Yr Ysbryd Glân

yr ysbryd sanctaidd Mae gan yr Ysbryd Glân briodoleddau Duw, mae'n cyfateb i Dduw, ac mae'n gwneud pethau nad yw Duw ond yn eu gwneud. Fel Duw, mae’r Ysbryd Glân yn sanctaidd - mor sanctaidd ei bod hi mor bechadurus i felltithio’r Ysbryd Glân ag y mae yn Fab Duw (Hebreaid 10,29:12,32). Mae blasphemy, cabledd yn erbyn yr Ysbryd Glân yn bechod anfaddeuol (Mathew XNUMX:XNUMX). Mae hyn yn golygu bod yr ysbryd yn sanctaidd yn ei hanfod ac na roddwyd sancteiddrwydd iddo, fel sy'n digwydd gyda'r deml.

Fel Duw, mae'r Ysbryd Glân yn dragwyddol (Hebreaid 9,14:139,7). Fel Duw, mae'r Ysbryd Glân yn bresennol ym mhobman (Salm 9: 1-2,10). Fel Duw, mae’r Ysbryd Glân yn hollalluog (11 Corinthiaid 14,26: 33,4-104,30; Ioan 12,28:15,18). Mae’r Ysbryd Glân yn creu (Job 19: 1; Salm 12,4: 6) ac yn gweithio gwyrthiau (Mathew 2:13,14; Rhufeiniaid 1: 1,2-XNUMX) ac yn cyfrannu at waith Duw. Mae sawl darn yn enwi'r Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân yr un mor ddwyfol. Mewn trafodaeth am roddion yr Ysbryd, mae Paul yn cyfeirio at gystrawennau cyfochrog Ysbryd, Arglwydd a Duw (XNUMX Corinthiaid XNUMX: XNUMX-XNUMX). Mae'n gorffen ei lythyr gyda gweddi deiran (XNUMX Corinthiaid XNUMX:XNUMX). Mae Peter yn cychwyn llythyr gyda ffurf deiran wahanol (XNUMX Pedr XNUMX: XNUMX). Er nad yw'r enghreifftiau hyn yn dystiolaeth o undod y Drindod, maent yn cefnogi'r syniad hwn.

Mae'r fformiwla bedydd yn atgyfnerthu arwydd undod o'r fath: "Bedyddiwch nhw yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân" (Mathew 28:19). Mae gan y tri enw, sy'n dangos eu bod nhw'n un, a phan mae'r Ysbryd Glân yn gwneud rhywbeth, mae Duw yn ei wneud. Pan mae'r Ysbryd Glân yn siarad, mae Duw yn siarad. Os oedd Ananias yn dweud celwydd wrth yr Ysbryd Glân, roedd yn dweud celwydd wrth Dduw (Actau 5: 3-4). Dywed Peter nad celwydd i gynrychiolydd Duw oedd Ananias, ond i Dduw ei hun. Nid yw bodau dynol yn dweud celwydd wrth bŵer amhersonol.

Mewn un darn dywed Paul mai Cristnogion yw teml Duw (1 Corinthiaid 3,16:1), mewn un arall dywed mai ni yw teml yr Ysbryd Glân (6,19 Corinthiaid XNUMX:XNUMX). Teml ydym i addoli bod dwyfol ac nid pŵer amhersonol. Pan mae Paul yn ysgrifennu mai ni yw teml yr Ysbryd Glân, mae'n awgrymu mai Duw yw'r Ysbryd Glân.

