trinity

Unsere Vernunft mag sich mit der biblischen Sichtweise, dass Gott eine Dreieinigkeit ist, schwertun – drei in einem und einer in dreien. Es sollte kein Wunder sein, warum viele Christen die Dreieinigkeit ein Geheimnis nennen. Sogar der Apostel Paulus schrieb: „Gross ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens“ (1. Timotheus 3,16).

Ond beth bynnag yw lefel eich dealltwriaeth o athrawiaeth y Drindod, gallwch fod yn sicr o un peth: mae'r Duw Triune yn sicr o'ch cynnwys yng nghymundeb rhyfeddol bywyd y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân.

Nid oes tri duw, ond un yn unig, a'r Duw hwn, yr unig wir Dduw, Duw'r Beibl, yw'r Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Mae'r tad, y mab a'r Ysbryd Glân yn gynhenid ​​i'w gilydd, gallai rhywun ddweud, hynny yw, mae'r bywyd y maen nhw'n ei rannu yn berffaith gydgysylltiedig. Mewn geiriau eraill, nid oes y fath beth â'r tad wedi gwahanu oddi wrth y mab a'r Ysbryd Glân. Ac nid oes yr Ysbryd Glân wedi'i wahanu oddi wrth y tad a'r mab.

Mae hynny'n golygu: os Os ydych chi yng Nghrist, yna rydych chi'n ymwneud â chymrodoriaeth a llawenydd bywyd y Duw Triune. Mae'n golygu bod y Tad yn eich derbyn chi ac yn cael cymrodoriaeth â chi, fel gyda Iesu. Mae'n golygu bod y cariad y mae Duw wedi'i ddangos unwaith ac am byth yn Ymgnawdoliad Iesu Grist yr un mor fawr â'r cariad a gafodd y Tad bob amser - a bydd bob amser yn ei gael i chi.

Mae hyn yn golygu bod Duw yng Nghrist wedi datgan eich bod yn perthyn iddo, eich bod yn cael eich cynnwys, eich bod yn bwysig. Dyna pam mae holl fywyd Cristnogol yn ymwneud â chariad - cariad Duw tuag atoch chi a chariad Duw ynoch chi.

Jesus sagte: „Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt“ (Johannes 13,35). Wenn Sie in Christus sind, lieben Sie andere, weil der Vater und der Sohn durch den Heiligen Geist in Ihnen leben. In Christus sind Sie frei von Angst, von Stolz und von Hass, die Sie daran hindern, das Leben Gottes zu geniessen – und Sie sind frei, andere auf die Art und Weise, wie Gott Sie liebt, zu lieben.
Mae'r tad, y mab a'r Ysbryd Glân yn un, sy'n golygu nad oes gweithred gan y Tad nad yw hefyd yn weithred gan y Mab a'r Ysbryd Glân.

Er enghraifft, daw ein hiachawdwriaeth trwy ewyllys anghyfnewidiol y Tad, sydd bob amser wedi ymrwymo i'n cynnwys mewn llawenydd ac mewn cymundeb â'r Mab a'r Ysbryd Glân. Anfonodd y tad y mab, a ddaeth yn ddyn er ein mwyn ni - cafodd ei eni, ei fyw, ei farw, ei godi oddi wrth y meirw, ac yna wrth i ddyn esgyn i'r nefoedd ar ochr dde'r tad fel Arglwydd, Gwaredwr a Chyfryngwr ar ôl iddo ein rhoi i ffwrdd glanhau'r pechodau. Yna anfonwyd yr Ysbryd Glân i sancteiddio a pherffeithio'r Eglwys mewn bywyd tragwyddol.

Mae hyn yn golygu bod eich iachawdwriaeth yn ganlyniad uniongyrchol i gariad a nerth ffyddlon y Tad bob amser, a brofwyd yn anorchfygol gan Iesu Grist, ac a roddir inni gan yr Ysbryd Glân. Nid eich cred chi sy'n eich arbed chi. Duw yn unig - Tad, Mab ac Ysbryd Glân - sy'n eich achub chi. Ac mae Duw yn rhoi ffydd i chi fel rhodd i agor eich llygaid i wirionedd pwy ydyw - a phwy ydych chi fel ei blentyn annwyl.