Allwch chi ddod o hyd i'r Drindod yn y Beibl?

Mae'r rhai nad ydyn nhw'n derbyn athrawiaeth y Drindod yn ei wrthod, yn rhannol, am y rheswm nad yw'r gair "Drindod" i'w gael yn yr Ysgrythur. Wrth gwrs, nid oes pennill sy'n dweud, "Mae Duw yn [cynnwys] tri pherson" neu "Mae Duw yn drindod". Hynny yw, a siarad yn hollol, i gyd yn eithaf amlwg a gwir, ond nid yw'n profi unrhyw beth. Mae yna lawer o eiriau ac ymadroddion y mae Cristnogion yn eu defnyddio nad ydyn nhw i'w cael yn y Beibl. Er enghraifft, nid yw'r gair "Beibl" i'w gael yn y Beibl.

Mwy: Mae gwrthwynebwyr y Drindod yn honni na all y Beibl ardystio safbwynt trinitaraidd o natur Duw a'i natur. Gan nad oedd llyfrau'r Beibl wedi'u hysgrifennu fel traddodiadau diwinyddol, yn arwynebol gall hyn fod yn wir. Nid oes unrhyw ddatganiad yn yr Ysgrythur sy'n nodi bod "Duw yn dri pherson mewn un endid, a dyma'r prawf ..."

Dennoch bringt das Neue Testament Gott (den Vater), den Sohn (Jesus Christus) und den Heiligen Geist in einer solchen Weise zusammen, dass es stark auf die trinitarische Natur Gottes hinweist. Diese Schriften werden im Nachfolgenden als Zusammenfassung der vielen anderen biblischen Passagen zitiert, welche die drei Personen der Gottheit zusammenbringen. Eine Schriftstelle stammt aus den Evangelien, eine andere vom Apostel Paulus und eine dritte vom Apostel Petrus. Die Worte in jedem Abschnitt, die sich auf jede der drei Personen beziehen, sind kursiv gesetzt, um ihre trinitarische Auswirkung zu betonen:

„Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ (Matthäus 28,19).
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!“ (2. Korinther 13,13).

„…an die auserwählten Fremdlinge…die Gott, der Vater, ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi“ (1. Petrus 1,1–2).

Dyma dri darn o'r Ysgrythur, un o wefusau Iesu, a'r ddau arall gan apostolion blaenllaw, sy'n dwyn ynghyd dri pherson y duwdod yn ddigamsyniol. Ond dim ond sampl o ddarnau tebyg yw hwn. Ymhlith y rhai eraill mae'r canlynol:

Römer 14,17–18; 15,16; 1. Korinther 2,2–5; 6,11; 12,4–6; 2. Korinther 1,21–22; Galater 4,6; Epheser 2,18–22; 3,14–19; 4,4–6; Kolosser 1,6–8; 1. Thessalonicher 1,3–5; 2. Thessalonicher 2,13–14; Titus 3,4–6. Wir ermutigen den Leser, alle diese Stellen zu lesen und zu beachten, wie Gott (Vater), Sohn (Jesus Christus) und der Heilige Geist als Instrumente unseres Heils zusammengebracht werden.
Sicherlich zeigen solche Schriftstellen, dass der neutestamentliche Glaube implizit trinitarisch ist. Natürlich ist es wahr, dass keine dieser Passagen direkt besagt, dass „Gott eine Dreieinigkeit“ ist, oder dass „dies die trinitarische Doktrin ist“. Aber dies ist nicht notwendig. Wie vorhin erwähnt, sind die Bücher des Neuen Testaments nicht formelle, Punkt für Punkt Abhandlungen von Doktrin. Trotzdem sprechen diese und andere Schriftstellen leicht und ohne irgendein Selbstbewusstsein vom Zusammen-wirken von Gott (Vater), Sohn (Jesus) und dem Heiligen Geist. Die Verfasser zeigen kein Gefühl der Fremdheit, wenn sie diese göttlichen Personen in ihrem Heilswirken als eine Einheit zusammenfügen. Der Theologe Alister E. McGrath macht in seinem Buch Christian Theology folgenden Punkt:

Die Grundlage der Doktrin der Dreieinigkeit findet man in dem alles durch-dringenden Muster göttlicher Aktivität, vom dem das Neue Testament Zeugnis ablegt… Dort findet man die engste Beziehung zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligem Geist in den neutestamentlichen Schriften. Immer wieder verknüpfen neutestamentliche Passagen diese drei Elemente als Teil eines grösseren Ganzen. Die Totalität von Gottes rettender Gegenwart und Macht kann nur, so scheint es, ausgedrückt werden, indem man alle drei Elemente involviert… (S. 248).