Felly mae'r Ysbryd Glân a Duw yr un peth: "Gan eu bod yn gwasanaethu ac yn ymprydio'r Arglwydd, dywedodd yr Ysbryd Glân, Gwahanwch fi oddi wrth Barnabas a Saul am y gwaith yr wyf wedi eu galw iddo" (Actau 13,2: XNUMX) , Yma mae'r Ysbryd Glân yn defnyddio rhagenwau personol fel y mae Duw yn ei wneud. Yn yr un modd, mae'r Ysbryd Glân yn siarad bod yr Israeliaid wedi ei brofi a'i roi ar brawf ac yn dweud: "Yn fy dicter rhegi na ddewch i'm gorffwys" (Hebreaid 3,7: 11-XNUMX). Ond nid enw arall ar Dduw yn unig yw'r Ysbryd Glân. Mae'r Ysbryd Glân yn annibynnol ar y Tad a'r Mab, fel y dangoswyd eisoes pan fedyddiwyd Iesu (Mathew 3,16: 17-1). Mae'r tri yn annibynnol ac eto'n un. Mae'r Ysbryd Glân yn gwneud gwaith Duw yn ein bywydau. Fe'n ganed trwy ac o Dduw (Ioan 12:3,5), sydd yr un fath â chael ein geni o'r Ysbryd Glân (Ioan 2: 22). Yr Ysbryd Glân yw'r modd y mae Duw yn byw ynom ni (Effesiaid 1:3,24; 4,13 Ioan 8,11:1; 3,16:XNUMX). Mae'r Ysbryd Glân yn byw ynom ni (Rhufeiniaid XNUMX:XNUMX; XNUMX Corinthiaid XNUMX:XNUMX) - ac oherwydd bod yr Ysbryd yn byw ynom ni, gallwn ni hefyd ddweud bod Duw yn byw ynom ni.

Mae'r Ysbryd Glân yn bersonol

 • Mae'r Beibl yn disgrifio'r Ysbryd Glân â nodweddion dynol:
 • Mae'r Ysbryd yn byw (Rhufeiniaid 8,11:1; 3,16 Corinthiaid XNUMX:XNUMX)
 • Mae'r Ysbryd yn siarad (Actau 8,29:10,19; 11,12:21,11; 1:4,1; 3,7:XNUMX; XNUMX Timotheus XNUMX: XNUMX; Hebreaid XNUMX: XNUMX)
 • Weithiau mae'r Ysbryd yn defnyddio'r rhagenw personol "I" (Actau 10,20; 13,2)
 • Gellir siarad â'r ysbryd, ei demtio, ei alaru, ei sarhau a'i molestu (Actau 5,3: 9; 4,30; Effesiaid 10,29:12,31; Hebreaid XNUMX:XNUMX; Mathew XNUMX:XNUMX)
 • Mae'r Ysbryd yn tywys, yn cyfryngu, yn galw ac yn cyfarwyddo (Rhufeiniaid 8,14:26; 13,2; Actau 20,28: XNUMX; XNUMX:XNUMX)

Mae Rhufeiniaid 8,27:15,28 yn siarad am ben yr ysbryd. Mae'r Ysbryd yn gwneud penderfyniadau - mae'r Ysbryd Glân wedi gwneud penderfyniad (Actau 1:2,11). Mae'r ysbryd yn gwybod ac yn gweithio (12,11 Corinthiaid XNUMX:XNUMX; XNUMX:XNUMX). Nid yw'n bŵer amhersonol. Galwodd Iesu yn Paraclete yr Ysbryd Glân - wedi'i gyfieithu fel y Cysurwr, y Cynghorydd neu'r Amddiffynwr.

«Ac rwyf am ofyn i'r Tad a bydd yn rhoi cysurwr arall ichi er mwyn iddo fod gyda chi am byth: ysbryd y gwirionedd, na all y byd ei dderbyn oherwydd nad yw'n ei weld nac yn ei adnabod. Rydych chi'n ei adnabod oherwydd ei fod yn aros gyda chi a bydd ynoch chi »(Ioan 14,16: 17-XNUMX) .

Cynghorydd cyntaf y disgyblion oedd Iesu. Sut mae Ef yn dysgu, yn tystio, yn condemnio, yn tywys, ac yn datgelu’r gwir (Ioan 14,26:15,26; 16,8:13; 14; 16,14-XNUMX). Mae pob un o'r rhain yn rolau personol. Mae John yn defnyddio ffurf wrywaidd y gair Groeg parakletos oherwydd nad oedd angen defnyddio'r ffurf niwtral. Yn Ioan XNUMX:XNUMX defnyddir hyd yn oed y rhagenw personol gwrywaidd "ef" ar ôl i'r gair niwtral Geist gael ei ddefnyddio. Byddai wedi bod yn haws newid i'r rhagenw personol niwtral, ond nid yw Johannes yn gwneud hynny. Mae'r meddwl yn cael sylw gydag "ef". Fodd bynnag, mae'r gramadeg yn gymharol ddibwys. Fodd bynnag, mae'n bwysig bod gan yr Ysbryd Glân rinweddau personol. Nid pŵer amhersonol mohono, ond cynorthwyydd deallus a dwyfol sy'n byw ynom.

