Y DYFODOL


Arwydd yr amseroedd

Ystyr yr efengyl yw "newyddion da". Am flynyddoedd, nid yw'r efengyl wedi bod yn newyddion da i mi oherwydd fy mod wedi cael fy nysgu am lawer o fy mywyd ein bod yn byw yn ystod yr ychydig ddyddiau diwethaf. Roeddwn i'n credu y byddai "diwedd y byd" yn dod mewn ychydig flynyddoedd, ond pe bawn i'n gweithredu yn unol â hynny, byddwn i'n cael fy ngorchfygu'r Gorthrymder Mawr. Gall y math hwn o fyd-olwg fod yn gaethiwus, felly rydych chi'n tueddu i wneud popeth yn y byd ...

Y diwedd yw'r dechrau newydd

Pe na bai dyfodol, yn ysgrifennu Paul, byddai'n ffôl credu yng Nghrist (1 Cor. 15,19). Mae proffwydoliaeth yn rhan hanfodol a chalonogol iawn o'r ffydd Gristnogol. Mae proffwydoliaeth y Beibl yn cyhoeddi rhywbeth hynod o obeithiol. Gallwn dynnu llawer o gryfder a dewrder oddi wrthi os ydym yn canolbwyntio ar ei negeseuon allweddol, nid ar fanylion y gellir dadlau yn eu cylch. Ystyr a phwrpas proffwydoliaeth Nid yw proffwydoliaeth yn ddiben ynddo'i hun - mae'n cyfleu ...

Digofaint Duw

Yn y Beibl mae wedi ei ysgrifennu: "Cariad yw Duw" (1. loan 4,8). Gwnaeth i fyny ei feddwl i wneud daioni trwy wasanaethu a charu pobl. Ond mae'r Beibl hefyd yn tynnu sylw at ddigofaint Duw. Ond sut y gall rhywun sy'n gariad pur hefyd fod â rhywbeth i'w wneud â dicter? Nid yw cariad a dicter yn annibynnol ar ei gilydd. Felly gallwn ddisgwyl bod cariad, yr awydd i wneud daioni hefyd yn cynnwys dicter neu wrthwynebiad i unrhyw beth niweidiol a dinistriol. Duw ...

Y dyfodol

Nid oes dim yn gwerthu yn ogystal â phroffwydoliaethau. Mae'n wir. Efallai bod gan eglwys neu genhadaeth ddiwinyddiaeth wirion, arweinydd rhyfedd, a rheolau nonsensical, ond mae ganddyn nhw ychydig o fapiau'r byd, siswrn, a stac o bapurau newydd, ynghyd â phregethwr sy'n gallu mynegi ei hun yn rhesymol, felly, mae'n ymddangos y bydd pobl yn anfon bwcedi o arian atynt. Mae pobl yn ofni'r anhysbys ac maen nhw'n gwybod y ...

Cipolwg ar dragwyddoldeb

Fe wnaeth fy atgoffa o olygfeydd o ffilm ffuglen wyddonol pan glywais am ddarganfod planed debyg i'r ddaear o'r enw Proxima Centauri. Mae yn orbit y seren sefydlog goch Proxima Centauri. Fodd bynnag, mae'n annhebygol y byddwn yn darganfod bywyd allfydol yno (ar bellter o 40 triliwn cilomedr!). Fodd bynnag, bydd pobl bob amser yn gofyn i'w hunain a oes bywyd tebyg i bobl y tu allan i'n ...

Gwledd Esgyniad Iesu

Ar ôl ei angerdd, marwolaeth ac atgyfodiad, fe ddangosodd Iesu ei hun yn fyw dro ar ôl tro i’w ddisgyblion am ddeugain diwrnod. Roeddent yn gallu profi ymddangosiad Iesu sawl gwaith, hyd yn oed y tu ôl i ddrysau caeedig, fel yr un atgyfodedig mewn ffurf weddnewidiedig. Roeddent yn cael cyffwrdd ag ef a bwyta gydag ef. Siaradodd â nhw am deyrnas Dduw a sut brofiad fydd hi pan fydd Duw yn sefydlu ei deyrnas ac yn cwblhau ei waith. Mae hyn…