Mae ysgrythurau o'r Testament Newydd yn gwrthbwyso'r cyhuddiad bod athrawiaeth y Drindod wedi'i datblygu yng nghwrs hanes yr eglwys, a'i bod yn adlewyrchu syniadau "paganaidd," nid beiblaidd. Pan edrychwn ar yr Ysgrythurau gyda meddwl agored am yr hyn maen nhw'n ei ddweud am y bod rydyn ni'n ei alw'n Dduw, mae'n amlwg ein bod ni'n cael ein dangos i fod yn Drindodaidd eu natur.

Gallwn ddweud yn hyderus bod y Drindod bob amser wedi bod yn realiti fel gwirionedd ynglŷn â natur sylfaenol Duw. Efallai na chafodd ei ddeall yn llawn yn oesoedd tywyll dyn, hyd yn oed yn ystod amser yr Hen Destament. Ond datgelodd ymgnawdoliad Mab Duw a dyfodiad yr Ysbryd Glân fod Duw yn trinitaraidd. Rhoddwyd y datguddiad hwn trwy ffeithiau pendant, lle mae'r Mab a'r Ysbryd Glân wedi dod i'n byd ar adegau penodol mewn hanes. Disgrifiwyd y ffaith bod y datguddiad trinitaraidd o Dduw mewn amseroedd hanesyddol yn ddiweddarach yng Ngair Duw, yr ydym yn ei alw'n Destament Newydd.

Mae James R. White, ymddiheurwr Cristnogol, yn ysgrifennu yn ei lyfr The Forgotten Trinity:
„Die Dreieinigkeit wurde nicht bloss in Worten offenbart, sondern stattdessen in der äussersten Handlung des dreieinigen Gottes in der Erlösung selbst! Wir wissen, wer Gott ist, durch das, was er getan hat, um uns zu sich selber zu bringen!“ (S. 167).

gan Paul Kroll


pdfAllwch chi ddod o hyd i'r Drindod yn y Beibl?

 

Anhang (Bibelstellen)

Rhufeinig 14,17-18:
Oherwydd nid bwyd a diod yw teyrnas Dduw, ond cyfiawnder a heddwch a llawenydd yn yr Ysbryd Glân. 18 Mae'r sawl sy'n gwasanaethu Crist ynddo yn plesio Duw ac yn cael ei barchu gan ddynion.

Rhufeinig 15,16:
er mwyn imi fod yn was i Grist Iesu ymhlith y Cenhedloedd i weinidogaethu'n offeiriadol i Efengyl Duw, er mwyn i'r Cenhedloedd ddod yn ddioddefwr sy'n plesio Duw, wedi'i sancteiddio gan yr Ysbryd Glân.

1 Corinthiaid 2,2: 5:
Oherwydd roeddwn i'n meddwl ei bod hi'n iawn gwybod dim yn eich plith heblaw Iesu Grist, wedi'i groeshoelio. 3 Ac roeddwn i'n wan ynoch chi, ac mae gen i ofn a chyda chrynu mawr; Ni ddaeth 4 a fy ngair a fy mhregeth â geiriau perswadiol o ddoethineb ddynol, ond gyda’r Ysbryd a’r Pwer, 5, fel nad yw eich ffydd yn gorffwys ar ddoethineb ddynol, ond ar allu Duw.

1 Corinthiaid 6:11:
Ac mae'r fath wedi bod yn rhai ohonoch chi. Ond rydych chi wedi cael eich golchi'n lân, rydych chi'n cael eich sancteiddio, fe'ch cyfiawnhawyd gan enw'r Arglwydd Iesu Grist a chan Ysbryd ein Duw.

1 Corinthiaid 12,4: 6:
Rhoddion gwahanol ydyn nhw; ond ysbryd ydyw. 5 Ac mae yna wahanol swyddfeydd; ond bonheddwr ydyw. 6 Ac maen nhw'n rymoedd gwahanol; ond duw sy'n gweithio ym mhopeth.

