CREDOAU


Y Duw tyner

Yn ôl tystiolaeth yr Ysgrythur, mae Duw yn fod dwyfol mewn tri pherson tragwyddol, union yr un fath ond gwahanol, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Ef yw'r unig wir Dduw, tragwyddol, anghyfnewidiol, hollalluog, hollalluog, hollalluog. Ef yw crëwr nefoedd a daear, cynhaliwr y bydysawd a ffynhonnell iachawdwriaeth i ddyn. Er ei fod yn drosgynnol, mae Duw yn gweithredu'n uniongyrchol ac yn bersonol ar bobl. Duw yw cariad a daioni anfeidrol ...

Duw, y tad

Duw, y Tad, yw person cyntaf y Dduwdod, y person heb darddiad, y ganwyd y Mab ohono oesoedd yn ôl ac y mae'r Ysbryd Glân yn mynd ymlaen am byth trwy'r Mab. Mae'r Tad, sydd wedi creu popeth yn weladwy ac yn anweledig trwy'r Mab, yn anfon y Mab allan fel y gallwn gyrraedd iachawdwriaeth ac yn rhoi'r Ysbryd Glân i'n hadnewyddu a'n derbyn fel plant Duw. (Ioan 1,1.14, 18; Rhufeiniaid 15,6; Colosiaid 1,15-16; Ioan 3,16; 14,26; 15,26; Rhufeiniaid ...

Duw, y mab

Duw, y Mab, yw ail berson y Duwdod, a grëwyd gan y Tad oesoedd yn ôl. Ef yw gair a thebygrwydd y Tad trwyddo a chreodd Duw bopeth iddo. Fe’i hanfonwyd oddi wrth y Tad wrth i Iesu Grist, Duw, gael ei ddatgelu yn y cnawd i’n galluogi i gyrraedd iachawdwriaeth. Fe'i derbyniwyd gan yr Ysbryd Glân a'i eni o'r Forwyn Fair, roedd yn Dduw a phob dyn, yn uno dau natur mewn un person. Ef, y mab ...

Yr Ysbryd Glân

Yr Ysbryd Glân yw trydydd person y Duwdod ac mae'n mynd am byth oddi wrth y Tad trwy'r Mab. Ef yw'r cysurwr a addawyd gan Iesu Grist a anfonodd Duw at bob crediniwr. Mae'r Ysbryd Glân yn byw ynom ni, yn ein huno gyda'r Tad a'r Mab, ac yn ein trawsnewid trwy edifeirwch a sancteiddiad a, thrwy adnewyddiad cyson, yn ein halinio â delwedd Crist. Yr Ysbryd Glân yw ffynhonnell ysbrydoliaeth a phroffwydoliaeth yn y Beibl a ffynhonnell undod a ...

Teyrnas Dduw

Teyrnas Dduw, yn yr ystyr ehangaf, yw sofraniaeth Duw. Mae teyrnasiad Duw eisoes yn amlwg yn yr eglwys ac ym mywyd pob credadun sy'n ymostwng i'w ewyllys. Bydd teyrnas Dduw wedi'i sefydlu'n llawn fel gorchymyn byd ar ôl i Grist ddychwelyd pan fydd popeth yn ddarostyngedig iddi. (Salm 2,6-9; 93,1-2; Luc 17,20-21; Daniel 2,44; Marc 1,14-15; 1 Corinthiaid 15,24-28; Datguddiad 11,15; 21.3.22 -27; 22,1-5) Y presennol a'r dyfodol ...

Dyn [dynoliaeth]

Creodd Duw ddyn, dyn a dynes, ar ddelw Duw. Bendithiodd Duw ddyn a'i orchymyn i luosi a llenwi'r ddaear. Mewn cariad, rhoddodd yr Arglwydd bwer i ddyn ymostwng i'r ddaear fel stiward ac i reoli ei chreaduriaid. Yn stori'r greadigaeth, dyn yw coron y greadigaeth; y person cyntaf yw Adam. Wedi'i symboleiddio gan Adam, a bechodd, mae dynolryw yn byw mewn gwrthryfel yn erbyn ei grewr ac mae wedi ...