Ysbryd yr Hen Destament

Nid yw'r Beibl yn cynnwys adran o'r enw "Yr Ysbryd Glân". Rydyn ni'n dysgu ychydig o'r Ysbryd Glân yma ac acw pan mae'r testunau Beiblaidd yn sôn amdano. Nid yw'r Hen Destament yn rhoi ond ychydig o gipolwg inni. Roedd yr Ysbryd yn bresennol wrth greu bywyd (Genesis 1: 1,2; Job 33,4: 34,14; 2:31,3). Llenwodd Ysbryd Duw Bezalel gyda’r gallu i adeiladu’r tabernacl (Exodus 5: 70-4). Cyflawnodd Moses a daeth hefyd trwy'r 11,25 henuriad (Rhifau 5:34,9). Llenwodd Joshua â doethineb i’w arwain, fel Samson â nerth a’r gallu i ymladd (Deuteronomium 6,34: 14,6; Barnwyr [gofod]] 1:10,6; 16,14: 1). Rhoddwyd Ysbryd Duw i Saul a’i gymryd i ffwrdd eto (28,12 Sam 4: 24,2; 2:23,2). Rhoddodd yr Ysbryd gynlluniau i Dafydd ar gyfer y deml (1 Chr 12,18:2). Ysbrydolodd yr Ysbryd y proffwydi i siarad (Rhifau 15,1; 20,14. Sam 11,5; 7,12. Chr. 2; 1,21. Chr. XNUMX; XNUMX; Eseciel XNUMX; Sechareia XNUMX; XNUMX Pedr XNUMX:XNUMX).

Yn y Testament Newydd, hefyd, yr Ysbryd Glân a symudodd bobl fel Elisabeth, Zacharias a Simeon i siarad (Luc 1,41; 67; 2,25-32). Llenwyd Ioan Fedyddiwr â'r Ysbryd Glân o'i eni (Luc 1,15:3,16). Ei waith pwysicaf oedd cyhoeddi dyfodiad Iesu Grist, a fyddai’n bedyddio pobl nid yn unig â dŵr ond gyda’r Ysbryd Glân a thân (Luc XNUMX:XNUMX).

Yr Ysbryd Glân a Iesu

Roedd yr Ysbryd Glân yn bresennol iawn ac yn ymwneud â bywyd Iesu. Galwodd yr Ysbryd ei feichiogi (Mathew 1,20:3,16), gorwedd arno ar ôl ei fedydd (Mathew 4,1:4,18), ei arwain i’r anialwch (Lc12,28) a’i alluogi i bregethu’r newyddion da (Luc 9,14, 8,11 ). Fe wnaeth Iesu fwrw allan gythreuliaid gyda chymorth yr Ysbryd Glân (Mathew XNUMX:XNUMX). Trwy’r Ysbryd Glân offrymodd ei hun i fyny fel aberth dros bechod dynolryw (Heb XNUMX:XNUMX) a thrwy’r un Ysbryd codwyd ef oddi wrth y meirw (Rhufeiniaid XNUMX:XNUMX).

Dysgodd Iesu y byddai’r Ysbryd Glân yn siarad ar adegau o erledigaeth gan ei ddisgyblion (Mathew 10,19: 20-28,19). Dywedodd wrthyn nhw am fedyddio dilynwyr Iesu yn enw’r Tad, y Mab, a’r Ysbryd Glân (Mathew 11,13:3,5). Ac ymhellach fod Duw yn rhoi’r Ysbryd Glân i bawb pan ofynnant iddo (Luc 8:XNUMX). Mae rhai o'r pethau pwysicaf a ddywedodd Iesu am yr Ysbryd Glân yn Efengyl Ioan. Byddai'n rhaid i'r bobl gyntaf gael eu geni o ddŵr a'r Ysbryd (Ioan XNUMX: XNUMX). Mae angen adnewyddiad ysbrydol ar bobl ac nid yw'n dod oddi wrthynt eu hunain, ond rhodd gan Dduw ydyw. Hyd yn oed pan nad yw'r ysbryd yn weladwy, mae'n gwneud gwahaniaeth yn ein bywydau (adn. XNUMX).

