Y Saboth Gristnogol

120 y Saboth Cristnogol

Y Saboth Cristnogol yw bywyd yn Iesu Grist, lle mae pob credadun yn dod o hyd i wir orffwys. Roedd y Saboth wythnosol seithfed diwrnod a orchmynnwyd i Israel yn y Deg Gorchymyn yn gysgod yn pwyntio at wir realiti ein Harglwydd a'n Gwaredwr Iesu Grist fel arwydd o'r gwir realiti. (Hebreaid 4,3.8-10; Mathew 11,28-30; 2. Moses 20,8: 11; Colosiaid 2,16-17)

Dathlwch iachawdwriaeth yng Nghrist

Addoli yw ein hateb i'r gweithredoedd grasol y mae Duw wedi'u gwneud drosom. I bobl Israel, roedd exodus, y profiad o symud allan o'r Aifft, yng nghanol yr addoliad - yr hyn a wnaeth Duw drostynt. I Gristnogion, mae'r efengyl yng nghanol yr addoliad - yr hyn y mae Duw wedi'i wneud i'r holl gredinwyr. Mewn addoliad Cristnogol rydym yn dathlu ac yn rhannu ym mywyd, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist er iachawdwriaeth ac iachawdwriaeth yr holl bobl.

Roedd y math o addoliad a roddwyd i Israel yn benodol ar eu cyfer. Roedd Duw wedi rhoi patrwm addoli i’r Israeliaid trwy Moses a allai helpu pobl Israel i ddathlu a diolch i Dduw am bopeth a wnaeth Duw drostynt pan arweiniodd hwy allan o’r Aifft a’u dwyn i’r wlad a addawyd.

Nid yw addoliad Cristnogol yn gofyn am braeseptau yn seiliedig ar brofiad Israel yn yr Hen Destament gyda Duw, ond yn hytrach mae'n ymateb i'r efengyl. Yn analog, gallwn ddweud bod yn rhaid tywallt "gwin newydd" yr Efengyl i "boteli newydd" (Mathew 9,17). Ni ddyluniwyd "hen biben" yr hen gyfamod i dderbyn gwin newydd yr efengyl (Hebreaid 12,18-un).

Ffurflenni newydd

Roedd addoliad Israeliad dros Israel. Fe barhaodd nes i Grist ddod. Ers hynny, mae pobl Dduw wedi mynegi eu haddoliad mewn ffyrdd newydd, gan ymateb i'r cynnwys newydd - y peth newydd trosgynnol y mae Duw wedi'i wneud yn Iesu Grist. Mae addoliad Cristnogol wedi'i anelu at ailadrodd a chymryd rhan yng nghorff a gwaed Iesu Grist. Y prif gydrannau yw:

 • Dathliad Swper yr Arglwydd, a elwir hefyd yn Ewcharist (neu Ddiolchgarwch) a'r Cymun, fel y cawsom orchymyn gan Grist.
 • Darllen yr Ysgrythur: Rydym yn adolygu ac yn adolygu cyfrifon cariad Duw a'i addewidion, yn enwedig addewid y Gwaredwr Iesu Grist, sy'n ein bwydo ar Air Duw.
 • Gweddïau a chaneuon: Gweddïwn ein gweddïau ar Dduw mewn ffydd, edifarhewch ein pechodau gyda gostyngeiddrwydd ac anrhydedd a'i ganmol gydag arddeliad llawen, diolchgar.

Wedi'i alinio i gynnwys

Mae addoliad Cristnogol yn seiliedig yn bennaf ar gynnwys ac ystyr ac nid ar feini prawf ffurfiol neu amserol. Dyna pam nad yw addoliad Cristnogol wedi'i glymu â diwrnod penodol o'r wythnos neu dymor penodol. Nid yw'n ofynnol i Gristnogion hefyd gael diwrnod neu dymor penodol. Ond gall Cristnogion ddewis tymhorau arbennig i ddathlu camau pwysig ym mywyd a gwaith Iesu.