Yr Ysgrythur Sanctaidd

Yr Ysgrythur yw Gair Duw ysbrydoledig, tystiolaeth destunol ffyddlon yr Efengyl, a chyfraniad gwir a chywir datguddiad Duw i ddyn. Yn hyn o beth, mae'r Ysgrythurau Sanctaidd yn anffaeledig ac yn sylfaenol i'r Eglwys ym mhob cwestiwn o ddysgeidiaeth a bywyd. Sut ydyn ni'n gwybod pwy yw Iesu a beth ddysgodd Iesu? Sut ydyn ni'n gwybod a yw efengyl yn real neu'n anwir? Pa sail awdurdodol sydd ar gyfer addysgu a bywyd? Y Beibl yw'r ...

Yr eglwys

Yr Eglwys, Corff Crist, yw cymuned pawb sy'n credu yn Iesu Grist ac y mae'r Ysbryd Glân yn trigo ynddo. Cenhadaeth yr Eglwys yw pregethu'r efengyl, dysgu popeth a orchmynnodd Crist, bedyddio, a phori'r praidd. Wrth gyflawni'r mandad hwn, mae'r Eglwys, dan arweiniad yr Ysbryd Glân, yn cymryd y Beibl fel canllaw ac yn cael ei arwain yn gyson gan Iesu Grist, ei phen byw. Dywed y Beibl: Pwy yng Nghrist ...

Y Cristion

Cristnogion yw pawb sy'n ymddiried yn Crist. Gyda'r adnewyddiad gan yr Ysbryd Glân, mae'r Cristion yn cael ei aileni a, thrwy ras Duw trwy fabwysiadu, yn cael ei roi mewn perthynas iawn â Duw a'i gyd-fodau dynol. Nodweddir bywyd Cristion gan ffrwyth yr Ysbryd Glân. (Rhufeiniaid 10,9-13; Galatiaid 2,20; Ioan 3,5-7; Marc 8,34; Ioan 1,12-13; 3,16-17; Rhufeiniaid 5,1; 8,9; Ioan 13,35, 5,22; Galatiaid 23: XNUMX-XNUMX) Beth mae'n ei olygu i fod yn blentyn ...

Y byd angylion

Mae angylion yn ysbrydion wedi'u creu. Mae ganddyn nhw ewyllys rydd. Mae'r angylion sanctaidd yn gwasanaethu Duw fel negeswyr ac asiantau, yn gwasanaethu ysbrydion i'r rhai sydd i dderbyn iachawdwriaeth, a byddant yn mynd gyda Christ ar ôl dychwelyd. Gelwir yr angylion anufudd yn gythreuliaid, ysbrydion drwg ac ysbrydion amhur. Mae angylion yn ysbrydion, yn genhadau ac yn weision i Dduw. (Hebreaid 1,14; Datguddiad 1,1; 22,6; Mathew 25,31; 2 Pedr 2,4; Marc 1,23; Mathew 10,1) ...

Satan

Mae Satan yn angel cwympiedig, arweinydd y lluoedd drwg ym myd yr ysbryd. Yn yr Ysgrythur, rhoddir sylw iddo mewn amryw o ffyrdd: diafol, gwrthwynebwr, yr un drwg, llofrudd, celwyddog, lleidr, temtiwr, cyhuddwr ein brodyr, draig, duw y byd hwn. Mae mewn gwrthryfel cyson yn erbyn Duw. Oherwydd ei ddylanwad, mae'n hau anghytgord, twyll ac anufudd-dod ymhlith pobl. Mae eisoes wedi'i drechu yng Nghrist, a'i reol a'i ddylanwad fel Duw ...

Yr efengyl

Yr efengyl yw'r newyddion da am brynedigaeth trwy ras Duw yn seiliedig ar ffydd yn Iesu Grist. Y neges yw bod Crist wedi marw dros ein pechodau, iddo gael ei gladdu, ei atgyfodi ar y trydydd diwrnod ar ôl yr Ysgrythur, ac yna ymddangos i'w ddisgyblion. Yr efengyl yw'r newyddion da y gallwn fynd i mewn i deyrnas Dduw trwy waith iachawdwriaeth Iesu Grist. (1 Corinthiaid 15,1: 5-5,31; Actau 24,46:48; Luc XNUMX: XNUMX-XNUMX; Ioan ...