2 Corinthiaid 1,21: 22:
Ond Duw sy'n ein gwneud ni'n gryf, ynghyd â chi yng Nghrist a'n heneinio â 22 a'i selio a'i roi i'n calonnau fel addewid.

Galatiaid 4,6:
Oherwydd eich bod chi'n blant nawr, mae Duw wedi anfon Ysbryd ei Fab i'n calonnau, gan alw: Abba, Dad annwyl!

Effesiaid 2,18: 22:
Oherwydd trwyddo ef mae gan y ddau ohonom fynediad at y Tad mewn un Ysbryd. 19 Felly nid gwesteion a dieithriaid ydych chi mwyach, ond cyd-ddinasyddion y Saint a chydletywyr Duw, adeiladodd 20 ar lawr yr apostolion a'r proffwydi, gan mai Iesu Grist yw'r conglfaen, 21 y mae'r strwythur cyfan yn uno â theml gysegredig ynddo yr Arglwydd. 22 Trwyddo ef rydych hefyd yn dod yn rhan o gartref Duw yn yr Ysbryd.

Effesiaid 3,14: 19:
Felly, rwy'n plygu fy ngliniau gerbron y Tad, 15 sef y tad iawn dros bopeth a elwir yn blant yn y nefoedd ac ar y ddaear, 16 ei fod yn rhoi nerth ichi ar ôl cyfoeth ei ogoniant i ddod yn gryf trwy ei ysbryd yn y dyn mewnol. 17 fod Crist, trwy ffydd, yn byw yn eich calonnau a'ch bod wedi'ch gwreiddio a'ch sefydlu mewn cariad. 18 Felly gallwch chi amgyffred â'r holl saint, sef yr ehangder a'r hyd a'r uchder a'r dyfnder, mae 19 hefyd yn cydnabod cariad Crist, sy'n rhagori ar bob gwybodaeth, er mwyn i chi gael eich llenwi â chyflawnder Duw.

Effesiaid 4,4: 6:
corff ac ysbryd, fel y'ch gelwir hefyd i obaith o'ch galwedigaeth; 5 boneddwr, ffydd, bedydd; 6 duw a thad i bawb sydd yno yn anad dim a thrwy bawb ac i gyd.
 
Colosiaid 1,6-8:
[yr efengyl] sydd wedi dod atoch chi, gan ei bod yn dwyn ffrwyth trwy'r byd, ac yn tyfu gyda chi o'r diwrnod y gwnaethoch ei glywed, ac wedi adnabod gras Duw yn y gwir. 7 Felly dysgoch chi oddi wrth Epaphras, ein cyd-was annwyl sy'n was ffyddlon i Grist i chi, 8 a ddywedodd wrthym hefyd am eich cariad yn yr Ysbryd.

1. Thess 1,3 5:
a daliwch i feddwl gerbron Duw, ein Tad, eich gwaith mewn ffydd, a'ch gwaith mewn cariad, a'ch amynedd yn obaith ein Harglwydd Iesu Grist. 4 Annwyl frodyr, wedi eu caru gan Dduw, rydyn ni'n gwybod eich bod chi'n cael eich dewis; Daeth 5 am ein pregethu’r Efengyl atoch nid yn unig yn y Gair, ond hefyd yn y gallu ac yn yr Ysbryd Glân, ac mewn sicrwydd mawr. Rydych chi'n gwybod sut gwnaethon ni ymddwyn yn eich plith er eich mwyn chi.

2. Thess 2,13 14:
Ond rhaid i ni ddiolch i Dduw bob amser amdanoch chi, frodyr sy'n annwyl i'r Arglwydd, bod Duw wedi'ch dewis chi gyntaf am iachawdwriaeth yn sancteiddiad yr Ysbryd ac yn y ffydd yn y Gwirionedd, 14 y gwnaeth ef hefyd eich galw chi trwy ein Efengyl, er mwyn i chi Gogoniant ein Harglwydd Iesu Grist.

Titus 3,4: 6:
Ond pan garedigrwydd ac elusen Duw ein Gwaredwr, 5, fe'n gwnaeth yn hapus - nid am y gweithredoedd cyfiawnder a wnaethom, ond am ei drugaredd - trwy faddon aileni ac adnewyddiad yn yr Ysbryd Glân, 6 he tywalltwyd arnom yn helaeth trwy Iesu Grist, ein Gwaredwr,