Yn yr un modd, Cristnogion “wrth gefn” un diwrnod yr wythnos ar gyfer eu haddoliad cyffredin: maen nhw'n ymgynnull fel corff Crist i anrhydeddu Duw. Mae'r mwyafrif o Gristnogion yn dewis dydd Sul ar gyfer eu haddoliad, mae eraill yn dewis dydd Sadwrn, ac unwaith eto mae ambell un yn ymgynnull ar adegau eraill - er enghraifft nos Fercher.

Yn nodweddiadol o ddysgeidiaeth Adfentistiaid y Seithfed Dydd yw'r farn bod Cristnogion yn cyflawni pechod os ydyn nhw'n dewis dydd Sul fel eu diwrnod addoli rheolaidd ar gyfer eu haddoliad. Ond does dim cefnogaeth i hyn yn y Beibl.

Digwyddiadau Mawr a Digwyddodd ddydd Sul Efallai y bydd llawer o Adfentistiaid y Seithfed Dydd yn synnu, ond mae'r Efengylau yn adrodd yn benodol am ddigwyddiadau mawr a ddigwyddodd ddydd Sul. Byddwn yn mynd i mewn i hyn yn fwy manwl: nid oes rheidrwydd ar Gristnogion i gynnal eu gwasanaeth dydd Sul, ond nid oes unrhyw reswm hefyd i beidio â dewis dydd Sul ar gyfer y gwasanaeth addoli.

Mae Efengyl Ioan yn adrodd bod disgyblion Iesu wedi cyfarfod ar y Sul cyntaf ar ôl i Iesu gael ei groeshoelio a bod Iesu wedi ymddangos iddyn nhw (Ioan 20,1: 2). Mae'r pedair Efengyl yn gyson yn adrodd bod atgyfodiad Iesu oddi wrth y meirw wedi'i ddarganfod yn gynnar fore Sul8,1; Marc 16,2; Luc 24,1; Ioan 20,1).

Roedd y pedwar efengylwr o'r farn ei bod yn bwysig sôn bod y digwyddiadau hyn wedi digwydd ar amser penodol, sef ddydd Sul. Gallent fod wedi gwneud heb y fath fanylion, ond ni wnaethant. Mae'r Efengylau yn dangos bod Iesu wedi datgelu ei hun fel y Meseia atgyfodedig ddydd Sul - yn gyntaf yn y bore, yna am hanner dydd ac o'r diwedd gyda'r nos. Yn wyneb y apparitions Sul hyn gan yr Iesu atgyfodedig, nid oedd yr efengylwyr wedi dychryn nac yn dychryn o bell ffordd; yn hytrach, roeddent am ei gwneud yn glir bod hyn i gyd wedi digwydd ar ddiwrnod [cyntaf] yr wythnos dywededig.

Y ffordd i Emmaus

Dylai unrhyw un sy'n dal i amau ​​ar ba ddiwrnod y digwyddodd yr atgyfodiad ddarllen hanes digamsyniol y ddau "ddisgybl Emmaus" yn Efengyl Luc. Roedd Iesu wedi rhagweld y byddai “ar y trydydd diwrnod” yn codi oddi wrth y meirw (Luc 9,22; 18,33; 24,7).

Mae Luc yn adrodd yn glir mai’r Sul hwnnw - y diwrnod y darganfu’r menywod feddrod gwag Iesu - oedd “y trydydd diwrnod” mewn gwirionedd. Mae'n tynnu sylw'n benodol bod y menywod wedi cofnodi atgyfodiad Iesu fore Sul4,1-6) bod y disgyblion "ar yr un diwrnod" (Luc 24,13) aeth at Emmaus a'i fod yn "y trydydd diwrnod" (Luc 24,21) oedd y diwrnod y dywedodd Iesu y byddai'n codi oddi wrth y meirw (Luc 24,7).