Ymddygiad Cristnogol

Sail ymddygiad Cristnogol yw ymddiriedaeth a theyrngarwch cariadus i’n Gwaredwr, a’n carodd ac a roddodd ei hun i fyny drosom. Mynegir ymddiriedaeth yn Iesu Grist mewn cred yn yr efengyl ac yng ngweithiau cariad. Trwy'r Ysbryd Glân, mae Crist yn trawsnewid calonnau ei gredinwyr ac yn gadael iddyn nhw ddwyn ffrwyth: cariad, llawenydd, heddwch, ffyddlondeb, amynedd, caredigrwydd, addfwynder, hunanreolaeth, cyfiawnder a gwirionedd. (John 1af ...

Gras Duw

Gras Duw yw'r ffafr annymunol y mae Duw yn fodlon ei roi ar ei holl greadigaeth. Yn yr ystyr ehangaf, mynegir gras Duw ym mhob gweithred o hunan-ddatguddiad dwyfol. Diolch i ras, mae dyn a’r cosmos cyfan yn cael eu hachub rhag pechod a marwolaeth gan Iesu Grist, a diolch i ras mae dyn yn ennill y nerth i adnabod a charu Duw a Iesu Grist ac i fynd i mewn i lawenydd iachawdwriaeth dragwyddol yn Teyrnas dduw. (Colosiaid 1,20; ...

pechod

Mae pechod yn anghyfraith, yn wrthryfel yn erbyn Duw. Ers yr amser pan ddaeth pechod i'r byd trwy Adda ac Efa, mae dyn wedi bod o dan iau pechod - iau na ellir ond ei dynnu trwy ras Duw trwy Iesu Grist. Mae cyflwr pechadurus y ddynoliaeth yn dangos ei hun yn y duedd i roi eich diddordebau chi'ch hun a'ch hunan uwchlaw Duw a'i ewyllys. Mae pechod yn arwain at ddieithrio oddi wrth Dduw a dioddefaint a marwolaeth. Oherwydd bod pawb ...

Ffydd yn Nuw

Rhodd gan Dduw yw ffydd yn Nuw, wedi'i wreiddio yn ei fab ymgnawdoledig ac wedi'i oleuo gan ei air tragwyddol trwy dystiolaeth yr Ysbryd Glân yn yr Ysgrythur. Mae cred yn Nuw yn gwneud calon a meddwl dyn yn barod i dderbyn rhodd gras, iachawdwriaeth Duw. Trwy Iesu Grist a thrwy’r Ysbryd Glân, mae ffydd yn ein galluogi i fod yn gymuned ysbrydol ac i fod yn ffyddlon i Dduw, ein Tad. Iesu Grist yw'r cychwynnwr a'r cyflawnwr ...

Yr iachawdwriaeth

Iachawdwriaeth yw adfer cymundeb dyn â Duw ac achubiaeth yr holl greadigaeth o gaethiwed pechod a marwolaeth. Mae Duw yn rhoi iachawdwriaeth nid yn unig am y bywyd presennol, ond am dragwyddoldeb i bob person sy'n derbyn Iesu Grist yn Arglwydd ac yn Waredwr. Rhodd gan Dduw yw iachawdwriaeth, a wnaed yn bosibl trwy ras, a roddir trwy ffydd yn Iesu Grist, na chaiff ei ennill trwy rinwedd bersonol na da ...

sicrwydd iachawdwriaeth

Mae'r Beibl yn cadarnhau y bydd pawb sy'n aros mewn ffydd yn Iesu Grist yn cael eu hachub ac na fydd unrhyw beth byth yn eu cipio o law Crist. Mae'r Beibl yn pwysleisio ffyddlondeb anfeidrol yr Arglwydd a digonolrwydd llwyr Iesu Grist er ein hiachawdwriaeth. Mae hefyd yn tynnu sylw at gariad tragwyddol Duw tuag at yr holl bobloedd ac yn disgrifio'r Efengyl fel pŵer Duw er iachawdwriaeth pawb sy'n credu. O gael y sicrwydd hwn o iachawdwriaeth, bydd y credadun yn ...

cyfiawnhad

Mae cyfiawnhad yn weithred o ras gan Dduw yn a thrwy Iesu Grist, y gellir cyfiawnhau'r credadun drwyddo yng ngolwg Duw. Felly, trwy gredu yn Iesu Grist, rhoddir maddeuant Duw i ddyn ac mae'n dod o hyd i heddwch gyda'i Arglwydd a'i Waredwr. Crist yw'r disgynydd ac mae'r hen gyfamod wedi dyddio. Yn y cyfamod newydd, mae ein perthynas â Duw yn seiliedig ar sylfaen wahanol, mae'n seiliedig ar gytundeb gwahanol. (Rhufeiniaid 3, 21-31; 4,1-8; ...

