'n gwneud hyn yn etifeddu teyrnas Dduw" (adn. 21). Nid dyma ffordd Duw; nid dyma sut rydyn ni am fod; nid dyma sut rydyn ni eisiau'r eglwys ...

Mae maddeuant ar gael am yr holl bechodau hyn (1. Corinthiaid 6,9-11). A yw hyn yn golygu y dylai'r eglwys droi llygad dall at bechod? Na, nid yw'r Eglwys yn orchudd nac yn hafan ddiogel i bechodau o'r fath. Mae'r Eglwys i fod yn lle y mae gras a maddeuant yn cael eu mynegi a'u caniatáu, nid yn fan lle y caniateir i bechod redeg yn ddi-reol.

"Ond ffrwyth yr Ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, amynedd, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, diweirdeb" (Galatiaid 5,22-23). Dyma ganlyniad calon ymroddedig i Dduw. " Eithr y rhai sydd eiddo Crist lesu a groeshoeliasant eu cnawd ynghyd a'i nwydau a'i chwantau " (adn. 24). Gyda'r Ysbryd yn gweithio ynom ni, rydyn ni'n tyfu mewn ewyllys a gallu i wrthod gweithredoedd y cnawd. Rydyn ni'n cario ffrwyth gwaith Duw ynom ni.

Mae neges Paul yn glir: nid ydym o dan y gyfraith - ond nid ydym yn anghyfraith. Rydyn ni o dan awdurdod Crist, o dan ei gyfraith, o dan arweiniad yr Ysbryd Glân. Mae ein bywyd yn seiliedig ar ffydd, wedi'i ysgogi gan gariad, wedi'i nodweddu gan lawenydd, heddwch a thwf. "Os ydyn ni'n byw yn yr Ysbryd, gadewch inni hefyd gerdded yn yr Ysbryd" (adn. 25).

Joseph Tkach


pdfYmddygiad Cristnogol