Rydyn ni eisiau delweddu rhai ffeithiau pwysig y mae'r efengylwyr yn eu dweud wrthym ni am y dydd Sul cyntaf ar ôl croeshoeliad Iesu:

 • Codwyd Iesu oddi wrth y meirw (Luc 24,1-8fed. 13. 21).
 • Roedd Iesu'n hysbys pan wnaeth "dorri'r bara" (Luc 24,30-31. 34-35).
 • Cyfarfu'r disgyblion a daeth Iesu atynt (Luc 24,15. 36; Ioan 20,1. 19). Mae Ioan yn adrodd bod y disgyblion hefyd wedi cyfarfod ar yr ail ddydd Sul ar ôl y croeshoeliad a bod Iesu eto wedi “camu yn eu plith” (Ioan 20,26).

Yn yr eglwys gynnar

Fel mae Luc yn adrodd yn Actau 20,7, pregethodd Paul i'r plwyfolion yn Troas a gasglwyd ddydd Sul i "dorri bara." yn y 1. Corinthiaid 16,2 Mynnodd Paul yr eglwys yng Nghorinth yn ogystal â'r eglwysi yn Galatia (16,1) rhoi rhodd bob dydd Sul i'r gymuned newynog yn Jerwsalem.

Nid yw Paul yn dweud y dylai'r eglwys gwrdd ddydd Sul. Ond mae ei gais yn awgrymu nad oedd cynulliadau dydd Sul yn anarferol. Fel rheswm dros y rhodd wythnosol, mae'n dyfynnu "fel nad yw'r casgliad yn digwydd pan ddof i yn unig" (1. Corinthiaid 16,2). Pe na bai'r plwyfolion wedi rhoi eu rhodd mewn cyfarfod bob wythnos ac wedi rhoi'r arian o'r neilltu gartref, byddai angen casgliad o hyd pan gyrhaeddodd yr apostol Paul.

Mae'r darnau hyn yn darllen mor naturiol nes ein bod yn sylweddoli nad oedd yn anarferol o bell ffordd i Gristnogion gwrdd ddydd Sul, ac nid oedd yn anarferol iddynt "dorri'r bara" gyda'i gilydd yn eu cynulliadau dydd Sul (ymadrodd a ddefnyddiodd Paul gyda Swper yr Arglwydd yn ei gysylltu ; gw 1. Corinthiaid 10,16-un).

Felly rydyn ni'n gweld bod efengylwyr ysbrydoledig y Testament Newydd eisiau dweud wrthym yn ymwybodol bod Iesu wedi codi eto ddydd Sul. Doedd ganddyn nhw ddim pryderon chwaith pe bai o leiaf rai o'r ffyddloniaid yn ymgynnull ddydd Sul i dorri'r bara. Nid yw Cristnogion wedi cael cyfarwyddyd penodol i ddod at ei gilydd ar gyfer gwasanaeth ar y Sul, ond fel y dengys yr enghreifftiau hyn, nid oes unrhyw reswm o gwbl i gael unrhyw gymwysterau yn ei gylch.

Peryglon posib

Fel y nodwyd uchod, mae yna resymau dilys hyd yn oed i Gristnogion ddod at ei gilydd ddydd Sul fel corff Crist i ddathlu eu cymundeb â Duw. Felly oes rhaid i Gristnogion ddewis dydd Sul fel diwrnod y gynulleidfa? Na Nid yw'r ffydd Gristnogol wedi'i seilio ar ddyddiau penodol, ond ar y gred yn Nuw a'i fab Iesu Grist.

Byddai'n anghywir pe byddech chi ddim ond eisiau disodli un grŵp o wyliau gorfodol gydag un arall. Nid yw ffydd ac addoliad Cristnogol yn ymwneud â dyddiau rhagnodedig, ond â gwybod a charu Duw ein Tad a'n Harglwydd a'n Gwaredwr Iesu Grist.