Dysgodd Iesu hefyd: «Os oes syched arnoch chi, dewch ataf ac yfed. Pwy bynnag sy'n credu ynof fi, fel y dywed yr Ysgrythurau, bydd afonydd o ddŵr byw yn llifo o'i gorff. Ond dyma a ddywedodd am yr Ysbryd y dylai'r rhai a gredai ynddo ei dderbyn; canys nid oedd yr ysbryd yno eto; oherwydd ni chafodd Iesu ei ogoneddu eto »(Ioan 7,37: 39-XNUMX).

Mae'r Ysbryd Glân yn bodloni syched mewnol. Mae'n ein galluogi i gynnal y berthynas â Duw yr ydym yn ei greu ganddo. Rydyn ni'n cael yr Ysbryd trwy ddod at Iesu a'r Ysbryd Glân yn cyflawni ein bywydau.

Meddai Johannes «Canys nid oedd yr ysbryd yno eto; canys ni ogoneddwyd Iesu eto »(adn. 39) . Roedd yr Ysbryd eisoes wedi llenwi rhai dynion a menywod cyn bywyd Iesu, ond buan iawn y byddai'n dod mewn ffordd bwerus newydd - ar y Pentecost. Bellach rhoddir yr Ysbryd i bawb sy'n galw ar enw'r Arglwydd (Actau 2,38: 39-14,16). Addawodd Iesu i’w ddisgyblion y byddai Ysbryd y gwirionedd yn cael ei roi iddyn nhw, a fyddai’n byw ynddynt (Ioan 18: 18-15,26). Mae'r ysbryd gwirionedd hwn yr un fath â phe bai Iesu ei hun yn dod at ei ddisgyblion (adn. 14,26), oherwydd ef yw Ysbryd Crist ac Ysbryd y Tad - a anfonwyd gan Iesu a'r Tad (Ioan 16,12:13). Mae'r Ysbryd yn galluogi Iesu i ddod ar gael i bawb a'i waith i barhau. Addawodd Iesu y byddai'r Ysbryd yn dysgu'r disgyblion ac yn eu hatgoffa o bopeth a ddysgodd Iesu iddynt (Ioan XNUMX:XNUMX). Dysgodd yr Ysbryd bethau iddynt na allent eu deall cyn atgyfodiad Iesu (Ioan XNUMX: XNUMX-XNUMX).

Mae'r Ysbryd yn siarad am Iesu (Ioan 15,26:16,24; 16,13:16,7). Nid yw'n hysbysebu ei hun, ond mae'n arwain pobl at Iesu Grist ac at y Tad. Nid yw’n siarad amdano’i hun, ond dim ond fel yr hoffai’r Tad (Ioan 8:10). Mae'n dda nad yw Iesu'n byw gyda ni mwyach oherwydd gall yr Ysbryd fod yn weithgar mewn miliynau o bobl (Ioan XNUMX: XNUMX). Mae'r Ysbryd yn efengylu ac yn dangos i'r byd ei bechod a'i euogrwydd ac yn cyflawni ei angen am gyfiawnder a chyfiawnder (adn. XNUMX-XNUMX). Mae'r Ysbryd Glân yn pwyntio pobl at Iesu fel eu datrysiad i euogrwydd a'u ffynhonnell gyfiawnder.