Y Farn Olaf

«Mae'r llys yn dod! Mae'r dyfarniad yn dod! Edifarhewch nawr neu fe ewch chi i uffern ». Efallai eich bod wedi clywed geiriau o'r fath neu eiriau tebyg gan efengylwyr yn sgrechian. Ei bwriad yw: Arwain y gynulleidfa i ymrwymiad i Iesu trwy ofn. Mae geiriau o'r fath yn troi'r efengyl. Efallai nad yw hyn hyd yn hyn wedi'i dynnu o ddelwedd y "farn dragwyddol" yr oedd llawer o Gristnogion yn credu ag arswyd dros y canrifoedd ...

Yr Athrawiaeth Rapture

Mae'r "athrawiaeth rapture" a hyrwyddir gan rai Cristnogion yn delio â'r hyn sy'n digwydd i'r eglwys pan fydd Iesu'n dychwelyd - pan ddaw at "ail ddyfodiad", fel y'i gelwir fel arfer. Dywed y ddysgeidiaeth fod credinwyr yn profi math o esgyniad; y symudir hwy tuag at Grist, rywbryd pan ddychwela mewn gogoniant. Yn y bôn, mae credinwyr rapture yn gwasanaethu fel un darn: «Oherwydd ein bod ni'n dweud wrthych chi gyda ...

Yr hyn y mae Mathew 24 yn ei ddweud am “y diwedd”

Er mwyn osgoi camddehongliadau, mae'n bwysig gweld Mathew 24 yng nghyd-destun mwy (cyd-destun) y penodau blaenorol. Efallai y cewch eich synnu o glywed bod hanes Mathew 24 yn dechrau ym Mhennod 16, adnod 21 fan bellaf. Mae'n dweud yn gryno: “Ers hynny dechreuodd Iesu ddangos i'w ddisgyblion sut i fynd i Jerwsalem a dioddef llawer gan yr henuriaid a'r archoffeiriaid a'r ysgrifenyddion ...

Ail ddyfodiad Crist

Fel yr addawodd, bydd Iesu Grist yn dychwelyd i'r ddaear i farnu a rheoli pobloedd yn nheyrnas Dduw. Bydd ei ail ddyfodiad mewn grym a gogoniant yn weladwy. Mae'r digwyddiad hwn yn tywys yn atgyfodiad a gwobr y saint. (Ioan 14,3; epiffani 1,7; Mathew 24,30; 1. Thesaloniaid 4,15-17; Datguddiad 22,12) A fydd Crist yn Dychwelyd? Beth ydych chi'n meddwl fyddai'r digwyddiad mwyaf a allai ddigwydd ar lwyfan y byd? ...

Ydyn ni'n byw yn yr ychydig ddyddiau diwethaf?

Rydych chi'n gwybod bod yr efengyl yn golygu newyddion da. Ond a ydych chi wir yn ei ystyried yn newyddion da? Yn yr un modd â chymaint ohonoch, am y rhan fwyaf o fy mywyd, cefais fy nysgu ein bod yn byw yn ystod yr ychydig ddyddiau diwethaf. Rhoddodd hyn olwg fyd-eang imi a edrychodd ar bethau o safbwynt y byddai diwedd y byd fel yr ydym yn ei wybod heddiw yn dod mewn ychydig flynyddoedd yn unig. Ond pe bawn i'n gweithredu yn unol â hynny, byddwn i'n ...

Y mileniwm

Y mileniwm yw'r cyfnod o amser a ddisgrifir yn Llyfr y Datguddiad pan fydd merthyron Cristnogol yn llywodraethu gyda Iesu Grist. Ar ôl y mileniwm, pan fydd Crist wedi dymchwel yr holl elynion ac wedi ymostwng i bob peth, bydd yn trosglwyddo'r deyrnas i Dduw Dad a bydd nefoedd a daear yn cael eu hail-wneud. Mae rhai traddodiadau Cristnogol yn llythrennol yn dehongli'r mileniwm fel mil o flynyddoedd cyn neu ar ôl dyfodiad Crist; ...