Pan fyddwn yn penderfynu ar ba ddiwrnod yr ydym am gwrdd â chredinwyr eraill i addoli, dylem wneud ein penderfyniad gyda'r rheswm iawn. Galwad Iesu “Cymerwch, bwytewch; dyna fy nghorff "ac nid yw" yfed y cyfan "wedi'i glymu â diwrnod penodol. Serch hynny, mae wedi bod yn draddodiad i Gristnogion Cenhedloedd ers dechrau'r eglwys gynnar ymgynnull ddydd Sul yng nghymdeithas Crist, oherwydd dydd Sul oedd y diwrnod y datgelodd Iesu ei hun i fod wedi codi oddi wrth y meirw.

Daeth Deddf y Saboth, a chyda hi'r Gyfraith Fosaig gyfan, i ben gyda marwolaeth ac atgyfodiad Iesu. Mae glynu wrtho neu geisio ei ailymgeisio ar ffurf Saboth ar y Sul yn golygu gwanhau datguddiad Duw am Iesu Grist, sef cyflawniad ei holl addewidion.

Byddai'r gred bod Duw yn ei gwneud yn ofynnol i Gristnogion gadw'r Saboth neu eu gorfodi i ufuddhau i Gyfraith Moses yn golygu nad ydym ni Gristnogion yn profi'r llawenydd y mae Duw eisiau ei roi inni yng Nghrist. Mae Duw eisiau inni ymddiried yn ei waith iachawdwriaeth a dod o hyd i heddwch a chysur ynddo Ef yn unig. Mae ein hiachawdwriaeth a'n bywyd yn ei ras.

Dryswch

Rydym weithiau'n derbyn llythyr lle mae'r ysgrifennwr yn mynegi ei anfodlonrwydd ein bod yn cwestiynu'r farn mai'r Saboth wythnosol yw diwrnod sanctaidd Duw i Gristnogion. Maen nhw'n datgan, waeth beth mae rhywun yn ei ddweud wrthyn nhw, y byddan nhw'n ufuddhau i "Dduw yn fwy na phobl".

Rhaid cydnabod yr ymdrech i wneud yr hyn y credir ei fod yn ewyllys Duw; yr hyn sy'n wirioneddol gamarweiniol yw'r hyn y mae Duw yn ei ddisgwyl gennym ni mewn gwirionedd. Mae cred gref y Sabothiaid fod ufudd-dod i Dduw yn golygu sancteiddiad y Saboth wythnosol yn ei gwneud yn glir pa ddryswch a chamgymeriad y mae’r Sabothiaid wedi’u hachosi ymhlith Cristnogion diofal.

Ar y naill law, mae'r ddysgeidiaeth Sabothol yn cyhoeddi dealltwriaeth unbiblical o'r hyn y mae'n ei olygu i ufuddhau i Dduw, ac ar y llaw arall mae'n gwneud y ddealltwriaeth hon o ufudd-dod yn faen prawf ar gyfer penderfynu ar ddilysrwydd ffyddlondeb Cristnogol. Y canlyniad yw bod meddylfryd gwrthdaro - "ni yn erbyn y lleill" - wedi datblygu, dealltwriaeth o Dduw sy'n achosi rhaniadau yng nghorff Crist oherwydd bod rhywun yn credu bod yn rhaid ufuddhau i orchymyn sydd, yn ôl dysgeidiaeth y Testament Newydd, yn annilys.

Nid yw ufudd-dod ffyddlon i'r Saboth wythnosol yn gwestiwn o ufudd-dod i Dduw oherwydd nad yw Duw yn mynnu bod Cristnogion yn cadw'r Saboth wythnosol. Mae Duw yn dweud wrthym am ei garu, ac nid yw ein cariad at Dduw yn cael ei bennu trwy arsylwi ar y Saboth wythnosol. Mae'n cael ei bennu gan ein ffydd yn Iesu Grist a'n cariad at ein cyd-fodau dynol (1. Johannes 3,21-24; 4,19-21). Mae yna, meddai'r Beibl, gyfamod newydd a deddf newydd (Hebreaid 7,12; 8,13; 9,15).