Y Saboth Gristnogol

Y Saboth Cristnogol yw'r bywyd yn Iesu Grist lle mae pob credadun yn dod o hyd i wir orffwys. Roedd y Saboth wythnosol seithfed diwrnod a orchmynnwyd i Israel yn y Deg Gorchymyn yn gysgod a gyfeiriodd at ein Harglwydd a'n Gwaredwr Iesu Grist fel arwydd o wir realiti. (Hebreaid 4,3.8: 10, 11,28-30; Mathew 2: 20,8-11; Exodus 2,16: 17-XNUMX; Colosiaid XNUMX: XNUMX-XNUMX) Dathlu iachawdwriaeth yn Addoliad Crist yw ein hateb i’r gweithredoedd grasol a wnaeth Duw drosom wedi.…

edifeirwch

Mae edifeirwch (a gyfieithir hefyd fel "penyd") tuag at y Duw grasol yn newid calon, a ddaeth yn sgil yr Ysbryd Glân ac wedi'i wreiddio yng Ngair Duw. Mae edifeirwch yn cynnwys ymwybyddiaeth o'ch pechod eich hun ac mae'n cyd-fynd â bywyd newydd, wedi'i sancteiddio gan ffydd yn Iesu Grist. (Actau 2,38; Rhufeiniaid 2,4; 10,17; Rhufeiniaid 12,2) Dysgu deall edifeirwch Ofn ofnadwy ”oedd y disgrifiad o ddyn ifanc am ei ofn mawr fod gan Dduw ef oherwydd…

sancteiddiad

Mae sancteiddiad yn weithred o ras lle mae Duw yn priodoli cyfiawnder a sancteiddrwydd Iesu Grist i'r credadun ac yn ei gynnwys ynddo. Profir sancteiddiad trwy ffydd yn Iesu Grist ac fe’i gweithredir trwy bresenoldeb yr Ysbryd Glân mewn dyn. (Rhufeiniaid 6,11:1; 1,8 Ioan 9: 6,22-2; Rhufeiniaid 2,13:5; 22 Thesaloniaid 23:XNUMX; Galatiaid XNUMX: XNUMX-XNUMX) Sancteiddiad Yn ôl Geiriadur Cryno Rhydychen, mae sancteiddio yn golygu "gwahanu neu gadw rhywbeth sanctaidd", neu "rhag pechod ...

addoli

Addoliad yw'r ymateb dwyfol i ogoniant Duw. Mae'n cael ei ysgogi gan gariad dwyfol ac mae'n deillio o'r hunan-ddatguddiad dwyfol i'w greadigaeth. Wrth addoli, mae'r credadun yn cyfathrebu â Duw Dad trwy Iesu Grist, wedi'i gyfryngu trwy'r Ysbryd Glân. Mae addoli hefyd yn golygu rhoi blaenoriaeth ostyngedig a llawen i Dduw ym mhob peth. Mae'n amlygu ei hun mewn agweddau a gweithredoedd ...

bedydd

Mae bedydd dŵr yn arwydd o edifeirwch y credadun, arwydd ei fod yn derbyn Iesu Grist fel Arglwydd a Gwaredwr yw cymryd rhan ym marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist. Mae cael eich bedyddio "gyda'r Ysbryd Glân a gyda Thân" yn cyfeirio at waith adnewyddu a glanhau yr Ysbryd Glân. Mae Eglwys Dduw ledled y byd yn ymarfer bedydd trwy drochi. (Mathew 28,19:2,38; Actau 6,4:5; Rhufeiniaid 3,16: 1-12,13; Luc 1:1,3; 9 Corinthiaid XNUMX:XNUMX; XNUMX Pedr XNUMX: XNUMX--XNUMX; Mathew ...