Trugaredd i bawb

Pan ar ddiwrnod y galar, ar 14. Ar Fedi 2001fed, , daeth pobl ynghyd mewn eglwysi ledled America a gwledydd eraill i glywed geiriau o gysur, anogaeth a gobaith. Fodd bynnag, yn groes i'w bwriad i ddod â gobaith i'r genedl sy'n galaru, mae nifer o arweinwyr eglwysig Cristnogol ceidwadol wedi lledaenu neges o anobaith, digalonni ac ofn yn anfwriadol. Sef ar gyfer pobl a oedd yn agos at yr ymosodiad ...

Lasarus a'r dyn cyfoethog - stori o anghrediniaeth

A ydych erioed wedi clywed na all Duw gyrraedd y rhai sy'n marw fel anghredinwyr mwyach? Mae'n athrawiaeth greulon a dinistriol, y mae'n rhaid i'r prawf y mae'n rhaid i un pennill yn ddameg y dyn cyfoethog a Lasarus druan ei gwasanaethu. Fodd bynnag, fel pob darn o'r Beibl, mae'r ddameg hon mewn cyd-destun penodol a dim ond yn y cyd-destun hwn y gellir ei deall yn gywir. Mae bob amser yn ddrwg rhoi athrawiaeth i lawr i un pennill ...

Dau wledd

Nid oes gan y disgrifiadau mwyaf cyffredin o'r nefoedd, eistedd ar gwmwl, gwisgo ffrog nos, a chwarae telyn fawr i'w wneud â sut mae'r ysgrythurau'n disgrifio'r nefoedd. Mewn cyferbyniad, mae'r Beibl yn disgrifio'r nefoedd fel gŵyl wych, fel llun mewn fformat uwch-fawr. Mae yna fwyd blasus a gwin da mewn cwmni gwych. Dyma'r derbyniad priodas mwyaf erioed ac mae'n dathlu priodas Crist gyda'i ...

Gyda pha gorff y caiff y meirw eu hatgyfodi?

Gobaith yr holl Gristnogion yw y bydd credinwyr yn cael eu hatgyfodi i fywyd anfarwol ar ymddangosiad Crist. Felly, ni ddylai fod yn syndod pan glywodd yr apostol Paul fod rhai aelodau o’r Eglwys Corinthian wedi gwadu’r atgyfodiad, eu diffyg dealltwriaeth yn ei 1. Gwrthodwyd yn egnïol lythyr at y Corinthiaid, pennod 15. Yn gyntaf, ailadroddodd Paul neges yr efengyl yr oeddent hwythau hefyd yn ei phroffesu: Crist oedd ...

Ofn y llys diwethaf?

Pan ddeallwn ein bod yn byw, yn gwehyddu ac yng Nghrist (Actau 17,28), yn yr Un a greodd bob peth ac a achubodd bob peth ac sy'n ein caru'n ddiamod, gallwn roi pob ofn a phryder ynghylch lle'r ydym yn sefyll gyda Duw a dechrau bod yn wirioneddol yn sicrwydd ei gariad a'i bŵer arweiniol i orffwys ein bywydau. Mae'r efengyl yn newyddion da. Yn wir, nid dim ond i ychydig o bobl, ond i bawb ...

A oes cosb dragwyddol?

A ydych erioed wedi cael rheswm i gosbi plentyn anufudd? A ydych erioed wedi nodi na fyddai'r gosb byth yn dod i ben? Mae gen i ychydig o gwestiynau i bob un ohonom sydd â phlant. Yma daw'r cwestiwn cyntaf: A yw'ch plentyn erioed wedi anufuddhau i chi? Wel, cymerwch ychydig o amser i feddwl os nad ydych chi'n siŵr. Iawn, os gwnaethoch chi ateb ie fel pob rhiant arall, rydyn ni nawr yn dod at yr ail gwestiwn: ...

Pam mae proffwydoliaethau?