Mae'n anghywir i athrawon Cristnogol ddefnyddio'r Saboth wythnosol fel llinyn mesur ar gyfer dilysrwydd y ffydd Gristnogol. Mae'r athrawiaeth bod y gyfraith Sabothol yn rhwymol i Gristnogion yn gosod baich ar gydwybod Gristnogol gyda chyfiawnder cyfreithiol dinistriol, yn cuddio gwirionedd a phwer yr efengyl, ac yn achosi ymraniad yng nghorff Crist.

Gorffwys dwyfol

Dywed y Beibl fod Duw yn disgwyl i bobl gredu a charu’r efengyl (Ioan 6,40; 1. Johannes 3,21-24; 4,21; 5,2). Y llawenydd mwyaf y gall pobl ei brofi yw eu bod yn adnabod ac yn caru eu Harglwydd (Ioan 17,3), ac nad yw'r cariad hwnnw'n cael ei ddiffinio na'i hyrwyddo trwy arsylwi diwrnod penodol o'r wythnos.

Mae'r bywyd Cristnogol yn fywyd o ddiogelwch yn llawenydd y Gwaredwr, o orffwys dwyfol, bywyd lle mae pob rhan o fywyd wedi'i chysegru i Dduw a phob gweithgaredd yn weithred o ildio. Mae sefydlu arsylwi'r Saboth fel elfen ddiffiniol o Gristnogaeth "wir" yn achosi i un fethu llawer o lawenydd a nerth y gwir fod Crist wedi dod a bod Duw ynddo ef yn un gyda phawb sy'n credu'r cyfamod newyddion newydd da (Mathew 26,28; Hebraeg
9,15), wedi ei godi (Rhufeiniaid 1,16; 1. Johannes 5,1).

Roedd y Saboth wythnosol yn gysgod - awgrym - o realiti i ddod (Colosiaid 2,16-17). Mae cynnal yr awgrym hwn fel sy'n angenrheidiol am byth yn golygu gwadu'r gwir bod y realiti hwn eisoes yn bresennol ac ar gael. Mae un yn amddifadu ei hun o'r gallu i brofi llawenydd heb ei rannu am yr hyn sy'n wirioneddol bwysig.

Mae'n union fel eich bod chi eisiau hongian ar eich cyhoeddiad ymgysylltu a'i fwynhau ar ôl i'r briodas ddigwydd eisoes. Yn hytrach, mae'n hen bryd rhoi blaenoriaeth i'r partner a gadael i'r ymgysylltiad gamu i'r cefndir fel cof dymunol.

Nid yw lle ac amser bellach yn ganolbwynt addoli i bobl Dduw. Mae gwir addoliad, meddai Iesu, mewn ysbryd ac mewn gwirionedd (Ioan 4,21-26). Mae'r galon yn perthyn i'r ysbryd. Iesu yw'r gwir.

Pan ofynnwyd i Iesu, “Beth ddylen ni ei wneud i weithio gweithredoedd Duw?” Atebodd: “Gwaith Duw yw y gallwch chi gredu ynddo ef a anfonodd” (Ioan 6,28-29). Dyna pam mae addoliad Cristnogol yn ymwneud yn bennaf ag Iesu Grist - am ei hunaniaeth fel Mab tragwyddol Duw ac am ei waith fel Arglwydd, Gwaredwr ac Athro.

Duw yn fwy pleserus?

Mae unrhyw un sy'n credu mai cydymffurfio â'r gyfraith Sabothol yw'r maen prawf sy'n pennu ein prynedigaeth neu ein damnedigaeth yn y Farn Olaf yn camddeall - pechod a gras Duw. Os mai Saint y Saboth yw'r unig bobl i gael eu hachub, yna'r Saboth yw'r mesur y cyflawnir barn drwyddo, nid Mab Duw a fu farw ac a gododd oddi wrth y meirw er ein hiachawdwriaeth.