Swper yr Arglwydd

Mae Swper yr Arglwydd yn atgof o'r hyn a wnaeth Iesu yn y gorffennol, yn symbol o'n perthynas bresennol ag ef, ac yn addewid o'r hyn y bydd yn ei wneud yn y dyfodol. Pryd bynnag rydyn ni'n dathlu'r sacrament, rydyn ni'n cymryd bara a gwin er cof am ein Gwaredwr ac yn cyhoeddi ei farwolaeth nes iddo ddod. Y sacrament yw cymryd rhan ym marwolaeth ac atgyfodiad ein Harglwydd, a roddodd ei gorff a thaflu ei waed fel y cawn faddeuant ...

Stiwardiaeth ariannol

Mae stiwardiaeth ariannol Gristnogol yn golygu delio ag adnoddau personol mewn ffordd sy'n adlewyrchu cariad a haelioni Duw. Mae hyn yn cynnwys y rhwymedigaeth i roi rhan o'r arian personol i waith yr Eglwys. Cenhadaeth Duw yr eglwys yw rhoi i bregethu'r efengyl ac i bori'r praidd. Mae rhoi a rhoi yn adlewyrchu parch, ffydd, ufudd-dod a ...

Strwythur rheoli'r eglwys

Pennaeth yr eglwys yw Iesu Grist. Mae'n datgelu ewyllys y Tad i'r Eglwys trwy'r Ysbryd Glân. Trwy'r Ysgrythur, mae'r Ysbryd Glân yn dysgu ac yn galluogi'r Eglwys i wasanaethu anghenion y cynulleidfaoedd. Mae Eglwys Dduw ledled y byd yn ymdrechu i ddilyn arweiniad yr Ysbryd Glân yng ngofal ei chynulleidfaoedd a hefyd wrth benodi henuriaid, diaconiaid ac arweinwyr. (Colosiaid 1,18:1,15; Effesiaid 23: 16,13-15; Ioan XNUMX: XNUMX-XNUMX; ...

Proffwydoliaeth Beiblaidd

Mae proffwydoliaeth yn datgelu ewyllys a chynllun Duw ar gyfer dynoliaeth. Yn y proffwydoliaethau Beiblaidd, mae Duw yn datgan bod pechadurusrwydd dynol yn cael ei faddau trwy edifeirwch a ffydd yng ngwaith iachawdwriaeth Iesu Grist. Mae'r broffwydoliaeth yn cyhoeddi Duw fel crëwr a barnwr hollalluog yn anad dim ac yn sicrhau dynolryw o'i gariad, ei ras a'i deyrngarwch ac yn cymell y credadun i fywyd duwiol yn Iesu Grist. (Eseia 46,9-11; Luc 24,44-48; ...

Ail ddyfodiad Crist

Fel yr addawodd, bydd Iesu Grist yn dychwelyd i'r ddaear i farnu a rheoli'r holl genhedloedd yn nheyrnas Dduw. Bydd ei ail ddyfodiad mewn grym a gogoniant yn weladwy. Mae'r digwyddiad hwn yn cychwyn atgyfodiad a gwobr y saint. (Ioan 14,3; Datguddiad 1,7; Mathew 24,30; 1 Thesaloniaid 4,15:17 - 22,12; Datguddiad XNUMX:XNUMX) A fydd Crist yn dychwelyd? Beth ydych chi'n meddwl fyddai'r digwyddiad mwyaf a allai ddigwydd ar lwyfan y byd? ...

Etifeddiaeth y ffyddloniaid

Etifeddiaeth credinwyr yw prynedigaeth a bywyd tragwyddol yng Nghrist fel plant Duw mewn cymundeb â'r Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Mae'r tad eisoes yn symud credinwyr i deyrnas ei fab; bydd eu hetifeddiaeth yn cael ei chadw yn y nefoedd ac yn cael ei rhoi i lawr yn llawn yn ail ddyfodiad Crist. Mae'r saint atgyfodedig yn llywodraethu gyda Christ yn nheyrnas Dduw. (1 Ioan 3,1: 2-2,25; 8:16; Rhufeiniaid 21: 1,13-7,27; Colosiaid 1:1,3; Daniel 5:XNUMX; XNUMX Pedr XNUMX: XNUMX--XNUMX; ...