Bydd rhywun bob amser yn honni ei fod yn broffwyd neu sy'n credu y gallant gyfrifo dyddiad dychwelyd Iesu. Yn ddiweddar gwelais gyfrif o rabbi y dywedwyd ei fod yn gallu cysylltu proffwydoliaethau Nostradamus â'r Torah. Roedd rhywun arall yn rhagweld y byddai Iesu'n dychwelyd yn y Pentecost 2019 yn digwydd. Mae llawer o gariadon proffwydoliaeth yn ceisio cysylltu'r newyddion sy'n torri a'r Beibl.

Atgyfodiad a dychweliad Iesu Grist

Yn Actau'r Apostolion 1,9 dywedir wrthym: "Ac wedi iddo ddweud hynny, cafodd ei godi yn amlwg, a chymerodd cwmwl ef oddi wrth eu llygaid." Ar y pwynt hwn hoffwn ofyn cwestiwn syml: Pam? Pam cafodd Iesu ei gymryd i ffwrdd fel hyn? Ond cyn i ni gyrraedd hynny fe wnaethon ni ddarllen y tair pennill nesaf: “A phan wnaethon nhw ei wylio’n mynd i fyny i’r nefoedd, wele, roedd dau ddyn mewn gwisg wen yn sefyll gyda nhw. Dywedon nhw: Rydych chi'n ddynion ...

Pryd ddaw Iesu eto?

Ydych chi'n dymuno y byddai Iesu'n dychwelyd yn fuan? Gobaith am ddiwedd y trallod a’r drygioni a welwn o’n cwmpas ac y bydd Duw yn tywys mewn cyfnod fel y proffwydodd Eseia: «Ni fydd drygioni na niwed yn fy holl fynydd sanctaidd; canys y mae y wlad yn llawn o wybodaeth yr Arglwydd wrth i ddwfr orchuddio'r môr? " (Yn 11,9). Roedd ysgrifenwyr y Testament Newydd yn byw gan ragweld ail ddyfodiad Iesu er mwyn iddo eu cael allan o'r ...

Byddaf yn ôl ac yn aros am byth!

“Mae’n wir fy mod i’n mynd ac yn paratoi lle i chi, ond mae hefyd yn wir y byddaf yn dod eto ac yn mynd â chi ataf er mwyn i chi hefyd fod lle rydw i (Ioan 14,3). A ydych erioed wedi bod yn hiraethu'n ddwfn am rywbeth a oedd ar fin digwydd? Roedd pob Cristion, hyd yn oed y rhai yn y ganrif gyntaf, yn dyheu am ddychweliad Crist, ond yn y dyddiau a'r oesoedd hynny fe wnaethant ei fynegi mewn gweddi Aramaeg syml: "Maranatha," sy'n golygu ...

Dyfodiad yr Arglwydd

Beth ydych chi'n meddwl fyddai'r digwyddiad mwyaf a allai ddigwydd ar lwyfan y byd? Rhyfel Byd arall? Darganfod iachâd ar gyfer clefyd ofnadwy? Heddwch y byd, unwaith ac am byth? Efallai'r cyswllt â deallusrwydd allfydol? I filiynau o Gristnogion, mae'r ateb i'r cwestiwn hwn yn syml: y digwyddiad mwyaf a fydd byth yn digwydd yw ail ddyfodiad Iesu Grist. Neges ganolog y Beibl Pawb ...

Y Farn Olaf [dyfarniad tragwyddol]

Ar ddiwedd yr oes, bydd Duw yn casglu'r holl fyw a marw o flaen gorsedd nefol Crist i gael barn. Bydd y cyfiawn yn derbyn gogoniant tragwyddol, bydd yr annuwiol yn cael ei gondemnio yn y llyn tân. Yng Nghrist mae'r Arglwydd yn gwneud darpariaeth raslon a chyfiawn i bawb, gan gynnwys y rhai nad oedd yn ymddangos eu bod wedi credu yn yr efengyl pan fuont farw. (Mathew 25,31-32; Deddfau 24,15; John 5,28-29; Datguddiad 20,11: 15; 1. Timotheus 2,3-6; 2. Petrus 3,9; ...