Yr Ysbryd a'r Eglwys

Dywedodd Ioan Fedyddiwr y byddai Iesu’n bedyddio pobl gyda’r Ysbryd Glân (Marc 1,8: 2). Digwyddodd hyn yn y Pentecost ar ôl ei atgyfodiad, pan roddodd yr Ysbryd nerth newydd i'r disgyblion (Actau 6). Mae hyn yn cynnwys siarad ieithoedd y mae pobl cenhedloedd eraill yn eu deall (adn. 10,44). Digwyddodd gwyrthiau tebyg ar adegau eraill wrth i'r eglwys dyfu (Actau 46: 19,1-6; XNUMX: XNUMX-XNUMX), ond nid yw'n siarad am y ffaith bod y gwyrthiau hyn yn digwydd i bawb sydd wedi canfod eu ffordd i'r ffydd Gristnogol.

Dywed Paul fod yr holl gredinwyr yn cael eu ffurfio yn un corff, yr eglwys, yn yr Ysbryd Glân (1 Corinthiaid 12,13:3,14). Rhoddir yr Ysbryd Glân i bawb sy'n credu (Galatiaid XNUMX:XNUMX). P'un a ddigwyddodd gwyrthiau ai peidio, bedyddir yr holl gredinwyr yn yr Ysbryd Glân. Nid oes angen ceisio a gobeithio am wyrth benodol i brofi bod un yn cael ei fedyddio yn yr Ysbryd Glân.

Nid yw'r Beibl yn ei gwneud yn ofynnol i gredwr gael ei fedyddio yn yr Ysbryd Glân. Yn lle, anogir pob credadun i gael ei lenwi'n gyson â'r Ysbryd Glân (Effesiaid 5,18:15,13) fel y gall rhywun ymateb i gyfeiriad yr Ysbryd. Mae'r berthynas hon yn barhaus ac nid digwyddiad unwaith ac am byth. Yn lle chwilio am wyrthiau, dylem geisio Duw a gadael iddo benderfynu a yw gwyrthiau'n digwydd a phryd. Mae Paul yn disgrifio pŵer Duw yn bennaf nid trwy wyrthiau corfforol sy'n digwydd, ond trwy'r newid sy'n digwydd ym mywyd rhywun - gobaith, cariad, amynedd, gwasanaeth, dealltwriaeth, dioddefaint parhaus a phregethu dewr (Rhufeiniaid 2:12,9; 3,7 Corinthiaid 16), 18; Effesiaid 1,11: 28; 29-2; Colosiaid 1,7:8; 1,8-4,8,31; 6,10 Timotheus 8,29: 39-9,31). Y gwyrthiau hyn, hefyd, gallwn ni alw gwyrthiau corfforol oherwydd bod Duw yn newid bywydau pobl. Mae Deddfau'r Apostolion yn dangos bod yr Ysbryd wedi helpu'r eglwys i dyfu. Roedd yr Ysbryd yn galluogi pobl i adrodd a thystio am Iesu (Actau 20,28: 10,19). Galluogodd y disgyblion i bregethu (Actau 11,12: 13,2, 11,28; 13,9, 10). Rhoddodd gyfarwyddiadau i Philip a’i ysbeilio yn ddiweddarach (Actau 13,4:16,6; 7). Anogodd yr Ysbryd yr Eglwys a sefydlu arweinwyr (Actau 15,28:20,22; 23:21,11). Siaradodd â Pedr ac Eglwys Antioch (Actau XNUMX:XNUMX; XNUMX:XNUMX; XNUMX: XNUMX). Gweithiodd yn Agabus pan ragwelodd y newyn ac arwain Paul i ddianc (Actau XNUMX:XNUMX; XNUMX: XNUMX-XNUMX). Arweiniodd Paul a Barnabas ar eu ffordd (Actau XNUMX; XNUMX-XNUMX) a galluogi cyfarfod yr Apostolion yn Jerwsalem i ddod o hyd i benderfyniad (Actau XNUMX:XNUMX). Anfonodd Paul i Jerwsalem a'i rybuddio (Actau XNUMX: XNUMX-XNUMX; XNUMX:XNUMX). Roedd yr Eglwys yn bodoli ac yn tyfu trwy weithrediad yr Ysbryd Glân mewn credinwyr.