Mae Sabbatariaid yn credu bod Duw yn fwy hapus gyda'r un sy'n sancteiddio'r Saboth na'r un nad yw'n ei sancteiddio. Ond nid yw'r Beibl yn dod o'r rhesymeg hon. Mae'r Beibl yn dysgu bod Deddf y Saboth, fel Deddf Moses gyfan, wedi'i chodi a'i chodi i lefel uwch yn Iesu Grist.

Felly, os ydym yn cadw'r Saboth, nid yw'n golygu "mwy o bleser" i Dduw. Ni roddwyd y Saboth i Gristnogion. Yr elfen ddinistriol mewn diwinyddiaeth Saboth yw ei mynnu mai Sabothiaid yw'r unig Gristnogion gwir a chredadwy, sy'n golygu nad yw gwaed Iesu yn ddigonol i iachawdwriaeth dynion oni bai bod y dydd Saboth yn cael ei ychwanegu.

Mae'r Beibl yn gwrth-ddweud athrawiaeth wallus o'r fath mewn llawer o ddarnau arwyddocaol o'r testun: Fe'n gwaredir trwy ras Duw, dim ond trwy ffydd yng ngwaed Crist a heb weithredoedd o unrhyw fath (Effesiaid 2,8-10; Rhufeiniaid 3,21-22; 4,4-8; 2. Timotheus 1,9; titus 3,4-8fed). Mae'r datganiadau clir hyn mai Crist yn unig, ac nid y gyfraith, sy'n bendant er ein hiachawdwriaeth yn gwrth-ddweud yn glir yr athrawiaeth Saboth na all pobl nad ydynt yn cadw'r Saboth brofi iachawdwriaeth.

Roedd Duw eisiau?

Mae'r dyn Saboth ar gyfartaledd yn credu ei fod yn fwy duwiol na rhywun nad yw'n cadw'r dydd Saboth. Gadewch i ni edrych ar y datganiadau canlynol o gyhoeddiadau blaenorol WKG:

"Ond dim ond y rhai sy'n parhau i ufuddhau i orchymyn Duw i gadw'r Saboth fydd yn y pen draw yn mynd i mewn i 'orffwys' gogoneddus teyrnas Dduw ac yn derbyn rhodd bywyd ysbrydol tragwyddol" (Cwrs Gohebiaeth Beibl Coleg y Llysgennad, Gwers 27 o 58, 1964, 1967).

"Ni fydd y rhai nad ydyn nhw'n cadw'r Saboth yn dwyn 'marc' y Saboth dwyfol, y mae pobl Dduw wedi'i farcio ag ef, ac o ganlyniad NI fyddan nhw'n BORN DUW pan fydd Crist yn dychwelyd!" (ibid, 12).

Fel y mae'r dyfyniadau hyn yn nodi, roedd cadwraeth y Saboth nid yn unig yn cael ei ystyried yn rhodd Duw, ond credwyd hefyd na fyddai unrhyw un yn cael ei achub heb y dydd Saboth yn sanctaidd.

Y dyfyniad canlynol o lenyddiaeth Adventist y Seithfed Dydd:
“Yng nghyd-destun y ddadl eschatolegol hon, daw’r gwasanaeth ddydd Sul yn nodwedd wahaniaethol yn y pen draw, dyma symbol y bwystfil. Mae Satan wedi gwneud dydd Sul yn symbol o'i bwer, tra bydd y Saboth yn brawf mawr o deyrngarwch i Dduw. Bydd y ddadl hon yn rhannu Cristnogaeth yn ddau wersyll ac yn pennu'r amseroedd gorffen gwrthdaro i bobl Dduw »(Don Neufeld, Gwyddoniadur Adventist y Seithfed Dydd, 2. Adolygiad, Cyfrol 3). Mae'r dyfyniad yn dangos cred Adventist y Seithfed Dydd mai cadw'r Saboth yw'r maen prawf ar gyfer penderfynu pwy sy'n credu yn Nuw a phwy sydd ddim, cysyniad sy'n deillio o gamddealltwriaeth sylfaenol o ddysgeidiaeth Iesu a'r apostolion, cysyniad sy'n hyrwyddo agwedd o oruchafiaeth ysbrydol.