Y Farn Olaf [dyfarniad tragwyddol]

Ar ddiwedd yr oes, bydd Duw yn casglu pawb sy'n fyw ac yn farw o flaen gorsedd nefol Crist i gael barn. Bydd y cyfiawn yn derbyn gogoniant tragwyddol, y damnedigaeth dduwiol yn y pwll tanllyd. Yng Nghrist mae'r Arglwydd yn gwneud darpariaeth raslon a chyfiawn i bawb, gan gynnwys y rhai nad oedd yn ôl pob golwg yn credu yn yr efengyl adeg marwolaeth. (Mathew 25,31: 32-24,15; Actau 5,28:29; Ioan 20,11: 15-1; Datguddiad 2,3: 6-2; 3,9 Timotheus XNUMX: XNUMX-XNUMX; XNUMX Pedr XNUMX: XNUMX; ...

uffern

Uffern yw'r gwahaniad a'r dieithrio oddi wrth Dduw y mae pechaduriaid anhygoel wedi eu dewis. Yn y Testament Newydd, cyfeirir at uffern yn ddarluniadol fel "pwll tanllyd", y "tywyllwch" a Gehenna (ar ôl y Tal Hinnom ger Jerwsalem, man llosgi ar gyfer sbwriel). Disgrifir uffern fel cosb, dioddefaint, poenydio, adfail tragwyddol, swnian a rhincian dannedd. Scheol a Hades, dau derm yn aml yn cael eu cyfieithu gydag "uffern" a "bedd" o'r Beibl.

Himmel

Mae “nefoedd” fel term beiblaidd yn disgrifio man preswyl dewisol Duw, yn ogystal â thynged dragwyddol holl blant Duw a achubwyd. Ystyr “bod yn y nefoedd” yw: aros gyda Duw yng Nghrist lle nad oes marwolaeth, galar, crio a phoen mwyach. Disgrifir y nefoedd fel "llawenydd tragwyddol", "wynfyd", "heddwch" a "chyfiawnder Duw". (1 Brenhinoedd 8,27: 30-5; Deuteronomium 26,15:6,9; Mathew 7,55; Actau 56-14,2; Ioan 3-21,3; Datguddiad 4-22,1; 5-2; XNUMX .…

Y wladwriaeth ganolradd

Y wladwriaeth ganolraddol yw'r wladwriaeth y mae'r meirw ynddi tan atgyfodiad y corff. Yn dibynnu ar ddehongliad yr ysgrythurau perthnasol, mae gan Gristnogion farn wahanol ar natur y wladwriaeth ganolraddol hon. Mae rhai pwyntiau yn awgrymu bod y meirw yn profi'r wladwriaeth hon yn ymwybodol, ac eraill bod eu hymwybyddiaeth wedi diflannu. Mae Eglwys Dduw ledled y byd yn credu y dylid parchu'r ddau farn. (Eseia 14,9: 10-XNUMX; Eseciel ...

Y mileniwm

Y mileniwm yw'r cyfnod o amser a ddisgrifir yn Llyfr y Datguddiad pan fydd merthyron Cristnogol yn llywodraethu gyda Iesu Grist. Ar ôl y mileniwm, pan fydd Crist wedi dymchwel yr holl elynion ac wedi ymostwng i bob peth, bydd yn trosglwyddo'r deyrnas i Dduw Dad a bydd nefoedd a daear yn cael eu hail-wneud. Mae rhai traddodiadau Cristnogol yn llythrennol yn dehongli'r mileniwm fel mil o flynyddoedd cyn neu ar ôl dyfodiad Crist; ...

Credoau hanesyddol

Mae credo (credo, o'r Lladin "Rwy'n credu") yn grynodeb o lunio credoau. Mae am restru gwirioneddau pwysig, egluro datganiadau addysgu, gwahanu gwirionedd oddi wrth wall. Fe'i cedwir fel arfer fel y gellir ei gofio yn hawdd. Mae gan nifer o leoedd yn y Beibl gymeriad credoau. Felly mae Iesu'n defnyddio'r cynllun yn seiliedig ar Deuteronomium 5: 6,4-9 fel cred. Mae Paul yn ...