Yr ysbryd heddiw

Mae'r Ysbryd Glân hefyd yn ymwneud â bywydau credinwyr heddiw:

 • Mae'n ein harwain at edifeirwch ac yn rhoi bywyd newydd inni (Ioan 16,8; 3,5-6)
 • Mae'n byw ynom ni, yn ein dysgu ac yn ein tywys (1 Corinthiaid 2,10: 13-14,16; Ioan 17,26: 8,14-XNUMX, XNUMX; Rhufeiniaid XNUMX:XNUMX)
 • Mae'n cwrdd â ni yn y Beibl, mewn gweddi a thrwy Gristnogion eraill Ef yw ysbryd doethineb ac yn ein helpu i edrych ar bethau gyda dewrder, cariad a hunanreolaeth (Effesiaid 1,17:2; 1,7 Timotheus XNUMX: XNUMX)
 • Mae'r Ysbryd yn enwaedu, yn sancteiddio ac yn newid ein calonnau (Rhufeiniaid 2,29:1,14; Effesiaid XNUMX:XNUMX)
 • Mae'r Ysbryd yn creu ynom ni gariad a ffrwyth cyfiawnder (Rhufeiniaid 5,5: 5,9; Effesiaid 5,22: 23; Galatiaid XNUMX: XNUMX-XNUMX)
 • Mae'r Ysbryd yn ein gosod yn yr eglwys ac yn ein helpu i ddeall ein bod ni'n blant i Dduw (1 Corinthiaid 12,13:8,14; Rhufeiniaid 16: XNUMX-XNUMX)

Rydyn ni i addoli Duw yn yr Ysbryd (Phil 3,3: 2; 3,6 Corinthiaid 7,6: 8,4; Rhufeiniaid 5: 6,8; 8,6: 2,18-8,26). Rydyn ni'n ceisio ei blesio (Galatiaid 27: XNUMX). Pan gawn ein tywys gan yr Ysbryd Glân, mae'n rhoi bywyd a heddwch inni (Rhufeiniaid XNUMX: XNUMX). Trwyddo ef mae gennym fynediad at y Tad (Effesiaid XNUMX:XNUMX). Mae'n ein helpu yn ein gwendid ac yn sefyll drosom (Rhufeiniaid XNUMX: XNUMX-XNUMX).

Mae'r Ysbryd Glân hefyd yn rhoi rhoddion ysbrydol inni. Mae'n rhoi arweinwyr ar gyfer yr eglwys (Effesiaid 4,11:12,6), pobl sy'n cyflawni'r tasgau sylfaenol fel gweinidogaethau cariad yn yr eglwys (Rhufeiniaid 8: 1-12,4) a'r rhai sydd â sgiliau arbennig ar gyfer tasgau arbennig (11 Corinthiaid 28: 30-1 ). Nid oes gan unrhyw un bob rhodd ac ni roddir pob rhodd i bawb (adn. 12,7-14,12). Mae pob rhodd, ysbrydol ai peidio, i’w defnyddio ar gyfer y gwaith yn ei gyfanrwydd - yr Eglwys gyfan (1 Corinthiaid 12,22: 26; 8,23:2). Mae pob rhodd yn bwysig (1,22 Corinthiaid 5,5: 1,13-14). Hyd yn hyn nid ydym ond wedi derbyn rhodd blaenffrwyth yr Ysbryd, sydd, fodd bynnag, yn addo llawer mwy inni ar gyfer y dyfodol (Rhufeiniaid XNUMX:XNUMX; XNUMX Corinthiaid XNUMX:XNUMX; XNUMX: XNUMX; Effesiaid XNUMX: XNUMX-XNUMX).

Mae'r Ysbryd Glân yn Dduw yn ein bywydau. Gwneir popeth y mae Duw yn ei wneud gan yr Ysbryd Glân. Felly mae Paul yn ein hannog i fyw yn yr Ysbryd Glân a thrwyddo (Galatiaid 5,25:4,30; Effesiaid 1:5,19; XNUMX Thesaloniaid XNUMX:XNUMX). Felly gadewch i ni wrando ar yr hyn mae'r Ysbryd Glân yn ei ddweud. Oherwydd pan mae'n siarad, mae Duw yn siarad.    

gan Michael Morrison