Crynodeb

Mae diwinyddiaeth Sabothol yn gwrth-ddweud gras Duw yn Iesu Grist a neges glir y Beibl. Roedd y Gyfraith Fosaig, gan gynnwys y Gyfraith Sabothol, wedi'i bwriadu ar gyfer pobl Israel ac nid ar gyfer yr Eglwys Gristnogol. Er y dylai Cristnogion deimlo’n rhydd i addoli Duw bob dydd o’r wythnos, rhaid inni beidio â gwneud y camgymeriad o gredu bod unrhyw reswm Beiblaidd i ddewis dydd Sadwrn fel diwrnod y cynulliad dros unrhyw ddiwrnod arall.

Gallwn grynhoi hyn i gyd fel a ganlyn:

 • Mae'n groes i ddysgeidiaeth Feiblaidd honni bod y seithfed diwrnod Saboth yn rhwymo Cristnogion.
 • Mae'n groes i ddysgeidiaeth Feiblaidd honni bod Duw yn fwy hapus gyda phobl sy'n sancteiddio'r Saboth na'r rhai nad ydyn nhw, boed hynny ar y Seithfed Dydd neu'r Sul Saboth.
 • Mae'n groes i ddysgeidiaeth Feiblaidd honni bod un diwrnod fel diwrnod ymgynnull yn fwy cysegredig neu'n fwy Duw-ewyllysiol i'r eglwys nag un arall.
 • Mae digwyddiad canolog yn yr efengyl a ddigwyddodd ar ddydd Sul, a dyna'r sylfaen i'r traddodiad Cristnogol ymgynnull i addoli ar y diwrnod hwnnw.
 • Mae atgyfodiad Iesu Grist, Mab Duw, a ddaeth fel un ohonom i'n hadbrynu, yn sail i'n ffydd. Felly, mae addoli ar y Sul yn adlewyrchiad o'n cred yn yr efengyl. Fodd bynnag, nid oes angen addoli cymunedol ddydd Sul, ac nid yw addoli ar y Sul yn gwneud Cristnogion yn holier neu'n fwy annwyl gan Dduw na'r cynulliad ar unrhyw ddiwrnod arall o'r wythnos.
 • Mae'r athrawiaeth bod y Saboth yn rhwymo Cristnogion yn achosi niwed ysbrydol oherwydd bod dysgeidiaeth o'r fath yn groes i'r Ysgrythur ac yn peryglu undod a chariad yng nghorff Crist.
 • Mae'n niweidiol yn ysbrydol credu ac addysgu y dylai Cristnogion ymgynnull naill ai ddydd Sadwrn neu ddydd Sul oherwydd bod dysgeidiaeth o'r fath yn sefydlu diwrnod yr addoliad fel rhwystr cyfreithiol i'w oresgyn i'w achub.

Un meddwl olaf

Fel dilynwyr Iesu, dylem ddysgu peidio â barnu ein gilydd yn y dewisiadau a wnawn yn unol â'n cydwybod gerbron Duw. Ac mae'n rhaid i ni fod yn onest â ni'n hunain am y rhesymau y tu ôl i'n penderfyniadau. Daeth yr Arglwydd Iesu Grist â chredinwyr i'w orffwys dwyfol, mewn heddwch ag ef yng ngras llawn Duw. Bydded i bob un ohonom, fel y gorchmynnodd Iesu, dyfu mewn cariad tuag at ein gilydd.

Mike Feazell


pdfY Saboth Gristnogol